Львівський національний університет імені Івана Франка icon

Львівський національний університет імені Івана Франка
Скачати 176.94 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Дата01.08.2012
Розмір176.94 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра біофізики та біоінформатики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

і виховної роботи

доц. Мамчур З.І._______________

“______”_______________2011 р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОкисно-відновні процеси в біосистемах

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______0704 – БІОЛОГІЯ ____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей 7.070404 – БІОФІЗИКА

(шифр і назва спеціальностей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення________біологічного факультету_______________

(назва інституту, факультету, відділення)

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)ЛекціїЛабораторні

Прак тичні

Денна

V

9

96

48

4848

9

Вечірня
Заочна
Екстернат


Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________ напряму ____0704 – БІОЛОГІЯ

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності 7.070404–БІОФІЗИКА

(шифр, назва)

Робоча програма складена доц. кафедри біофізики та біоінформатики, к.б.н. Головчак Н.П.

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри біофізики та біоінформатики

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою

_______________________ /проф. Санагурський Д.І./

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________/ ___Хамар І.С._____/

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ 1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

З. 36. 13. 01

4. 30. 20. 03

Тема 1. Окисно-відновні аспекти дихального ланцюга. Знати будову та функції мітохондрії; місцеросташування дихального ланцюга, цитохрому с; джерела виникнення активних форм кисню.

4. 30. 20. 03

Тема 2 . Різновиди та будова цитохромів Р-450. Пояснювати функціонування цитохромів Р-450 як основних детоксикацій них станцій.

4. 30. 20. 03

Тема 3. Активні кисневі метаболіти в біологічних системах. Знати різновиди реакційно здатних сполук кисню, які можуть зумовлювати окисні процеси у клітині.

4. 24. 18. 02

Тема 4. Антиоксиданти і інгібітори радикальних окислювальних процесів. Знати ферментативну і неферментативну ланки антиоксидантної системи, які переривають ланцюг вільнорадикальних реакцій в живій системі.
Тема 5. Участь активних форм кисню і інших радикальних сполук в окисленні білків. Вміти пояснити механізм окиснення протеїнів мембран та можливі патологічні стани пов’язані з ним.

З. 39. 17. 01

Тема 6. Метаболічні аспекти формування кисневого гомеостазу в екстремальних станах. Вміти інтерпретувати експериментальні дані щодо процесів ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантної системи за дії різних екстремальних фактопів.

4. 30. 28. 01

Тема 7. Хемілюмінесценція у вивченні прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу. Вміти застосовувати метод хемілюмінесценції до вивчення процесів перекисного окиснення ліпідів та білків.

4. 06. 06. 03

Тема 8. Фотобіологічні процеси. Знати окисно-відновні реакції, які протікають у процесі фотосинтезу.
 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

4. 30. 20. 01

Окисно-відновні аспекти дихального ланцюга. Біологічне окислення. Будова і властивості мітохондрій. Хеміосмотичне спряження. Електронно-конформаційні взаємодії. Цитохром с.

4

4. 30. 20. 01

Різновиди та будова цитохромів Р-450. Процеси окиснення токсичних сполук. Відновлення кисню цитохромом Р-450. Мембранозв’язаний цитохром В5. Роль цитохрому В5 в регуляції активності ізоформ цитохрому Р-450.

4

4. 30. 20. 01

Активні кисневі метаболіти в біологічних системах. Кисень і активовані кисневі метаболіти. Радикальні окислювальні процеси. Активація кисню в ферментативних реакціях. Активні форми кисню, їх роль у метаболізмі клітини (супероксиданіон радикал, пероксид водню гідроксильний радикал, оксид азоту, синглетний кисень гіпогалогеніти (мієлопероксидазна реакція), алкоксильні і пероксильні радикали).

6

4. 30. 20. 01

Антиоксиданти і інгібітори радикальних окислювальних процесів. Ферментативні антиоксиданти (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, глутатіон-S-трансфераза). Фенольні антиоксиданти (вітамін Е, коензим Q, флавоноїди, гормони-антиоксиданти). Каротиноїди. Аскорбінова кислота. SH-вмістимі сполуки. Хелатори іонів металів змінної валентності. Інші антиоксиданти (нітроксили, репараційні системи).

10

4. 30. 20. 01

Участь активних форм кисню і інших радикальних сполук в окисленні білків. Характеристика основних радикальних і нерадикальних продуктів в процесі окислення білків. Особливості окислювальної модифікації білків з участю металів змінної валентності. Метал-каталізуюче окислення білків. Особливості окислювальної модифікації окремих амінокислотних залишків білків. Структурна модифікація окислених білків. Роль окислювальної модифікації в процесі обороту білків в тканинах організму. Особливості окислювальної модифікації білків залежно від природи активних форм кисню і джерела їх генерації.

8

4. 30. 20. 01

Метаболічні аспекти формування кисневого гомеостазу в екстремальних станах. Роль метаболічної інтенсифікації у формуванні енергетичного гомеостазу в перехідні адаптаційні періоди. Кисневозалежні реакції в системі формування компенсаторно- адаптаційних процесів. Вільнорадикальні реакції в інтенсифікації компенсаторно-адаптаційних процесів.

6

4. 30. 20. 01

Хемілюмінесценція у вивченні прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу. Хемілюмінесценція, яка супроводжує ланцюгове перекисне окислення вуглеводів. Хемілюмінесценція як метод виявлення пероксидних радикалів. Деякі особливості кінетики процесів ланцюгового перекисного окислення. Кінетика реакцій ланцюгового перекисного окислення при постійній швидкості ініціювання. Кінетика реакцій перекисного окислення з виродженим розгалуженням ланцюгів. Хемілюмінесценція, яка супроводжує перекисне окиснення ліпідів. Дія антиоксидантів на кінетику перекисного окиснення і хемілюмінесценцію.

8

4. 06. 06. 03

Фотобіологічні процеси. Фотосинтез. Дві фотохімічні системи. Хлоропласти. Механізм фотосинтезу.

2
  1. ^ ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин  1. ^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

   Шифр змістового

   модуля


   Назва змістового модуля

   Кількість аудиторних годин

  2. ПРАКТИКА

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість годин

2.5. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання)


 1. Структура і функції ліпідів (2 год).

 2. Утворення пероксидів ліпідів у мітохондріях (2 год).

 3. Утворення пероксидів ліпідів у лізосомах (2 год).

 4. Дія пероксидів ліпідів на проникність мембран (4 год).

 5. Перекисне окислення ліпідів і проблема злоякісного росту (2 год).

 6. Гіпероксія і гіпоксія та утворення пероксидів ліпідів у клітині (2 год).

 7. Пероксидна гіпотеза загибелі клітини (4 год).

 8. Роль сульфгідрильних сполук в регуляції перекисного окислення (2 год).

 9. Методи визначення антиокислювальної активності тканин (2 год).

 10. Залежність апоптозу від О2˙¯ (4 год).

 11. Окисний стрес і мозок (4 год).

 12. Антиоксидантний захист мозку (4 год).

 13. Осциляторні режими реакцій за участю активних форм кисню (4 год).

 14. Парадокси кисневого дихання (2 год).

 15. Участь цитохрома р-450 в біосинтезі вторинних метаболітів (2 год).

 16. Функціонування системи цитохрому р-450 мікросом печінки (2 год).

 17. Структура і функції глутатіон-S-трансферази P1-1 (4 год).

_____________________________________________________________


(заочна форма навчання) ________________________________________________________________________________________________________________________


 1. ^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
 1. Волькенштейн М.В. Биофизика: Учебное руководство, 2-ое изд. М.: Наука, 1988 г. 592 с.

 2. Дубинина Е.Е. Продукты метаболизма кислорода в функциональной активности клеток (жизнь и смерть, созидание и разрушение). Физиологическое и клинико-биохимические аспекты. –СПб.: Издательство Медицинская пресса, 2006. – 400 с.

 3. Костюк В.А., Потапович А.И. Биорадикалы и биоантиоксиданты: Монография. В.А. Костюк, А.И.Потапович. – Мн.: БГУ, 2004. – 174 с.

 4. Меньщикова Е.Б. и др. Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты / Е.Б. Меньщикова, В.З. Ланкин, Н.К. Зенков, И.А. Боднарь, Н.Ф. Круговых, В.А. Труфакин. – М.: Фирма «Слово», 2006. – 556 с.

 5. Тимочко М.Ф., Єлісєєва О.П., Кобилінська Л.І., Тимочко І.Ф. Метаболічні аспекти формування кисневого гомеостазу в екстремальних станах / Львів: 1998 р. 142 с.

 6. Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. М.: Наука, 1972 г. 253 с.Допоміжна

 1. Галкін Б.М., Філіпова Т.О. Цитохроми р-450: i. загальнi i еволюцiйнi аспекти // Мікробіологія і біотехнологія,. № 3, 2010. С. 8-20.

 2. Кітам В.О., Чащин М.О. Комп’ютерне моделювання комплексоутворення цитохрому Р-450 2Е1 людини // Укр.біохім.журн., 2010, т.82, № 2, С. 94-103.

 3. Колісник М.І., Колісник Г.В., Нідзюлка Є., Влізло В.В. Активні форми кисню та їх роль у метаболізмі клітин // Біологія тварин. Том 11, № 1-2, 2009 р. С. 12-19.

 4. Слончак А.М., Оболенська М.Ю. Структура і функції глутатіон-S-трансферази Р1-1 // Укр.біохім.журн., 2009, т.81, № 1, С. 5-13.

 5. Кржечковская В.В. Мембрансвязанный цитохром b5. Роль цитохрома b5 в регуляции активности изоформ цитохрома Р-450. Серия. Критические технологии. Мембраны, 2005, № 2 (26). С. 10-22.Інформаційні ресурси

1. http://ikar.udm.ru/sb24-1.htm

2. http://revolution.allbest.ru/biology/00047133_0.html

3. http://greenfuture.ru/dictionary/%D0%90%D0%A4%D0%9A 1. ^ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
Оцінка ECTS*

Оцінка у балахНизький рівень знань

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

F

менше

50

«2»

Незадовільно
 • Відсутність відповіді.

 • Фрагментарний виклад матеріалу.

 • Систематичні грубі помилки при викладенні матеріалу.

 • Студент не може розв’язати знайому проблемну ситуацію навіть за допомогою викладача.

 • Лабораторні заняття не виконано, або виконано в неповному обсязі.
Оцінка ECTS*

Оцінка у балахДостатньо

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

Е

51 - 60

«3»

Задовільно
 • Достатні знання в рамках програми.

 • Студент демонструє засвоєння основних знань з усіх розділів програми, допускає помилки.

 • Володіє основним інструментарієм спеціальності.

 • При відповіді студент допускає помилки і незначні неточності у викладі, які сильно не впливають на зміст матеріалу.

 • Лабораторні заняття виконанні.
Оцінка ECTS*

Оцінка у балахЗадовільно

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

Д

61 - 70

«3»

Задовільно
 • Достатньо повні і систематичні знання в об’ємі програми дисципліни.

 • Використання необхідної наукової термінології.

 • Логічно-правильний виклад відповідей на питання білету.

 • Вміння орієнтуватися в базових питаннях і напрямках предмету дисципліни.

 • Студент підтримує дискусію з викладачем з усіх питань білету, дає відповіді з незначними неточностями.

 • Лабораторні заняття виконано в повному обсязі.
Оцінка ECTS*

Оцінка у балахДобре

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

С

71 - 80

«4»

Добре
 • Систематичні, глибокі і повні знання з поставлених питань в обсязі програми.

 • Використання наукової термінології, стилістично грамотний, логічно правильний виклад відповідей на питання, вміння робити обґрунтовані висновки.

 • Добре володіння інструментарієм навчальної дисципліни, здатність самостійно розв’язувати поставлені викладачем проблеми, які виходять за рамки білета, в обсязі програми дисципліни.

 • Студент дає відповіді з одинокими помилками, при відповіді на питання білету і додаткові питання робить спроби встановлення міжпредметних зв’язків з різних розділів спеціальності.

 • Лабораторні заняття виконано в повному обсязі.
Оцінка ECTS*

Оцінка у балахДуже добре

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

В

81 - 89

«4»

Добре
 • Систематизовані, глибокі і повні знання з усіх розділів дисципліни.

 • Точне використання наукової термінології, стилістично грамотний, логічно-правильний виклад відповідей на питання.

 • Вміння орієнтуватися в основних теоріях, концепціях і напрямках предмету, давати їм критичну оцінку з встановленням міжпредметних зв’язків в рамках спеціальності.

 • Студент при відповіді на питання білету і при відповіді на додаткові питання самостійно аналізує матеріал, здатний інтегрувати інформацію з різних областей спеціальності.

 • Лабораторні заняття виконано в повному об’ємі, при їхньому виконанні студент проявив творчий підхід.
Оцінка ECTS*

Оцінка у балахВідмінно

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

А

91 - 90

«5»

Відмінно
 • Систематизовані, глибокі і повні знання з усіх розділів навчальної програми.

 • Точне використання наукової термінології, стилістично грамотний, логічно-правильний виклад відповідей на питання.

 • Вміння орієнтуватися в основних концепціях і напрямках навчальної дисципліни, давати їм критичну оцінку з встановленням глибоких міжпредметних зв’язків в рамках спеціальності.

 • Студент дає повну і розгорнуту відповідь на всі питання білету, активно підтримує дискусію з викладачем по усіх питаннях білету і на додатково задані питання, самостійно аналізує матеріал і робить правильні висновки, вміє інтегрувати інформацію з різних областей спеціальності.

 • Лабораторні заняття виконано в повному об’ємі, при їхньому виконанні студент проявив творчий підхід.
Модуль 1

Модуль 2

Підсум-ковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

25

25
 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

поточне оцінювання опрацьованого матеріалу, модулі


Автор _____________________ /____Головчак Н.П.__/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені івана франка ivan franko LVIV national university
Кафедра історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи