Робоча програма навчальної дисципліни icon

Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 269.2 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Дата01.08.2012
Розмір269.2 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


БОТАНІКА. АНАТОМІЯ І МОРФОЛОГІЯ ВИЩИХ РОСЛИН

напряму підготовки 6.040102 – БІОЛОГІЯ

Розробник: Прокопів А.І., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

^ 0401 – Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.040102 – Біологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Галузь знань

0401 – Природничі науки

(шифр, назва)

1-й

1-й – 2-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 108

2-й

2-й – 3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


36 год.

30 год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

36 год.

20 год.

^ Самостійна робота

36 год.

36 год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит, контр. р-та


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 2/1

для заочної форми навчання – 1,5/1


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів із загальними принципами організації вегетативного тіла вищих рослин на рівні клітин, тканин, органів і організмів, ввести поняття про вегетативне та безстатеве розмноження і статеве відтворення, життєві цикли і чергування поколінь основних груп вищих рослин, зокрема насінневих рослин.

Завдання: сформувати у студентів систему знань, щодо основних закономірностей структурної організації тіла вищих рослин, аналізу морфолого-анатомічної будови вищих рослин, зв’язку із умовами існування рослин, та оволодіти основною морфологічною термінологією.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: закономірності організації вегетативного тіла вищих рослин рівні клітин, тканин, органів і організмів, ввести поняття про вегетативне та безстатеве розмноження і статеве відтворення, життєві цикли і чергування поколінь основних груп вищих рослин, зокрема насінневих рослин.

вміти: аналізувати анатомо-морфологічну будову вищих рослин, застосовувати основну морфологічною термінологію, в т.ч. при визначенні рослин.

^ Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Закономірності структурної організації вегетативних органів вищих рослин.

ТЕМА 1. Вступ у структурну ботаніку. Своєрідність будови рослинних організмів.

ТЕМА 2. Клітина рослин. Протопласт.

ТЕМА 3. Клітина рослин. Клітинна оболонка.

ТЕМА 4. Тканинна організація рослин. Твірні тканини.

ТЕМА 5. Тканинна організація рослин. Постійні тканини.

ТЕМА 6. Морфологічна організація пагона.

ТЕМА 7. Морфолого-анатомічна будова стебла і листка.

ТЕМА 8. Пагонові системи. Метаморфози пагона та його частин.

ТЕМА 9. Морфолого-анатомічна організація кореня. Метаморфози кореня.

ТЕМА 10. Екологічні групи і життєві форми рослин.


Змістовий модуль ІІ. Генеративні органи і розмноження.

ТЕМА 11. Розмноження рослин.

ТЕМА 12. Цикли розмноження вищих спорових рослин.

ТЕМА 13. Цикли розмноження голонасінних рослин.

ТЕМА 14. Квітка. Цикл відтворення покритонасінних.

ТЕМА 15. Суцвіття. Насінина. Плоди.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Закономірності структурної організації вегетативних органів вищих рослин.

Тема 1. Вступ у структурну ботаніку. Своєрідність будови рослинних організмів.

4

2


2

4

2


2

Тема 2. Клітина рослин. Протопласт.

8

2
4
2

6

2
2
2

Тема 3. Клітина рослин. Клітинна оболонка.

6

2
2
2

6

2
2
2

Тема 4. Тканинна організація рослин. Твірні тканини.

2

1


1

2

1


1

Тема 5. Тканинна організація рослин. Постійні тканини.

12

3
6
3

10

3
4
3

Тема 6. Морфологічна організація пагона.

8

2
4
2

6

2
2
2

Тема 7. Морфолого- анатомічна будова стебла і листка.

8

2
4
2

6

2
2
2

Тема 8. Пагонові системи.Метаморфози пагона та його частин.

10

2
6
2

6

2
2
2

Тема 9. Морфолого-анатомічна організація кореня. Метаморфози кореня.

8

2
4
2

6

2
2
2

Тема 10. Екологічні групи і життєві форми рослин.

4

2


2

4

2


2

Разом – зм. модуль1

70

20
30
20

56

20
16
20

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Генеративні органи і розмноження.

Тема 11. Розмноження рослин.

4

2


2

4

2


2

Тема 12. Цикли розмноження вищих спорових рослин.

4

2


2

5

2
1
2

Тема 13. Цикли розмноження голонасінних рослин.

4

2


2

5

2
1
2

Тема 14. Квітка. Цикл відтворення покритонасінних.

10

4
2
4

6

2
2
2

Тема 15. Суцвіття. Насінина. Плоди.

4

2


2

4

2


2

Разом – зм. модуль 2

26

12
2
12

26

10
4
12
^

Усього годин96


32

32

32


82


30

20

32
 1. ^ Теми лабораторних занять

(денна форма навчання)
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Загальний план будови рослинної клітини

2

2.

Включення запасних речовин і мінеральних сполук у клітинах рослин.


2

3.

Оболонка клітини.

2

4.

Покривні тканини. Епідерма.

2

5.

Механічні тканини.

2

6.

Провідні тканини.

2

7.

Провідні пучки.

2

8.

Анатомічна будова стебла трав`яних дводольних і однодольних рослин.


2

9.

Анатомічна будова стебла деревних рослин.

2

10.

Анатомо-морфологічна будова листка.

2

11.

Спеціалізація і метаморфози листка.

2

12.

Морфологічна організація пагона.

2

13.

Галуження і наростання пагона.

2

14.

Метаморфози пагона і його частин.

2

15.

Анатомічна будова кореня.

2

16.

Метаморфози кореня.

2

17.

Морфологічна будова квітки. Формули і діаграми квітки.

2

18.

Екологічні групи і життєві форми вищих рослин.

2


(заочна форма навчання)

1

Загальний план будови рослинної клітини

2

2.

Оболонка клітини.

2

3.

Покривні тканини. Епідерма.

2

4.

Провідні тканини.

2

5.

Анатомічна будова стебла травяних і деревних рослин

2

6.

Анатомо-морфологічна будова листка і його видозміни

2

7.

Галуження і наростання пагона. Метаморфози

2

8.

Анатомічна будова кореня та його видозміни

2

9.

Цикл відтворення спорових і голонасінних рослин

2

10.

Морфологічна будова квітки. Формули і діаграми квітки.

2


^ 5. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Функціональна спеціалізація частин тіла рослини. Органи закріплення рослини. Апекс і відкритий тип росту. Галуження і наростання. Виникнення пагонової системи як удосконалення функції забезпечення рослини енергією. Морфологічна різноманітність листків. Брунька. Спеціалізовані органи поглинання водних розчинів - ризоїди, корінь; особливості наростання і галуження коренів.

2

2.

Клітинна організація рослини: сифональна і багатоклітинна організація. Специфіка клітинних поділів у рослин. Апопласт і симпласт.

2

3.

Твірні тканини. Меристеми та їх роль у житті рослини, загальні принципи організації, локалізація, класифікація. Цитологічні особливості клітин. Принципи класифікації меристем. Розвиток і спеціалізація клітин похідних меристем. Спеціалізація клітин у зв'язку з виконуваними функціями.

2

4.

Постійні тканини, їх класифікація. Тканини первинні і вторинні, пpocті та складні. Поняття про ідіобласти, первинні і вторинні тканини.

2

5.

Система покривних тканин. Епідерма, її функції, типи клітин. Кутикула, її роль в житті рослини. Волоски (трихоми) і емергенції. Екзодерма кореня, її будова і походження. Корок як вторинна покривна тканина, утворення корку і кірки, та їх властивості. Перидерма.

2

6.

Система фотосинтезуючих і запасаючих тканин, їх розташування в рослині особливості будови кліток. Хлоренхіма як спеціалізована тканина фотосинтезу: розташування в рослині і будова; концепція адаптивного компромісу.

2

7.

Механічна система. Коленхіма. Склеренхіма. Морфологічні особливості волокон і склереїд. Особливості розташування механічних тканин в різних органах рослин.

2

8.

Система проведення речовин. Висхідний і низхідний потік речовин, тканини, що його здійснюють: ксилема (деревина) і флоема (луб). Гідроїди мохів. Первинні і вторинні провідні тканини, меристеми та їх похідні. Диференціація первинних провідних тканин: прото-­ і метаксиле-ма, прото-­ і метафлоема; особливості їх будови. Поліфункціональність провідних тканин, різноманітність структурних елементів. Трахеїди і трахеї ксилеми їх розвиток і будова. Облямовані пори і перфорації. Типи перфораційних пластинок. Ситовидні клітини і ситовидні трубки флоеми, особливості їх розвитку і будови. Поняття про ситовидні поля і ситовидні пластинки. Асоціація ситовидних елементів з паренхімними клітинами, її значення. Супроводжуючі клітини флоеми покритонасінних.

2

9.

Пагін. Морфологічне розчленування пагона. Пагони видовжені та вкорочені. Бруньки, їх будова, розташування і роль в житті рослини. Бруньки відновлення.

2

10.

Розвиток пагона. Будова і діяльність конуса наростання у спорових і насінних рослин. Верхівковий та інтеркалярний ріст пагона. Чим зумовлений ріст у товщину пагона.

2

11.

Стебло його функції, особливості морфології та анатомії. Топографічні зони стебла; первинна кора і центральний циліндр (стела), їх будова.

2

12.

Стелярна теорія. Принципи класифікації стел та їх еволюція. Особливості закладання прокамбію і диференціації протоксилеми при розвитку різних типів стел. Розташування провідних тканин. Роль листків і бруньок, що розташовані у пазухах у формуванні структурних особливостей провідної системи рослини. Листкові та гілкові сліди, листкові прориви і прориви галуження.

2

13.

Будова багаторічних стебел деревних рослин. Формування перидерми. Прирости деревини і лубу як наслідок діяльності камбію. Функціональні зони лубу, особливості їх будови. Відмінності в будові деревини і лубу листяних і хвойних рослин. Вікові зміни вторинних провідних тканин. Тилоутворення. Дилатація та її значення. Формування кірки, її типи і роль в житті дерева.

2

14.

Атипові способи потовщення стебел. Нетипові способи потовщення стебел ліан, однодольних та ін.

2

15.

Листок і його функції. Закладання і розвиток листкових зачатків, їх верхівковий і інтеркалярний ріст. Морфологія листка. Ярусні категорії листків. Гетерофілія. Листкорозміщення (філотаксис). Листкова мозаїка.

2

16.

Анатомія листових пластинок. Епідерма, мезофіл, його будова і розташування в листках різних рослин. Механічні тканини. Жилкування, його типи, будова провідних пучків.

2

17.

Вплив зовнішніх умов на будову листків. Тривалість життя листків. Листопад, його значення в житті рослини. Листки водяних, прибрежно-водяних рослин, сукулентів. Характерні риси будови листків рослин, що ростуть на світлі і в тіні.

2

18.

Корінь та його функції. Головний, бічний і додатковий корінь, їх походження. Типи кореневих систем. Розвиток і ріст кореня. Функціональні зони молодого кореня. Меристема кореня, особливості її будови у різних рослин. Функції кореневого чохлика. Зона росту, зона поглинання речовин і диференціації постійних тканин. Ризодерма, формування кореневих волосків.

2

19.

Первинна будова кореня як органу поглинання речовин. Первинна кора, будова ендодерми. Центральний циліндр кореня. Особливості розташування, розвитку і топографії провідних тканин. Утворення камбію і вторинне потовщення кореня. Роль перициклу в цьому процесі. Атипові способи потовщення кореня.

2

20.

Метаморфози вегетативних органів, що відображають зміну їх типових функцій. Катафіли. Кореневище, столон, бульба, бульбоцибулина, цибулина. Кладодій, філокладій, філодій. Колючка, вусик. Шпилька. Коренева "шишка" і "коренеплід". Способи визначення морфологічної природи органу.

2

21.

Розмноження рослин. Поняття про вегетативне і безстатеве розмноження і статеве відтворення. Життєвий цикл і чергування "поколінь". Специфіка спорангіїв, спор і гаметангіїв вищих рослин як віддзеркалення пристосування до наземного існування. Поняття про діаспору. Здатність до регенерації як основа вегетативного розмноження, способи вегетативного розмноження. Чергування гаплоїдних і диплоїдних генерацій (гаметофіту і спорофіту) в циклі розвитку вищих рослин. Безстатеве розмноження спорами. Спорангії, їх будова і розташування у різних представників вищих рослин. Спорофіли, стробіли, соруси. Розвиток і будова гаметофітів (заростків).

2

22.

Статеве відтворення вищих рослин. Гаметангії, особливості їх будови і розташування. Жіночі та чоловічі гамети. Статевий процес і умови його здійснення. Розвиток зародка.

2

23.

Будова квітки. Оцвітина, андроцей, гінецей, розташування їх елементів на квітколожі. Спіральні, кругові і напівкругові квітки. Симетрія. Діаграми і формули квіток.

2

24.

Оцвітина, його будова, походження і функції. Проста і подвійна оцвітина. Чашечка і віночок. Походження подвійної оцвітини. Зростання членів оцвітини.

2

25.

Андроцей. Тичинка як гомолог мікроспорофіла, її будова. Мікроспорогенез. Пилкове зерно як крайній ступінь редукції чоловічого гаметофіту вищих рослині. Особливості будови пилкових зерен. Різноманітність будови тичинок. Стамінодії.

2

26.

Гінецей. Морфологічна природа плодолистка. Будова маточки. Біологічне значення зав'язі, її положення в квітці. Стилодії і стовпчики. Типи гінецею: апокарпний, синкарпний, паракарпний, лізикарпний. Будова насіннєвого зачатку, типи плацентації. Мегаспорогенез. Зародковий мішок як жіночий гаметофіт покритонасінних рослин.

2

27.

Цвітіння і запилення. Клейстогамія і хазмогамія. Агенти запилення. Пристосування квіток до різних способів запилення. Самозапилення і перехресне запилення. Дихогамія і гетеростилія, їх біологічне значення.

2

28.

Подвійне запліднення, розвиток зародка і ендосперма, формування насінини і плоду, їх біологічне значення. Будова насінини по локалізації запасних речовин. Перисперм, його походження. Функції насінної шкірки. Гетероспермія.

2
Разом

56 1. ^

  Індивідуальне навчально - дослідне завдання


Самостійна та індивідуальна робота: робота в бібліотеці та в Інтернеті; аналіз структури та закономірностей будови вищих рослин, написання рефератів.

Лабораторні дослідження: аналіз будови клітин, тканин та окремих органів за допомогою мікроскопа, а ультраструктури клітин – на електронних мікрофотографіях. Засвоєння основних морфологічних термінів і застосовуння елементарних методів морфологічного аналізу, які є основою подальшого вивчення систематики вищих рослин і використовуються при визначенні видів рослин під час літньої практики.

 1. ^

  Методи контролю


До здачі модуля допускаються студенти, що успішно відпрацювали лабораторні заняття.

Змістовий модуль 1. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 15 балів;

 • оцінка якості виконання лабораторних завдань – до 10 балів.

Змістовий модуль 2. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 15 балів;

 • оцінка якості виконання лабораторних завдань – до 10 балів.
 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Тема 1 – Тема 9

Тема 1 – Тема 9

25

25


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.
 1. ^

  Методичне забезпечення


1. Підручники та їх електронні форми.

2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.

3. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Анатомія і морфологія рослин».

 1. ^

  Рекомендована література


Базова

(1) Александров В.Г. Анатомия растений. – М.: Высш. шк., 1966. – 431 с.

(2) Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. – К.: Вища школа, 1992. – 271 с.

(3) Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника. Анатомия и морфология растений. – М.: Просвещение, 1978. – 480 с.

(4) Волгін С.О., Прокопів А.І. Морфологія і анатомія вищих рослин. Частина 1. Клітина рослин. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 110 с.

(5) Григора І.М., Верхогляд І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М., Якубенко Б.Є. Морфологія рослин. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 143 с.

(6) Красільнікова Л.О., Садовниченко Ю.О. Анатомія рослин. – Харків: Колорит, 2004. – 237с.

(7) Курсанов Л.И., Комарницкий Н.А., Мейер К.И. и др. Ботаника: в 2 т. – М.: Просвещение, 1966. – Т. 1 – 423 с.

(8) Проценко Д.П., Брайон О.В. Анатомія рослин. – К.: Вища школа, 1981. – 277 с.

(9) Раздорский В.Ф. Анатомия растений. – М.: Сов. наука, 1949. – 524 с.

(10) Эзау К. Анатомия семенных растений. – в 2 т. – М.: Мир, 1980. – 558 с.


Допоміжна


(11) Барыкина Р.П., Кострикова Л.Н., Кочемарова И.П. и др. Практикум по анатомии растений / Под ред. Транковского Д.А. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 224 с.

(12) Вехов В.Н., Лотова Л.И., Филин В.Р. Практикум по морфологи и анатомии высших растений (Вегетативные органы). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 196 с.

(13) Воронин Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений. – М.: Просвещение, 1972. – 160 с.

(14) Жмылев П.Ю., Алексеев Ю.Е., Карпухина Е.А., Баландин С.А. Биоморфология растений: иллюстрированный словарь. Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: 2005. – 256 с.

(15) Зиман С.М., Мосякін С.Л., Булах О.В., Царенко О.М., Фельбаба-Клушина Л.М. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Медіум, 2004. – 156 с.

(16) Лотова Л.И. Руководство к малому практикуму по морфологии высших растений. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 60 с.

(17) Мейер К.И. Практический курс морфологии архегональных растений. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 219 с.

(18) Мельниченко Н.В. Курс лекцій та практикум з анатомії і морфології рослин. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 160 с.

(19) Эсау К. Анатомия растений. – М.: Мир, 1969. – 564 с.


Наочний матеріал:


Атлас ультраструктуры растительных клеток / Под ред. Г.М.Козубова, М.Ф.Даниловой. – Петрозаводок: Карелия, 1972. - 295 с.

Атлас ультраструктуры растительных тканей / Под ред. М.Ф.Даниловой и Г.М.Козубова. – Петрозаводок: Карелия, 1980. – 455 с.
 1. Інформаційні ресурси


  1. Програма із курсу «Анатомія і морфологія рослин».

  2. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка,

  3. Бібліотека кафедри ботаніки,

  4. Бібліотека Природознавчого музею НАН України

  5. Доступні в мережі інтернет довідникові таСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи