М. О. Гавриленко icon

М. О. Гавриленко
Скачати 49.61 Kb.
НазваМ. О. Гавриленко
Дата13.09.2012
Розмір49.61 Kb.
ТипДокументи

УДК 001.895:378.147(477)


М. О. Гавриленко

м. Донецьк


СОЦІОКУЛЬТУРНА АНІМАЦІЯ, ЯК ІНОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства. Абсолютно об'єктивні цивілізаційні зміни й тенденції розвитку, характерні для людства в цілому і для України зокрема, складають підѓрунтя сучасних змін в освіті. Перехід від індустріального виробництва до суспільства інформаційних технологій, а потім — до суспільства знань, глобалізаційні процеси, що охоплюють усі сфери життя і діяльності, — це ті зміни, які вимагають нових підходів щодо виховання та соціалізації підростаючого покоління. Особливого значення набуває формування гармонійно розвиненої та суспільно активної особистості.

„...вивчення і розв’язання проблем молоді завжди актуально, але вони ніколи не стояли так гостро, як сьогодні, в умовах нестабільної соціально-економічної і політичної обстановки в Україні, невирішеної економічної кризи, послаблення ролі родини, девальвації моральних норм, різкої різниці в матеріальних умовах життя всіх шарів населення...”[1, с. 7].

Державно-політичні та соціально-економічні перетворення, які відбувалися на початку XXI ст., зробили певний вплив на статус виховання у вищих навчальних закладах, оновлення його структури та суті, пропаганду та поширення передового досвіду виховної діяльності у вищій школі. Багато вищих навчальних закладів розробили власні виховні програми, які співвідносяться з концепцією модернізації сучасної української освіти.

Однак, стан нинішньої системи виховання в цілому можна характеризувати як складний, що пов'язано з розпадом головних цілеутворювальних елементів виховної політики, пошуком нових орієнтирів у навчанні та вихованні. Відбуваються зміни ціннісних орієнтацій в різних соціально-демографічних групах населення України, в тому числі серед молоді і, перш за все, серед представницької її частини - студентства. Студентство як найбільш освічена і соціально активна макрогрупа молоді особливо гостро відчуває зміни, що відбуваються в житті суспільства. Внаслідок відомих інноваційних та деструктивних тенденцій в суспільному розвитку відбувається фіксоване соціологами зростання прагматизму й індивідуалізму у молоді і студентства.

У цих суперечливих умовах соціальне виховання стає затребуваним на всіх рівнях суспільного життя. Саме соціальне виховання може і повинне справляти сьогодні свій ефективний вплив на формування у молодого покоління духовних цінностей та ідеалів, індивідуального і суспільного світогляду, поведінкових стереотипів і конкретних вчинків.

Значна роль у вихованні соціально орієнтованої особистості належить вищій школі, що відповідає вітчизняним педагогічним традиціям, які враховують інтереси особистості, суспільства і держави в цілому.

У зв'язку з цим для соціальної педагогіки характерне різке підвищення інтересу до проблем молоді в процесі її соціалізації, до різних аспектів її навчання, праці, дозвілля, взаємин із соціально-економічним і суспільним середовищем. Протягом останніх років особлива увага звертається на виховні можливості дозвілля молоді. Дозвілля розглядається як специфічна сфера для виховання підростаючого покоління, формування світоглядної культури, потреб, смаків, почуттів та емоцій. Відтак дозвілля є сферою здійснення просвітницько-виховного впливу на молоду людину.

Соціальне виховання студентів у сфері дозвілля служить розвитку самосвідомості, в процесі якого вони виробляють власні цінності та орієнтації, що приводять до свідомого відношення до професійної діяльності та способу духовного життя. В організованому дозвіллі закладена соціальна пам'ять традицій культури, історична пам'ять попередніх поколінь молоді та дорослих. Дозвіллєва діяльність молоді і студентства має великий вплив на всі найважливіші сторони життєдіяльності сучасного суспільства: на політику, економіку, культуру, мораль та ін.

Поняття «культурно-дозвіллєва діяльність» сучасною наукою розглядається як одна зі сфер реалізації соціально-культурної діяльності в цілому, де акумулюються накопичені суспільством культурно - духовні і матеріальні цінності та за допомогою педагогічних технологій реалізуються в процесі соціальної взаємодії [2, с.19].

Таким чином, в теперішній час проблема ефективного використання виховного потенціалу культурно-дозвіллєвої діяльності в системі виховання вузів набула особливої актуальності. Маючи можливість вибирати заняття на дозвіллі за власним бажанням, через відсутність необхідних навичок, недостатньої організаційно-педагогічної допомоги студенти часто не готові до усвідомленого вибору видів діяльності, які сприяють їхньому повноцінному розвитку.

В останні роки помітно загострилося протиріччя між потребою студентів використовувати дозвілля як сферу задоволення творчих потреб, самоствердження, повноцінного спілкування та невмінням реалізувати себе у вільний час з огляду на недостатність зусиль в організації виховної роботи з боку вузів, яка сьогодні найчастіше зводиться до окремих розважальних заходів або до перенесення в сферу дозвілля методів і форм навчальної діяльності.

Саме за цих умов, на нашу думку, соціокультурна анімація повинна стати тим особистісним орієнтиром, який сприяє збереженню позитивних переконань, сприйняттю нових ідей, збереженню незалежності думок, здатності адаптуватися до зовнішніх обставин. Ключові професійні завдання педагога-аніматора (від фр. «animer» – надихати, стимулювати до певного виду діяльності) полягають в тому, щоб: створити умови, у ході яких особистість прагнула б долучитись до культури; допомогти встановити доброзичливі стосунки в групі; стимулювати особистість до творчої діяльності, самоактуалізації. При цьому він виступає не як керівник групи, а лише у ролі консультанта чи помічника, що допомагає створювати умови для пробудження думок, прийняття рішень та реалізації дій. Він повинен ефективно реалізувати процес соціалізації особистості, її гармонійної інтеграції з суспільством та світом. Французький дослідник М. Леві-Котре доводив одним із перших, що «соціокультурний аніматор» – це людина-перехрестя, на якому зустрічаються і зіштовхуються всі потреби, бажання і мрії людей, і суспільства [3, с. 67].

Соціально-культурна анімація - один з найбільш інтенсивно розвиваючих напрямків сучасної соціально-культурної діяльності, який передбачає реалізацію програм творчої реабілітації, активного культурно-розвиваючого відпочинку, соціально-психологічної консолідації суспільних груп на основі цінностей культури; це особливий вид соціально - культурної діяльності громадських груп і окремих індивідів, що ґрунтується на сучасних технологіях (соціальних, педагогічних, психологічних, культуротворчих та ін), які забезпечують подолання соціального та культурного відчуження [4, с. 19].

І хоча в Україні відсутня спеціальна система з підготовки соціокультурних аніматорів будь-якого профілю, ми можемо звернутися до можливості запозичення досвіду анімаційної діяльності інших країн Європи і Америки та розумного її використання в найкращих традиціях вітчизняної педагогіки. Отже, можна говорити про те, що соціокультурна анімація для України є інноваційною технологією, яка може бути використана для підвищення соціального виховання студентської молоді в культурно-дозвіллєвій діяльності.


Література

  1. Плотніков П.В. Соціально-педагогічні основи соціалізації молоді промислового регіону: Монографія. - Донецьк: ДонНУ, 2004. – 495с.

  2. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: Учебник. -М.: МГУКИ, 2004. - 539 с.

  3. Тарасов Л. В. Социокультурная анимация: истоки, традиции, современность / Л. В. Тарасов. – М. : ЦСА «Одухотворение». – 2008. – 129 с.

  4. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация: Уч. пособие. Изд. 2-е.-М., 2005.-126 с.

Схожі:

М. О. Гавриленко iconЮ. С. Замалеев, Л. В. Нестеренко, И. А. Гавриленко, Е. В. Кузьмичёва Методические указания для самостоятельной работы и выполнения лабораторных работ по дисциплине
«Вычислительная техника и программирование» (для студентов 1 курса дневной формы обучения бакалавров направления 050702 «Электромеханика»...
М. О. Гавриленко iconЮ. С. Замалеев, Л. В. Нестеренко, И. А. Гавриленко, Е. В. Кузьмичева Методические указания для самостоятельной работы и выполнения лабораторных работ по дисциплине
«Вычислительная техника и программирование» (для студентов 1 курса дневной формы обучения бакалавров направления 050702 «Электромеханика»...
М. О. Гавриленко iconКомпьютерная модель функционирования тепловой сети угольной шахты
Гавриленко Б. В. канд техн наук., Тарубаров Р. В. магистр, Донецкий государственный технический университет
М. О. Гавриленко iconГруппа зкк-07з
Назимко Е. И. Гавриленко 5246 18. 04. 2012 13. 30-14. 55 обезв прод обогащ конс Назимко Е. И. 5246
М. О. Гавриленко iconКонспект лекций по дисциплинам «Информатика и компьютерная техника»
«Электронная таблица Microsoft Excel» ( для студентов 1 курса дневной формы обучения специальностей 050200 «Менеджмент организаций»,...
М. О. Гавриленко icon«Вычислительная техника и программирование» раздел «Операционная система microsoft windows 98 / xp»
«Вычислительная техника и программирование». Раздел «Операционная система Microsoft Windows 98 / xp» (для студентов 1 курса дневной...
М. О. Гавриленко iconО. Б. Костенко І. О. Гавриленко інформаційні системи І технології конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
М. О. Гавриленко iconДокументи
1. /Conference.doc
2. /Glazyrin(Almanah).doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи