Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа icon

Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Скачати 476.84 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Сторінка1/2
Дата01.08.2012
Розмір476.84 Kb.
ТипЗвіт
  1   2

ЗВІТ

про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році


1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період

Наукова школа: “Біохімія і молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С).

За звітний період наукова робота проводилася за напрямками:

 • вплив системи L-аргінін / NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу;

 • молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин;

 • роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки;

 • структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації;

 • розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно активних речовин окремих лікарських рослин.


Захищено дві кандидатських дисертацій (Здіорук М. І., Перетятко Ю. В.), опубліковано 25 статей, 42 тез доповідей на конференціях, один підручник (за редакцією проф. Сибірної Н. О., 2010), один навчальний посібник (за редакцією проф. Сибірної Н. О., 2011), одну монографію (Білий Р., Томін А., Кіт Ю., Стойка Р. та ін., 2011).


^ 2 Держбюджетні теми

2.1 Тема Бх–47П Молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин

Науковий керівник: д.б.н., професор Сибірна Н. О.

№ держреєстрації – 0110U001354.

Термін виконання: 01.01.2010 – 31.12.2011.

Кількість штатних співробітників – 3 особи, у т. ч. ст. н. сп. – 2; м. н. с. – 1.

Сумісники – 3 особа, у т.ч. студ. – 3.

Резюме. Згідно технічному завданню досліджено активність ензимів прооксидантної та антиоксидантної систем (NO-синтази, супероксиддисмутази, каталази, глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази) у периферичній крові щурів за умов дії іонізуючого випромінювання низької інтенсивності та на фоні перорального введення щурам поліфенольного комплексу з виноградним вином. Оцінено вплив поліфенольного комплексу виноградних вин на особливості процесу апоптозу в лейкоцитах периферичної крові щурів за морфологічними ознаками на цитологічних препаратах периферичної крові, визначенням вмісту фрагментованої ДНК та утворенням “ДНК-комет” за умов низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання.

Summary. According to specifications of the project it was investigated the effect of grape wine polyphenol complexes on the activity of enzymes prooxidant and antioxidant systems (NO-synthase, superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and hlutationreduktazy) in the peripheral blood of rats under the conditions of ionizing radiation of low intensity. It was characterized the role of grape wine polyphenol complexes on the process of apoptosis in peripheral blood leukocytes of rats by discovering the morphological characteristics of cytological preparations of peripheral blood, measuring fragmented DNA content and DNA comet-assay under low level ionizing radiation.

Бібліографія: 3 статті та 2 тез доповідей на конференціях.

Захищено одну кандидатську дисертацію (Перетятко Ю. В.).


^ 2.2 Тема Бх–46Ф “Вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу”

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

№ держреєстрації: 0110U001353.

Термін виконання: 1.01.2010 р. – 31.12.2012 р.

Кількість штатних співробітників – 3 особи, у т.ч. ст. н. сп. – 2, м. н. с. – 1.

Сумісники – 9 осіб, у т.ч. д.б.н., проф. – 1; асп. – 2; студ. – 6.

Резюме. Досліджено вплив L-аргініну і аміногуанідину на особливості процесу апоптозу лейкоцитів щурів у нормі та за умов цукрового діабету. Отримано показники вмісту фрагментованої ДНК, антиапоптичного білка Bcl-2 і проапоптичного білка р53. Встановлено підвищення рівня фрагментованої ДНК та кількості клітин з підвищеним вмістом білка р53 і Bcl-2 у лейкоцитах щурів за умов цукрового діабету і їх зниження при введенні аміногуанідину.

Summary. It was investigated the effect of L-arginine and aminoguanidine on the process of apoptosis in the leukocytes in control and diabetic rats. It was obtained the data concerning the content of fragmented DNA, anti-apoptotic protein Bcl-2 and the proapoptotic p53 protein. It was established the increasing rate of fragmented DNA and the cell amount with high content of p53 and Bcl-2 in leukocytes of rats under the diabetic condition and normalization of above mentioned parameters after aminoguanidine treatment.

Бібліографія: 9 статей та 8 тез доповідей на конференціях і з’їздах.

Захищено одну кандидатську дисертацію (Здіорук М. І.).


2.3 Ф41.4/043. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки”, (фінансується з фондів державного бюджету)

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

Термін виконання: 22.07.2011 – 23.12.2011.

Колектив виконавців – 3 особи.

Джерела та обсяг фінансування: Державний бюджет України, 70 000 грн.

Резюме. Досліджувалось роль нокаута pttg гена на окремі біохімічні показники сироватки крові, а саме: активність аланін амінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) лактатдегідрогенази, концентрація альбуміну, загального та прямого білірубіну у сироватці крові мишей дикого типу (pttg-WT) та мишей з нокаутом гена pttg (pttg-KO) у різних вікових групах даних тварин. Встановлено достовірне зростання активності АлАТ та АсАТ – маркерних ферментів функціонального стану печінки у сироватці крові мишей з нокаутом гена pttg у всіх вікових групах.

Summary. Investigated the role of knockout pttg gene on some biochemical parameters of blood serum of mice that can be serological markers of liver functional state, namely the activity of alanineaminotransferase, aspartateaminotransferase and lactate dehydrogenase, serum albumin concentration, total and direct bilirubin in the blood serum of wild-type mice and mice with knockout pttg gene in different age groups of animal data.

Бібліографія: 2 статті та 1 тези доповідей на конференції.


3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів

^ 3.1 “Структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації”

Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.; к.б.н., доц. Дудок К. П.

№ держреєстрації: 0110U03161.

Термін виконання: 01.01.2010 р. – 31.12.2012 р.

Виконавці: 8 осіб, у т.ч. д.б.н., проф. – 1; доц. – 1; ст.н.сп. – 1; студ. – 5.

Резюме. Проведено порівняльні дослідження in vitro спорідненості гемоглобіну до кисню крові здорових донорів, пацієнтів хворих на алкоголізм та можливі шляхи корекції цього процесу за участю сполуки гетероциклічного ряду спірокарбону (речовина № 1) та двох інших похідних піролопіримідиндіонів (речовини № 2, № 3). Показано, що у хворих на алкоголізм достовірно знижується спорідненість гемоглобіну до кисню. Водночас, після інкубації еритроцитів з речовинами № 1 і № 2 спостерігається відносна стабілізація кисень-транспортної функції цього гемопротеїну.

Бібліографія: 1 тези доповідей на міжнародній конференції.


^ 3.2 “Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин”

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

№ держреєстрації: 0110U003147.

Термін виконання: 01.01.2010 р. – 31.12.2012 р.

Виконавці: 7 осіб, у т.ч. д.б.н., проф. – 1; доц. – 1; асп. – 1; студ. – 4.

Резюме. Введення препарату Галеги лікарської у дозі 0,6 г/кг призводило до зниження вмісту фрагментованої ДНК у лейкоцитах та кількості клітин, які містять проапоптичний білок р53 та антиапоптичний білок Bcl-2 у тварин за умов діабету. Препарат Галеги лікарської виявляв нормалізуючий ефект на показники лейкоцитарної формули. Водночас не виявлено суттєвих змін при використаннні досліджуваного препарату на кількість еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів у здорових та діабетичних тварин, що вказує на відсутність негативних фізіологічних ефектів його дії.

Бібліографія: 1 стаття, 6 тез доповідей на конференціях і з’їздах та 1 статтю прийнято до друку.


^ 4 Госпдоговірна тематика – у 2011 році не виконувалась.


5 Інші форми наукової діяльності

5.1 Співробітники кафедри біохімії є

членами:

 • редколегії наукових журналів: Український біохімічний журнал, Acta Medica Leopoliensia, Біологія тварин, Журнал агробіології і екології, Біотехнологія, Studia Biologica, Вісник Львівського університету. Серія біологічна, Лабораторна діагностика (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.);

 • спеціалізованої вченої ради із захистів докторських дисертацій Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України (проф. Сибірна Н. О.);

 • спеціалізованої вченої ради із захистів кандидатських дисертацій К 035.51.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (проф. Сибірна Н. О., доц. Чайка Я. П.);

 • експертної комісії ВАК України (член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.);

 • видавничої ради біологічного факультету (доц. Климишин Н. І.);

 • Радіобіологічного товариства України (с.н.с. Дацюк Л. О.);

голова Редколегії журналу “Біологічні студії” / “Studia Biologica” та заступник Головного редактора журналу “Біотехнологія” (член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.);

секретар філіалу Українського біохімічного товариства у Львівському національному університеті імені Івана Франка (с.н.с. Дацюк Л. О.);

усі співробітники кафедри біохімії є членами:

 • журі обласної олімпіади учнів середніх навчальних закладів з біології;

 • Українського біохімічного товариства;

 • Українського товариства клітинних біологів;

 • Українського товариства клінічної лабораторної діагностики.


5.2 За звітний період підготовлено:

  • рецензію на підручник М. М. Марченка, Л. В. Худої, М. М. Великого “Біохімія ензимів”.

  • чотири відгуки на автореферати дисертаційних робіт, поданих на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю: 03.00.04 – біохімія; 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

  • десять відгуків на автореферати дисертаційних робіт, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія; 03.00.15 – генетика; 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія.

  • п’ятнадцять рецензій на статті, подані в редакцію журналу “Вісник Львівського університету. Серія біологічна”, “Біологічні студії”, “Українського біохімічного журналу”, “Лабораторна діагностика”.

та проведено:

 • опонування дисертаційної роботи Г. П. Копильчук “Біохімічні особливості індукованого низькодозовим опроміненням пухлинного росту та його інгібування кумариновими похідними урацилу”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04. – біохімія.

 • опонування дисертаційної роботи В. В. Івчука “Вплив сполук Ренію та Платини на біохімічні показники печінки у моделі канцерогенезу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04. – біохімія.


6 Зовнішні зв’язки

6.1 Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України:

 1. Львівський державний обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.

Для виконання держбюджетної тематики Бх-47П “Молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин” на базі диспансеру проводився забір крові у людей, які мають статус ліквідаторів.

 1. Інститут біології клітини НАН України, м. Львів.

Кафедра співпрацює з відділом сигнальних механізмів клітини, відділом регуляції проліферації та апоптозу та відділом аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України. На базі цього Інституту студенти кафедри біохімії проходять навчально-виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи. Керівник відділу регуляції проліферації та апоптозу цього інституту (проф., член-кореспондент НАНУ Стойка Р. С.) є співробітником кафедри біохімії (погодинно). Аспірант кафедри біохімії 3-го року денної форми навчання Афанасьєвим С. та 2-го року денної форми навчання Сеньків Ю. виконували експериментальну роботу по дисертаційній роботі на базі Інституту біології клітини НАН України. Із співробітниками Інституту біології клітини НАН України за звітний період опубліковано 14 статей та 21 тезу доповідей.

 1. ^ Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів.

На базі цього Інституту студенти кафедри біохімії проходять навчально-виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи. Із співробітниками цього інституту за звітний період опубліковано 1 тези доповідей.

 1. ^ Херсонський державний університет.

Продовжується співпраця з кафедрою органічної та біологічної хімії Херсонського державного університету. За звітний період опубліковано 1 тези доповідей.

 1. ^ Міська 4-а лікарня (ендокринологічне відділення), м. Львів.

Продовжується співпраця з ендокринологічним відділенняя 4-ї міської лікарні. За звітний період опубліковано 1 тези у співавторстві із співробітниками цієї лікарні.

 1. ^ Національний інститут винограду та вина “Магарач” (м. Ялта, Крим, Україна).

Між кафедрою біохімії біологічного факультету та Національним інститутом винограду та вина “Магарач” в рамках підписаного у 2009 році договору продовжується творча та науково-технічна співпраця. За результатами виконаної експериментальної роботи опубліковано 3 статті та 2 тез доповідей.

^ 7. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

З кафедрою клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького проводяться спільні наукові дослідження. Кафедра клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького також використовуються як бази для навчально-виробничої та переддипломної практики студентів кафедри біохімії. За результатами виконаної експериментальної роботи опубліковано 2 тези доповідей.

^ 8. Національний Університет “Львівська Політехніка”.

Налагоджено співпрацю з Національним Університетом “Львівська Політехніка”, в рамках якої за участі проф. Стойка Р. С. виконується спільний науковий проекту УНТЦ–НАН України № 4953 “Nanosized systems for delivering anticancer substances based on novel luminescent and x-ray detectable oligoelectrolytes”.

^ 9. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України та Державна Установа “Інститут харчової біотехнології та геноміки” НАН України

Налагоджено співпрацю з Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України та Державною Установою “Інститут харчової біотехнології та геноміки” НАН України, в рамках якої виконується п’ять спільних наукових проектів. Проф. Стойка Р. С. є науковим керівником трьох із цих проектів в галузі створення і біотестування нових наноматеріалів і біотехнологій.

^ За звітний період доцент кафедри біохімії Чайка Ярослав Петрович проходив наукове стажування у відділі регуляції проліферації та апоптозу Інституту біології клітини НАН України, м. Львів.


6.2 Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами:

^ 1. Медична академія імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща).

Налагоджено співпрацю з кафедрами біохімії та лабораторної діагностики Медичної академії імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща).

^ 2. Інститут експериментальної біології ім. М. Ненського Польської Академії Наук (Варшава, Польща).

Продовжується співпраця з даним Інститутом. Із співробітниками відділу клітинної біології Інституту експериментальної біології ім. М. Ненського за звітний період опубліковано 1 тези доповідей, подано статтю у редакцію журналу “Journal of Cellular Biochemistry”, виконується один спільний грант, в рамках якого випускник аспірантури кафедри біохімії Здіорук М. І. з листопада 2011 р. буде проходити наукове стажування. В рамках цієї співпраці співробітники кафедри біохімії брали участь у VIII Парнасівській конференції, м. Варшава, Польща.

^ 3. Інститут імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда (Вроцлав, Польща).

Продовжується співпраця з даним Інститутом, в рамках якої співробітники кафедри біохімії брали участь у міжнародній Польсько–Українській Вейгелівській конференції “From microbiology to synthetic biology”, м. Вроцлав, Польща.

^ 4. Інститут макромолекулярного синтезу (Прага, Чехія).

Спільно з Інститутом макромолекулярного синтезу проф. Стойка Р. С. у 2011 р. завершив виконання наукового проекту “Сучасні підкладки для іммобілізації, проліферації і диференціації живих клітин, основані на цільовому синтезі і біо-функціоналізації пористих гідрогелів з контрольованими функціональністю, розподілом розмірів пор і гідро-ліпофільним балансом”.

5. Інституті ракових досліджень Медичного університету Відня (Відень, Австрія).

В рамках співпраці аспірант кафедри біохімії Сеньків Ю. з 15.11.2010 по 15.07.2011 року проходила наукове стажування в Інституті ракових досліджень (Медичний університет Відня) за підтримки “Ernst Mach Grant - worldwide - for the academic year 2010/112”. Тема проекту: “Targeting drug-resistant tumor cells: utilization of novel drug delivery platforms”. За результатами виконаної експериментальної роботи подано до друку дві статті в міжнародні журнали “Nanomedicine–Nanotechnology Biology and Medicine” (IF=5,44) та “NANOMEDICINE-UK” (IF=6,1).

Аспірант кафедри біохімії Сеньків Ю. буде проходити наукове стажування в Інституті ракових досліджень (Медичний університет Відня) за підтримки “Scholarship of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria for Undergraduates, Graduates and Postgraduates year 2011/12”. Тема проекту: Anticancer effects of polymeric nanoscale preparation of novel anticancer ruthenium compound KP1019З. Термін стажування: 01.02.2012 – 01.06.2012.


6.3 Проекти:

Грант “Механізми локальної генерації ФІ(4,5)Ф2 у макрофагах активованих ліпополісахаридом“ (“Mechanizmy lokalanej generacji PI(4,5)P2 w makrofagach aktywowanych przez LPS”).

Провідна установа: Інститут експериментальної біології ім. М. Ненцького, м. Варшава, Польща.

Науковий керівник: доц. Квятковська К.

Термін виконання: 01.12.2011 – 31.12.2013.

Співвиконавці проекту від кафедри біохімії: проф. Сибірна Н. О., доц. Клевета Г. Я., асп. Здіорук М. І.

Джерела та обсяг фінансування: Міністерство науки і освіти Польщі, м. Варшава (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w Warszawie), 500 євро (на відрядження).

Резюме. Показано, що ліпополісахарид (ЛПС) стимулює фосфорилювання двох актин-регуляторних білків – паксиліну по залишку тирозину у 118 положенні на 80 % та N-WASP по залишку серину 484/485 на 20 %. ЛПС-індуковане фосфорилювання білків і реорганізація актинового цитоскелету, що інгібується ФІ-4,5-бісфосфатом, і впливає на активність кінази Src. Ці дані вказують на те, що паксилін та N-WASP залучені у процеси реорганізації актинового цитоскелету, посилюючи рухливість стимульованих клітин, що контролюється кіназою родини Src і ФІ-4,5-бісфосфатом. Інгібування рухливості лейкоцитів може використовуватися для пригнічення запальної реакції у відповідь на ЛПС.

Summary. It was estimated that lipopolysaccharide (LPS) stimulated phosphorylation of two actin-regulatory proteins, paxillin at tyrosine 118 by 80 % and N-WASP at serine 484/485 by 2 0%. LPS-induced protein phosphorylation and reorganization of the actin cytoskeleton were inhibited by PP2, a drug affecting activity of tyrosine kinases of the Src family. The data indicate that paxillin and N-WASP are involved in the reorganization of actin cytoskeleton driving motility of LPS-stimulated cells. LPS-stimulated motility of macrophages is controlled by Src family kinases and PI(4,5)P2. An inhibition of leukocyte motility can provide a means to limit the inflammatory reactions toward LPS.

Бібліографія: 1 тези доповідей, подано одну статтю у редакцію журналу “Journal of Cellular Biochemistry”.


^ 6.4 Подання грантів:

 • Подано запит “Протекторний вплив поліфенолів червоного вина та екстрактів Galega officinalis за умов цукрового діабету” на фінансування Українським науково-технологічним центром – STCU. Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

 • Подано запит проекту прикладного дослідження за рахунок видатків державного бюджету “Протекторний ефект природних поліфенольних комплексів винограду за умов радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу”. Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

 • Подано проект УНТЦ–НАН України (спільно з Інститутом біохімії молекулярної біології і генетики НАН України) “Novel drugs for treatment of hematological and brain tumors”. Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.

 • Подано проект із транскордонного співробітництва Польська Республіка – Україна “Cross-Border Networking for Development of Novel Medicines” (2012–2013) спільно з Інститутом біотехнології Католицького університету Любліна (Польща). Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С


^ 6.5 Індивідуальні гранти:

   • Асп. Гнатуш А. Р. отримав індивідуальний грант від Західно-Українського Біомедичного Центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 2011–2012 рр. на тему „ Protective effects of polyphenolic complexes of Crimean grape wine at oxidative/nitrative stress associated with diabetes mellitus.

   • Отримано грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 20112012 рр. на тему „Evaluation of the effect of arginine deprivation-based enzymotherapy on human leukemic cells.” Виконавці: доц. Бродяк І. В., асп. Чень О. І.^ 7.1а Випускники аспірантури

Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Здіорук М. І.

03.00.04 – біохімія

денне

проф. Сибірна Н. О.

Афанасьєв С. В.

03.00.04 – біохімія

денне

проф. Стойка Р. С.

Котик А. М.

03.00.04 – біохімія

заочне

проф. Сибірна Н. О.


^ 7.2а Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури

Прізвище, ініціали

Науковий керівник

Рік закін-чення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Перетятко Ю. В.

Проф. Сибірна Н. О.

2010

20.07.2010

21.12.2010

Вплив рентгенівського випромінювання на NO-залежні механізми регуляції морфо-функціонального стану імунокомпетентних клітин крові

Здіорук М. І.

Проф. Сибірна Н. О.

2011

1.06.2011

21.09.2011

Молекулярні механізми агрегаційної здатності лейкоцитів за умов цукрового діабету 1 типу


8 Студентська наукова робота

На кафедрі біохімії функціонує студентський біохімічний клуб “Актуальні проблеми сучасної біохімії і молекулярної біології”. (Голова: студ. V курсу (магістр) Денега І., Заступник: студ. V курсу (магістр) Вітак Т., Відповідальний викладач: проф. Стойка Р. С.). За звітний період відбулося два засідання біохімічного клубу присв’ячені актуальним проблемам сучасної біохімії і молекулярної біології. Кількість студентів у науковому гуртку – 60 осіб.

Студенти кафедри біохімії беруть активну участь у виконанні держбюджетних тем та наукових проектів (14 студентів), наукових семінарах кафедри, Інституту біології клітини НАН України, щорічних наукових студентських конференціях, засіданнях біохімічного клубу.

У роботі VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь і поступ біології” брали участь студенти: Сабадашка М., Чумак В., Шкільна І., Гальчишак Л., Мирон О., Паук І., Сахарчук О., Харина Л., Дильова О., Ноджак І., Кравчук М., Кохан Г., Трохимчук О., Войтович Н., Уженков О.

У роботі VІІІ Парнасівської конференції (27–31 серпня 2011 р., м. Варшава, Польща), 5 біофізичного товариства (25–27 червня 2011 р., м. Луцьк), міжнародної Польсько–Української Вейгелівської конференції “From microbiology to synthetic biology” (18–20 травня 2011 р., м. Вроцлав, Польща) брала участь магістр кафедри біохімії Чумак В.

У роботі науково-практичної конференції “Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения”, 23–28 травня 2011 р. брала участь студентка Соліляк З.

Переможцями у підсумковому конкурсі студентських наукових робіт за 2011 рік стали: Уженков О. (1 місце – усна доповідь), Сахарчук О., Сабадашка М., Чумак В. (2 місце – усна доповідь), Паук І. (3 місце – усна доповідь), Кохан Г. (2 місце – cтендова доповідь), м. Львів, 5–8 квітня 2011 р.


^ Студенти кафедри є співавторами публікацій:

Статті:

1. Хохла М. Р. Аналіз змін показників кислотного гемолізу еритроцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету та введення препарату Галеги лікарської (Galega officinalis L.) / М. Р. Хохла, Г. Я. Клевета, З. В. Соліляк, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Медична хімія. – 2011. – Т. 9, № 4. – С. 28–33.

Тези:

 1. Boiko N. Application of polymeric nanocarrier for delivery of anticancer and antibacterial drugs / N. Boiko, Ye. Shlyakhtina, Yu. Ostapchuk, Yu. Senkiv, O. Klyuchivska, N. Skorokhid, N. Mitina, A. Ryabtseva, O. Zaichenko, R. Stoika // Materials of the Mediterranean-East Europe Meeting “Multifunctional nanomaterials (NanoEuroMed 2011)”, May 12–14, 2011, Uzhgorod : Abstract. – Uzhgorod, 2011. – P. 130–131.

 2. Chen O. Effect of nitric oxide donor on morpho-function and adhesive properties of human melanoma cells upon arginine deprivation. / O. Chen, I. Nodzhak, L. Lyniv, M. Barska, O. Stasyk, N. Sybirna // VII International scientific conference for students and PhD students “Youth and Progress of Biology”, April 58, 2011, Lviv : Abstract. – Lviv, 2011. – P. 23.

 3. Horbay R. Effective application of novel polymeric nanocomposites for delivery of anticancer drugs at in vivo treatment of murine NK/Ly lymphoma / R. Horbay, N. Boiko, Ye. Shlyakhtina, N. Mitina, A. Ryabtseva, O. Zaichenko, R. Stoika // VIII Parnas conference, August 27–31, 2011, Warsaw : Abstract. – Acta Biochimiсa polonica. – 2011. – Vol. 58, suppl. 1/2011. – P. 41.

 4. Horbay R. O. Characteristics of giant cells induced by vinblastine in murine NK/Ly lymphoma // R. O. Horbay, V. V. Chumak, R. R. Panchuk, R. S. Stoika // 5 З’їзд біофізичного товариства, 25–27 червеня, 2011, Шацьк : тези. – Луцьк, 2011. – С. 12.

 5. Kravchyk M. V. The protector effect of grape wine under nitrative stress on retina under experimental diabetes mellitus / M. V. Kravchyk, A. R. Gnatush, V. R. Drel, N. O. Sybirna. // VII International Scientific Conference for Students and PhD Students “Youth and Progress of Biology”, April 5–8, 2011, Lviv : Abstract. – Lviv, 2011. – P. 30–31.

 6. Lehka L. V. Study of structure-functional interrelationships of anticancer activity of natural and artificially created landomycins – novel anticancer antibiotics produced by Streptomyces cyonogenus S136 / L. V. Lehka, V. V. Chumak, R. R. Panchuk, Kh. M. Shaaban, J. Rohr, V. O. Fedorenko, R. S. Stoika // IV Polish-Ukrainian Weigl Conference „From microbiology to synthetic biology”, May 18–20, 2011, Wroclaw : Abstract. – Sepsis. – 2011. – Vol. 4, N 1. – P. 120.

 7. Ostapchuk Yu. Antimicrobial effects of antibiotics immobilized on oligomeric nanoscale carriers towards clinical strains of microorganisms / Yu. Ostapchuk, N. Boiko, A. Ryabtseva, O. Zaichenko, O. Korniychuk, G. Zvir, R. Stoika // IV Polish-Ukrainian Weigl Conference „From microbiology to synthetic biology”, May 18–20, 2011, Wroclaw : Abstract. – Sepsis. – 2011. – Vol. 4, N 1. – P. 126.

 8. Panchuk R. R. Bio-evaluation of novel heterocyclic 4-tiazolidone derivatives designed for targeting Bcl-Xl antiapoptotic protein / R. R. Panchuk, V. V. Chumak, D. Ya. Havrylyuk, R. B. Lesyk, R. S. Stoika // VIII Parnas conference, August 27–31, 2011, Warsaw : Abstract. – Acta Biochimiсa polonica. – 2011. – Vol. 58, suppl. 1/2011. – P. 23.

 9. Panchuk R. R. Drug design and structure-functional interrelationships underlying in molecular mechanisms of anticancer activity of novel thiazolidone derivatives / R. R. Panchuk, V. V. Chumak, M. R. Fil’, D. Ya. Havrylyuk, R. B. Lesyk, R. S. Stoika // Annual Scientific Meeting of RECOOP HST Consortium “Bridges in Life Sciences”, April 8–10, 2011, Bratislava : Abstract. – Biopolymers and Cell. – Bratislava, 2011. – Vol. 27. – P. 50.

 10. Panchuk R. R. Structure-function relationships underlying anticancer activity of novel 4-thiazolidones / R. R. Panchuk, V. V. Chumak, M. R. Fil’, D. Ya. Havrylyuk, R. B. Lesyk, R. S. Stoika // 8th EBSA European Biophysics Congress, August 2327, 2011, Budapest : Abstract. – European Biophysics Journal with Biophysics Letters. – Budapest, 2011. – Vol. 40, Suppl. 1. – P. 230.

 11. Бойко Н. Доставка лікарських препаратів у різні клітини-мішені за допомогою полімерних нанорозмірних носіїв in vitro та in vivo / Н. Бойко, Ю. Сеньків, О. Ключівська, Є. Шляхтіна, Ю. Остапчук, Л. Панчак, Н. Мітіна, А. Рябцева, О. Заіченко, Р. Стойка // 5 З’їзд біофізичного товариства, 25–27 червеня, 2011, Шацьк : тези. – Луцьк, 2011. – С. 26.

 12. Гальчишак Л. Трансдукція лектиноіндукованого сигналу через фосфатидилінозитол-3'-кіназний шлях у нейтрофільних гранулоцитах за цукрового діабету 1 типу / Л. Гальчишак, М. Здіорук, І. Бродяк, Н. Сибірна // VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5–8 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2011. – С. 25–26.

 13. Дильова О. Процес нітрозилювання дезоксигемоглобіну діабетичних щурів за введення агматину  О. Дильова, М. Люта, В. Бурда, А. Федорович, Н. Сибірна  VI міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5-8 квітня 2011 р., Львів : тези. - Львів, 2011. - С. 23-24.

 14. Клевета Г. Застосування Галеги лікарської (Galega officinalis L.) при експериментальному цукровому діабеті 1-го типу нормалізує показники лейкоцитарної формули периферичної крові щурів / Г. Клевета, М. Хохла, З. Соліляк, Я. Чайка, Н. Сибірна // Научно-практическая конференция “Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения”, 23–28 мая 2011 г., Новый свет : тезисы. – Новый свет, 2011. – С. 509–510.

 15. Кохан Г. Оцінка пошкоджень ДНК в лімфоцитах периферичної крові щурів за умов рентгенівського опромінення та введення червоного вина / Г. Кохан, У. Старанко, Л. Дацюк, Н. Сибірна // VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5–8 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2011. – С. 29.

 16. Мирон О. Агрегація лейкоцитів периферичної крові щурів, індукована лектином MAA, за умов хронічного рентгенівського опромінення та введення L-NAME / О. Мирон, Ю. Перетятко, Н. Климишин, Н. Сибірна // VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5–8 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2011. – С. 31.

 17. Паук І. І. Роль похідних піролопіримідиндіонів у регуляції фізико-хімічних характеристик гемоглобіну та активності окремих ферментів антиоксидантного захисту крові людей in vitro  І. І. Паук, В. П. Росаловський, К. П. Дудок, А. В. Шкаволяк, А. М. Федорович, Н. О. Сибірна  VI міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5-8 квітня 2011 р., Львів : тези. - Львів, 2011. - С. 32-33.

 18. Сабадашка М. В. Роль фосфатидилінозитол-3'-кіназного шляху в передачі МАА-індукованого сигналу в мононуклеарних лейкоцитах за цукрового діабету 1 типу / М. В. Сабадашка, М. І. Здіорук, І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна // VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5–8 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2011. – С. 33–34.

 19. Сахарчук O. Вплив нокауту гена pttg на функціональний стан мембран еритроцитів у мишей / O. Сахарчук, О. Канюка, Є. Філяк, Н. Сибірна // VІІ Міжн. наукової конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 58 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2010. – С. 3435.

 20. Ференц І. Вплив агматину на апоптоз лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету у щурів / І. Ференц, О. Дильова, М. Люта, І. Бродяк, В. Бурда, А. Федорович, Н. Сибірна // VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5–8 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2011. – С. 24–25.

 21. Харина Л. Застосування методу хромато-мас-спектрометрії для визначення Т-2 токсину та його метаболітів у модельних зразках / Л. Харина, О. Коробова, С. Мелікян, І. Бродяк // VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5–8 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2011. – С. 27–28.

 22. Хохла М. Аналіз лейкоцитарної формули периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу та введення екстракту Галеги лікарської (Galega officinalis L.) / М. Хохла, Г. Клевета, О. Трохимчук, Я. Чайка, Н. Сибірна // VІI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5–8 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2011. – С. 28–29.

 23. Хохла М. Вплив екстракту Галеги лікарської (Galega officinalis L.) на функціональний стан еритроцитів периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу / М. Хохла, Г. Клевета, Н. Войтович, Я. Чайка, Н. Сибірна // VІI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5–8 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2011. – С. 36–37.

 24. Шкільна І. Ефект червоного виноградного вина на цитологічні показники периферичної крові щурів за впливу низьких доз рентгенівського випромінювання / І. Шкільна, У. Старанко, Л. Дацюк, Н. Климишин, Н. Сибірна // VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 5–8 квітня 2011 р., Львів : тези. – Львів, 2011. – С. 35–36.


9 Публікації
  1   2

Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Назва школи: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) у 2007р. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 стор.). Кафедральна тема
Заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами нану І галузевими академіями наук України
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2011 році
України”. Науковий керівник: проф., д б н., Царик Й. В. № державної реєстрації: 0111U001090. Виконавці: штатні 1, сумісники – 7 (доктори...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу у 2011 році асистента кафедри петрографії Костюка Олександра Володимировича Відомості про вченого: Рік народження Рік закінчення внз
України для подальшої розробки теоретичних основ, методів та засобів захисту від наслідків антропогенної трансформації природного...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2009 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 201 3 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2008 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми
Кількість виконавців(з них штатних співробітників та сумісників, докторів, кандидатів, аспірантів, студентів)
Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи