Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології icon

Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Скачати 165.76 Kb.
НазваГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Дата17.09.2012
Розмір165.76 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти i науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Географічний факультет

Кафедра фізичної географії та геології
„ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з навчальної роботи


________________ ___.___._____ р.


Програма навчального курсу

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ГЕОГРАФІЇ
(за вимогами кредитно-модульної системи)


КДПУ, 2005 р.


Програма навчального курсу Основи наукових досліджень з географії.

Криворізький державний педагогічний університет, 2005 ______ с.


Розробник: Казаков В.Л, кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри фізичної географії та геології.


Рецензенти: - кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського;

- Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при НЕУ (м.Київ);

- Калініченко О.О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст. викладач кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.


Затверджено:

Кафедрою _________________________ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)

Вченою радою КДПУ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)


КДПУ, 2005 р.
^

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

з Основи наукових досліджень з географії
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

1,0


Змістових модулів:

^ 2


Загальна кількість годин:

54


Навчальний проект:

План-проспект курсової роботи

Шифр та назва

Напряму:

^ 0101 "Педагогічна ocвima"


Шифр та назва спеціальності:

6.010100 Педагогіка i методика середньої ocвimu. Географія.


Освітньо-кваліфікаційний

Рівень:

бакалавр

За вибором: держстандарту

Piк підготовки: 0,5 року

Семестр: ^ 3


Лекції (теоретична підготовка): 18 годин

Лабораторні: 18 годин

Самостійна робота: 18 годин


Консультативна робота:розробка плану-проспекту курсової роботи; кількістъ годин – 2 години.


Вид контролю: залік


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.


2. МЕТА

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань про теоретичні та методичні основи здійснення наукових досліджень з географії – сучасну наукову мову географічної науки, загальну схему наукового дослідження, особливості теоретичних і емпіричних досліджень, принципи та правила оформлення наукових робіт, методику роботи з науковою інформацією та літературою. Знання таких підвалин є засадами формування цілісного та комплексного погляду на географічну науку і сутність реалізації її наукових мети та завдань.


3. ПРОГРАМА

Вступ.

Програма 1 змістового модулю присвячена вивченню сучасної лексики географії, наукової географічної інформації, сучасним і перспективним напрямкам наукових досліджень з географії. Під час лекційних занять у студентів формуються загальні уявлення щодо сучасної лексики географічної науки, наукової мови географії і її роль у функціонуванні науки, наукову географічну інформацію, поняття про інформацію, системи наукової географічної інформації, накопичення та обробки наукової інформації, перспективних напрямків наукових досліджень у сучасній географії в царині теоретичної, суспільної, природничої та прикладної географії. Лабораторні заняття мають на меті трансформацію теоретичних знань в конкретний аналіз наукової мови, наукової географічної інформації.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Наукова мова географії. Наукова географічна інформація. Головні проблеми науки.

ТЕМА 1. Наукова мова географії.

Сучасна лексика географічної науки.

Сучасна лексика географічної науки. Наукова мова географії і її роль у функціонуванні науки. Фізико-математична, системна, організаційна та філософська лексика в науковій географічній мові. Понятійно-термінологічний апарат географії.

ТЕМА 2. Наукова географічна інформація.
^
Наукова географічна інформація. Поняття про інформацію. Система наукової географічної інформації. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.

ТЕМА 3. ^ Головні проблеми географічних досліджень

Наукові географічні установи в Україні. Перспективні напрями наукових досліджень у сучасній географії – теоретичній, суспільній, природничій та прикладній географії в Україні та в світовій науці.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості сучасної наукової мови географічної науки, типологію основних понять і термінів, сутність і відмінності наукової географічної інформації, сучасні проблеми розвитку географічної науки і перспективи її розвитку.

^ Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: розрізняти поняття та терміни, визначати зміст понять, ідентифікувати лексикологічну основу наукової мови науки, добувати та систематизувати географічну інформацію, характеризувати стан а переспективні напрями розвитку географії.


Вступ.

Програма 2 змістового модулю присвячена вивченню методики проведення географічного дослідження та її конкретного застосування під час виконання курсової роботи. Під час лекційних занять у студентів формуються загальні уявлення щодо структури географічного дослідження, етапів його виконання, щодо змісту та правил виконання й оформлення курсових і дипломних робіт студентами, змісту науково-дослідної роботи студентів. Практична робота має на меті конкретну реалізацію методики географічного дослідження у підготовці власної курсової роботи, визначенні змісту курсової та дипломної робіт.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Методика географічного дослідженняї.

ТЕМА 1. Загальна схема науково-географічного дослідження.

Структура науково-географічного дослідження. Теоретичні та методологічні передумови дослідження. Основні етапи дослідження і їх зміст: вибір теми, формулювання мети і завданнь, визначення об’єкту та предмету дослідження, гіпотеза роботи, вибір методології дослідження, програма дослідження, польовий та камеральний етапи дослідження, системтизація знань і формулювання висновків, популяризація добутих знань.

ТЕМА 2. ^ Структура конкретного наукового

дослідження з географії.

Приклад науково-географічного дослідження за темою „Геосистемна організація водоспадів Євразії”. Програма дослідження та зміст основних його етапів.

ТЕМА 3. ^ Науково-дослідна робота студентів.

Науково-дослідна робота (НДРС) студентів. Мета і завдання НДРС. Підготовчий, основний і завершальний періоди НДРС. Специфіка НДРС студентів географів. Наукові публікації студентів і наукові студентські форуми. Конкурси наукових студентських робіт, профільні олімпіади студентів.

ТЕМА 4. ^ Зміст курсової, кваліфікаційної та магістерської робіт.

Зміст і структура курсових, кваліфікаційних і магістерських робіт студентів. Вимоги щодо оформлення наукових студентських робіт.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості структури наукового дослідження з географії, зміст основних етапів наукової роботи, зміст науково-дослідної роботи студенства у вищому навчальному закладі, методи написання та оформлення наукової роботи та публікації у наукових видання, знати методику підготовки виступу на науковому форумі.

^ Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: методично грамотно визначати основні наукознавчі атрибути власного наукового дослідження на прикладі курсової роботи, а у майбутньому також кваліфікаційних, магістерських та інших наукових робіт; вміти грамотно і дбайливо оформлювати науковий текст і в цілому саму наукову роботу; вміти розрізняти зміст наукових праць , що їх виконують студенти під час навчання в університеті.


^ 4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ.


ТемаКількість годин, відведених на:

лекції

лабораторні заняття

самостій-ну роботу

консультативну роботу

Змістовий модуль І. ^ Наукова мова географії. Наукова географічна інформація. Головні проблеми науки.

Тема 1. Наукова мова географії. Сучасна лексика географічної науки.

4

4

2


-


Тема 2. ^ Наукова географічна інформація

2

4

4

Тема 3. ^ Головні проблеми географічних досліджень

2

-

2

Змістовий модуль ІІ. ^ Методика географічного дослідження

Тема 1. Методика географічного дослідженняї

4

8

4


Навчальний проект:

^ План-проспект і вступ курсової роботи


Тема 2. Структура конкретного наукового дослідження з географії.

2

-

2

Тема 3. Науково-дослідна робота (НДРС) студентів

2

-

2

Тема 4. ^ Зміст курсової, кваліфікаційної та магістерської робіт.

2

2

2

Всього годин

18

18

18

2^ 5. ТЕМИ I 3MICT ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

1. Понятійно-термінологічний аналіз наукового тексту – 2 год.

На прикладі наданого з підручника конкретного наукового географічного тексту визначення лексикологічного типу (філософської, системаної, фізико-математичної та організаційної лексики) використаних термінів і понять автором тексту – контексту їх застосування.

2. ^ Формування сучасного науково-географічного мовлення – 2 год.

Проведення аналізу недосконалих географічних висловлювань і їх переробка на основі сучасного понятійно-термінологічного апарату географії. Визначення деяких понятть на основі сучасної лексики географічної науки

3. ^ Наукова географічна інформаціяи ВНЗ – 4 год.

Складання списку географічної літератури бібліотеки університету за планом.

4. Методика визначення актуальності, новизни,

мети і завдань наукового дослідження – 2 год.

На прикладі теми власної курсової роботи розробка та критичний аналіз змісту актуальності, мети та завдань роботи.

5. ^ Методика визначення гіпотези,

об’єкту та предмету дослідження – 2 год.

На прикладі теми власної курсової роботи розробка та критичний аналіз змісту гіпотези, об’єкту та предмету курсового дослідження.

6. ^ Методика визначення методології дослідження – 2 год.

На прикладі теми власної курсової роботи розробка та критичний аналіз змісту методів, науково-пізнавальних підходів і парадигм, які обираються з метою виконання курсової роботи.

7. ^ Методика визначення програми дослідження – 2 год.

На прикладі теми власної курсової роботи розробка та критичний аналіз змісту програми курсового дослідження, характеристика основних його етапів.

8. ^ Методика визначення змісту курсової роботи – 2 год.

Розробка плану розгорнутого (складного) плану курсової роботи, написання частини курсового дослідження – вступу.


^ 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Психологічні основи мислення та творчості – 1 год.

2. Сучасні концепції природознавства і їх роль при виконанні географічних досліджень – 3 год.

3. Принципи електронного інформаційного пошуку – 2 год.

4. Основні напрями суспільно-географічних досліджень в Україні – 2 год.

5. Методика організації експедиції в суспільній і природничій географії – 2 год.

6. Методика роботи з науковою літературою. Реферування тексту – 2 год.

7. Методика оформлення бібліографічного списку джерел – 1 год.

8. Рецензування науково-дослідних робіт – 1 год.

9. Структура науково-дослідних і освітніх географічних установ в Україні – 1 год.

10. Форми науково-дослідних робіт студентів – 1 год.

11. Винахідництво та раціоналізаторство в науці – 1 год.

12. Вимоги до оформлення тез, статей – 1 год.


^ 7. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(індивідуальне навчально-дослідне завдання)
Індивідуальним навчально-дослідним завданням з курсу “Основи наукових досліджень з географії” є – план-проспект курсової роботи та частина цієї роботи – вступ. Навчальний проект складається кожним студентом за вільним вибором теми курсової роботи, які вони визначають спільно з керівником (викладачем кафедри фізичної географії та геології). Курсова робота одна, захищається у ІІ семестрі, але вступ і план-проспект готуються студентами під час вивчення курсу „ОНД з географії” у І семестрі. Тематика курсових робіт відповідає головним галузям природничої географії та організації спортивного туризму. При написанні навчального проекту викладачем здійснюється консультування.

Приклад тем курсових робіт:

 1. Космічні процеси і їх вплив на географічну оболонку.

 2. Криіогенний рельєф планети.

 3. Підземні води й їх роль у формуванні рельєфу Землі.

 4. Електричні явища в атмосфері.

 5. Тумани і їх класифікації.

 6. Циркуляція вод Світового океану.

 7. Біосфера планети та її структура.

 8. Природа Західного Криму як передумова розвитку спортивного туризму.


^ 8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час вивчення курсу “Основи наукових досліджень з географії” застосовуються наступні методи навчання:

 • лекції із застосуванням схем і таблиць;

 • виконання практичних творчих завдань із застосуванням схем і таблиць;

 • складання моделей науково-пізнавальної діяльності з вивчення географічних явищ;

 • аналіз навчальної літератури на лабораторних заняттях, при виконання завдань для самостійної роботи і навчального проекту;

 • робота в бібліотеці університету;

 • робота в Інтернеті.


9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
^
Під час відпрацювання курсу “Основи наукових досліджень з географії” передбачені наступні методи оцінювання:

 • оцінка виконання та оформлення завдань за темами лабораторних робіт;

 • оцінка оформлення конспектів лекцій і завдань для самостійної роботи;

 • поточне усне опитування;

 • оцінка за навчальний проект;

 • контрольні письмові роботи за 1 і 2 змістовні модулі;

 • відвідування аудиторних занять.


^ 10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

^

Змістові модулі (Виконання конспектів лекцій і практичних робіт, відвідуваність аудиторних занять)

Виконання завдань самостій-ної роботи

Поточне опиту-вання


Навчаль-ний проект

Підсумко-ва контрольна робота

Сума

I

II

до 12

0-20 і більше

20

0-30

100 і більше

Т1, Т2, Т3

Т1, Т2, Т3, Т4

20

24^ Градації розподілу балів за видами навчальної роботи:

 • відвідування лекцій – 1 бал за 1 лекцію, максимальна кількість – 9 балів за 2 змістових модуля;

 • відвідування лабораторних занять – 1 бал за 1 заняття, максимальна кількість – 9 балів за 2 змістових модуля;

 • оцінка оформлення завдань для самостійної роботи – 1 бал за 1 завдання, максимальна кількість – 12 балів за 2 змістових модуля;

 • оцінка оформлення конспектів лекцій – 1 бал за 1 тему лекції, максимальна кількість – 7 балів за 2 змістових модуля;

 • оцінка оформлення завдань лабораторної роботи – 2 бали за 1 роботу, максимальна кількість – 16 балів за 2 змістові модуля;

 • оцінка за навчальний проект – реферат – 20 балів;

 • дві контрольні письмові роботи за 1 і 2 змістовні модулі; оцінка “2” – 0 балів, “3” – 5 балів; “4” – 10 балів; “5” – 15 балів;

 • оцінка за поточне опитування: за кожну оцінку “2” – 0 балів, “3” – 3 бал, “4” – 4 бали; “5” – 5 балів.

Шкала оцінювання:

 • 100 балів і більше – відмінна підготовка; залік виставляється студенту автоматично;

 • 60-99 балів – добра та задовільна підготовка; для отримання заліку необхідно доопрацювати окремі теми або питання, перескладання контрольних роботі для збільшення суми балів до 90;

 • 30-59 балів – незадовільна підготовка, з обов’язковим і великим за обсягом доопрацювання тем і завдань;

 • 1-29 балів – незадовільна підготовка з обов’язковим повторним курсом.


^ 11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

До методичного забезпечення курсу “Основи наукових досліджень з географії” використовується наступна навчально-методична література:

 • друкований і електронний опорний конспект лекцій;

 • ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, карти, географічні атласи);

 • роздатковий методичний матеріал;

 • електронний варіант роздаткового методичного матеріалу;

 • навчальні посібники та наукові монографії кафедри та бібліотеки університету.


12. ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Багров М.В., Черваньов І.Г., Боков В.О. Загальне землезнавство. – К.: Либідь, 2000.

 2. Баранский Н.Н. Избранные труды. Научные принципы географии. – М.: Мысль, 1980.

 3. Жекулин В.С. Введение в географию: Уч. пособие. – Л.: ЛГУ, 1989.

 4. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004.

 5. Лямин В.С. География и общество. Философские и социологические проблемы географии. – М.: Мысль, 1978.

 6. Максаковский М.К. География культуры. – М.: мсыль, 2001.

 7. Мильков Ф.Н. Общее землеведение: Учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 1990.

 8. Мороз С.А. та ін. Методологія географічної науки: Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1997.

 9. Основы ландшафтного анализа /В.С.Преображенский и др. – М.: Наука, 1988.

 10. Основы научных исследований. География /Под ред Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – К.: Выща шк., 1988.

 11. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К.: Наук. думка, 1999.

 12. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища шк., 1996.

 13. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1974.

 14. Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки. – М.: МГУ, 1978.

 15. Солнцев В.Н. Системная организация ландшафтов. – М.: Мысль., 1981.

 16. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навч. Посібник. – Одеса: Астропринт, 2001.

 17. Харвей Д. Научное объяснение в географии. – М.: Прогресс, 1974.

Додаткова:

 1. Алаев Э.Б. Географическое мышление и геопространственная парадигма // Изв. ВГО. – 1981. – т. 113., вып. 5.

 2. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М.: Мысль, 1975.

 3. Быков В.В. Методы науки. – М.: Мысль, 1974.

 4. Бюлетень ВАК України. – 2000-2005.

 5. Географічна енциклопедія України. Т. 1-3. – К.: Укр. енцикл., 1989-1993.

 6. Геренчук К.И. и др. Общее землеведение. – М.: Высш. шк., 1984.

 7. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высш. шк., 1991.

 8. Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів / Упорядник Ю.І.Цеков. – К.- К.: Редакція „Бюлетеня ВАК України”, 2000.

 9. Мересте У.И., Ныммик С.Я. Современная география: вопросы теории. – М.: Мысль, 1984.

 10. Методические основы геогр. исслед. природных и общественных террит. комплексов. – К.: Наук. думка, 1989.

 11. Нееф Э. Теоретические основы ландшафтоведения. – М.: Прогресс, 174.

13. РЕСУРСИ

Ресурсною базою вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень з географії” є навчально-методична база наступних установ:

 • лабораторії кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • лабораторії кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • серверу навчального комп’ютерного класу (ауд. № 424) кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • абонемент і читальниа зала бібліотеки Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, просп. Гагаріна, 54);

 • абонемент і читальниа зала центральної міської бібліотеки м.Кривого Рогу (просп. К.Маркса, 48).Підпис автору програми Казаков В.Л.


Підпис завідувача кафедрою Казаков В.Л.

Схожі:

Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Калініченко О. О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст викладач кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи