Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 icon

Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4
Скачати 78.38 Kb.
НазваСтаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4
Дата13.09.2012
Розмір78.38 Kb.
ТипДокументи

Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4, усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 2 см, верхній і нижній колонтитул – 1,25 см, гарнітура шрифту – Times New Roman, кегль (розмір шрифта) – 14 пт, через 1,5 інтервали. Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Література” або після слів „Література і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3). Бібліографічні джерела, подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Статтю заключають 3 анотації обсягом 3 – 4 рядки українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я по батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів). Статті аспірантів та магістрантів повинні супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

^ Форма заявкиЕлементи заявки

Зміст заявки

1

Прізвище, ім’я, по-батькові
2

Авторська довідка
3

Назва навчального закладу
4

Науковий керівник
5

Назва доповіді
6

Адреса для листування (повна)
7

Контактний телефон
8

Напрямок (секція)
9

E-mail
10

Додатково: стаття в електронному фаховому журналі „Науковий вісник Донбасу” (педагогічні науки)

„Так” або „Ні”

11

Назва статті
Організаційний внесок складає:

Розміщення та публікація тез: 100 грн.

Розміщення статей в журналі „Науковий вісник Донбасу” (педагогічні науки, 6 – 10 сторінок): 1 сторінка – 15 грн.

Організаційний внесок включає часткові витрати на проведення конференції та видання збірника тез, який буде надіслано учасникам конференції протягом місяця з моменту проведення конференції.


^ Заявки, тези, статті, копії квитанції про оплату надсилати на зазначений e-mail.Секція

Е-mail (заявка, теза, копія квитанції про оплату)

П. І. Б.

1

^ Соціально-гуманітарні науки (історія, культурологія, політологія; юридичні науки, економічні науки).

chibisheva@mail.ru

Тараріна Олена Володимирівна

066-142-61-77

2

^ Фізична культура, спорт, здоров’я людини, фізична реабілітація

ghostofangel25@mail.ru

Санченко Євгенія Миколаївна

050-057-65-49

3

^ Філологічні науки

ghostofangel25@mail.ru

4

Психолого-педагогічні науки

chibisheva@mail.ru

Тараріна Олена Володимирівна

066-142-61-77

5

^ Природничо-географічні, математичні та технічні науки

rmu_lnu@ukr.net

Гречаник Ірина Петрівна

050-535-09-44

^ Додатково: електронний журнал (ВАК)

Науковий вісник Донбасу” (педагогічні науки)

dragnev@bk.ru


Драгнєв Юрій Володимирович

050-193-70-22


Реквізити для сплати організаційного внеску:

^ МФО отримувача 305299

Приватбанк

Рахунок отримувача 26201603417858

Зарахування коштів на ім’я Драгнєв Юрій Володимирович

ОКПО отримувача 2855812157

Для поточних рахунків в гривні, відкритих в ПК Приват48

^ Призначення платежу


„Добровільні пожертви, цільові внески фізичних і юридичних осіб”

На документі про оплату вказати прізвище учасника.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають вказаним вимогам.


^ Контактна інформація

Драгнєв Юрій Володимирович, голова Ради молодих учених, тел. 050-193-70-22.

Тараріна Олена Володимирівна, заступник голови Ради молодих учених з науково-організаційної роботи,

тел. 066-142-61-77.

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТПрисвячена 90-річчю ЛНУ імені Тараса Шевченка


21 – 28 лютого 2011 року

м. Луганськ


Сайт конференції: icrmu.luguniv.edu.ua


Вельмишановні колеги!


I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція серед молодих учених відбудеться протягом 21 – 28 лютого 2010 року в Державному закладі „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.

Оргкомітет конференції – ауд. № 7 – 07 (3 корпус, 7 поверх), Рада молодих учених.


Робота конференції планується за такими напрямками:

  • соціально-гуманітарні науки (історія, культурологія, політологія; юридичні науки, економічні науки);

  • фізична культура, спорт, здоров’я людини, фізична реабілітація;

  • філологічні науки;

  • психолого-педагогічні науки;

  • природничо-географічні, математичні та технічні науки.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська


Відповідальність за зміст тез та статей несуть автори та їх наукові керівники. У разі значних розходжень поданих тез із вимогами, оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.


^ Порядок проведення конференції:


 1. До 15 січня 2011 року реєстрація учасників, прийом заявок, статей (в електронний фаховий журнал „Науковий вісник Донбасу” (педагогічні науки) і тез на зазначений e-mail. При подачі заявки обов’язково слід вказати повну поштову адресу із індексом. Заявки, тези і статті, подані іншим способом, розглядатися не будуть.

 2. До 18 лютого 2011 року тези доповідей будуть розміщені на сайті за адресою: icrmu.luguniv.edu.ua за секціями.

 3. З 15 січня до 18 лютого 2011 року необхідно зареєструватися на сайті Інтернет-конференції всіх бажаючих узяти участь в обговоренні на форумі. При реєстрації обов’язково в якості логіна вказати прізвище та ім’я учасника українською мовою.

 4. Обговорення тез буде відбуватися на форумі сайту (off-line) 21 – 28 лютого 2011 року.


^ Редакційні вимоги до збірника тез

Оргкомітет конференції приймає тези обсягом до 2 сторінок формату А5 через 1 інтервал, перевірених науковим керівником та філологом. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) формату А5; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 2 см.

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК 821.161.2.09

Дзик Роман

м. Чернівці


ІМАГОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІНТЕРТЕКСТУ

Імагології як напряму літературознавства, що досліджує чужі та власні національні образи в літературі…… (текст тези)


Література


Редакційні вимоги до електронного фахового журналу

^ Науковий вісник Донбасу” (педагогічні науки)

До публікації у електронному виданні „Науковий портал Донбасу” приймаються статті українською мовою, які відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року містять такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 373.5.016:811.161.2


Ю. В. Балуєва, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


^ Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Мовна освіта в Україні передбачає удосконалення технології навчального процесу, наближення до вимог сучасного суспільства… (текст статті)


Література


Статтю завершають 3 (три) анотації 3 (трьома) мовами: українська, російська, англійська)

^ Балуєва Ю. В. Формування комунікативної компетенції старшокласників за допомогою мультимедійних засобів навчання на уроках української мови

У статті розглядається проблема формування комунікативної компетенції учнів старшої школи на уроках української мови за допомогою мультимедійних засобів навчання, визначено основні умови ефективного застосування цих засобів для розвитку мовних і мовленнєвих умінь та навичок учнів.

Ключові слова: комунікативна компетенція, мовна особистість, мультимедійні засоби навчання.

Схожі:

Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconВимоги до оформлення статей
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconВимоги до оформлення статей
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconДо оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом 3–4 сторінки формату а-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно...
Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconВимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом 3-4 сторінки формату а-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно...
Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconВимогидо оформлення тез
Два екземпляри тез (українською або російською мовою) обсягом 2 повні сторінки А5 (148210 мм) та на дискеті 3,5 дюйми в текстовому...
Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconВимоги до оформлення статей Мова статті англійська, українська або російська. Обсяг статті до 10 сторінок формату А4
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconВимоги до тез доповідей
Тези доповідей повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman (розмір шрифту – 14 пт, накреслення...
Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconВимоги до публікацій тез доповідей
А4, набрані в текстовому редакторі Microsoft Word 2003, у форматі. doc або rtf., відступи зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см,...
Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconGutter=53> заявка на участь у конференції
Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє...
Стаття набирається у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4 iconДо оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом до 3 сторінок формату а-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи