Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку icon

Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
НазваМіністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінка1/17
Дата08.02.2013
Розмір2.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Одеська Національна Академія

Харчових Технологій


Серія: Наукові публікації


СТОРІНКИ ДРУКУ

2009


Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників


Науково-технічна бібліотека

Одеса-2010


УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

Н34


Відповідальний за випуск: Зінченко І.І.


Науковий редактор: д-р техн.. наук, проф. Капрельянц Л.В.


Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Влащенкова Ірина Григорівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Мазепа Тетяна Євгенівна


^ Сторінки друку-2009: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. Б-ка; уклад. О.В.Будякова, І.Г.Влащенкова, Л.Л.Кузяк, Т.Є.Мазепа; наук. ред. Л.В.Капрельянц.- О.,2010.- 222 с. ( Сер. Наукові публікації )


* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

____ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій

(1), (2) – послідовність авторів

Посібник призначається науковцям, викладачам, аспірантам та студентам


^ Укладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика


З М І С Т


  1. Список абревіатур………………………………………………5

  2. Монографії ( М )………………………………………………..9

  3. Бібліографічний покажчик ( Б )………………………………10

  4. Підручники та навчальні посібники ( П ) …………………11

  5. Статті у періодичних виданнях ( Ж )………………………...13

  6. Матеріали в електронному ресурсі ( Е )……………………..37

  7. Статті у збірниках наукових праць ОНАХТ ( Н )…………55

  8. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-

дослідницьких закладів та інших наукових виданнях ( Ні )…… 64

  1. Газетні публікації ( Г )………………………………………… 78

  2. Матеріали конференцій ОНАХТ (К)…………………………82

10.1. Матеріали 40-ї науково-методичної конференції викладачів ОНАХТ «Науково-методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців для харчової та зернопереробної промисловостей»: в 2 ч. (8-9 квіт. 2009 р., Одеса, ОНАХТ) ………………………………………………………….82

10.2. Матеріали науково-практичного семінару «Інноваційні технології у виробництві комбікормів (9-10 черв. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)………91

10.3. Матеріали ΙΙ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Информационные технологии и автоматизация - 2009» (15-16 окт. 2009 г., ОНАПТ)………………………………………………………………….92

10.4. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергетичної ефективності харчових та хімічних виробництв» [Електронний ресурс] (9-11 верес. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)…………………………93

11. Стендові доповіді матеріалів конференцій ОНАХТ (С) ….95

11.1. Матеріали ΙX Міжнародної науково-практичної конференції «Хлібопродукти – 2009» (7-9 жовт. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)………..95

11.2. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Харчові технології – 2009» (8-9 жовт. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)………………98

11.3. Матеріали 69-ї наукової конференції (27 квіт.-15 трав. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)………………………………………………………………….100

12. Матеріали інших конференцій та семінарів ( Кі )………….120

13. Збірники наукових праць та матеріали конференцій молодих учених, студентів та аспірантів ( Нм )……………………………….159

14. Патенти та стандарти ( Па )……………………………………184

15. Автореферати дисертацій ( А )…………………………………194

16. Матеріали, які не ввійшли до покажчика 2008 року ( Т )….196

17. Алфавітний покажчик…………………………………………..198


^ СПИСОК АБРЕВІАТУР


ВГАУ – Воронежский государственный аграрный университет


ВГТА – Воронежская государственная технологическая академия


^ ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад


ДНУ – Дніпропетровський національний університет


ДонНУЕТ – Донецький національний університет економіки і торгівлі


ДУЕП – Дніпропетровський університет економіки та права


^ ЗНТУ – Запорізький національний технічний університет


ИПРЭЭИ – Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований

КГТУ – Казанский государственный технологический университет


КДПУ – Кременчуцький державний політехнічний університет


^ КНЕУ – Київський національний економічний університет


КНИИХП с/х продукции – Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции


КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет


^ КНТУ „КПІ” – Київський національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”


КНУ – Київський національний університет


КубГТУ – Кубанский государственный технологический университет

^ ЛНАУ – Луганский национальный аграрный университет


ЛНУВМіБ – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій


^ МАИСК – Международная ассоциация исследователей стальных канатов

МАХ – Международная академия холода


МГУПБ – Московский государственный университет прикладной биотехнологии

^ МПА – Международная промышленная академия


НАН України – Національна Академія Наук України


НАУ – Національний авіаційний університет


^ НГУ – Національний гірничий університет


НДІУ – Науково-дослідний інститут українознавства


НИЦ КИПУ – Научно-исследовательский центр Крымского инженерно-педагогического университета


^ НІВіВ – „Магарач” – Національний інститут винограду і вина „Магарач”


ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – Національний науковий центр „Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”


^ НУК – Національнний університет кораблебудування


НУХТ – Національний університет харчових технологій


ОГАХ – Одесская государственная академия холода


ОДАБА – Одеська державна академія будівництва та архітектури


^ ОДАУ – Одеський державний аграрний університет


ОДАХ – Одеська державна академія холоду


ОДЕУ – Одеський державний економічний університет


^ ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій


ОНМУ – Одесский национальный морской университет


ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет


ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова


^ ОРІДУ НАДУ – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління


ПДАБА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури


ПДПУ – Полтавський державний педагогічний університет


^ ПДПУ ім. К.Д. Ушинського – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського


ПДАТА – Подільський державний аграрно-технічний університет


ПНТУ – Полтавський національний технічний університет


^ ПУСКУ - Полтавський університет споживчої кооперації України


РВВ – редакційно-видавничий відділ


РГПУ – Российский государственный педагогический университет


^ РХТУ им. Д.И. Менделеева – Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева


СумДПУ – Сумський державний педагогічний університет


УО МГУП – учреждение образования „Могилевский государственный университет продовольствия”


^ ХГУ – Харківський гуманітарний університет


ХДУ – Херсонський державний університет


ХДУХТ – Харківський державний університет харчування та торгівлі


^ ХНАДУ – Харківський національний автомобільно-дорожний університет


ХНТУ – Херсонський національний технічний університет


ХНТУСГ – Харківський національний технічний університет сільського господарства


ХПИ – Харьковский политехнический институт


ЧДТУ – Черкаський державний технологічний університет


^ ЧНУ – Чернівецький національний університет


ЧНУ ім. Б. Хмельницького – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького


МОНОГРАФІЇ


М1. Архангельский, Г.В. Роликовые механизмы свободного хода: моногр. / Г.В. Архангельский, А.Г. Архангельский.-О.: Наука и техника, 2009.-92с.

М2. Береговая, О.М. Физико-химические основы технологии многокомпонентных конденсационных покрытий: моногр. / О.М. Береговая, А.И. Костржицкий, С.Н. Федосов.-О.: ТЭС, 2009.-320с.

М3. Бурдо, О.Г. Холодильні технології в системі АПК: моногр. / О.Г. Бурдо.-О.: Поліграф, 2009 р.-288с.

М4.* Використання вакууму в харчових технологіях при попередній обробці сировини: моногр. / [А.Т. Безусов, Ю.Г. Наконечна та ін.].-Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.

М5. Дідух, Н.А. Заквашувальні композиції для виробництва молочних продуктів функціонального призначення: моногр. / Н.А. Дідух, О.П. Чагаровський, Т.А. Лисогор.-О.: Поліграф, 2008.-234с.

М6. Капрельянц, Л.В. Ферменты в пищевых технологиях: моногр. / Л.В. Капрельянц.-О.: Друк, 2009.-468с.

М7.* Козлов, Г.Ф. Проблемы питания и здоровья. Ч. III. Разд. 1. Продукты особой полезности для здоровья. Профилактика питанием заболеваний пищеварительной системы: науч.-попул. изд. / Г.Ф. Козлов.-О.: Optimum, 2009.-407с.

М8. Косюра, В.Т. Качество во имя жизни: моногр. / В.Т. Косюра, Л.А. Осипова.-К.: Освита Украины, 2009.-320с.

М9. Кузнецова, І.О. Моніторинг як складова процесу управління підприємством хлібопродуктів: теорія та методологія: моногр. / І.О. Кузнецова.-О.: Друкарський дім, 2009.-228с.

М10. Михайленко, А.М. Очерки истории виноделия в Одессе. Вторая половина XIX — начало XX века / А.М. Михайленко, Т.Е. Донцова, Н.П. Белявская.-О.: ТЕС, 2009.-200с.

М11. Мойса, М.Я. Удосконалення організаційно-економічних відносин в підприємствах м'ясо-продуктового підкомплексу АПК регіону: моногр. / М.Я. Мойса, В.В. Попович, Н.А. Добрянська.-О.: Імідж-прес, 2009.-209с.

М12. Осипов, П.В. Тайные страницы истории человечества: моногр. / П.В. Осипов.-О.: СМИЛ, 2009.-580с.

М13. Савенко, І.І. Перспективні напрями інноваційної діяльності зернозберігаючих підприємств (теоретико-правовий та методологічний аспекти): моногр. / І.І. Савенко.-О.: Поліграф, 2009.-200с.

М14.* Федосов, С.Н. Нелинейные оптические полимеры на основе легированного полистирола: / С.Н. Федосов, А.Е. Сергеева, Т.А. Ревенюк.-О.: Поліграф, 2009.-180с.

М15.* Федосов, С.Н. Поляризационные и релаксационные процессы в полимерных сегнетоэлектриках: / С.Н. Федосов, А.Е. Сергеева, А.Ф. Бутенко.-О.: Поліграф, 2009.-188с.

М16. *Черно, Н.К. Біокоректори процесів травлення: моногр. / Н.К. Черно, Г.В. Крусір, О.В. Коваленко.-О., 2009.-236с.

М17. *Чугуєнко, В.М. Методологія і методика політичних досліджень: моногр. / В.М. Чугуєнко.-О.: Астропринт, 2009.


^ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


Б1. Сторінки друку — 2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / ОНАХТ; Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В. Будякова, І.Г. Влащенкова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа; наук. ред. Л.В. Капрельянц.-О., 2009.-258с.


^ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


П1.* Блохіна, Л.Л. Перші кроки в Україні: навч. посіб. Ч.III / Л.Л. Блохіна, Г.І. Віват.-О.: КПОМД.

П2. Гуманизация трудовых отношений — веление времени: учеб. пособие / [Г.В. Ангелов и др.]; под общ. ред. проф. Г.В. Ангелова.-О.: КПОМД, 2009.-562с.

П3.* Козлов, Г.Ф. Товароведение продовольственных товаров животного происхождения: учеб.пособие / Г.Ф. Козлов, А.Я. Каминский, Ф.Е. Дубровин.-О.: Лерадрук, 2009.-364с.

П4.* Конспект лекцій з курсу «Економічна інформатика» для бакалаврів професійного напрямку 6.030504, 6.030509, 6.030510, 6.030601 ден. та заоч. форм навчання / уклад. Л.М. Комзакова, С.В. Котлик, М.С. Перетяка.-О.: ОНАХТ, 2009.

П5.* Конспект лекцій з курсу ООП для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів усіх напрямків підготовки ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.А. Нетребський.-О.: ОНАХТ, 2009.-61с.

П6.* Конспект лекцій з курсу «Радіаційна екологія» для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів зі спец. 6.040106 ден. та заоч. форм навчання / уклад.: І.А. Дюдіна.-О.: ОНАХТ, 2009.-27с.

П7. Конспект лекцій з курсу «Теорія механізмів і машин» для студентів професійного напряму 6.050502 бакалаврів спец. 050502 ден. і заоч. форм навчання / уклад. Р.В. Амбарцумянц, М.І. Субботіна.-О., ОНАХТ, 2009.-87с.

П8.* Конспект лекцій з курсу «Цивільна оборона» для студентів, які навчаються за навчальним планом магістрів ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.А.Нетребський, З.М. Сахарова, І.А. Дюдіна.-О.: ОНАХТ, 2009.

П9. Менеджмент: инновационно-стратегические и психолого-этические аспекты: учеб. пособие / [С.В. Котлик, И.Н. Агеева, Г.В. Ангелов и др.]; под общ. ред. В.В. Левчука и Г.В. Ангелова.-О.: Астропринт, 2009.-480с.

П10.* Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Роботи і маніпулятори в галузевих виробництвах» для студ. проф. напряму підготовки 7.090221 ден. форми навчання / уклад. Р.В. Амбарцумянц, С.О. Ромашкевич.-О.: ОНАХТ, 2009.

П11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія виробництва кормових засобів і кормових добавок» для студ. бакалаврів спец. 6.091701 ден. і заоч. форм навч. «Технологія зберігання і переробки зерна» / уклад. А.В. Макаринська, Н.В. Хоренжий.-О.: ОНАХТ, 2009.-42с.

П12. Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Електрозабезпечення та енергозбереження підприємств громадського харчування» для студ. проф. напряму 7.091.711 ден. й заоч. форм навчання / уклад. П.М. Монтік, Є.П. Штепа.-О.: ОНАХТ, 2009.-24с.

П13.* Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у дипломному проекті для студентів, які навчаються за напрямком 7(8).091706 / уклад. О.А. Нетребський, З.М. Сахарова.-О.: ОНАХТ, 2009.-16с.

П14.* Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Екологічна безпека» для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів зі спец. 6.040106 ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.А. Журбенко, І.А. Дюдіна, З.М.Сахарова.-О.: ОНАХТ, 2009.-46с.

П15. Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.П. Хомутенко, В.В. Немченко, І.С. Луценко.-К.: Центр учбової літератури, 2009.-474с.


^ СТАТТІ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ


Ж1. *Агеєва, І.М. Дослідження впливу стратегічного розвитку на конкурентоспроможність харчових підприємств південного регіону України / І.М. Агеєва, М.Д. Мілєва // Культура народів Причорномор’я.-2009.-№157.-С.7-10.

Ж2. Агеєва, І.М. Стратегія конкуренції як основа досягнення конкурентних переваг харчових підприємств / І.М. Агеєва, М.Д. Мілєва // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№3.-С.23-26: рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж3. Азарова, Н.Г. Влияние грибов вешенок на функционально-технологические свойства мясных фаршевых систем / Н.Г. Азарова, Л.В. Агунова, А.Б. Курогло // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.14-15: табл.;рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж4. Азарова, Н.Г. Топинамбур в мясном производстве / Н.Г. Азарова, А.В. Азаров, Л.В. Агунова // Мясное дело.-2009.-№3.-С.30-31: табл.; схем.-Библиогр.: 3 назв.

Ж5. Ангелов, Г. Слово хлеб произносят с любовью и теплотой на всех языках / Г. Ангелов, В. Осипов // Хлібопек. і кондит. пром.-сть України.-2009.-№3.-С.52-54.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж6. Андреянов, А.Д. Разработка композиционных электролитических покрытий для защиты консервной металлической тары от коррозии / А.Д. Андреянов, И.А. Кузнецова, К.А. Янченко // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.50-52: табл.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж7. Андреянов, А.Д. Ферми-энергия металлов, образующих тройные дисперсные сплавы на основе никеля, и связь с их электрокаталитическими активностями / А.Д. Андреянов, И.А. Кузнецова, Л.И. Короленко // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.90-91: табл.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж8. Батт, О. Оптимальна вологість лущення зерна Житниці перед помелом - 15-16% і 2,5-3,3% зняття оболонок / О. Батт, Ю. Чумаченко // Зерно і хліб-2009.-№3.-С.35: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж9. Батт, О. Оптимальна вологість лущення зерна Житниці перед помелом - 15-16% і 2,5-3,3% зняття оболонок / О. Батт, Ю. Чумаченко // Хлібопек. і кондит. пром.-сть України.-2009.-№9.-С.25-26: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж10. Батт, О. Підвищити ефективність очищення важко сипких продуктів можна за допомогою вібраційного сепаратора / О. Батт, Ю. Чумаченко // Зерно і хліб-2009.-№4.-С.40-41: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж11. Безусов, А.Т. Майонезы с добавлением белкового изолята из атерины черноморской / А.Т. Безусов, Т.А. Маноли, С.А. Памбук // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.38-40: табл.;рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж12. Бельтюкова, С.В. Определение антиоксидантов фенольного типа в растительном сырье / С.В. Бельтюкова, А.А. Бычкова // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.60-63: табл.;рис.-Бібліогр.: 12 назв.

Ж13. Бельтюкова, С.В. Определение офлоксацина и ломефлоксацина в молоке методом тонкослойной хроматографии / С.В. Бельтюкова, Е.О. Ливенцова // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.52-55: табл.;рис.-Бібліогр.: 10 назв.

Ж14. Белявская, Н.П. Георгий Федорович Костюк / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.6-7.

Ж15. Белявская, Н.П. Константин Андреевич Богомаз / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№4.-С.4-5.

Ж16. Белявская, Н.П. Мар Сергеевич Дудкин / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.7-9.

Ж17. Белявская, Н.П. Ученые академии. Г.Д. Домбровский / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.8-9.

Ж18. Белявская, Н.П. Ученые академии. Профессор П.Н. Платонов / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми-2009.-№1.-С.6-8.

Ж19. Береговая, О.М. Технологические и технические аспекты применения мембранних технологий для очистки воды / О.М. Береговая, Е.В. Ляпина // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.41-44: рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж20. Бичкова, Г.О. Люмінесцентне визначення кверцетину у фармацевтичних препаратах і лікарських рослинах / Г.О. Бичкова, С.В. Бельтюкова // Фармац. журн.-2009.-№1.-С.90-93: табл.;рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж21. Біленька, І.Р. До питання про класифікацію функціональних напоїв / І.Р. Біленька // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.88-90: рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж22. Біленька, І.Р. Дослідження амінокислотного складу пряно-ароматичної сировини / І.Р. Біленька, Л.М. Тележенко, К.Г. Міхнєва // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.51-53: табл.;рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж23. Білоусова, І.О. Дослідження технологічних властивостей пектиновмісної сировини, як добавки для кондитерських виробів і консервної продукції / І.О. Білоусова, Н.Ю. Сапожнікова, Т.І. Нікітчіна // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.62-64: рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж24. Біотехнологічні аспекти приготування хлібобулочних виробів з використанням хмельових дріжджів / Т. Лебеденко, О. Кананихіна, Т. Новічкова, Н. Соколова // Хлібопек. і кондит. пром.-сть України.-2009.-№1.-С.28-31: табл.;рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж25. Бондарь, С.Н. Мембранная технология утилизации отходов пищевой промышленности / С.Н. Бондарь, С.Н. Кудашев, Ю.А. Козонова // Пищевые технологии и оборудование.-2009.-№8.-С.62-63: рис.

Ж26. Борта, А.В. Порівняльне дослідження фізико-механічних властивостей соняшнику / А.В. Борта, Д.В. Сорочан // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№10.-С.47-48: табл.;рис.-Библиогр.: 3 назв.

Ж27. Бочарова, О.В. Регулювання споживних властивостей купажованих соків та пюре / О.В. Бочарова // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.19-21: рис.;табл.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж28. Бочарова, О. Специфіка формування та оцінювання органолептичних показників плодової продукції / О. Бочарова, М. Гришин // Харч. і перероб. пром-сть.-2009.-№7-8.-С.19-20: рис.;табл.

Ж29. Бурдо, О. ИК-энерготехнологии обработки орехоплодного сырья / О. Бурдо, В. Саламаха, Е. Олейник // Хлібопек. і кондит. пром.-сть України.-2009.-№7-8.-С.50-52: рис.;схем.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж30. Бурдо, О. Чимало накопичилося екологічних та енергетичних проблем при зневодненні збіжжя / О. Бурдо // Зерно і хліб.-2009.-№2.-С.34-35: табл.;рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж31. Буценко, І. Пристрої поздовжнього типу для вивантаження зерна із залізничних вагонів можуть бути доволі ефективними / І. Буценко, Л. Будюк, Т. Страхова // Зерно і хліб.-2009.-№3.-С.24-25: рис.-Бібліогр.: 1 назв.

Ж32. Верхивкер, Я.Г. Разработка параметров тепловой обработки консервированных кетчупов и томатных соусов / Я.Г. Верхивкер, Е.М. Мирошниченко // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.50-51.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж33. Виділення інгібітору трипсину насіння люцерни з використанням афінної хроматографії / Н.К. Черно, Г.В. Крусір, О.В. Севастьянова, Я.П. Русєва // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.44-48: табл.;рис.-Бібліогр.: 11 назв.

Ж34. *Визначення параметрів бортового джерела живлення транспортного засобу з електроприводом / [В.А. Водічев та ін.] // Електроінформ. Тем. вип. «Пробл. автоматиз. електропривода. Теорія і практика».-2009.-С.406-407.

Ж35. Винникова, Л.Г. Использование зерновых культур для стабилизации свойств быстрозамороженных мясных полуфабрикатов / Л.Г. Винникова, О.А. Глушков, Е.Д. Янковая // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.34-38: рис.;табл.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж36. Винникова, Л.Г. Некоторые аспекты формирования структуры колбасных изделий / Л.Г. Винникова // Мясное дело.-2009.-№5.-С.38-39.

Ж37. Віннікова, Л.Г. Вплив термічної обробки на фізичні й мікробіологічні показники варених ковбас / Л.Г. Віннікова, Н.В. Бондаренко, М.О. Бондаренко // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.7-9: табл.;рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж38. Власенко, В.В. Сучасний стан та перспективи виробництва кисломолочних продуктів функціонального призначення / В.В. Власенко, А.М. Соломон, Я.Б. Пауліна // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.21-23: табл.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж39. Влияние замораживания на функционально-технологические свойства мясных систем / А.А. Шарпе, Н.Г. Азарова, Е.Д. Янковая, А.А. Близнюк // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.12-14: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж40. Волков, В.Э. Алгоритм оценки взрывоопасности елеватора / В.Э. Волков, А.С. Попов // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.91-93.-Бібліогр.: 15 назв.

Ж41. Волков, В. З яких же причин вибухнув найбільший у світі елеватор / В. Волков, Ф. Гришин, А. Попов // Зерно і хліб.-2009.-№2.-С.49-50: фотогр.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж42. Волков, В.Э. Принципы построения интеллектуальных систем поддержки принятия решений по вопросам взрывобезопасности на предприятиях по хранению и переработке зерна / В.Э. Волков, А.С. Попов // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.48-51.-Бібліогр.: 25 назв.

Ж43. Волкова, О. Розглянемо з наукового погляду фінансовий потенціал хлібоприймального підприємства та основні принципи його формування / О. Волкова // Зерно і хліб.-2009.-№2.-С.15-16.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж44. Вплив повітряних потоків на технологічні властивості зерна круп’яних культур / [О.П. Романенко та ін.] // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№5.-С.44-46: рис.-Библиогр.: 3 назв.

Ж45. Вплив теплової обробки на мікробіологічні показники якості комбікормів для акваріумних риб / А.В. Єгорова, А.О. Кочетова, О.Є. Воєцька, Л.В. Фігурська // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№3.-С.47-50: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж46. Гапонюк, І.І. Зменшення внутрішнього опору дифузії вологи / І.І. Гапонюк // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.43-49: рис.;табл.;граф.-Бібліогр.: 9 назв.

Ж47. Гапонюк, І. Повертаємося ще раз до шляхів зменшення втрат тепла відпрацьованих газів у шахтних сушарках / І. Гапонюк // Зерно і хліб.-2009.-№2.-С.36-37: табл.;рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж48. Гапонюк, О.І. Фахівці майбутнього. Тривалість технологічних процесів / О.І. Гапонюк, А.В. Іваненко, К.М. Тенюх // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.81-82: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж49. Глушков, О.А. Исследование состояния воды в замороженных мясных системах с полисахаридными добавками / О.А. Глушков, Е.Д. Янковая, Л.Г. Винникова // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.16-17: табл.;рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж50. Гордієнко, Л. Вплив вихрового шару феромагнітних часток на якісні показники жирової складової емульсії для пісочного тіста / Л. Гордієнко, І. Жидецька // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№12.-С.40-42: табл.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж51. Горыкин, С.Ф. Анализ эффективности работы компрессорной холодильной машины эксергетическим методом / С.Ф. Горыкин, И.Н. Ищенко // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.74-78: табл.;рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж52. Григоришен, А.І. Якісні столові вина з сортів винограду нової селекції / А.І. Григоришен, Г.П. Овчинников, О.Л. Ходаков // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.48-50: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж53. Гросул, Л. Корисно знати, як працюють робочі органи універсального круповідділювача / Л. Гросул, О. Гапонюк, Г. Мосієнко // Зерно і хліб.-2009.-№4.-С.34-35: рис.

Ж54. Гуртовой, Н.В. Морфологический анализ лопастных технологических машин / Н.В. Гуртовой, А.В. Гаврилов // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.96-98: табл.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж55. Гусак-Шкловская, Я.Д. Изменение качественного и количественного состава белков нута во время индуцированного автолиза / Я.Д. Гусак-Шкловская, Л.В. Капрельянц // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№4.-С.18-21: рис.;табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж56. Гусак-Шкловская, Я.Д. Ферментативный гидролиз как способ повышения функционально-технологических свойств муки нута / Я.Д. Гусак-Шкловская, Л.В. Капрельянц // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.25-28: рис.;табл.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж57. Гусак-Шкловська, Я.Д. Властивості препарату протеолітичних ферментів із пшеничних зародків / Я.Д. Гусак-Шкловська, Л.В.Капрельянц // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№3.-С.24-25: рис.;табл.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж58. Два наукових напрями розвитку технологій та обладнання / А.В. Іваненко, О.А. Сологуб [та ін.] // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.88-90.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж59. *Дейнеко, М.І. Філософсько-методологічна основа визначення науковості знань / М.І. Дейнеко // Перспективи.-2009.-№3.

Ж60. Дидух, Г.В. Бактериофаги - путь к безопасности пищевых продуктов / Г.В. Дидух // Молочна пром-сть.-2009.-№2.-С.42-44.-Бібліогр.: 12 назв.

Ж61. Дидух, Н.А. Медико-биологическое исследование йогурта диабетического назначения / Н.А. Дидух, Н.А. Могилянская // Продукты & ингредиенты.-2009.-№10.-С.38-39; №11.-С.46-49: табл.

Ж62. Дідух, Н.А. Обгрунтування параметрів зберігання молочно-зернового геро-кефіру / Н.А. Дідух // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.30-35: рис.;табл.-Бібліогр.: 27 назв.

Ж63. Дідух, Н.А. Обгрунтування параметрів соління твердих сичужних сирів функціонального призначення / Н.А. Дідух, Л.О. Молокопой // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.5-7: рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж64. Добавка композиционной смеси из инулонга, морковных жмыхов и прессованых дрожжей / А. Салавелис, С. Павловский, Е. Данилова, Д. Донской // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№1.-С.17-19: табл.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж65. Добробабина, Л.Б. О пищевой ценности рыбных консервов при использовании ступенчатой стерилизации / Л.Б. Добробабина, А.А. Титова, О.Г. Бойченко // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.13-16: табл.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж66. Добрянська, Н.А. Огляд виробництва зернових в районах Одеської області / Н.А. Добрянська, А.А. Нікіфорчук // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№4.-С.30-35: табл.;рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж67. Донской, Д.М. Современные принципы оптимального управления непрерывными технологическими процессами / Д.М. Донской, Т.Е. Лебеденко, Т.З. Ткаченко // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.95-97.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж68. Дорошенко, І.О. Науково-технічний потенціал підприємств Одеської області: стан, проблеми, перспективи / І.О. Дорошенко // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№2.-С.15-18: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж69. Дорошенко, І.О. Управління ефективністю інноваційного розвитку як основа забезпечення сталого розвитку регіону / І.О. Дорошенко // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№4.-С.21-25.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж70.

Ж71. *Дюдіна, І.А. Ефективність біологічних препаратів проти американського білого метелика (Hiphantrіa cunea drury) в рекреаційній зоні Причорномор’я / І.А. Дюдіна, Ю.Е. Клечковський, Л.Б. Черней //Карантин і захист рослин.-2009.-№3.-С.24-26.

Ж72. Д’яконова, А.К. Перспективи виробництва м’ясорослинних консервованих паштетів / А.К. Д’яконова // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.58-60: табл.;рис.-Бібліогр.: 1 назв.

Ж73. Егоров, Б.В. Историческая летопись Одесской национальной академии пищевых технологий / Б.В. Егоров // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№1.-С.5-6.

Ж74. Егоров, Б.В. К вопросу об оптимизации структуры комбикормовых технологических систем / Б.В. Егоров, А.В. Макаринская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№3.-С.40-44: рис.-Бібліогр.: 15 назв.

Ж75. Егоров, Б.В. Модель производства высокоэффективных премиксов / Б.В. Егоров, А.В. Макаринская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.43-46: рис.-Бібліогр.: 27 назв.

Ж76. Егоров, Б.В. Модель формирования потребительских свойств пищевых продуктов функциональной направленности / Б.В. Егоров, М.Р. Мардар // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№3.-С.11-14: рис.-Бібліогр.: 9 назв.

Ж77. Егоров, Б.В. Управление качеством при разработке продуктов питания / Б.В. Егоров, М.Р. Мардар // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.5-8: табл.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж78. Егоров, В.Б. Автоматизированное рабочее место исследователя процесса экструдирования комбикормов: актуальность, функции, программно-техническая структура / В.Б. Егоров, М.Т. Степанов, В.А. Хобин // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.51-54: рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж79. Егорова, А.В. Технология производства функциональных продуктов питания на основе зерна кукурузы и растительных добавок / А.В. Егорова // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.22-24: рис.-Бібліогр.: 10 назв.

Ж80. Економія енергоресурсів при виробництві пюреподібних рослинних напівфабрикатів в харчовій промисловості / О.К. Гладушняк, К.В. Резнік, Н.І. Чумак, І.В. Федоренко // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.100-101.

Ж81. Євтушевська, О.О. Інтелектуальна власність як складова постійно діючого механізму інноваційного розвитку підприємства / О.О. Євтушевська // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№4.-С.18-21.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж82. Єгоров, Б.В. Аналіз сучасних програм годівлі молодняка курей-несучок / Б.В. Єгоров, Н.В. Гонца // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№4.-С.49-51.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж83. Єгоров, Б. Виготовляйте комбікорми для собак з використанням субстратів, насіння льону і жирової композиції без сушіння / Б. Єгоров, А. Кочетова, О. Воєцька // Зерно і хліб.-2009.-№3.-С.41-42: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж84. Єгоров, Б. Доволі перспективною видається технологія дріжджування зерна для виготовлення повноцінних комбікормів / Б. Єгоров, О. Кананихіна, Т. Давиденко // Зерно і хліб.-2009.-№2.-С.46-49: табл.;рис.;граф.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж85. Єгоров, Б.В. Дослідження режиму стерилізації вологих комбікормів для кішок / Б.В. Єгоров, Т.В. Бордун // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№8.-С.43-44: табл.;рис.-Библиогр.: 7 назв.

Ж86. Єгоров, Б.В. Математичне моделювання технологічного процесу екструдування зернової суміші збагаченої дріжджованим зерном пшениці / Б.В. Єгоров, О.Г. Бурдо, Т.М. Давиденко // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.38-42: рис.-Бібліогр.: 12 назв.

Ж87. Єгоров, Б.В. Сучасний стан асортименту комбікормової продукції / Б.В. Єгоров // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№4.-С.21-24: рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж88. Єгоров, Б.В. Сучасні вимоги до якості преміксів / Б.В. Єгоров, А.В. Макаринська, В.Є. Браженко // Ефективні корми та годівля.-2009.-№3.-С.48-51.

Ж89. Єгоров, Б. У разі використання сучасних препаратів БАД важливо враховувати як норму введення їх до складу комбікормів, так і фізичні властивості / Б. Єгоров, А. Макаринська, В. Браженко // Зерно і хліб.-2009.-№4.-С.48-50: табл.;рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж90. Єгорова, А.В. Вплив екструзії зерноовочевих сумішей на формування їх біфідогенних властивостей / А.В. Єгорова, Л.В. Капрельянц // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№3.-С.31-34: рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж91. Єгорова, А.В. Удосконалення технології виробництва функціональних продуктів харчування на основі зерна / А.В. Єгорова // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.32-34: рис.-Бібліогр.: 10 назв.

Ж92. Жигунов, Д. Непросто сформувати якісні показники борошна за сортами / Д. Жигунов, І. Чайковський // Зерно і хліб.-2009.-№3.-С.21-22: табл.

Ж93. Жигунов, Д. Показатели качества потоков муки и готовой продукции Белгород-Днестровского КХП / Д. Жигунов, И. Чайковский // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№1.-С.34-35; №2.-С.48-49.: табл.

Ж94. Жигунов, Д.О. Порівняльне дослідження первинного подрібнення зерна тритикале та пшениці / Д.О. Жигунов, Р.С. Давидов, Н.Г. Бузіян // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№11.-С.35-37: табл.;рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж95. Жуковский, Э. Автоматизация проведения лабораторных работ / Э. Жуковский, Ф. Тришин, А. Лукиянык // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№7-8.-С.65-68: табл.;рис.-Бібліогр.: 1 назв.

Ж96. З якою ж ефективністю ми очищаємо зернові / [Г. Станкевич, Л. Будюк, С. Будогазі та ін.] // Зерно і хліб.-2009.-№2.-С.28-29: табл.;рис.;граф.-Бібліогр.: 1 назв.

Ж97. Задорожный, А.В. Фиксация выходного звена планетарно-кулисного механизма периодического поворота геометрическим способом / А.В. Задорожный, И.В. Осадчук // Хлебопек. и кондит. дело.-2009.-№5.-С.8-10: рис.-Библиогр.: 3 назв.

Ж98. Звягінцева, Л. Автоматизований фінансовий аналіз на базі програмного комплексу Final Tool / Л. Звягінцева, В. Кочетков // Зерно і хліб.-2009.-№4.-С.22-23: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж99. Звягінцева, О.Б. Роль управління якістю товару в маркетинговій діяльності підприємства / О.Б. Звягінцева // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№1.-С.27-31: рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж100.

Ж101. Зміна мікрофлори насіння гірчиці при зберіганні / А.В. Єгорова, Г.Й. Євдокимова, Л.К. Овсянникова, В.О. Черній // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.29-32: рис.;табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж102. Зміни якісного та кількісного складу мікрофлори цільнозернового хліба з уключенням корнеплідних овочів від умов зберігання / Т. Велічко, Г. Євдокимова, М. Мардар, Н. Кордзая // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№12.-С.15-18: табл.;рис.-Бібліогр.: 9 назв.

Ж103. *Иванова, Л.А. Процессы отвержения суспензий и шликеров при формообразовании / Л.А. Иванова, Н.О. Косицын // Пробл. техніки.-2009.-№3.-С.84-90.

Ж104. Иванченкова, Л.В. Категория конкурентоспособности как объект исследований в современной теории конкуренции / Л.В. Иванченкова // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№3.-С.31-33.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж105. Изменение сорбционных свойств комбикормов для аквариумных рыб в процессе экструдирования и экспандирования / Б.В. Егоров, А.А. Кочетова, Е.Е. Воецкая, А.А. Муржак // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.35-41: рис.;табл.;граф.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж106. *Ильиных, В.В. Холодильник будущего. Абсорбционные холодильные агрегаты (АХА) нового поколения / В.В. Ильиных, А.А. Кишкин, А.С. Титлов // Пищевые технологии и оборудование.-2009.-№8.-С.58-60.

Ж107. Иоргачева, Е. Альтернативные виды сырья в технологии получения пастило-мармеладных изделий / Е. Иоргачева, К. Аветисян, А. Куц // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№1.-С.14-16: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж108. Иоргачева, Е. Композиции из основного и нетрадиционного мучного сырья для оптимизации потребительских свойств кондитерских изделий / Е. Иоргачева, О. Макарова // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№2.-С.5-8: табл.-Бібліогр.: 11 назв.

Ж109. Иоргачева, Е.Г. Новые желейные изделия с полуфабрикатами из кизила / Е.Г. Иоргачева, Л.В. Гордиенко, В.Ю. Толстых // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.39-42.: табл.;рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж110. Иоргачева, Е. Полидекстроза - рецептурный компонент пастило-мармеладных изделий / Е. Иоргачева, К. Аветисян // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№3.-С.34-36: рис.;табл.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж111. Иоргачева, Е.Г. Современные тенденции в производстве кондитерских изделий / Е.Г. Иоргачева // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.8-14.: рис.-Бібліогр.: 19 назв.

Ж112. Иоргачева, Е.Г. Структурно-механические свойства разных видов бисквитных полуфабрикатов / Е.Г. Иоргачева, Л.В. Годиенко, С.М. Капетула // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.84-88.: табл.;рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж113. Иоргачева, Е. Структурно-реологические свойства диетического мармелада / Е. Иоргачева, В. Толстых, К. Аветисян // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№12.-С.27-29: табл.;рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж114. Иоргачева, Е.Г. Структурно-реологические свойства пенообразных масс / Е.Г. Иоргачева, А.В. Коркач, К.В. Аветисян // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.30-33.: табл.;рис.-Бібліогр.: 10 назв.

Ж115. Иоргачева, Е. Усовершенствование технологии производства бисквитных изделий диетического назначения / Е. Иоргачева, Л. Гордиенко, С. Капетула // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№5.-С.38-40: рис.;табл.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж116. Исследование процесса образования форм гемоглобина в крови убойных животных / И.Н. Луконина, Г.В. Шлапак, Т.Н. Воловик, Ю.Э. Брусиловский // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.17-20.: рис.-Бібліогр.: 9 назв.

Ж117. Іваненко, А.В. Основні чинники якості вина / А.В. Іваненко, К.М. Тенюх // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.67-68.: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж118. К анализу результатов применения реагента неокислительного действия «Акватон» на предприятиях водоподготовки / [Т.В. Стрикаленко и др.] // Водопостачання та водовідведення.-2009.-№3.-С.41-46: табл.;рис.-Бібліогр.: 22 назв.

Ж119. Кайнаш, А.П. Визначення хімічного складу та дослідження якості ліверних ковбас з овочами / А.П. Кайнаш, Л.Г. Віннікова // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.40-42: табл.;рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж120. Каламан, О.Б. Нетрадиційні джерела фінансування підприємств сільського господарства / О.Б. Каламан, Ю.М. Джевані // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№4.-С.25-29: табл.;рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж121. Каламан, О.Б. Удосконалення регулювання ринку продукції виноградарства / О.Б. Каламан // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№3.-С.33-37.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж122. Капрельянц, Л.В. Использование биомодифицированной муки нута в производстве хлеба для повышения его пищевой и биологической ценности / Л.В. Капрельянц, Я.Д. Гусак-Шкловская, Т.Е. Лебеденко // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№12.-С.42-44: табл.-Библиогр.: 2 назв.

Ж123. Капрельянц, Л.В. Использование ферментов в хлебопечении / Л.В. Капрельянц // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.34-38: табл.-Бібліогр.: 41 назв.

Ж124. Капрельянц, Л.В. Получение и характеристика нейтральных протеаз из зародышей пшеницы / Л.В. Капрельянц, Я.Д. Гусак-Шкловская // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№2.-С.57-59: табл.;рис.-Библиогр.: 7 назв.

Ж125. Карпенко, Ю. Млинзаводам за нинішніх часів украй потрібні сучасні підходи до планування / Ю. Карпенко // Зерно і хліб.-2009.-№4.-С.21-22: рис.;табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж126. Кексы с функциональными свойствами / А. Салавелис, С. Павловский, Е. Осташевская, Е. Храновская // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№1.-С.36-37: табл.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж127. Килименчук, О.О. Від якості кормових добавок до якості продукції тваринництва / О.О. Килименчук, О.В. Дишкантюк // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№3.-С.44-47: рис.;табл.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж128. Коваленко, О.О. Вимоги до якості води на харчових виробництвах / О.О. Коваленко, О.Б. Василів // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.38-40: рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж129. Козлов, Г. Набор тестоприготовительного оборудования непрерывного действия для разных технологических схем / Г. Козлов // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№3.-С.46-47.

Ж130. Козлова, С.И. Что происходит с качеством пшеницы при хранении / С.И. Козлова, А.И. Яковенко, А.В. Борта // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№6.-С.65-67: табл.

Ж131. Козонова, Ю.А. Энергетические напитки с использованием зерна злаковых и бобовых культур / Ю.А. Козонова, Л.Н. Тележенко // Хлебопек. и кондит. дело.-2009.-№1.-С.34-35; №2.-С.54-55: рис.

Ж132. Козонова, Ю.О. Огляд закордонного ринку функціональних продуктів / Ю.О. Козонова // Мясное дело.-2009.-№4.-С.28-29.-Библиогр.: 3 назв.

Ж133. Козонова, Ю.О. Огляд зарубіжного ринку функціональних продуктів / Ю.О. Козонова // Молочна пром-сть.-2009.-№3.-С. 34-38.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж134. Кондитерские изделия с функциональными свойствами / А. Салавелис, Е. Попеско, В. Лизогуб, В. Малыхин // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№7-8.-С.47-49: табл.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж135. Контроль качества шприцевания фарша в оболочку / [Н.Г. Азарова и др.] // Мясная индустрия.-2009.-№12.-С.24-26: табл.;рис.-Библиогр.: 2 назв.

Ж136. Копа, В.М. Пошук інформативних процедур тестування на заняттях з фізичного виховання / В.М. Копа // Актуал. проблемы трансп.медицины.-2009.-№3.-С.63-65.-Библиогр.: 5 назв.

Ж137. Коркач, А.В. Расширение ассортимента мучных изделий в системе индустрии туризма / А.В. Коркач, Т.П. Новичкова, Т.Е. Лебеденко // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.21-25: табл.;рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж138. Коркач, Г. Хлібобулочні вироби з порошком топінамбура / Г. Коркач, А. Резниченко // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№2.-С.30-32: табл.;граф.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж139. Корсікова, Н.М. Інноваційна модель розвитку економіки України: сучасний стан і перспективи / Н.М. Корсікова // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№1.-С.20-24: табл.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж140. Корсікова, Н.М. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах / Н.М. Корсікова // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№3.-С. 8-11.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж141. Кочетова, А.О. Сучасні методи технохімічного аналізу комбікормової продукції / А.О. Кочетова, Н.В. Хоренжий // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№4.-С.41-46: табл.

Ж142. Крестінков, І.С. Фізіолого-біохімічні критерії старіння насіннєвого зерна / І.С. Крестінков, С.Л. Колесніченко // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№11.-С.51-52: табл.;рис.-Библиогр.: 5 назв.

Ж143. Крусир, Г.В. Использование БАД "Амил-инг" в производстве кисломолочных напитков функционального назначения / Г.В. Крусир, Н.А. Кушнир, Л.И. Слонь // Молочна пром-сть.-2009.-№3.-С.42-46: табл.;рис.;схем.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж144. Крусір, Г. Біохімічна характеристика інгібітору а-амілаз з борошенець вівса / Г. Крусір, Н. Кушнір // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№2.-С.42-45: табл.;рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж145. Крусір, Г. Виділення інгібітору трипсину із зерна амаранта з використанням афінної хроматографії / Г. Крусір, О. Севастьянова // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№12.-С.11-14: табл.;рис.-Бібліогр.: 11 назв.

Ж146. Крусір, Г.В. Дослідження складу білкової складової БАД «Аміл-інг» / Г.В. Крусір, О.В. Севастьянова, Н.А. Кушнір // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.42-44: табл.;рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж147. Крусір, Г.В. Інгібітор панкреатичної амілази: характеристика, властивості і технологія БАД / Г.В. Крусір, Н.А. Кушнір // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№3.-С.18-22: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж148. Крусір, Г.В. Основи комплексоутворення інгібітору панкреатичної амілази-полісахарид / Г.В. Крусір, О.В. Севастьянова, Н.А. Кушнір // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.16-19: рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж149. Крюкова, І.О. Переробна промисловість Одещини в контексті розвитку АПК регіону / І.О. Крюкова // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№3.-С.5-7: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж150. Кузнецова, И.А. Современные тенденции развития рынка зерна Украины / И.А. Кузнецова // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№10.-С.20-22: рис.

Ж151. Кузнецова, І.О. Ринок борошна та круп України: структура, тенденції розвитку та динаміка змін / І.О. Кузнецова, Ю.В. Карпенко // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№4.-С.6-10: табл.-Бібліогр.: 13 назв.

Ж152. Кузнецова, І.О. Структурні зміни на ринку зерна України / І.О. Кузнецова // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.9-14: рис.;табл.-Бібліогр.: 12 назв.

Ж153. Кузнецова, І. Яка ж роль відведена Україні в світовому виробництві та експорті зерна / І. Кузнецова // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№4.-С.19-23: табл.;рис.-Бібліогр.: 9 назв.

Ж154. Кузьминська, Н.Л. Перспективи виробництва ацидофільних білкових молочних продуктів з подовженим терміном зберігання / Н.Л. Кузьминська, Н.А. Дідух // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.34-36: табл.;рис.-Бібліогр.: 13 назв.

Ж155. Лайко, О.І. Вдосконалення обліку і аудиту основних засобів на ДП ДАК "Хліб України" Одеський портовий елеватор / О.І. Лайко, С.Ч. Чобанзаде // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№3.-С.37-40.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж156. Лайко, О.І. Відновлення відтворювальної функції амортизації підприємств харчової промисловості / О.І. Лайко // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№2.-С.11-15: табл.-Бібліогр.: 10 назв.

Ж157. Лайко, О.І. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів у ЗАТ "Болградський виноробний завод" / О.І. Лайко, О.Г. Міхнєв // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№2.-С.29-32: табл.-Бібліогр.: 14 назв.

Ж158. Лапардин, Н.И. Термодинамические и переносные свойства смеси R410В со смазочным маслом / Н.И. Лапардин, В.З. Геллер // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.78-81: табл.;рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж159. Лебеденко, Т. Вивчення впливу рослинних добавок на хід технологічного процесу та якість хлібобулочних виробів / Т. Лебеденко, С. Решта, Н. Ружицька // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№12.-С.21-24: табл.;рис.-Бібліогр.: 11 назв.

Ж160. Лебеденко, Т.Є. Сучасні погляди на проблему забезпечення високої якості хлібних виробів / Т. Лебеденко // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.70-75: рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж161. Левицкий, А.П. Антиоксидантные свойства цельнозернового хлеба, содержащего корни сельдерея / А.П. Левицкий, Н.Р. Кордзая // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№8.-С.51-53: табл.;рис.-Библиогр.: 11 назв.

Ж162. Левицький, А.П. Системний аналіз технології виробництва вітамінної кормової добавки «Лекавіт» / А.П. Левицький, А.П. Лапінська // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№4.-С.29-33: рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж163. Левицький, А. Уже не викликає сумнівів противиразкова активність пшениці на стадії молочної стиглості або під час проростання / А. Левицький, В. Гулавський, І. Селіванська // Зерно і хліб.-2009.-№4.-С.63: табл.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж164. Лисогор, Т.А. Обгрунтування параметрів ферментації молочно-рослинних сумішей для виробництва кисломолочних напоїв з підвищеними імуномодулюючими властивостями / Т.А. Лисогор, Н.А. Дідух, Н.О. Могилянська // Харч.наука і технологія.-2009.-№2.-С.50-53: рис.-Бібліогр.: 16 назв.

Ж165. Ляпіна, О.В. Особливості формування адгезійного контакту при нанесенні конденсаційних покриттів / О.В. Ляпіна, Р.А. Подолян // Фізика і хімія твердого тіла.-2009.-Т.10, №3.-С.679-701: табл.;рис.-Бібліогр.: 19 назв.

Ж166. Макаринська, А.В. Від виробництва стабільних препаратів біологічно активних речовин до виробництва стабільних преміксів (частина 1) / А.В. Макаринська, Б.В. Єгоров // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№4.-С.33-41: табл.;рис.-Бібліогр.: 30 назв.

Ж167. Макаров, А.С. Влияние степени зрелости винограда на качество шампанских и игристых вин / А.С.Макаров, А.Л. Ходаков, А.П.Мацко // ВиноГрад.-2009.-№2.-С.52-56: табл.;рис.-Библиогр.: 17 назв.

Ж168. Мардар, М.Р. Использование органолептических методов анализа при разработке новых сортов цельнозернового хлеба / М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.24-26: рис.;табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж169. Мардар, М. Промоніторимо перспективи ринку екструдованих зернових продуктів / М. Мардар, Л. Валевська // Зерно і хліб.-2009.-№1.-С.12-13: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж170. Мельник, І.В. Вплив обробки столових вин білками зернобобових і зернових культур на показники їх фізико-хімічного складу та біологічної активності / І.В. Мельник, С.І. Вікуль // Харч.наука і технологія.-2009.-№3.-С.39-42: табл.;рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж171. Мерко, И. Влияние выхода и крупности обойной муки на качество и вкусовые свойства хлеба / И. Мерко, В. Деордиева // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№1.-С.6-7: табл.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж172. Ми проаналізували залежність швидкості сушіння зернових від маси завантаження при мікрохвильовій технології / В. Календер'ян, І. Бошкова, Н. Волгушева, Т. Вердієва // Зерно і хліб.-2009.-№4.-С.31-32: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж173. Микрофлора новых видов экструдированных сухих завтраков и ее изменение при хранении / Т.А. Величко, Г.И. Евдокимова, М.Р. Мардар, Л.А. Валевская // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№8.-С.39-43: табл.;рис.-Библиогр.: 6 назв.

Ж174. Миронюк, Т.І. Визначення ефективності використання фінансового лізингу молокопереробними підприємствами / Т.І. Миронюк // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№1.-С.24-27: табл.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж175. Могилянська, Н.О. Симбіотичний комплекс з використанням культур Bifidobacterium bifidum ta Lactobacillus acidophilus для молочних продуктів функціонального призначення / Н.О. Могилянська, О.В. Власенко // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.23-27: рис.-Бібліогр.: 10 назв.

Ж176. Моргун, В.А. Основные тенденции в создании функциональных продуктов питания на основе зерновых культур / В.А. Моргун, Н.З. Москвина // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№7.-С.58-60.-Библиогр.: 7 назв.

Ж177. Моргун, В.О. Дослідження взаємозв’язку режимів роботи крупноутворюючих систем і питомих енерговитрат на подрібнення / В.О. Моргун, Є.І. Шутенко, Р.С. Давидов // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№11.-С.38-39: табл.;рис.-Библиогр.: 3 назв.

Ж178. Моргун, В. Житнє борошно підвищеного виходу з попереднім подрібненням / В. Моргун, Л. Ковтун // Зерно і хліб.-2009.-№1.-С.28-29: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж179. Моргун, В. Житнє борошно підвищеного виходу з попереднім подрібненням / В. Моргун, Л. Ковтун // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№2.-С.14-16: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж180. Моргун, В. На млинзаводах передових країн виробляють 7-10 сортів борошна різного призначення / В. Моргун, Д. Жигунов // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№4.-С.31-32: табл.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж181. Моргун, В. Нам удалося поліпшити технологічну схему 87-відсоткового помелу жита / В. Моргун, Л. Ковтун // Зерно і хліб.-2009.-№4.-С.25: рис.;табл.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж182. Моргун, В. Скористайтеся оптимальним водно-тепловим режимом обробки зерна гречки / В. Моргун, С. Соц, А. Донець // Зерно і хліб.-2009.-№2.-С.22-23: табл.

Ж183. Моргун, В. У яких же режимах мають працювати дранні системи, аби помел був високої білизни / В. Моргун, Д. Жигунов, Р. Давидов // Зерно і хліб.-2009.-№1.-С.25: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж184. Моргун, В. Ячмень – ценный компонент мучных смесей / В. Моргун, О. Волошенко, М. Деде // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№2.-С.3-4: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж185. Моргун, В. Ячмінне борошно можна використовувати у складі композиційних сумішей / В. Моргун, О. Волошенко, М. Деде // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№3.-С.26-27; №9.-С.13-14: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж186. Моргун, В. Ячмінне борошно можна використовувати у складі композиційних сумішей без погіршення їх хлібопекарських властивостей / В. Моргун, О. Волошенко, М. Деде // Зерно і хліб.-2009.-№3.-С.23: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж187. Не зайве буде достеменно знати фізико-технологічні властивості зерна сорго та соризу / Л. Овсянникова, А. Кац, О. Соколовська, О. Шульга // Зерно і хліб.-2009.-№1.-С.42-43: табл.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж188. Немченко, В.В. Стратегічні напрями інвестування у харчову промисловість України / В.В. Немченко, Л.Б. Скляр // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№1.-С. 17-19.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж189. Нетребский, А.А. Анализ математического описания движения многофазной полидисперсной смеси с учетом измельчения / А.А. Нетребский // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№3.-С.50-54.-Бібліогр.: 11 назв.

Ж190. Нетребский, А.А. Повышение хлебопекарных свойств муки в процессе ее производства / А.А. Нетребский // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.68-70: табл.;рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж191. Нетребський, О.А. Пріоритетні напрямки покращання умов праці на хлібопекарських підприємствах України / О.А. Нетребський, О.О. Фесенко // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.93-95: табл.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж192. Низькі позитивні температури (5°...15° С) дають змогу значно подовжити тривалість зберігання насіння льону / Т. Велічко, Г. Євдокимова, Л. Овсянникова, С. Буйвол // Зерно і хліб.-2009.-№1.-С.40-41: табл.; рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж193. Никитчина, Т.И. Биофактор, определяющий эффективность экстрагирования пектиновых веществ из свежих яблочных выжимок / Т.И. Никитчина // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.30-32: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж194. Новий підхід в оцінці можливості застосування нетрадиційних сортів винограду для приготування білих ігристих вин / О.Л. Ходаков [та ін.] // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.11-13: табл.;рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж195. Новичкова, Т.П. Сомелье – залог успешной работы ресторана / Т.П. Новичкова, А.В. Коркач, Т.Е. Лебеденко // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.21-23.

Ж196. Новичкова, Т.П. Шампанское – королевский напиток успешного ресторана / Т.П. Новичкова, А.В. Коркач, Т.Е. Лебеденко // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.45-48: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж197. Новітні погляди щодо вдосконалення технології приготування хліба / Т. Лебеденко, О. Кананихіна, Н. Соколова, О. Юрескул // Хлібопек. і кондит. пром-сть України.-2009.-№12.-С.33-35: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж198. Новые плющильные станки / М.Б.Бабич, С.С.Познар, В.Н.Петров, А.С.Тимощук // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№5.-С.42-44: рис.

Ж199. Нужин, Е.В. Вывод критериальных зависимостей процесса гомогенизации молока / Е.В. Нужин // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.92-93: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж200. Обгрунтування напрямків досліджень фільтрів для аспірації / О.В. Алексашин, Л.М. Євса, О.В. Опришко, І.В. Опришко // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№7.-С.49-50: рис.-Библиогр.: 9 назв.

Ж201. Овсянникова, Л.К. Вплив умов зберігання на вміст алілової олії в насінні гірчиці / Л.К. Овсянникова, Г.Й. Євдокимова, В.О. Черній // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.17-19: рис.;табл.-Библиогр.: 5 назв.

Ж202. Овсянникова, Л.К. Вплив умов зберігання на вміст алілової олії в насінні гірчиці / Л.К. Овсянникова, В.О. Черній // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№7.-С.42-43: рис.;табл.-Библиогр.: 5 назв.

Ж203. Овсянникова, Л.К. Жирокислотний склад триацилгліцеридів насіння гірчиці / Л.К. Овсянникова, В.О. Черній, Г.Й. Євдокимова // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№8.-С.36-38: табл.-Библиогр.: 5 назв.

Ж204. Овсянникова, Л.К. Особливості фізико-технологічних властивостей насіння різних сортів гірчиці / Л.К. Овсянникова, В.О. Черній // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№5.-С.28-31: табл.-Библиогр.: 8 назв.

Ж205. Овсянникова, Л. Температура зберігання істотно впливає на жирокислотний склад насіння гірчиці / Л. Овсянникова, Г. Євдокимова, В. Черній // Зерно і хліб.-2009.-№4.-С.26-27: табл.;рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж206. Осадчук, И.В. Главная цель системы управления качеством – рентабельность / И.В. Осадчук, А.В. Задорожный, С.Н. Кудашев // Мясное дело.-2009.-№3.-С.26-29.

Ж207. Осадчук, И.В. Применение протеиназ для повышения усвояемости пищевых белков / И.В. Осадчук // Мясное дело.-2009.-№9.-С.25-26: табл.-Библиогр.: 4 назв.

Ж208. Осипова, Л.А. Биотехнологический способ приготовления виноградных моноароматизированных напитков / Л.А. Осипова // ВиноГрад.-2009.-№1.-С.49-52: табл.;рис.-Библиогр: 6 назв.

Ж209. Осипова, Л.А. Разработка технологии плодово-ягодного вина улучшенного качества / Л.А. Осипова, Т.С. Лозовская // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.64-66: табл.;рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж210. Осипова, Л.А. Роль вузовской науки в решении проблем интеграции винодельческой отрасли в ВТО / Л.А. Осипова, В.М. Лысюк // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.7-10.

Ж211. Особлива все-таки кінетика при мікрохвильовому зневодненні зернових у щільному шарі / В. Календер'ян, І. Бошкова, Н. Волгушева, Т. Вердієва, Е. Островська // Зерно і хліб.-2009.-№1.-С.35: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж212. Особливості розвитку стартової культури Lactobacillus plantarum в фаршевій системі напівкопчених ковбас / А.В. Єгорова, Л.Г. Віннікова, А.В. Асауляк, Л.В. Труфкаті // Харч. наука і технолгія.-2009.-№2.-С.31-33: табл.;рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж213. Особливості формування зернового масиву з автомобільних партій у великих металевих силосах / Г. Станкевич, Л. Будюк, В. Шпак, А. Улизько // Зерно і хліб.-2009.-№3.-С.26-27: рис.;табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж214. Остапчук, М.В. Аналіз форм математичного опису процесів ВТО зерна / М.В. Остапчук, І.І. Гапонюк, Г.А. Гончарук // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.50-54: рис.;граф.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж215. Остапчук, М. Малознаними виявляються фізичні характеристики голозерного ячменю порівняно з іншими зерновими / М. Остапчук, Г. Гончарук, В. Чеботар // Зерно і хліб.-2009.-№1.-С.36-37: табл.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж216. Оцінимо якість сухих сніданків, які реалізовують у роздрібній торговельній мережі / М. Мардар, Л. Валевська, К. Рязанова, К. Шавала // Зерно і хліб.-2009.-№3.-С.16-17: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж217. Очеретяный, Ю.А. Исследование влияния качки маломерного судна на процессы пленочного течения рабочего тела по наклонным поверхностям теплообменных элементов бытовых абсорбционных холодильных агрегатов (АХА) / Ю.А. Очеретяный, В.Х. Кирилов, А.С. Титлов // Холод. техника и технология.-2009.-№6. – С. 32-37: табл.; рис.-Библиогр.: 11 назв.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconМіністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2012: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка; уклад....
Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2010: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка; уклад....
Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconМіністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка;...
Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська обласна державна адміністрація одеська державна академія холоду одеська національна академія харчових технологій міжнародна академія холоду асоціація українських виробників «морозиво та заморожені продукти» асоціація інженерів по вентиляц
Міжнародній науково-технічній конференції, що присвячена 90-річчю Одеської державної академії холоду
Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconСторінки друку 2007 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2008
Сторінки друку-2007: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О. В. Будякова, І. Г. Влащенкова, Л. Л. Кузяк,...
Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconСторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О. В. Будякова, І. Г. Влащенкова, Л. Л. Кузяк,...
Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconОдеська національна академія харчових технологій кафедра менеджменту та фінансів

Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства До друку Перший проректор
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи