Робоча програма навчальної дисципліни icon

Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 267.69 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Дата01.08.2012
Розмір267.69 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МІКОЛОГІЯ. АЛЬГОЛОГІЯ

напряму підготовки 6.040102 – БІОЛОГІЯ

Розробник: Мамчур З.І., кандидат біологічних наук, доцент

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

^ 0401 – Природничі

науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

^ 6.040102 – Біологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


1-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 108

1-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


бакалавр

36 год.

год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

18 год.

год.

^ Самостійна робота

54 год.

год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1


^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: ознайомити студентів з даними щодо місця грибів і водоростей у системі органічного світу, комплексами ознак відділів грибів, прокаріотних та евкаріотних водоростей на морфологічному, цитологічному та біохімічному рівнях, а також з основами біології, морфології й екології, типами розмноження та життєвими циклами окремих представників.

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо принципів номенклатури ботанічних об¢єктів, діагностичних ознак різних відділів і класів грибів та водоростей, характерних представників і циклів їхнього розвитку та значення грибів і водоростей у природі й житті людини, навчити працювати з мікологічними та ботанічними об’єктами на лабораторних заняттях.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

 • діагностичні ознаки грибів і водоростей з різних відділів і класів, морфологічні й екологічні особливості окремих систематичних груп;

 • конкретних представників різних систематичних груп, їхні життєві цикли, екологічні особливості й значення у житті й природі.

вміти:

 • працювати з фіксованим, гербарним, живим матеріалом та постійними препаратами,

 • виготовляти препарати, мікроскопічні зразки

 • опанувати техніку біологічного рисунка.^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль І.

Основи мікології. Гриби як збірна група відділів слизовиків, несправжніх і справжніх грибів.

ТЕМА 1. Місце грибів у системі органічного світу. Основні принципи мікологічної номенклатури.

ТЕМА 2. Загальна характеристика грибів (фізіолого-біохімічні та цитологічні ознаки, різноманітність морфологічної будови, способів розмноження і циклів відтворення, поширення в природі, екологічні групи грибів).

ТЕМА 3. Група відділів слизовиків: акразіомікотові, міксомікотові, плазмодіофоромікотові. Цитологічні та біохімічні особливості, вегетативне тіло, розмноження, життєвий цикл, поширення, місце в системі та основні систематичні ознаки, принципи класифікації, найголовніші представники, практичне значення та поширення в природі.

ТЕМА 4. Група відділів псевдогрибів (відділи пероноспоромікотові, лабіринтуломікотові, гіфохітриомікотові гриби). Цитологічні та біохімічні особливості, вегетативне тіло, розмноження, життєвий цикл, поширення, місце в системі та основні систематичні ознаки, принципи класифікації, найголовніші представники, практичне значення та поширення в природі.

ТЕМА 5. Справжні гриби (відділи хітридіомікотові, зигомікотові, аскомікотові, базидіомікотові). Цитологічні та біохімічні особливості, вегетативне тіло, розмноження, життєвий цикл, поширення, місце в системі та основні систематичні ознаки, принципи класифікації, найголовніші представники, практичне значення та поширення в природі.

ТЕМА 6. Ліхенізовані гриби або лишайники. Особливості обміну речовин, будови тіла, розмноження та життєвого циклу. Взаємовідношення гриба та водорості. Екологічні групи.

Найголовніші представники, практичне значення, поширення в природі.

ТЕМА 7. Анаморфні гриби, або дейтероміцети. Особливості будови, розмноження та поширення в природі. Найголовніші представники, практичне значення.

ТЕМА 8. Практичне значення грибів. Охорона рідкісних видів грибів, включення їх до Червоної книги України.

Змістовий модуль ІІ.

Водорості як гетерогенна група переважно фототрофних одноклітинних, колоніальних або сланевих організмів.

ТЕМА 9. Фізіолого-біохімічні й цитологічні ознаки, особливості будови, розмноження і життєвого циклу, екологічні групи, принципи класифікації водоростей.

ТЕМА 10. Прокаріотні водорості (відділ синьозелені). Основні систематичні ознаки, принцип поділу на класи, представники, поширення в природі.

ТЕМА 11. Евкаріотні водорості. Характеристика відділів: евґленофітові, хлорарахніофітові водорості. Основні систематичні ознаки, принципи поділу на класи, представники, поширення в природі.

ТЕМА 12. Група відділів хромофітових водоростей (рафідофітові, золотисті, евстиґматофітові, жовтозелені, бурі, діатомові, диктіохофітові). Основні систематичні ознаки, принципи поділу на класи, представники, поширення в природі.

ТЕМА 13. Відділи динофітові, гаптофітові, криптофітові водорості. Основні систематичні ознаки, принципи поділу на класи, представники, поширення в природі.

ТЕМА 14. Відділ червоні водорості або багрянки. Основні систематичні ознаки, принципи поділу на класи, представники, поширення в природі.

ТЕМА 15. Відділ зелені водорості. Принципи виділення класів і порядків у різних системах зелених водоростей. Основні систематичні ознаки, принцип поділу на класи, представники, поширення в природі.

ТЕМА 16. Видове багатство водоростей. Поширення та основні екологічні групи водоростей. Значення в природі й основні напрямки використання водоростей людиною. Охорона рідкісних видів водоростей.

^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи мікології. Гриби як збірна група відділів слизовиків, несправжніх і справжніх грибів.

Т1. Місце грибів у системі органічного світу.

7

1


6Т2. Загальна характеристика грибів

7

3


4Т3. Група відділів слизовиків

6

2
1
3Т4. Група відділів псевдогрибів

4

2
1
1Т5. Справжні гриби

22

7
6
9Т6. Ліхенізовані гриби

5

1
2
2Т 7. Анаморфні гриби.

2

1


1Т8. Практичне значення й охорона грибів.

4

1


3^ Разом – зм. модуль1.

57

18
10
29Змістовий модуль 2. Водорості як гетерогенна група переважно фототрофних одноклітинних, колоніальних або сланевих організмів

Т9. принципи класифікації та загальна характеристика водоростей

7

3


4Т10. Прокаріотні водорості

4

2
1
1Т11. евґленофітові, хлора-рахніофітові

2

1


1Т12. Група відділів хромофітових водоростей

17

6
4
7Тема13. Динофітові, гаптофітові, криптофітові водорості.

3

1


2Т14. Відділ червоні водорості або багрянки.

5

2
1
2Т15. Відділ зелені водорості.

7

2
2
3Т16. Поширення та основні екологічні групи водоростей. Охорона

6

1


5Разом – зм. модуль 2

51

18
8
24


^

Усього годин


108

36
18
54

^ Теми лабораторних занять
Назва теми

Кількість

годин

1
^

плазмодіофоромікотов і слизовики. хітридіомікотові гриби


2

2

оомікотові (пероноспоромікотові) гриби. Зигомікотові гриби


2

3

аскомікотові гриби

2

4

базидіомікотові гриби

2

5

ліхенізовані гриби

2

6

синьозелені водорості. червоні водорості

2

7

зелені водорості

2

8

діатомові водорості

2

9

бурі водорості

2^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Історія розвитку уявлень про біорізноманіття органічної природи.

1

2

Систематика як галузь біологічної науки, її складові частини. Штучні, природні та філогенетичні системи.

1

3

Прокаріотна й евкаріотна клітина. Гіпотези походження евкаріот.

2

4

Етапи формування уявлень про таксономічне положення грибів. Сучасні погляди на природу грибів.

2

5

Цитологічні (ядерний та мітохондріальний апарати, органели клітини) ознаки. Різноманітність мітозу.

1

6

Ферменти, антибіотики, токсини, піґменти, ростові речовини грибів.

1

7

Поширення грибів у природі. Основні екологічні групи грибів.

1

8

Консортивні зв¢язки грибів: паразитизм, симбіотизм. Мікоризи, їх різноманітність, принципи класифікації, значення для природи.

1

9

Представники відділу акразіомікотові – акразіс рожевий,особливості будови, розмноження, поширення, значення

1

10

Представники відділу міксомікотові слизовики – лікоґала, фізарум, фуліґо, стемонітіс, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

11

Представник класу диктіостеліоміцети – диктіостеліум дископодібний, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

12

Представники відділу плазмодіофоромікотові слизовики – полімікса, спонґоспора, поширення, значення.

1

13

Представники пероноспоромікотових (плазмопара), лабіринтуломікотових (траустохітріум), гіфохітриомікотових грибів (гіфохітріум) – особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

14

Представники відділу хітридіомікотові – поліфаґус, ольпідіум, поширення, значення.

1

15

Представники відділу зиґомікотові – поліболус, ентомофтора, поширення, значення.

1

16

Представники відділу аскомікотові – порядки борошнисторосяні гриби (блюмерія, філактинія), гелоціальні (склеротинія), пецицальні (гелвела), евроціальні (елафоміцес), поширення, значення.

2

17

Поширення аскомікотових грибів у природі, значення.

1

18

Найпоширеніші представники ліхенізованих грибів.

1

19

Представники відділу базидіомікотові – найважливіші представники порядків поліпоральні, кантареляльні, болетальні, аґарикальні, дощовикоі, веселкові, тремеляльні.

2

20

Цикл розвитку летючої та твердої сажок пшениці.

1

21

Поширення базидіомікотових грибів у природі та значення деяких представників для людини.

1

22

Представники анаморфних грибів. Поширення, екологічні групи, значення у природі, використання людиною.

1

23

Їстівні та отруйні гриби.

1

24

Значення лишайників у природі і для людської діяльності. Ліхеноіндикація.

1

25

Екологічні проблеми захисту рослин від захворювань, спричинених грибами.

1

26

Види грибів, які включені у Червону книгу України.

1

27

Особливості будови клітини водоростей.
28

Цитологічні ознаки водоростей (ядерний, мітохондріальний, фотосинтетичний апарати).

2

29

Напрямки та основні етапи еволюції циклів розвитку водоростей

1

30

Представники синьозелених водоростей – збудники “цвітіння води”.

1

31

Участь евґленофітових у процесах самоочищенні водойм. Використання водоростей у біологічному аналізі води та очищенні стічних вод.

1

32

Представник відділу рафідофітові водорості – ґоніостомум, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

33

Представники відділу золотисті водорості – маломонас, синюра, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

34

Представники відділу жовтозелені водорості – ботридіум, ботридіопсис, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

35

Представники відділу бурі водорості – ектокарпус, сарґас, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

36

Значення у природі та житті людини бурих водоростей.

1

37

Представники відділу діатомові водорості – фраґілярія, діатома, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

38

Діатомові водорості: сучасні й викопні організми. Діатомовий аналіз.

1

39

Представники відділу динофітові водорості – ноктилюка, цераціум, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

40

Представники відділу ґлаукоцистофітові водорості – ґлаукоцистис, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

1

41

Представники відділу червоні водорості – батрахоспермум, кораліна, хондрус, полісифонія, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

2

42

Найпоширеніші представники відділу зелені водорості – порядки вольвокальні, кладофоральні, галімедальні, дазикладальні, колеохе-тальні, особливості будови, розмноження, поширення, значення.

3

43

Співжиття водоростей з іншими організмами.

1

44

Уявлення про планктон, бентос, перифітон, нейстон, едафон, аерофітон, представники водоростей.

1

45

Значення водоростей у природі (геологічна роль та сучасне значення).

1

46

Основні напрямки використання водоростей людиною.

1

47

Види водоростей, які включені у Червону книгу України (2009).

1Індивідуальне навчально – дослідне завдання


Самостійна та індивідуальна робота: робота в бібліотеці та в Інтернеті; складання порівняльних таблиць відділів водоростей і грибоподібних організмів, графічних схем циклів розвитку видів водоростей і грибоподібних організмів, написання рефератів.

Лабораторні дослідження: мікроскопування об’єктів, виготовлення постійних і тимчасових препаратів, закладання у гербарій.


^ Методи контролю


Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.


^ Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Тема 1 – Тема 8

Тема 9 – Тема 18

50

100

25

25

Для здачі модуля допускаються студенти, що успішно відпрацювали лабораторні заняття.

Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (60%) і практично (40%) орієнтованими завданнями – до 40 балів;

 • оцінка якості виконання лабораторних завдань – до 10 балів.


^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: ВНЗ, НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


Упродовж семестру проводиться не менше двох видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Підручники та їх електронні форми.

2. навчальні посібники та конспекти лекцій.

3. Схематичні зображення, фотографії видів грибів і водоростей, мультимедійні презентації.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: навч. посібник. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

 2. Мамчур З.І., Волгін С.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт курсу «Мікологія. Альгологія» для студентів біологічного факультету. – В-во Льв. ун-ту, 2005. – 16 с.

 3. Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 228 с.

 4. Мандрик В.Ю., Колесник О.Б. Основи альгології (навч. посібник). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 350с.


Допоміжна

 1. Билай В.И. Основы общей микологии. – Киев.: Вища шк., 1989

 2. Вассер С.п. и др. водоросли: справочник / Ан УССР. Киев: Наук. Думка, 1989. 608 с.

 3. Горбунова Н.П. Малый практикум по низшим растениям. – М.: Высш. Шк., 1976.

 4. Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы. Справочник миколога и грибника. – Киев: Наук. Думка, 1987. – 535 с.

 5. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию // М. МГУ, 2000. – 192 с.

 6. Жизнь растений // М.: Просвещение. 1977. Т.2. Т.3.

 7. Курс низших растений / под ред. М.В. горленко. – М.: Высшая школа. 1981. 520 с.

 8. Мир растений. Т.2. Грибы. Под ред. А.Л. Тахтаджяна. М., 1991.

 9. Мюллер Э., Леффлер В. Микология. М., 1995.

 10. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии // М.: Мир, 1990. – 595 с.

 11. Черепанова Н.П. Морфология и размножение грибов, Л., 1981.


Інформаційні ресурси


 1. http://www.ecosystema.ru/08nature/vod/index.htm

 2. http://www.indexfungorum.org/

 3. http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/index.htm

 4. http://www.algaebase.org/


Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи