Робоча програма навчальної дисципліни icon

Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 266.95 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Дата01.08.2012
Розмір266.95 Kb.
ТипДокументиРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


БОТАНІКА. СИСТЕМАТИКА ВИЩИХ РОСЛИН

напряму підготовки 6.040102 – Біологія

Розробник: Калінович Н.О., кандидат біологічних наук, доцент
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

^ 0401 – Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.040102 – Біологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)


2-й

2-й

Курсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин – 252

1-й, 2-й

1-й, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 2/3

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18, 16 год

24 год

Практичні, семінарськіЛабораторні

18, 32 год

10 год

Самостійна робота

168 год

102 год

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 : 2

для заочної форми навчання – 1 : 3

 1. ^

  Мета та завдання навчальної дисципліниМета: ознайомити студентів із основами систематики вищих рослин.

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо принципів номенклатури вищих рослин, систематики вищих рослин, основними напрямками еволюції і закономірностями філогенії та значення вищих рослин у природі та житі людини; вміння студентів працювати з фіксованим та живим матеріалом, тимчасовими і постійними препаратами. Навчитися виготовляти препарати та опанувати техніку біологічного рисунку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • особливості організації тіла і циклів відтворення вищих рослин у цілому та окремих систематичних груп;

 • таксономічну різноманітність і загальну філогенію вищих рослин, їх ознаки, значення в природі та для людини, поширення, особливості екології;

вміти:

 • визначати таксономічну приналежність вищих рослин природної флори, основних тропічних родин;

 • практично застосовувати теоретичні знання для вирішення природоохоронних проблем. 1. ^

  Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль І. Вступ в систематику вищих рослин. Спорові архегоніальні рослини.

 1. Систематика рослин як наука. Принципи філогенетичної систематики вищих рослин.

 2. Гаметофітна лінія еволюції вищих росли, відділ Bryophyta.

 3. Відділи псилофітів.

 4. Відділ Lycopodiophyta.

 5. Відділи Equisetophyta і Psilotophyta.

 6. Загальна характеристика відділу Pteridophyta. Різноманітність папоротеподібних.

Змістовий модуль ІІ. Голонасінні.

 1. Загальна характеристика насінних рослин і відділу Pinophyta.

 2. Різноманітність голонасінних.

Змістовий модуль ІІІ. Вступ в систематику покритонасінних. Магноліопсиди.

 1. Загальна характеристика покритонасінних. Основні риси філогенії покритонасінних, поділ відділу на класи. Клас Magnoliopsida, підклас Magnoliidae

 2. Клас Magnoliopsida, підклас Ranunculidae.

 3. Клас Magnoliopsida, підклас Caryophyllidae.

 4. Клас Magnoliopsida, підклас Rosidae.

 5. Клас Magnoliopsida, підклас Lamiidae.

 6. Клас Magnoliopsida, підклас Asteridae.

Змістовий модуль ІV. Ліліопсиди.

 1. Клас Liliopsida, підклас Alismatidae.

 2. Клас Liliopsida, підкласи Liliidae, Commelinidae.
 1. ^

  Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Разом

у тому числі

Разом

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Змістовий модуль 1. Вступ в систематику вищих рослин. Спорові архегоніальні рослини

 1. Систематика рослин як наука. Принципи філогенетичної систематики вищих рослин.

4

2


2

3

1


2

 1. Гаметофітна лінія еволюції вищих росли, відділ Bryophyta.

12

2
4
6

6

1
1
4

 1. Відділи псилофітів.

4

2


2

3

1


2

 1. Відділ Lycopodiophyta.

12

2
4
6

6

1
1
4

 1. Відділи Equisetophyta і Psilotophyta.

8

2
2
4

6

1
1
4

 1. Загальна характеристика відділу Pteridophyta. Різноманітність папоротеподібних.

12

2
4
6

6

1
1
4

Разом – зм. модуль 1

52

12
14
26

30

6
4
20

Змістовий модуль 2. Голонасінні

 1. Загальна характеристика насінних рослин і відділу Pinophyta.

8

2
2
4

8

2
1
5

 1. Різноманітність голонасінних.

8

2
2
4

8

2
1
5

 1. Різноманітність голонасінних.

4

2


2Разом – зм. модуль 2

20

6
4
10

16

4
2
10

Змістовий модуль 3. Вступ в систематику покритонасінних. Магноліопсиди

 1. Загальна характеристика покритонасінних. Основні риси філогенії покритонасінних, поділ відділу на класи. Клас Magnoliopsida, підклас Magnoliidae.

16

2
6
8

7

2
1
4

 1. Клас Magnoliopsida, підклас Ranunculidae.

8

2
2
4

6

1
1
4

 1. Клас Magnoliopsida, підклас Caryophyllidae.

8

2
2
4

5

1


4

 1. Клас Magnoliopsida, підклас Rosidae.

12

2
4
6

8

2


6

 1. Характеристика родин Fagaceae, Betulaceae

42
2 1. Характеристика родин Salicaceae, Euphorbiaceae

42
2 1. Характеристика родини Apiaceae

42
2 1. Клас Magnoliopsida, підклас Lamiidae.

8

2
2
4

8

2


6

 1. Клас Magnoliopsida, підклас Asteridae.

8

2
2
4

8

2


6

Разом – зм. модуль 3

72

12
24
36

42

10
2
30

Змістовий модуль 4. Ліліопсиди

 1. Клас Liliopsida, підклас Alismatidae.

12

2
4
6

6

2


4

 1. Клас Liliopsida, підкласи Liliidae, Commelinidae.

12

2
4
6

8

2
2
4

Разом – зм. модуль 4

24

4
8
12

14

4
2
8
^

Усього годин


168

34
50
84

102

24
10
68^

7. Теми лабораторних занять


(денна форма навчання)з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

 1. Відділ Bryophyta, клас Marchantiopsida

2

2

 1. Відділ Bryophyta, клас Bryopsida

2

3

 1. Відділ Lycopodiophyta, клас Lycopodiopsida

2

4

 1. Відділ Lycopodiophyta, клас Isoetopsida

2

5

 1. Відділи Equisetophyta, Psilotophyta

2

6

 1. Відділ Pteridophyta, зовнішня та анатомічна будова

2

7

 1. Відділ Pteridophyta, цикл відтворення

2

8

 1. Відділ Pinophyta, будова вегетативного тіла. Клас Cycadopsida

2

9

 1. Відділ Pinophyta, клас Pinopsida, будова репродуктивних структур

2

10

 1. Відділ Magnoliophyta, будова спорофілів, спорангіїв і гамет офітів

2

11

 1. Характеристика родини Magnoliaceae

2

12

 1. Характеристика родини Nymphaeaceae

2

13

 1. Характеристика родини Ranunculaceae

2

14

 1. Характеристика родин Caryophyllaceae, Chenopodiaceae

2

15

 1. Характеристика родини Rosaceae

4

16

 1. Характеристика родини Fabaceae

2

17

 1. Характеристика родин Fagaceae, Betulaceae

2

18

 1. Характеристика родин Salicaceae, Euphorbiaceae

2

19

 1. Характеристика родини Apiaceae

2

20

 1. Характеристика родин Boraginaceae, Lamiaceae

2

21

 1. Характеристика родини Asteraceae

2

22

 1. Характеристика родин Liliaceae, Orchidaceae

2

23

 1. Характеристика родини Poaceae

2

24

 1. Характеристика родини Cyperaceae

2

25

 1. Характеристика родини Juncaceae

2

(заочна форма навчання)з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Відділ Bryophyta, Lycopodiophyta

2

2

Відділ Equisetophyta, Pteridophyta

2

3

Відділ Pinophyta

2

4

Клас Magnoliopsida

2

5

Клас Liliopsida

2^

8. Самостійна робота


(денна форма навчання)з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

Історія систематики рослин як науки.

4

2

Методи систематики рослин.

4

3

Відділ Bryophyta, Клас Anthocerotopsida.

4

4

Цикли відтворення плауноподібних.

4

5

Цикли відтворення хвощеподібних.

4

6

Папоротеподібні флори України.

4

7

Екологія папоротеподібних.

4

8

Цикли відтворення папоротеподібних.

4

9

Викопні наземні спорові рослини.

4

10

Голонасінні флори України.

4

11

Цикли відтворення голонасінних.

4

12

Цикли відтворення покритонасінних.

4

13

Еволюція квітки.

4

14

Типи синкарпії.

4

15

Німфеїди флори України.

4

16

Ранункуліди флори України.

4

17

Каріофіліди флори України.

4

18

Гамамелідіди флори України.

4

19

Астериди флори України.

4

20

Осокові флори України.

4

21

Злакові флори України.

4
Разом

84

(заочна форма навчання)

1

Історія систематики рослин як науки.

4

2

Мохоподібні флори України.

5

3

Плауноподібні флори України.

5

4

Плауноподібні флори України.

5

5

Папоротеподібні флори України

5

6

Голонасінні флори України.

5

7

Покритонасінні флори регіону – представники різних екологічних груп.

5

Разом

9. Методи контролю


1. Тестування.

2. Перевірка виконання біологічного рисунку.

3. Екзамен.

Успішність студента визначається його знаннями, що демонструються у тестовій формі під час поточного та підсумкового контролю, а також вміннями, які проявляються у планомірній роботі з об’єктами на лабораторних заняттях і правильному виконанні біологічного рисунку. До отримання заліку і здачі іспиту допускаються студенти, що успішно відпрацювали всі лабораторні заняття.

Студенти, які пропустили без поважних причин більше половини лабораторних занять в семестрі, до відпрацювання пропущених занять не допускаються.

^

10. Розподіл балів, що присвоюються студентам


І семестр:

Оцінювання лабораторних занять – Max. 50 балів;

Тестовий контроль – Max. 50 балів.


Оцінювання лабораторних занять

Поточне тестування

Сума


50

50

100

Принцип оцінювання лабораторних занять за I семестр:

Теоретична підготовка – Max. 25 балів;

Успішне виконання лабораторного заняття (планомірна робота на занятті, розуміння об’єкту, правильне виконання біологічного рисунку) – Max. 25 балів;

Правильне розв’язання тестового завдання – 1 бал.

ІІ семестр:

Поточне тестування – Max. 50 балів;

Підсумковий контроль (іспит) – Max. 50 балів.


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

50

50

100


Правильне розв’язання тестового завдання – 1 бал.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTSОцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

90 – 100

А

Відмінно

5

Відмінно
Зараховано


81-89

В

Дуже добре

4

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

3

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

25-50

FX

Незадовільно

2

З можливістю повторного складання^

11. Методичне забезпечення


1. Підручники та їх електронні форми.

2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.

3. Фотографії та схематичні зображення вищих рослин із використання кодоскопів і презентацій.
^

12. Рекомендована література


1. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр,

2000 – 432 с.

2. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Погребенник В.П. Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум. . – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 456 с.

3. Григора І.М., Алейніков І.М., Лушпа В.І. Курс загальної ботаніки: Підручник – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 500с.

4. Морозюк С.С., Кустовська А., Оляніцька Л. та ін. Систематика вищих рослин: Лабораторні заняття. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 124с.

5. Програма із курсу «Ботаніка. Систематика вищих рослин».

13. Інформаційні ресурси


 • Програма із курсу «Ботаніка. Систематика вищих рослин»;

 • Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка;

 • Бібліотека кафедри ботаніки;

 • Бібліотека Гербарію ЛНУ імені Івана Франка;

 • Бібліотека Природознавчого музею АН України.


Автор _____________________/___Калінович Н.О.__/

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи