Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології icon

Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
НазваГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Сторінка1/7
Дата17.09.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти i науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Географічний факультет

Кафедра фізичної географії та геології
„ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з навчальної роботи


________________ ___.___._____ р.


Програма навчального курсу

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
(за вимогами кредитно-модульної системи)


КДПУ, 2007 р.

Програма навчального курсу Фізична географія материків і океанів. Криворізький державний педагогічний університет, 2007 ______ с.


Розробники: – ^ Казакова Т.А., асистент кафедри фізичної географії та геології.


Рецензенти: – Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при КНЕУ (м. Київ);

– Паранько І.С., доктор геологічних наук, професор кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.


Затверджено:

Кафедрою _________________________ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)

Вченою радою КДПУ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)


КДПУ, 2007 р.
^

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

з Фізичної географії материків і океанів
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

10


Змістових модулів:

^ 13


Загальна кількість годин:

360


Навчальний проект:

реферати

Шифр та назва

Напряму:

^ 0101 "Педагогічна ocвima"


Шифр та назва спеціальності:

6.010100 Педагогіка i методика середньої ocвimu. Географія.


Освітньо-кваліфікаційний

Рівень:

бакалавр

Обов’язковий: згідно циклу професійної та практичної підготовки стандарту освіти

Piк підготовки: 1,5 роки

Семестр: ^ 3 (поточні 4-6)

Лекції (теоретична підготовка): 130 годин

Лабораторні: 82 годин

Самостійна робота: 148 години

Консультативна робота: реферат – характеристика однієї з тем модулів курсу, кількість годин – 8годин

Вид контролю: 2 екзамени


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.


2. МЕТА


Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань про природу окремих фізико-географічних регіонів на які поділяється географічна оболонка. Це формує у студентів глибокі комплексні знання про природу світу. Основою вивчення фізичної географії материків та океанів е фізико-географічне районування у прийнятій на сьогодні регіональній системі таксономічних одиниць. Ця система передбачає поділ географічної оболонки на континенти і океани, а континенти на субконтиненти і фізико-географічні країни.


3. ПРОГРАМА


Вступ.

Програма 1 змістового модуля присвячена вивченню факторів формування природи кожного з чотирьох океанів планети. Практична робота має на меті вивчення особливостей проявлення і взаємодії факторів формування природи океанів, виявлення подібності і відмінності природних умов океанів і причини, що їх зумовлюють.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Океани

ТЕМА 1. Атлантичний океан.

Основні риси рельєфу дна океану. Підводні окраїни материків. Донні відклади. Мінеральні ресурси дна. Кліматичні умови океану. Фізико-хімічні властивості вод океану. Динаміка вод океану. Органічний світ .Екологічні проблеми океану.

^ ТЕМА 2. Тихий океан.

Основні риси рельєфу дна океану. Підводні окраїни материків. Донні відклади. Мінеральні ресурси дна. Кліматичні умови океану. Фізико-хімічні властивості вод океану. Динаміка вод океану. Органічний світ .Екологічні проблеми океану.

^ ТЕМА 3.Індійський океан.

Основні риси рельєфу дна океану. Підводні окраїни материків. Донні відклади. Мінеральні ресурси дна. Кліматичні умови океану. Фізико-хімічні властивості вод океану. Динаміка вод океану. Органічний світ .Екологічні проблеми океану.

^ Тема 4.Північний Льодовитий океан.

Основні риси рельєфу дна океану. Підводні окраїни материків. Донні відклади. Мінеральні ресурси дна. Особливості клімату океану. Фізико-хімічні властивості вод океану. Динаміка вод океану. Органічний світ .Екологічні проблеми океану.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості будови водних геосистем, їх своєрідні риси організації, генезис котловин океанів, фізичні та хімічні властивості природних вод, особливості клімату, тваринного і рослинного світу океанів.

^ Практичні уміння i навички. З метою формування в учнів поняття про океани вміти складати комплексну фізико-географічну характеристику океанові ,а також порівняльну характеристику окремих компонентів його природи із такими ж у інших океанів.

Література: [1, 3, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 33, 37].


Вступ.

Програма 2 змістового модулю присвячена вивченню загального огляду особливостей природи Північної Америки. Практична робота має на меті проведення системного та просторового аналізу фізико-географічних компонентів природи материка.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Загальний огляд Північної Америки.

ТЕМА 1. Історія формування території та природи Північної Америки. Рельєф материка.

Географічне положення материка. Докембрійський, палеозойський, мезозойський та кайнозойський етапи формування Північної Америки. Плейстоценові зледеніння. Морфоструктурний та морфоскульптурний рельєф материка.

ТЕМА 2. ^ Особливості клімату Північної Америки.

Чинники формування клімату материка. Кліматичні особливості сезонів в Північній Америці. Кліматичне районування материка.

ТЕМА 3. ^ Внутрішні води Північної Америки.

Характеристика рік за басейнами стоку. Особливості водного режиму та живлення рік Північної Америки. Походження та розташування озер, боліт, льодовиків та багаторічної мерзлоти на материку.

ТЕМА 4. ^ Органічний світ Північної Америки..

Загальний огляд рослинності Північної Америки. Географічні пояси і природні зони материка. Особливості їх розташування та видовий склад рослин. Тваринний світ Північної Америки.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості природи Північної Америки пов’язані із її географічним положенням, розташування платформенних та геосинклінальних тектонічних структур материка, розподіл сумарної сонячної радіації по території материка, особливості атмосферної циркуляції повітряних мас над територією Північної Америки, типи клімату материка, особливості внутрішніх вод, набір та розташування природних зон на рівнинах та висотних поясів в горах, тваринний світ.

^ Практичні уміння i навички. Спираючись на знання організації природних комплексів материка вміти формувати у учнів знання про закономірності організації геокомпонентів та природних комплексів материка, вміти використовувати картографічний, статистичний та ілюстративний матеріал.

Література: [1, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 38].


Вступ.

Програма 3 змістового модулю присвячена вивченню регіональних особливостей організації природи Північної Америки. Практична робота має на меті здійснення студентами порівняльного аналізу компонентів природи різних регіонів материка; формування вмінь у студентів розкрити взаємозв’язки факторів, які формують природу фізико-географічних країн материка.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. Регіональний огляд Північної Америки.

ТЕМА 1. Особливості природи субконтиненту американський сектор

Арктики і Субарктики.

Комплексна фізико-географічна характеристика Гренландської льодовикової країни та Канадсько-Арктичної острівної.

ТЕМА 2. ^ Особливості природи рівнинного сходу материка..

Комплексна фізико-географічна характеристика Лаврентійської низовинно-височинної країни, Аппалацької гірської країни, Центральної рівнинної країни, Великої рівнинної країни та Берегової рівнинної країни.

ТЕМА 3^ . Особливості природи Кордільєрського заходу материк.

Комплексна фізико-географічна характеристика Кордільєр Канади, Аляски, Південних Кордільєр та Мексиканської гірсько-нагірної країни.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати особливості формування території та природи субконтинентів, частин материка та фізико-географічних країн, їх морфоструктурний та морфоскульптурний рельєф, температурний режим, річний хід та розподіл опадів, пануючі вітри, водний режим найбільших річкових систем, озер, льодовиків, видовий склад тварин і рослин природних зон.

^ Практичні уміння i навички. Спираючись на знання організації природних комплексів материка вміти формувати у учнів знання про закономірності організації геокомпонентів та природних регіональних комплексів материка, вміти використовувати картографічний, статистичний та ілюстративний матеріал.

Література: [1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 34, 38].


Вступ.

Програма 4 змістового модулю присвячена вивченню загального огляду особливостей природи Євразії. Практична робота має на меті проведення системного та просторового аналізу фізико-географічних компонентів природи материка.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Загальний огляд природи Євразії

ТЕМА 1. Історія формування території та природи Євразії.

Рельєф материка.

Географічне положення материка. Докембрійський, палеозойський, мезозойський та кайнозойський етапи формування Євразії. Плейстоценові зледеніння .та їх вплив на формування природи материка. Морфоструктури стародавніх, молодих платформ та геосинклінальних поясів Євразії. Морфоскульптурний рельєф материка. Мінеральні ресурси.

ТЕМА 2. ^ Особливості клімату Євразії.

Чинники формування клімату материка. Кліматичні особливості сезонів в Євразії. Кліматичне районування материка.

ТЕМА 3. ^ Внутрішні води Євразії.

Характеристика рік за басейнами стоку. Особливості водного режиму та живлення рік Євразії. Походження та розташування озер, боліт, льодовиків та багаторічної мерзлоти на материку. Підземні води.

ТЕМА 4. ^ Органічний світ Євразії..

Загальний огляд рослинності Євразії. Географічні пояси і природні зони материка. Особливості їх розташування у приатлантичному, внутрішньоматериковому та тихоокеанському секторах Євразії. Видовий склад рослин. Тваринний світ

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості природи Євразії пов’язані із її географічним положенням, розташування платформенних та геосинклінальних тектонічних структур материка, розподіл сумарної сонячної радіації по території материка, особливості атмосферної циркуляції повітряних мас над територією Євразії, типи клімату материка, особливості внутрішніх вод, набір та розташування природних зон на рівнинах та висотних поясів в горах, тваринний світ.

^ Практичні уміння i навички. Спираючись на знання організації природних комплексів материка вміти формувати у учнів знання про закономірності організації геокомпонентів та природних комплексів материка, вміти використовувати картографічний, статистичний та ілюстративний матеріал.

Література: [1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 38].


Вступ.

Програма 5 змістового модулю присвячена вивченню регіональних особливостей організації природи Європи. Практична робота має на меті здійснення студентами порівняльного аналізу компонентів природи Європи; формування вмінь у студентів розкрити взаємозв’язки факторів, які формують природу фізико-географічних країн Європи. Практична робота має на меті формування вмінь у студентів розкрити взаємозв’язки факторів, які формують природу фізико-географічних країн Європи.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Регіональний огляд Європи.

ТЕМА 1. Особливості природи Острівної Арктики і Субарктики.

Комплексна фізико-географічна характеристика Європейсько-Арктичної льодовиково-острівної країни, Ісландської вулканічно-острівної країни, Азіатсько-Арктичної льодовиково-острівної країни.

ТЕМА 2. ^ Особливості природи Західної Європи.

Комплексна фізико-географічна характеристика Британської острівної країни, Середньоєвропейської гірсько-низовинної країни та Альпійсько-Карпатської гірської країни.

ТЕМА 3. ^ Особливості природи Східної Європи.

Комплексна фізико-географічна характеристика Феноскандинавської гірсько-рівнинної країни, Східноєвропейської рівнинної країни, Кримсько-Кавказської гірської країни, Уральської гірської країни.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості формування території та природи фізико-географічних країн Європи, їх морфоструктурний та морфоскульптурний рельєф, температурний режим, річний хід та розподіл опадів, пануючі вітри, водний режим найбільших річкових систем, озер, льодовиків, видовий склад тварин і рослин природних зон Європи.

^ Практичні уміння i навички. Спираючись на знання організації природних комплексів материка вміти формувати у учнів знання про закономірності організації геокомпонентів та природних регіональних комплексів материка, вміти використовувати картографічний, статистичний та ілюстративний матеріал.

Література: [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 36].

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Калініченко О. О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст викладач кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи