Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр icon

Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Дата17.09.2012
Розмір206 Kb.
ТипЗвітЗВІТ

про науково-дослідну роботу за 2000 р.

кафедри фізичної географії та геології


ТЕМА КАФЕДРАЛЬНОЇ НДР: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”.

КЕРІВНИК ТЕМИ: Казаков В.Л., кандидат географічних наук, доцент кафедри.

ВИКОНАВЦІ ТЕМИ: Казаков В.Л., Шипунова В.О., Паранько І.С, Калініченко О.О., Ярков С.В., Завальнюк О.Й., Шута Р.З. З 01.09.2000 р. до числа виконавців приєдналися Булгакова Г.В. та Леонова І.В.

ОДЕРЖАНІ РЕЗУЛЬТАТИ (за 2000 рік). Кафедральна науково-дослідна робота (НДР) виконується з першого кварталу 2000 року.

^ Напрямок дослідження: кафедральна НДР має чітку регіональну та прикладну геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають природничі та техногенні геосистеми території м.Кривого Рогу).

^ Актуальність дослідження: кафедральна НДР для Криворізького регіону має значний соціально-екологічний інтерес. Тема виконується за замовленням Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста Кривого Рогу (начальник С.І.Жупінас, лист замовлення №239 від 20.07.1999 р.). Актуальність полягає у виявленні районів можливого виникнення НС різного походження, їх картографування та прогнозній екологічній оцінці. На 01.01.2000 р. подібного в місті не проводилося ніким, а наяність карт можливих НС дасть змогу покращити роботи міського Управління з питань надзвичайних ситуацій, зробити її більш точною і швидкою.

^ Сформульована проблема: робочою гіпотезою кафедральної НДР є генетично, просторово та територіально зумовлений розвиток таких природничих і суспільних геосистем м.Кривого Рогу, які мають критичний екологічний потенціал, з яким може бути пов’язане виникнення природних або техногенних стихійних лих ( зсувів, провалів, обвалів, повеней, лісових пожеж, крупних автодорожних аварій тощо). Звідси постає наукова проблема генетичного аналізу можливих НС, їх територіального та прогнозного аналізу, а також головна мета кафедральної НДР – геоекологічний аналіз районів можливого прояву НС в м.Кривому Розі.

^ Стан виконання кафедральної НДР. Здійснені перші два етапи роботи.

Зміст виконання теми. Зміст 1-го етапу. Відбувалася розробка теоретико-методичних засад вивчення географічних аспектів прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах м.Кривого Рогу (виконавці – Казаков В.Л., Шута Р.З. (студент 4-го курсу географічного факультету)). Термін виконання етапу – І-ІІ квартали 2000 р. Вирішувалися наступні конкретні завдання – розробка теоретичних уявлень про НС, поняття НС, їх види, класифікації НС та методи опису, генетичного аналізу, прогнозування та картографування НС. Основними методами дослідження на першому етапі стали – літературно-аналітичний, конструктивно-теоретичний, синтезу та ін. Зміст 2-го етапу. Відбувався аналіз фондової літератури та нормативної документації по проблемі вивченості НС в межах м.Кривого Рогу. Термін виконання етапу – ІІ-ІІІ квартали 2000 р. Виконавці – Казаков В.Л. та Шута Р.З. (НС природничо-геоморфологічного та гідрологічного походження), Шипунова В.О. (НС техногенно-геоморфологічного походження), Калініченко О.О. та Леонова І.В. (НС геологічного походження), Завальнюк О.Й. та Булгакова Г.В. (НС суспільно-географічного походження), Ярков С.В. (НС біотичного походження). Вирішувалися наступні конкретні завдання – визначався ступінь розробленості проблеми для м.Кривого Рогу через аналіз фондових матеріалів НДГРІ, Механобрчермету, КТУ, експедиції Кривбасгеологія, КБС, НДІБП, Криворізької інспекції з охорони навколишнього середовища, екологічного відділу міськвиконкому м.Кривого Рогу. Основними методами дослідження на першому етапі стали – літературно-аналітичний, синтезу, інформаційний, оціночний та ін.

^ Основні результати дослідження. Розроблена теорія та методика вивчення НС та прогнозування їх можливого виникнення, поняття НС (автор – Казаков В.Л.), розроблена генетична класифікація НС адаптована для м.Кривого Рогу (автори – Казаков В.Л., Шута Р.З.). Розроблена початкова інформаційна база відомих даних про стан дослідженості проблеми можливого виникнення НС у межах м.Кривого Рогу (автори – Казаков В.Л., Шипунова В.О., Шута Р.З., Завальнюк О.Й., Калініченко О.О.).

^ Форма представлення результатів дослідження. За підсумками І-ІІ-го етапів опубліковано 1 стаття (обсягом 0,2 умов. друк. арк.) та 3 матеріалів конференцій (обсягом 0,3 умов. друк. арк.).

Обговорення результатів НДР першого року виконання. Підсумки обговорені і затверджені на засіданні кафедри 27.11.2000 р., протокол № 4.

^ УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У НАУКОВИХ ФОРУМАХ. На протязі року 4 викладачі кафедри брали участь у 12-х наукових, науково-практичних конференціях, з’їзді Українського географічного товариства.

 1. Безперервна географічна освіта: удосконалення методики викладання географії у середній та вищій школі (Харків, 2000).

 2. Україна та глобальні процеси: географічний вимір (Київ-Луцьк, 2000).

 3. Суспільне життя Криворіжжя на межі тисячоліть (Кривий Ріг, 2000).

 4. Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України (Івано-Франківськ, 2000).

 5. Ландшафт як основа науки. Проблеми постнекласичних методологій (Вінниця, 2000).

 6. Різноманіття ландшафтних комплексів України та шляхи їх раціонального використання і збереження: методологічні і прикладні аспекти (Київ, 2000).

 7. Посилення участі громадськості у втіленні концепції стійкого розвитку на локальному та регіональному рівні (Кривий Ріг, 2000).

 8. Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть (Львів, 2000).

 9. Шляхи удосконалення системи безперервної освіти (Кривий Ріг, 2000).

 10. Проблеми регіональної підготовки спеціалістів (Кривий Ріг, 2000).

 11. Проблеми сучасної молоді (Мелітополь, 2000).

 12. Проблеми фундаментальної та прикладної екології (Кривий Ріг, 2000).

^ НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО. Наукові зв’язки та співробітництво викладачами кафедри здійснювалися на основі особистих наукових контактів – з науковцями Київського Національного університету ім.Т.Шевченка, Інститут Географії НАН України, Українського географічного товариства, Національного екологічного центру України.

^ АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ І НАУКОВОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ. За звітний рік загалом опубліковано 29 наукових і науково-методичних робіт, загальним обсягом 32,84 умов. друк. арк.

Найбільший науковий здобуток у ^ Казакова В.Л. (18 публікацій, обсягом 13,14 умов. друк. арк., з яких 8 статей, 1 методична рекомендація, 1 навчально-методичний посібник, 1 звіт по темі НДР, 1 монографія, 6 матеріалів конференцій) та Паранька І.С. (7 публікацій, обсягом 12,45 умов. друк. арк., з яких 3 статті, 2 підручника, 1 монографія, 1 матеріали конференції). По іншим викладачам такі дані – Шипунова В.О. (1 публікація – звіт по темі НДР), Завальнюк О.Й. (3 публікації, обсягом 0,42 умов. друк. арк., з яких 1 стаття, 1 звіт по темі НДР, 1 матеріали конференції), Калініченко О.О. (1 публікація – звіт по темі НДР), Ярков С.В. (3 публікації, обсягом 0,65 умов. друк. арк., з яких 1 стаття, 1 монографія, у звіт по темі НДР), Булгакова Г.В. (1 публікація – 1 матеріали конференції). Леоновою І.В. не опублікована жодна робота.

Порівняно з минулими роками (коли загальний обсяг опублікованих робіт дорівнював 3-5 умов. друк. арк.), кафедрі вдалося зробити значний крок уперед за рівнем і кількістю опублікованих робіт – у 8 разів.

^ ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ. На протязі року над кандидатськими дисертаціями працювали Ярков В.С., Завальнюк О.Й. Захисту кандидатських і докторських дисертацій по кафедрі не було. Основними проблемами, що стоять на перешкоді завершальної підготовки та захисту дисертацій є: 1)необхідність кваліфікованого перекладу тексту дисертацій на державну українську мову (Ярков С.В.); 2)оновлення великоформатного картографічного матеріалу (Завальнюк О.Й.); 3)відсутність необхідних коштів (у зв’язку із маленькою зарплатою), необхідних для завершення дисертацій, написання автореферату та самого захисту (Ярков С.В., Завальнюк О.Й.). В аспірантурі та докторантурі ніхто не навчається та не був направлений на навчання, так як всі викладачі, що не мають наукового ступеня, свого часу вже закінчили аспірантури. Казаков В.Л. кафедрою рекомендований на навчання до очної докторантури при Інституті Географії України.

^ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. У поточному році підвищення кваліфікації викладачів з відривом від виробництва не було. Прийнятими формами підвищення кваліфікації були – взаємовідвідування занятть викладачів кафедри, здійснювалася робота кафедрального науково-методичного семінару.

^ РОБОТА ПО РЕЦЕНЗУВАННЮ. У поточному році викладачі кафедри Казаков В.Л., Калініченко О.О. та Леонова І.В. рецензували автореферати кандидатських дисертацій.

^ НДР СТУДЕНТІВ. На протязі 2000 року викладачами кафедри серед студентів здійснювалася робота за наступними напрямами.

1.Географічний гурток. Має проблемно-пізнавальний характер. Орієнтований на студентів початкових курсів (І-ІІІ). В рамках роботи гуртка, на його щомісячних засіданнях, опрацьовувались сучасні проблеми географії, готувалися та робилися доповіді студентів і викладачів, здійснювалися туристичні походи до Кримських гір. Керівником гуртка є Казаков В.Л. При географічному гуртку працює туристичний клуб. Всього в роботі гуртка задіяні 65 студентів.

^ 2.Участь у наукових семінарах. Студенти 4 курсу географічного факультету навесні 2000 року брали участь у роботі екологічного семінару, що відбувся при Екоцентрі-К.

^ 3.Участь студентів у конкурсах наукових студентських робіт. Студентка Костіна Е. (ГБ-96-1) під керівництвом Казакова В.Л. підготувала конкурсну науково-дослідну роботу «Геоекологічний аналіз ріки Інгулець». На міському конкурсі студентських наукових робіт вона зайняла 2 місце, отримавши диплом з підписом мера міста.

^ 4.Участь у наукових студентських конференціях. Наприкінці березня 2000 року була проведена студентська наукова конференція, де заслухано 10 доповідей. В основному доповіді підготовлені на підставі матеріалів дипломних, а також курсових робіт. Зі студентами здійснювалася й індивідуальна наукова робота у вигляді консультацій.

^ 5.Підготовка дипломних робіт. Під керівництвом ст. викладача кафедри Булгакової Г.В. на кафедрі у 2000 році підготовлено 2 дипломних робіт, які були захищені студентами у червні цього року. Серед студентів V курсу на протязі 2000 р. готуються до захисту 7 дипломних робіт.

^ 6.Підготовка студентами наукових робіт до опублікування. Під керівництвом Паранька І.С. студентом 5-го курсу Шутою Р.З. написана і опублікована наукова робота – Гірничодобувна промисловість як основний чинник виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (на прикладі Кривого Рогу) (0,1 умов. друк. арк.). Цей студент брав участь у роботі Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 2000).

^ НАУКОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ. У складі кафедри працювало 8 чоловік: 1 доктор геологічних наук (професор Паранько І.С.), 4 кандидати географічних (доценти Шипунова В.О., Казаков В.Л.) і геологічних (доцент Леонова І.В., ст. викладач Калініченко О.О.) наук, 1 старший викладач (Булгакова Г.В.), 2 асистенти (Завальнюк О.Й., Ярков С.В.).
^ КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри фізичної географії та геології


Усього

В т.ч. жінок

Докторів наук / професорів

В т.ч. жінок

Кандидатів наук / доцентів

В т.ч. жінок

Кількість викладачів пенсійного віку

8

5

1/1

-

4/3

3

-^

ПУБЛІКАЦІЇ за 2000 р.


кафедри фізичної географії та геології


Загальний обсяг видань / умов. друк. аркуш.

Із загальної кількості видань

Моно-

графії

Підручники

Навчально-метод. посібники

Зб. наук. праць

Звіт по НДР

Статті в журна-лах і наук. збірни-

ках

Тези

Усь-ого

З них

Для сер. шк.

Для вищ.шк.

Усього

З них

Для сер. шк.

Для вищ.шк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29/32,84

2

2

-

2

2

-

2

1

13

9СПИСОК


наукових та науково-методичних праць у ^ 2000 р

кафедри фізичної географії та геології

Автор


Назва роботи

Ха

рак

тер робо

ти

Вихідні дані

Обсяг

Співавтор

(ри)

1

2

3

4

5

6

Казаков В.Л.

Теоретичне обгрунтування геоекосистеми як об’єкта вивчення геоекології (Стаття)

друк

Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць. В 3-х т. – Київ-Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2000. – Т. 3. – с. 28-31

0,2

-

Казаков В.Л.

Гідрологічна та геоморфологічна номенклатура (Методичні рекомендації)

друк

Кривий Ріг: КДПУ, 2000. – 22 с.


0,83

-

Казаков В.Л.

Програма курсу “Основи геоекологіїї” (Стаття)

друк

Безперервна географічна освіта: удосконалення методики викладання географії у середній та вищій школі. Зб. матер. V Між. наук.-метод. семін. – Харків, 2000. – с. 181-183

0,1

-

Казаков В.Л.

Про необхідність формування системи навчання геоекології на геогр. факульт. педвузів (Матеріали)

друк

Суспільне життя Криворіжжя на межі тисячоліть. Матер. наук.-прак. конф. – Кр. Ріг.: ІВІ, 2000. – с. 67-70

0,2

-

Казаков В.Л.

До питання змісту та структури навчально-польової практики з геоекології (Стаття)

друк

Безперервна географічна освіта: удосконалення методики викладання географії у середній та вищій школі. Зб. матер. V Між. наук.-метод. семін. – Харків, 2000. – с. 183-184

0,2

-

Казаков В.Л.

Вивчення ландшафтної структури району балки Кобильної, з метою розробки проекту по її заповіданню (Звіт по НДР)

друк

Кривий Ріг: КДПУ, 2000. – 171 с.

7,12

5,8

Шипунова В.О., Калініченко О.О., Ярков С.В., Завальнюк О.Й.

Казаков В.Л.

Крокування географії: від географії до геосистемології, від геосистемології до … (Стаття)

друк

Ландшафт як основа науки. Проблеми постнекласичних методологій. Зб. наук. праць. – Вінниця: Арбат, 2000. – с. 6-9

0,12

-

Казаков В.Л.

Духовна географія: визначення, методи (Стаття)

друк

Ландшафт як основа науки. Проблеми постнекласичних методологій. Зб. наук. праць. – Вінниця: Арбат, 2000. – с. 9-12

0,12

-

Казаков В.Л.

Про смужність (зональність) і закон смужності (Стаття)

друк

Ландшафт як основа науки. Проблеми постнекласичних методологій. Зб. наук. праць. – Вінниця: Арбат, 2000. – с. 31-34

0,12

-

Казаков В.Л.

Географічне прочитання М.Хайдеггера (Стаття)

друк

Ландшафт як основа науки. Проблеми постнекласичних методологій. Зб. наук. праць. – Вінниця: Арбат, 2000. – с. 68-71

0,12

-

Казаков В.Л.

Прогнозування якості природного середовища людини в Криворізькому регіоні (Матеріали)

друк

Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України. – Івано-Франківськ, 2000. – с. 69-72

0,08

-

Казаков В.Л.

Навчально-польова практика з геоекології. (Навчально-методичний посібник)

друк

Кривий Ріг: КДПУ, 2000. – 96 с.

4,0

-

Казаков В.Л.

Антропогенні ландшафти Кривбасу (Стаття)

друк

Різноманіття ландшафтних комплексів України та шляхи їх раціонального використання і збереження: методологічні і прикладні аспекти. Зб. наук. праць наук. конф. – Київ, 2000. – с. 41-46

0,2

-

Казаков В.Л.

Географічний факультет (Монографія)

друк

70 років Криворізькому державному педагогічному університету. – Кривий Ріг: «Кривбасавтоматика плюс», 2000. – с. 85-98

0,6

0,4

Булгаков В.В., Ярков С.В.

Казаков В.Л.

Юридичні та організаційні засади заповідання природи балки Кобильної (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної та прикладної екології. Матер. 2-ї Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2000. – с. 33-38

0,2

-

Казаков В.Л.

Структура антропогенних ландшафтів балки Кобильної та прилеглих територій (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної та прикладної екології. Матер. 2-ї Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2000. – с. 39-44

0,2

-

Казаков В.Л.

Природне середовище людини в Кривбасі: екологічне прогнозування (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної та прикладної екології. Матер. 2-ї Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2000. – с. 51-52

0,1

-

Казаков В.Л.

Навчально-польова практика з геоекології: мета, завдання, структура, методика (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної та прикладної екології. Матер. 2-ї Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2000. – с. 70--76

0,25

-

Паранько І.С.

Основи динамічної та прикладної геології. Т.1. Динамічна геологія (Підручник)

друк

Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 205 с.

8,5

7,0

Бизов В.Ф.

Паранько І.С.

Основи динамічної та прикладної геології. Т.2. Прикладна геологія (Підручник)

друк

Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 138 с.

5,7

3,5


Бизов В.Ф.

Паранько І.С.

Альтернативная минерально-сырьевая база Криворожского железорудного бассейна (Монографія)

друк

Кривой Рог: Изд-во КТУ, 2000. – 70 с.

2,9

1,6

Євтєхов В.Д.

Паранько І.С.

Про кімберлітовий магматизм і алмазоносність Тернівської структури Кривбасу (Стаття)

друк

Вісник Львівського університету. Серія геологічна. Вип. 14. – с. 56-63

0,25

0,12

Плотников О.В., Гладкіх В.І.

Паранько І.С.

Про виділення серед утворень докембрійської групи метасоматичних формацій (на прикладі Криворізького басейну) (Стаття)

друк

Науковий вісник Національної гірничої академії України. – 2000. - № 4. – с. 31-35

0,15

-

Паранько І.С.

Потенциал недр Украины (Стаття)

друк

Горный журнал. – 2000. - № 6. – с. 138-141

0,12

0,04

Бизов В.Ф., Євтєхов В.Д.

Паранько І.С.

Комплексне використання мінеральної сировини – шлях до покращання екологічного стану довкілля гірничодобувних районів (Матеріали)

друк

Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України. – Івано-Франківськ, 2000. – с. 67-69

0,12

0,04

Євтєхов В.Д.

Шипунова В.О.

Вивчення ландшафтної структури району балки Кобильної, з метою розробки проекту по її заповіданню (Звіт по НДР)

друк

Кривий Ріг: КДПУ, 2000. – 171 с.

7,12

0,6

Казаков В.Л., Калініченко О.О., Ярков С.В., Завальнюк О.Й.

Калініченко О.О.

Вивчення ландшафтної структури району балки Кобильної, з метою розробки проекту по її заповіданню (Звіт по НДР)

друк

Кривий Ріг: КДПУ, 2000. – 171 с.

7,12

0,25

Казаков В.Л., Шипунова В.О., Ярков С.В., Завальнюк О.Й.

Завальнюк О.Й.

Проблемы изучения социально-географических проблем (Стаття)

друк

Сборник молодых ученых Нац. Таврич. универ-та. – Симферополь: Изд-во НТУ, 2000. – с. 46-51

0,2

-

Завальнюк О.Й.

Общественные процессы в изменяющемся пространстве жизни (Матеріали)

друк

Проблеми сучасної молоді. Матер. конф. – Мелітополь, 2000. – 83-85

0,1

-

Завальнюк О.Й.

Вивчення ландшафтної структури району балки Кобильної, з метою розробки проекту по її заповіданню (Звіт по НДР)

друк

Кривий Ріг: КДПУ, 2000. – 171 с.

7,12

0,12

Казаков В.Л., Шипунова В.О., Ярков С.В., Калініченко О.О.

Булгакова Г.В.

Оценка рекреационных ресурсов сельской местности (на примере Криворожского района) (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної екології. Матер Всеукр. наук. конф. – Кривий Ріг, 2000. – 74-75

0,12

0,05

Булгаков Ю.В.

Ярков С.В.

Географічний факультет (Монографія)

друк

70 років Криворізькому державному педагогічному університету. – Кривий Ріг: «Кривбасавтоматика плюс», 2000. – с. 85-98

0,6

0,1

Казаков В.Л., Булгаков В.В.

Ярков С.В.

Вивчення ландшафтної структури району балки Кобильної, з метою розробки проекту по її заповіданню (Звіт по НДР)

друк

Кривий Ріг: КДПУ, 2000. – 171 с.

7,12

0,35

Казаков В.Л., Шипунова В.О., Завальнюк О.Й., Калініченко О.О.

Ярков С.В.

Флора та рослинність Криворіжжя як об’єкт дослідження (Стаття)

друк

Рідна школа. – 2000. - № 9. – с. 48-51

0,2

-Зав. кафедрою Шипунова В.О.

Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2001 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2005 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 6 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconЗвіт про науково-дослідну роботу теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму ("вент") (проміжний або заключний) Керівник ндр (підпис) зав кафедри ХХХ

Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи