Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи icon

Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Скачати 477.06 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Сторінка1/2
Дата01.08.2012
Розмір477.06 Kb.
ТипЗвіт
  1   2

ЗВІТ

про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р.


1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період.

Назва школи: “Біохімія і молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С).

За звітний період наукова робота проводилася за напрямками:

 • молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин;

 • вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу;

 • структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації;

 • дослідження сигнальних механізмів індукції апоптозу залежно від типів індуктора і клітин-мішеней in vitro та in vivo;

 • розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин.


За звітній період захищено одну кандидатську дисертацію (Буслик Т. В.), опубліковано 31 статтю, 75 тез доповідей на конференціях, одну монографію (Кіт Ю., Білий Р.,Стойка Р. та ін., 2010).


^ 2 Держбюджетні теми.

2.1 Тема Бх–47П Молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин”.

Науковий керівник: д.б.н., професор Сибірна Н. О.

№ держреєстрації – 0110U001354.

Термін виконання: 01.01.2010 – 31.12.2011.

Кількість штатних співробітників – 3 особи, у т. ч. ст. н. сп. – 2; м. н. с. – 1.

Сумісники – 2 особа, у т.ч. студ. – 2.

Резюме. Визначено вміст гемоглобіну в еритроцитах периферичної крові щурів, загальну кількість еритроцитів, ретикулоцитів, кольоровий показник крові, лейкоцитарну формулу за умов дії іонізуючого випромінювання щодобовою дозою 1 сГр впродовж 30-ти діб, а також на фоні перорального введення піддослідним тваринам червоного вина з високим вмістом поліфенолів. Дослідженнями вмісту сіалових кислот, альціаніндукованої агрегаційної здатності та резистентності еритроцитів до кислотного гемолізу оцінено зміни структурної організації плазматичних мембран за умов низькоінтенсивного рентгенівського опромінення та на фоні введення червоного вина.

Summary. It was determined the role of a daily dose of 1 cGy of X-ray radiation with or without the effect of red wine (per os) with high concentrations of poliphenols, both administered for thirty days on: hemoglobin concentration in the rats peripheral blood erythrocytes, total content of reticulocytes and erythrocytes, the color index of blood and leukocyte formula. During the investigation of sialic acid concentration, erythrocyte acid resistance and its capability to alcian blue-induced aggregation were estimated structural changes in cell plasma membranes under low-level ionizing radiation with or without the administration of red wine.

Подано до захисту одну кандидатську дисертацію аспіранта кафедри біохімії Перетятко Ю. В. Вплив рентгенівського випромінювання на NO-залежні механізми регуляції морфофункціонального стану імунокомпетентних клітин крові на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – „біохімія” у спеціалізовану раду із захистів докторських дисертацій Д 35.368.01 в Інституті біології тварини УААН.

Опубліковано 3 статті та 4 тез доповідей на конференціях.


^ 2.2 Тема Бх–46Ф „Вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу”.

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

№ держреєстрації: 0110U001353.

Термін виконання: 1.01.2010 р. – 31.12.2012 р.

Кількість штатних співробітників – 3 особи, у т.ч. ст. н. сп. – 2, м. н. с. – 1.

Сумісники – 3 особи, у т.ч. д.б.н., проф. – 1; студ. – 2.

Резюме. Отримано зміни вмісту стабільних метаболітів NO – нітритів і нітратів та активності різних ізоформ NO-синтази в еритроцитах у нормі, за умов ЦД 1-го типу, а також на фоні введення щурам per os L-аргініну та селективного інгібітора індуцибельної NO-синтази – аміногуанідину. Відмічено зростання вмісту стабільних метаболітів та активності індуцибельної NO-синтази в еритроцитах щурів за умов експериментального цукрового діабету порівняно з нормою, і їх зниження при введенні аміногуанідину.

Summary. It was founded the database of changes in the contents of NO metabolites – nitrates, nitrites and activity of NO synthase isoforms in the control erythrocytes and under the type 1 diabetes mellitus conditions, and after the L-arginine and aminoguanidine per os treatment. It was determined the increase in the content of nitric oxide stable metabolites (nitrates and nitrites) and activity of inducible NO-synthase in the rat erythrocytes under the type 1 diabetes mellitus, compared with control and its decreasing after aminoguanidine treatment.

Захищено одну кандидатську дисертацію аспірантом кафедри біохімії Буслик Т. В. „Особливості структурно-фунціональної організації еритроцитів за умов цукрового діабету 1-го типу”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – „біохімія”.

Опубліковано 11 статей та 6 тез доповідей на конференціях і з’їздах.

Отримано один патент на корисну модель (Сибірна Н. О., Бурда В. А.).


3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів.

^ 3.1 ”Структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації”.

Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.; к.б.н., доц. Дудок К. П.

№ держреєстрації: 0110U03161.

Термін виконання: 01.01.2010 р. – 31.12.2011 р.

Виконавці: 9 осіб, у т.ч. д.б.н., проф. – 1; доц. – 2; ст.н.сп. – 1; студ. – 5.

Резюме. Після інкубації еритроцитів крові здорових донорів з розчинами речовин № 1, № 2 і № 3 спостерігається достовірне підвищення спорідненості гемоглобіну до кисню. Зокрема, за дії речовини №1 спорідненість гемоглобіну до цього ліганду зростає на 33%, речовини № 2 – на 25 %, а речовини № 3 на – 18 % порівняно з контролем. Результати дослідження насичення киснем гемоглобіну хворих з діагнозом – алкогольний делірій показали, що після інкубації еритроцитів з речовиною № 1 параметр Р50 у середньому становить 3,79 кПа, з речовиною № 2 – 3,00 кПа, а з речовиною № 3 – 3,68 кПа. У контролі цей показник становить – 3,86 кПа. Отже, проведені дослідження вказують на відносну стабілізацію процесу оксигенації гемоглобіну хворих на алкоголізм.

Опубліковано 4 тез доповідей на конференціях і з’їздах.


^ 3.2 ”Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин”.

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

№ держреєстрації: 0110U003147.

Термін виконання: 01.01.2010 р. – 31.12.2012 р.

Виконавці: 7 осіб, у т.ч. д.б.н., проф. – 1; доц. – 1; асп. – 1; студ. – 4.

Резюме. Проведено дослідження змін функціонального стану еритроцитів крові щурів за дії безалкалоїдного екстракту Галеги лікарської (0,6 г/кг маси тварин) у нормі та за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу. Встановлено зниження концентрації загального та лужностійкого гемоглобіну, кількості еритроцитів, зниження стійкості еритроцитів до кислотного гемолізу та агрегаційної здатності еритроцитів за умов введення екстракту Галеги лікарської тваринам зі стрептозотоциновим діабетом (впродовж 12 днів), порівняно з діабетом. Введення безалкалоїдного екстракту здоровим щурам не призводило до істотних змін у досліджуваних показниках, які характеризують функціональний стан еритроцитів.

Опубліковано 1 статтю та 1 тези доповідей на конференції.


^ 4 Госпдоговірна тематика – у 2010 р. не виконувалась.


5 Інші форми наукової діяльності.

5.1 Співробітники кафедри біохімії є:

членами:

 • редколегії наукових журналів (Український біохімічний журнал, Acta Medica Leopoliensia, Біологія тварин, Журнал агробіології і екології, Біотехнологія, Studia Biologica, Вісник Львівського університету. Серія біологічна, Лабораторна діагностика): проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.;

 • спеціалізованої вченої ради із захистів докторських дисертацій Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України: проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.;

 • спеціалізованої вченої ради із захистів докторських дисертацій Д 35.368.01 в Інституті біології тварини УААН: член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.

 • спеціалізованої вченої ради із захистів кандидатських дисертацій К 035.51.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка: проф. Сибірна Н. О., доц. Чайка Я. П., член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.;

 • експертної комісії ВАК України: член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.

 • Європейської асоціації дослідників раку (European Association for Cancer Research), Британського королівського фізіологічного товариства (British Royal Physiology Association), Світової організації науковців (World Scientists Organization), Всесвітнього об’єднання українських науковців (Ukrainian Scientists Worldwide): доц. Філяк Є. З.;

 • видавничої ради біологічного факультету: доц. Климишин Н. І.;

 • Радіобіологічного товариства України: Дацюк Л. О.;


голова правління; голова організації (президент) Львівської обласної громадської організації “Центр розвитку науки”: доц. Філяк Є. З.;


секретар філіалу Українського біохімічного товариства у Львівському національному університеті імені Івана Франка: ст. н. с. Дацюк Л. О.


усі співробітники кафедри біохімії є членами:

 • журі обласної олімпіади учнів середніх навчальних закладів з біології;

 • Українського біохімічного товариства;

 • Українського товариства клітинних біологів;

 • Українського товариства клінічної лабораторної діагностики.


5.2. За звітний період підготовлено:

 1. Сім відгуків на автореферати дисертаційних робіт (Ємець А. І., Бабський А. М., Шликов С. Г., Гевусь О. І., Гут Р. Т., Півнева Т. А., Янович Д. В.), поданих на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю: лісознавство і лісівництво; органічна хімія; фізіологія людини і тварин; біохімія; біофізика; цитологія, клітинна біологія, гістологія.

 2. Двадцять один відгук на автореферати дисертаційних робіт (Бориско П. О., Рохмістров Д. В., Ніколаєнко О. В., Щербакова О. В., Михальченко В. І., Бобарикіна А. Ю., Мінченко Д. О., Скорик О. Д., Басараба О. І., Харченко О. І., Кубрак О. В., Литвиненко О. М., Романчук Л. Д., Куліцької М. І., Чорної М. В., Майор Х. Я., Филимоненко В. П., Міщук О. В., Парижак С.Я., Кушкевича І. В., Шеремет Я. О.), поданих на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія; 03.00.15 – генетика; 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія.

 3. Рецензію на навчальний посібник “A laboratory manual on pharmacognosy for students of pharmacy faculty (English medium)”, підготовлений співробітниками кафедри фармакогнозії та ботаніки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: доктором фармацевтичних наук Антонюком В. О., асистентом цієї ж кафедри Лисюком Р. М. та викладачем вищої категорії Львівського медичного коледжу післядипломної освіти Антонюк Л. Я.

 4. Рецензію на „Практикум з радіобіології та радіоекології” (300 с.) для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації щодо надання грифу МОН України.

 5. Вісім рецензій на статті, подані в редакцію журналу “Вісник Львівського університету. Серія біологічна”, ”Біологічні студії”, “Українського біохімічного журналу”.


6 Зовнішні зв’язки.

6.1 Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України:

 1. Для виконання держбюджетної тематики Бх-47П “Молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин” на базі Львівського державного обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення проводився забір крові у людей, які мають статус ліквідаторів,.

 2. Налагоджено співпрацю з відділом сигнальних механізмів клітини та відділом аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України. На базі Інституту біології клітини НАН України, м. Львів студенти кафедри біохімії проходять виробничу практику, виконують курсові та дипломні проекти. Двоє співробітників цього інституту (доц. Філяк Є. З. та проф., член-кореспондент НАНУ Стойка Р. С.) є сумісниками нашої кафедри. Аспірант кафедри біохімії Афанасьєв С. виконує експериментальну роботу на базі Інституту біології клітини НАН України. Із співробітниками Інституту біології клітини НАН України за звітний період опубліковано 9 статей та 43 тез доповідей.

 3. Із співробітниками Інституту молекулярної біології НАН України, Інституту фізіології імені О. Богомольця і Інституту біохімії НАН України імені О. В. Палладіна, м. Київ проводився спільний науковий “Х Український біохімічний з’їзд”. Із співробітниками цих інститутів за звітний період опубліковано 1 тези доповідей.

 4. Із співробітниками Інституту біології тварин УААН проводяться спільні наукові дослідження. За звітний період опубліковано 1 статтю.

 5. На базі ^ Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок студенти кафедри біохімії проходять виробничу практику, виконують курсові та дипломні проекти. Із співробітниками цього інституту за звітний період опубліковано 1 тези доповідей.

 6. Продовжується співпраця з кафедрою органічної та біологічної хімії ^ Херсонського державного університету. За звітний період опубліковано 1 тези доповідей.

 7. Продовжується співпраця з 4-ю міською лікарнею (ендокринологічне відділення), м. Львів. За звітний період опубліковано 1 тези у співавторстві із співробітниками цієї лікарні.

 8. Між кафедрою біохімії біологічного факультету та ^ Національним інститутом винограду та вина “Магарач” (м. Ялта, Крим, Україна) в рамках підписаного у 2009 році договору продовжується творча та науково-технічна співпраця. За результатами виконаної експериментальної роботи опубліковано 2 статті та 3 тез доповідей.

9. З кафедрою клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти лікарів і провізорів ^ Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького проводяться спільні наукові дослідження. Згідно угоди про науково-технічну співпрацю з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького співробітники кафедри біохімії брали участь у виконанні спільного проекту на тему: „Дослідження в еритроцитах осіб, що страждають на психічні захворювання, параметрів іонного обміну, які можуть служити біохімічними маркерами психічних розладів та критеріями ефективності їх лікування”. № державної реєстрації 01070001043. Науковий керівник: проф. Влох І. Й. (Встановлено, що еритроцити хворих на алкоголізм проявляють підвищену чутливість до дії гемолітика, що очевидно, повязано з порушенням функціонування Na-транспортувальних систем. Показано, що специфічність впливу етанолу на організм хворих алкоголізмом полягає у прямій залежності інтенсивності обміну іонів за посередництвом Na+, K+, Cl- –котранспортерів від ступеня алкоголізації і свідчить про небезпеку токсичного впливу позаклітинного К+ на надмірне накопичення внутрішньоклітинного Na+.)

Кафедра клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького також використовуються як бази для навчально-виробничої та переддипломної практики студентів кафедри біохімії. За результатами виконаної експериментальної роботи опубліковано 5 статей та 4 тез доповідей.


^ За звітний період на базі кафедри біохімії проходили стажування:

Доцент кафедри біохімії і біотехнології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Гжицького Вигнан Дмитро Спіридонович.


6.2 Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами:

Налагоджено співпрацю з кафедрами біохімії та лабораторної діагностики Медичної академії імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща), відділом клітинної біології Інституту експериментальної біології ім. М. Ненського Польської Академії Наук (Варшава, Польща). Із співробітниками Інституту експериментальної біології ім. М. Ненського за звітний період опубліковано 1 тези доповідей, 1 статтю, подано статтю у редакцію журналу “Sepsis”, подано один спільний грант.

Проведено зустрічі з керівництвом Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда, м. Вроцлав, Польща та керівниками основних наукових підрозділів; встановлено ділові контакти з професором Хубертом Кроткєвським (керівник відділу імунохімії Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіга Гіршвельда), проф. Ельвірою Лісовською та доц. Марією Дюк. Із співробітниками цього інституту за звітний період опубліковано 1 тези доповідей.

Доцент кафедри біохімії Клевета Г. Я. у 2009 році (листопад-грудень) проходила наукове стажування на базі Інституту експериментальної біології ім. М. Ненського (Відділ клітинної біології, лабораторія рецепторів клітинної мембрани), м. Варшава, Польща .

Асистент кафедри біохімії Бродяк І. В. з 21 лютого по 6 березня 2010 р. проходила наукове стажування на базі Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда, м. Вроцлав, Польща.

З 1 листопада 2010 по 30 червня 2011 року аспірантка кафедри біохімії Сеньків Ю. виконуватиме спільний проект між Інститутом біології клітини НАНУ, м. Львів і Інститутом Ракових досліджень Медичного університету, м. Відень, Австрія (на науковій базі Інституту Ракових досліджень). Тема проекту: “Targeting drug-resistant tumor cells: utilization of novel drug delivery platforms”.


^ Спільні наукові заходи і запрошення зарубіжних науковців:

З 21 лютого по 6 березня 2010 р. Бродяк Ірина Володимирівна перебувала у відрядженні (Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Center of Excellence, Wroclaw, Poland) з метою представлення на науковому семінарі та обговорення наукових результатів, отриманих при виконанні проекту № 4281, а також з метою здійснення наукового стажування у відділі імунохімії Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіга Гіршвельда під керівництвом доц. Марії Дюк та проф. Ельвіри Лісовської. В рамках робочих зустрічей було відвідано Інститут імунології та експериментальної терапії імені Людвіга Гіршвельда; проведено зустрічі з керівником відділу імунохімії та колаборатором проекту проф. Ельвірою Лісовською; обговорено отримані експериментальні дані при виконанні науково-дослідного проекту УНТЦ № 4281 “Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету”; встановлено ділові контакти з професором Хубертом Кроткєвським.


6.3 Проекти:

Проект УНТЦ № 4281 Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету”. (Фінансується Українським науково-технологічним центром – STCU).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

Термін виконання: 01.09.2008 – 31.08.2010.

Колектив виконавців – 5 осіб.

Джерела та обсяг фінансування: Фінансуюча сторона – УНТЦ (Канада), 68 621 $.

Резюме. Лектиніндукуючий вплив на функціональний стан мононуклеарних та сегментноядерних лейкоцитів здійснюється через шляхи трансдукції клітинного сигналу, у які залучений фермент РІ-3'-кіназа. Дослідження динаміки транслокації регуляторної субодиниці цього ферменту p85альфа методом імуноблотаналізу засвідчило, що в нормі у РІ-3'-кіназний шлях передачі сигналу як у мононуклеарні лейкоцити, так і у нейтрофільні гранулоцити, в більшій мірі задіяні рецептори, які у своїй структурі мають термінальні сіалові кислоти, зв’язані із залишками галактози та N-ацетилгалактозаміну (α2→3) глікозидним зв’язком. Захворювання на ЦД 1-го типу викликає незначний перерозподіл регуляторної субодиниці досліджуваного ферменту у лімфоцитах. Натомість у нейтрофілах ці зміни були дуже радикальними. За умов ЦД відбувається преактивація нейтрофільних гранулоцитів, що виражається у передчасній дегрануляції цих клітин, як було показано у наших попередніх роботах. Ступінь преактивованості можна підтвердити тотальною транслокацією регуляторної субодиниці p85альфа РІ-3'-кінази із мембранної фракції у цитозольну, вміст якої досягає 95%, що у 4,5 разів більше, ніж у нормі.

Summary. The lectin-induced effects on the functional state of mononuclear and segmented-nuclear leukocytes are exerted through cell signal transduction pathways involving PI-3’-kinase enzyme. The research into the translocation dynamics of neutrophil granulocytes of the enzyme undertaken through immune blotting analysis reveals that normally PI-3’-kinase pathways of signal transduction mainly use receptors containing terminal sialic acids linked with galactose residue and N-acetylgalactose amine (α2→3) by means of glycosidic bonds both for mononuclear leukocytes and neutrophil granulocytes. Type 1 diabetes mellitus brings about an insignificant redistribution of the regulatory subunit of the enzyme in leukocytes, whereas in neutrophils the changes are enormous. Under diabetes mellitus, neutrophil granulocytes are preactivated which is marked by premature degranulation of the cells, as have been shown in our previous works. The level of preactivation may be testified by the total translocation of p85α regulatory subunit of the PI-3’-kinase from the membrane fraction into the cytosolic one, the content of which reaches 95%, i.e. 4.5 times more than is normal.


^ 6.4 Подання грантів:

 • Подано до розгляду проект по програмі УНТЦ № 5036 на тему: “Протекторний вплив поліфенолів червоного вина та екстрактів Galega officinalis за умов цукрового діабету”. Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

 • Грант “Механізми локальної генерації ФІ(4,5)Ф2 у макрофагах активованих ліпополісахаридом“ (“Mechanizmy lokalanej generacji PI(4,5)P2 w makrofagach aktywowanych przez LPS”), поданий у Міністерство науки і освіти Польщі, м. Варшава (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w Warszawie). Науковий керівник – доц. Квятковська К. (Інститут експериментальної біології ім. М. Ненцького, м. Варшава, Польща). Співвиконавець проекту від кафедри біохімії: доц. Клевета Г. Я.

 • Проект Біохімічна характеристика системи крові за дії біологічно активних речовин, виділених із Галеги лікарської” поданий на виконання фундаментального дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – д. б. н., проф. Сибірна Н. О.

 • Подано до розгляду проект на конкурс спільних проектів фундаментальних наукових досліджень Державного фонду фундаментальних досліджень України (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) "ДФФД–БРФФД – 2011" на тему: "Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки". Науковий керівник: д. б. н., проф. Сибірна Н. О.


^ 6.5 Індивідуальні гранти:

   • Асп. Канюка О. отримала індивідуальний грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2009/2010 рр. Тема: „The effect of pttg-knockout upon haemopoesis in mice: possible connection of pttg-knockout to human 5q-syndrome”.

   • Асп. Сеньків Ю. отримала індивідуальний грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2010/2011 рр. Тема: „Study of apoptotic signaling pathway in murine model tumors in vitro and in vivo, induced by doxorubicin-nanocomposite complexes”.

   • Доц. Філяк Є. отримав індивідуальний грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2010/2011 рр. Тема: “MOLECULAR CONFIRMATION OF THE ROLE OF pttg-KNOCKOUT IN DEVELOPMENT OF HUMAN 5q SYNDROME”.


^ 7.1 Випускники аспірантури:

Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник, консультант

Перетятко Юлія Володимирівна

03.00.04 – біохімія

Денне

д.б.н., професор

Сибірна Н. О.

Цивінська Мар’яна Володимирівна

03.00.04 – біохімія

Денне

член-кор. НАНУ, д.б.н.,

професор Стойка Р. С.^ 7.2 Захист дисертацій випускниками аспірантури:

Прізвище, ініціали

Науковий керівник

Рік закінчення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Буслик Т. В.

д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

2008

25.06.2009

08.12.2009

Особливості структурно-фунціональної організації еритроцитів за умов цукрового діабету 1-го типу8 Студентська наукова робота.

На кафедрі біохімії функціонує студентський біохімічний клуб “Актуальні проблеми сучасної біохімії і молекулярної біології”. (Голова: студ. ІV курсу Денега І., Заступник: студ. ІV курсу Вітак Т., Відповідальний викладач: проф. Стойка Р. С.). За звітний період відбулося два засідання біохімічного клубу присв’ячені актуальним проблемам сучасної біохімії і молекулярної біології. Кількість студентів у науковому гуртку – 50 особи.

Студенти кафедри біохімії беруть активну участь у виконанні держбюджетних тем та наукових проектів (16 студентів), наукових семінарах кафедри, Інституту біології клітини НАН України, щорічних наукових студентських конференціях, засіданнях біохімічного клубу.

У роботі IV Міжнародної конференції молодих науковців “Біологія: від молекули до біосфери”, 17–21 листопада 2009 р. вз’яли участь студенти Гнатуш А., Сабадашка М.

У роботі Х Український біохімічний з’їзд, 13–17 вересня 2010 р. вз’яли участь студенти Шкандіна Т., Крупак В., Чумак В., Ференц І., Чень О.

У роботі VІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь і поступ біології” брали участь студенти: Болюх Н., Уженков О., Сабадашка М., Чумак Т., Шкандіна Т., Ференц І., Чень О., Денега І., Гальчишак Л., Грохольська О., Мирон О., Паук І., Оцалюк О., Сахарчук О., Харина Л., Дильова О., Чумак Т., Шкандіна Т., Олексинська О.

Переможцями у підсумковому конкурсі студентських наукових робіт за 2010 рік стали: Чень О. (1 місце – усна доповідь), Денега І., Уженков О., Сабадашка М., Чумак Т., Шкандіна Т. (2 місце – усна доповідь), Олексинська О. (стендова доповідь). Студенти Оцалюк О. і Дильова О. отримали відзнаку за усну доповідь та активну участь у роботі секції (м. Львів, 21–24 травня 2010 р.).


^ Студенти кафедри є співавторами публікацій:

Статті:

 1. Бродяк І. В. Морфо-фізіологічна характеристика плазматичних мембран лімфоцитів за умов експериментального цукрового діабету на фоні впливу L-аргініну і аміногуанідину / І. В. Бродяк, А. Р. Гнатуш, Н. О. Сибірна // Фізіологічний журнал. – 2010. – Т. 56, № 5. – С. 63–68.

 2. Дрель В. Р. Поліфеноли виноградних вин запобігають накопиченню нітротирозину та активації PARP-1 у сітківці ока щурів із стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом / В. Р. Дрель, А. Р. Гнатуш, А. Я. Яланецький, В. І. Мізін, В. А. Загоруйко, В. Г. Гержикова, Н. О. Сибірна // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 25–33.

 3. Дрель В. Р. Протекторна дія виноградних вин за нітрозативного стресу, зумовленого експериментальним цукровим діабетом / В. Р. Дрель, А. Р. Гнатуш, А. Я. Яланецький, В. Г. Гержикова, В. І. Мізін, В. А. Загоруйко, Н. О. Сибірна // Укр. біохім. журнал. – 2010. Т. 82, № 1. – С. 108–116.


Тези:

 1. Bilyy R. Sweet signs of apoptotic death / R. Bilyy, A. Tomin, T. Shkandina, I. Magorivska, Yu. Kit, M. Herrmann, R. Stoika // EuroGlycoSciencec Forum “Glycomarkers For Disease”, September 12–16, 2010 : Abstracts of the ESF. – Wierzba (Poland), 2010. – P. 24.

 2. Bilyy R. Sweet signs of apoptotic death / R. Bilyy, A. Tomin, T. Shkandina, I. Magorivska, Yu. Kit, M. Herrmann, R. Stoika // Scientific conference with international participation “Cytokines and drugs in regulation of cell functioning”, May 25–26, 2010 : Book of Abstracts. – Lviv (Ukraine), 2010. – P. 15.

 3. Filyak Ye. Nano-sized carriers for DNA delivery into yast cells / Ye. Filyak, O. Bilyk, I. Stramyk, N. Mitina, O. Zaichenko, R. Stoika // Ukrainian-German Symposium of Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology, September 6 – 10, 2010 : Abstract. – Beregove, Crimea (Ukraine), 2010. – P. 228.

 4. Filyak Ye. Gene delivery carriers into yast cells / Ye. Filyak, O. Bilyk, I. Stramyk, O. Hrydzhuk, R. Stoika // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 10.

 5. Filyak Ye. Novel carriers for DNA delivery / Ye. Filyak, O. Bilyk, I. Stramyk, O. Hrydzhuk, N. Mitina, O. Zaichenko, R. Stoika // Scientific conference with international participation “Cytokines and drugs in regulation of cell functioning”, May 25–26, 2010 : Book of Abstracts. – Lviv (Ukraine), 2010. – P. 22.

 6. Krupak V. Application of novel polymeric nanoscale carriers for increasing efficiency of anticancer drugs / V. Krupak, L. Lehka, V. Chumak, R. Panchuk, N. Mitina, T. Skorohoda, M. Moskvin, O. Zaichenko, D. Havrylyuk, L. Lesyk, R. Stoika // Х Український біохімічний з’їзд, 13–17 вересня 2010 : тези. – Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, № 4 (спеціальний випуск, додаток 2). – С. 266–267.

 7. Panchuk R. Application of novel oligomeric nanocarriers for drugs delivery: in vitro and in vivo study / R. Panchuk, V. Krupak, V. Chumak, L. Lehka, N. Mitina, T. Skorohoda, M. Moskvin, O. Zaichenko, R. Stoika // Ukrainian-German Symposium of Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology, September 6 – 10, 2010 : Abstract. – Beregove, Crimea (Ukraine), 2010. – P. 241.

 8. Panchuk R. Antineoplastic activity of novel 4-thiazolidone compounds Les-3120, Les-3166 and Les-3372: in vitro study / R. Panchuk, V. Chumak, V. Krupak, D. Havrylyuk, R. Lesyk, R. Stoika // Х Український біохімічний з’їзд, 13–17 вересня 2010 р. : тези. – Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, № 4 (спеціальний випуск, додаток 2). – С. 146.

 9. Барська М. Л. Вплив оксиду азоту на життєздатність клітин меланоми людини при голодування за аргініном / М. Л. Барська, О. І. Чень, Я. П. Бобак, Л. С. Линів, Б. О. Винницька, О. І. Вовк, Н. І. Ігуменцева, О. В. Стасик, Н. О. Сибірна // Х Український біохімічний з’їзд, 13–17 вересня 2010 р. : тези. – Укр. біохім. журн. – 2010. – Т. 82, № 4 (спеціальний випуск, додаток 1). – С.156.

 10. Болюх Н. Еритроцити периферичної крові щурів за впливу низько інтенсивного рентгенівського випромінювання на фоні введення червоного вина / Н. Болюх,
  У. Старанко, Л. Дацюк // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 22.

 11. Бродяк І. Лектинотипування поверхневих глікокон’югатів мононуклеарних лейкоцитів за умов цукрового діабету 1 типу / І. Бродяк, Ю. Пететятко, І. Ференц, М. Дюк, Н. Сибірна // Х Український біохімічний з’їзд, 13–17 вересня, 2010 р. : тези. – Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, № 4 (спеціальний випуск, додаток 2). – С. 49–50.

 12. Гальчишак Л. Транслокація регуляторної субодиниці р85альфа фосфатидилінозитол-3'-кінази мононуклеарних лейкоцитів за умов активації лектинами / Л. Гальчишак, М. Здіорук, І. Бродяк, Н. Сибірна // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 26–27.

 13. Гнатуш А. Протекторний вплив поліфенолів червоного вина на периферичну нервову систему за умов експериментального цукрового діабету / А. Гнатуш, В. Дрель, Н. Сибірна // IV Міжнародна конференція молодих науковців “Біологія: від молекули до біосфери”, 17–21 листопада 2009 р. : збірник тез. – Харків, 2009. – С. 29–30.

 14. Здіорук М. І. Вортманін пригнічує агрегаційну здатність нейтрофільних гранулоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу / М. І. Здіорук, І. В. Бродяк, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна // IV Міжнародна конференція молодих науковців “Біологія: від молекули до біосфери”, 17–21 листопада 2009 р. : збірник тез. – Харків, 2009. – С. 72–73.

 15. Лупак М. Активність ферментів окиснення формальдегіду в рекомбінантного штама Hansenula polymorpha / М. Лупак, О. Демків, М. Гончар, Н. Климишин // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез – Львів, 2010. – С. 159–160.

 16. Мирон О. Лектиніндукована агрегація лейкоцитів периферичної крові щурів за умов хронічного рентгенівського опромінення / О. Мирон, Ю. Перетятко, Н. Климишин, Н. Сибірна // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез – Львів, 2010. – С. 38–39.

 17. Олексинська О. Дослідження впливу оксиду азоту на життєздатність клітин меланоми SK-MEL-28 за умови дефіциту субстрату NO-синтаз L-аргініну / О. Олексинська, Л. Линів, О. Чень, О. Стасик, М. Барська, Н. Сибірна // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 189.

 18. Паук І. І. Дія спірокарбону та похідних піролопіримідиндірнів на спорідненість гемоглобіну до кисню крові здорових донорів та хворих на алкоголізм in vitro / І. І. Паук, В. П. Росаловський, А. Л. Гуль, К. П. Дудок , Н. О. Сибірна // VI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів „Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 40.

 19. Сабадашка М. Сіаловмісні глікопротеїнові рецептори опосередковують трансдукцію сигналу через РІ-3'-кіназний шлях у поліморфноядерних лейкоцитах за умов цукрового діабету 1 типу / М. Сабадашка, М. Здіорук, І. Бродяк, Н. Сибірна // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 43–44.

 20. Сахарчук O. Вплив нокауту гена pttg 1 на фагоцитарну активність макрофагів у мишей / O. Сахарчук, О. Канюка, Є. Філяк, Н. Сибірна // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 2124 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 44.

 21. Старикович Л. С. Бласттрансформація лімфоцитів людей за дії малих доз радіації у системі in vitro / Л. С. Старикович, С. Б. Прийма, Л. О. Дацюк, У. В. Старанно, К. П. Дудок, Н. О. Сибірна // Х Український біохімічний з’їзд, 13–17 вересня 2010 р. : тези. – Укр. біохім. журн. – 2010. – Т. 82, № 4 (спеціальний випуск, додаток 1). – С. 239.

 22. Ференц І. Вплив агматину на метаболізм оксиду азоту за умов цукрового діабету / І. Ференц, О. Дильова, М. Люта, В. Бурда, А. Федорович, Н. Сибірна // VI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 45–46.

 23. Харина Л. Адсорбція Т-2 токсину різними типами сорбентів у дослідах in vitro / Л. Харина, О. Федякова, С. Мелікян, І. Бродяк, В. Янович // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 46–47.

 24. Чень О. Дослідження ролі оксиду азоту у відповіді клітин меланоми людини на голодування за аргініном / О. Чень, М. Барська, Я. Бобак, Л. Линів, О. Вовк, Б. Винницька, Н. Ігуменцева, Н. Сибірна // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 48.

 25. Шляхтіна Є. Дія протипухлинних препаратів, доставлених у ракові клітини за допомогою новітніх полімерних наноносіїв in vitro та in vivo / Є. Шляхтіна, Ю. Сеньків, М. Москвін, Р. Стойка // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 193.

 26. Шкандіна Т. Зв’язування сіалоспецифічних лектинів із апоптичними клітинами / Т. Шкандіна, А. Томін, Р. Стойка, Р. Білий // VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 21–24 вересня 2010 р. : збірник тез. – Львів, 2010. – С. 193.9 Публікації.
  1   2

Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) у 2007р. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 стор.). Кафедральна тема
Заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами нану І галузевими академіями наук України
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи iconЗвіт про роботу кафедри Інститут Факультет за германської філології іфск 2013 (назва кафедри) (назва інституту (факультету)) (календарний рік)

Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми
Кількість виконавців(з них штатних співробітників та сумісників, докторів, кандидатів, аспірантів, студентів)
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи iconЗвіт про рух грошових коштів за 12 місяців 200 р. Форма №3 Стаття Код За звітний період За попередній період Надходження Видаток Надходження
Збиток (прибуток) від не операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи iconЗвіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи iconЗвіт про наукову роботу у 2008 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи iconЗвіт про наукову роботу у 2010 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи icon«Психологічні проблеми сучасності»
У звітний період викладачі кафедри взяли участь у наукових конференціях різних рівнів: міжнародних – 18, всеукраїнських – 7, регіональних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи