Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології icon

Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Скачати 171.56 Kb.
НазваГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Дата17.09.2012
Розмір171.56 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти i науки Украіни

Криворізький державний педагогічний університет

Географічний факультет

Кафедра фізичної географії та геології
„ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з навчальної роботи


________________ ___.___.___р.


Програма навчального курсу Методика організації туристичної роботи.
(за вимогами кредитно-модульної системи)


КДПУ, 2006 р.


Програма навчального курсу Методика організації туристичної роботи.

Криворізький державний педагогічний університет, 2006 ________ с.


Розробник: Провоженко М.А., ст. викладач кафедри фізичної географії та геології


Рецензенти: Казаков В.Л., кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри фізичної географії та геології;

Кочергін Г.В., голова Криворізької міської федерації спортивного туризму.


Затверджено:

Кафедрою __________ (протокол № ___ від ___ ___ ___________ р.)

Вченою радою КДПУ (протокол № ___ від ___ ___ ___________ р.)


КДПУ, 2006 р.

^

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Методика організації туристичної роботи.

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

1,5


Змістових модулів:

^ 2


Загальна кількість годин:

54


Навчальний проект:

реферат

Шифр та назва

Напряму:

^ 0101 "Педагогічна ocвima"


Шифр та назва спеціальності:

6.010100 Педагогіка i методика середньої ocвimu. Географія.


Освітньо-кваліфікаційний

Рівень:

^ Спеціаліст, магістр

За вибором: університету

Piк підготовки: 0,5 року

Семестр: 1

Лекції (теоретична підготовка): 18 годин

Практичні: 18 годин

Самостійна робота: 18 годин

Консультативна робота: реферат

кількістъ годин – 2 години.


Вид контролю: залік


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.


2. МЕТА.

Метою даного курсу є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з різних форм організації туристичної роботи серед молоді, що навчається: змагань із спортивного туризму, туристичних походів і т. ін.


3. ПРОГРАМА


Вступ.

Програма першого змістового модулю присвячена вивченню особливостей організації різноманітних заходів із спортивного туризму, зокрема змагань з туризму та спортивного орієнтування, туристичних походів. Практичні заняття мають на меті формування у студентів навичок з організації цих заходів.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Організація масових заходів із спортивного туризму.


Тема 1. Законодавство України про туризм.

Основні положення національного законодавства про туризм. Законодавче забезпечення туристичної роботи з молоддю, що навчається. Позитивні риси та недоліки окремих законів.


Тема 2. ^ Методика організації змагань із спортивного туризму.

Види змагань. Поняття «клас» та «масштаб» змагань. Види дистанцій. Вимоги до дистанції. Основні форми проведення змагань. Організація суддівства.


Тема 3. ^ Характеристика основних етапів змагань із спортивного туризму.

Методика обладнання основних етапів. Спорядження. Техніка і тактика проходження етапів. Підготовка команди. Система нарахування штрафів за помилки під час проходження етапів.


Тема 4. ^ Методика організації змагань зі спортивного орієнтування.

Підготовка дистанції для змагань. Форми організації змагань. Спорядження. Вимоги до карти. Умовні позначки. Контрольні пункти. Організація суддівства.


Тема 5. ^ Методика організації туристичного походу для школярів.

Комплектація групи. Розподіл обов’язків в групі. Фізична, технічна та психологічна підготовка групи. Вибір місця проведення походу та розробка маршруту. Підготовка похідної документації. Звіт про похід.


^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: законодавчі підвалини туристичної роботи з молоддю, що навчається. Особливості, методику організації та проведення змагань із спортивного туризму і спортивного орієнтування. Критерії визначення класу та масштабу змагань. Систему нарахування штрафних балів за помилки при проходженні дистанції. Методику підготовки групи до походу.


^ Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: Визначати клас та масштаб змагань. Облаштовувати всі етапи змагань та проходити їх. Укомплектовувати туристичну групу та готуати її до походу. Складати план – графік походу. Готувати похідну документацію. Складати звіт про похід.


Вступ.

Програма другого змістового модулю присвячена вивченню різноманітних форм організації туристичної роботи: туристичних гуртків, клубів та секцій. Студенти повинні оволодіти вміннями та навичками, що необхідні для безпосередньої організації роботи туристичних гуртків, секцій та клубів.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Організаційні форми туристичної роботи.


Тема 1. Методика організації роботи шкільного туристичного гуртка.

Туристична робота із школярами в Україні. Історія та основні етапи становлення цієї роботи. Цілі роботи шкільного туристичного гуртка. Особливості організації роботи туристичного гуртка.


Тема 2. ^ Форми організації роботи шкільного туристичного гуртка.

Планування роботи туристичного гуртка. Структура та характеристика основних розділів програми роботи туристичного гуртка. Характеристика основних форм організації роботи туристичного гуртка. Теоретична робота. Туристичні прогулянки, екскурсії, походи та експедиції.


Тема 3. ^ Методика організації роботи туристичного клубу.

Організація туристичного клубу. Перспективне та поточне планування роботи туристичного клубу. Цілі та завдання туристичних клубів. Актив туристичного клубу. Основні напрями діяльності туристичного клубу.


Тема 4. ^ Методика організації роботи туристичних секцій.

Положення про туристичні секції. Види туристичних секцій за спортивним напрямом та метою діяльності. Система підготовки кадрів для туристичних секцій. Планування роботи туристичних секцій.


^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: Основні організаційні форми туристичної роботи з молоддю, що навчається. Цілі та завдання туристичних гуртків, клубів та секцій. Їх основні напрями діяльності. Особливості підготовки кадрів для роботи в туристичних гуртках, клубах та секціях.


^ Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: здійснювати перспективне та поточне планування роботи туристичних клубів, секцій та гуртків. Організовувати туристичні заходи в рамках їх роботи. Організовувати безпосередню роботу туристичних гуртків, секцій, клубів.


^ 4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ.

Тема

Кількість годин, відведених на:


лекції

семінарські та практичні заняття

самостійну роботу

консультативну роботу

Змістовий модуль І. ^ Організація масових заходів із спортивного туризму.


Тема 1. Законодавство України про туризм.


22


Навчальний проект

Тема 2. ^ Методика організації змагань із спортивного туризму.2


4Тема 3. Характеристика основних етапів змагань із спортивного туризму.


2

2

2


Тема 4. Методика організації змагань зі спортивного орієнтування.


2

4
Тема 5. ^ Методика організації туристичного походу для школярів.


2

4


4

Змістовий модуль ІІ. ^ Організаційні форми туристичної роботи.Тема 1. Методика організації роботи шкільного туристичного гуртка.


2

2

2

Тема 2. ^ Форми організації роботи шкільного туристичного гуртка.

2

2

2
Тема 3. ^ Методика організації роботи туристичного клубу.

2

2

2
Тема 4. ^ Методика організації роботи туристичних секцій.

24
Всього годин

18

18

18

2


^ 5. ТЕМИ I 3MICT ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


1. Організація змагань із спортивного туризму – 2 год.

Підібрати етапи для змагань різних класів і для різних вікових груп. Скласти схему змагань. Накреслити її. Розробити положення про змагання.


2. Організація суддівства змагань зі спортивного туризму – 2 год.

Розробити систему штрафів для команд при проходженні ними кожного з етапів, що є в переліку.


3. ^ Основні етапи змагань зі спортивного туризму – 2 год.

В польових умовах обладнати основні етапи та здійснити їх командне проходження. Оцінити проходження за розробленою на попередньому занятті системою нарахування штрафних балів.


4. ^ Організація змагань зі спортивного орієнтування – 4 год.

В польових умовах вибрати місцевість для проведення змагань згідно з вимогами до їх проведення. Визначити найбільш прийнятні місця для розташування контрольних пунктів. Скласти схему місцевості. На основі схеми накреслити план місцевості з дотриманням загальноприйнятих умовних знаків. Позначити на ньому контрольні пункти. Розробити положення змагань.


5. ^ Методика організації та проведення туристичного походу – 4 год.

За літературними джерелами, картами та звітами туристичних груп проаналізувати запропонований район подорожі. Визначити найбільш цікаві туристичні об’єкти, місця можливих стоянок, потенційно небезпечні ділянки. На основі проведеного аналізу скласти план – графік пішохідного походу. Нанести схему маршруту на карту. Скласти необхідний перелік документації для походу. Заповнити запропоновані зразки документів.


6. ^ Організація роботи шкільного туристичного гуртка – 2 год.

Розробити навчальний план роботи туристичного гуртка. Скласти перелік заходів з різних напрямів роботи шкільного туристичного гуртка. Розробити план оглядової туристичної екскурсії.


7. ^ Організація роботи туристичного клубу – 2 год.

Скласти поточний план роботи туристичного клубу. Розробити Положення про роботу туристичного клубу та його статут згідно з відповідними вимогами. Скласти перелік вимог до роботи туристичного клубу.


^ 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Письмово проаналізувати норми Законодавства України про туризм, що стосуються самодіяльного туризму – 2 год.


2. Скласти схему змагань з гірського туризму в районі скель МОДРу – 2 год.


3. Скласти план – графік гірського туристичного походу – 2 год.


4. Розробити маршрут 1-ї категорії складності для водного походу – 2 год.


5. Розробити тематичну екскурсію присвячену промисловим ландшафтам Кривбасу – 2 год.


6. Розробити комплекс вправ для фізичної підготовки туристів – 2 год.


7. Скласти перспективний план роботи туристичного клубу – 2 год.


8. Розробити положення про роботу туристичної секції – 2 год.


9. Скласти план роботи секції велотуризму – 2 год.


^ 8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 • лекції із застосуванням схем і таблиць;

 • виконання практичних творчих завдань із застосуванням схем і таблиць;

 • складання графічних, картографічних моделей географічних явищ;

 • аналіз навчальної літератури на практичних заняттях, при виконання завдань для самостійної роботи і навчального проекту;

 • робота в бібліотеці університету;

 • робота в Інтернеті.


^ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

 • оцінка виконання та оформлення завдань за темами практичних робіт;

 • оцінка оформлення конспектів лекцій і завдань для самостійної роботи;

 • поточне усне опитування;

 • оцінка за навчальний проект – реферат;

 • контрольні письмові роботи за 1 і 2 змістовні модулі;

 • відвідування аудиторних занять.


^ 10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

^

Змістові модулі (Виконання конспектів лекцій і практичних робіт, відвідуваність аудиторних занять)

Виконання завдань самостій-ної роботи

Поточне опиту-вання


Навчаль-ний проект – реферат

Підсумко-ва контрольна робота

Сума

I

II

до 10

0-20 і більше

20

0-30

100 і більше

Т1, Т2, Т3, Т4

Т1, Т2, Т3, Т4

24

20^ Градації розподілу балів за видами навчальної роботи:

 • відвідування лекцій – 1 бал за 1 лекцію, максимальна кількість – 9 балів за 2 змістових модуля;

 • відвідування практичних занять – 1 бал за 1 заняття, максимальна кількість – 9 балів за 2 змістових модуля;

 • оцінка оформлення завдань для самостійної роботи – 1 бал за 1 завдання, максимальна кількість – 10 балів за 2 змістових модуля;

 • оцінка оформлення конспектів лекцій – 1 бал за 1 лекцію, максимальна кількість – 8 балів за 2 змістових модуля;

 • оцінка оформлення завдань практичної роботи – 2 бали за 1 роботу, максимальна кількість – 18 балів за 2 змістові модуля;

 • оцінка за навчальний проект – реферат – 20 балів;

 • дві контрольні письмові роботи за 1 і 2 змістовні модулі; оцінка “2” – 0 балів, “3” – 5 балів; “4” – 10 балів; “5” – 15 балів;

 • оцінка за поточне опитування: за кожну оцінку “2” – 0 балів, “3” – 3 бал, “4” – 4 бали; “5” – 5 балів.

Шкала оцінювання:

 • 90-100 балів – відмінна підготовка; залік виставляється студенту автоматично;

 • 60-89 балів – добра та задовільна підготовка; для отримання заліку необхідно доопрацювати окремі теми або питання, перескладання контрольних роботі для збільшення суми балів до 90;

 • 30-59 балів – незадовільна підготовка, з обов’язковим і великим за обсягом доопрацювання тем і завдань;

 • 1-29 балів – незадовільна підготовка з обов’язковим повторним курсом.


^ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

До методичного забезпечення курсу “Методика організації туристичної роботи” використовується наступна навчально-методична література:

 • друкований і електронний опорний конспект лекцій;

 • ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, карти, географічні атласи);

 • роздатковий методичний матеріал;

 • електронний варіант роздаткового методичного матеріалу;

 • навчальні посібники та наукові монографії кафедри та бібліотеки університету.13. ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України “Про туризм”.

 2. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”.

 3. Закон України “Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України”.

 4. Глобальний етичний кодекс туризму. Збірник нормативно-правових актів “Туризм в Україні”, т.5, під заг. ред. Вихристенка Б.І., “ІВА”, м.Ужгород, 2000р.

 5. Гаазька декларація з туризму. Збірник нормативно-правових актів “Туризм в Україні”, т.5, під заг. ред. Вихристенка Б.І., “ІВА”, м.Ужгород, 2000р.

 6. Хартія туризму. Збірник нормативно-правових актів “Туризм в Україні”, т.5, під заг. ред. Вихристенка Б.І., “ІВА”, м.Ужгород, 2000р.

 7. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України. Наказ Міносвіти України № 96 від 06.04.1999р.

 8. Положення про суддів зі спорту (Наказ Держкоммолодьспорттуризму України №1007 від 30.06.2000р.).

 9. Статут Федерації спортивного туризму України (зареєстрован Мінюстом України 08.02.2001р., свідоцтво №1572).

 10. “Спортивний туризм”, “Інформаційно-методичний збірник”, ФСТУ, №1. – 2001р.

 11. Спортивний туризм. Правила змагань (Затверджено Президією ФСТУ 07.10.01р., Погоджено ДКИСТУ 15.10.01р.).

 12. Про класифікацію маршрутів туристських спортивних походів (Постанова Президії ФСТУ 08.12.01р.), Інформаційно-методичний збірник “Спортивний туризм” №2, 2002р.

 13. Про типове положення про територіальний спортивний туристський клуб (Постанова Президії ФСТУ 08.12.01р.), Інформаційно-методичний збірник “Спортивний туризм”№3, 2002р.

 14. Положення про систему підготовки кадрів спортивного туризму (Пост. Виконкому ФСТУ 11.03.02р.), Інформаційно-методичний збірник “Спортивний туризм”№3, 2002р.

 15. Абрамов В.В. Об исторических истоках термина “туристский”. Міжнар. наук.-практ. конф. “Туризм на порозі ХХІ століття”. К., 1999.

 16. Алешин В.М., Серебряников А.В. Туристская топография. М., 1985.

 17. Бардин К.В. Азбука туризма. М., 1981.

 18. Булгаков А.А. и др. Велосипедный туризм. М., «Ключ», 1998.

 19. Вахлис К.И. и др. Спутник туриста. Киев, «Здоров’я», 1983.

 20. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды, М., 1980.

 21. Высокогорные перевалы. Перечень квалифицированных перевалов и горных районов СССР. М., 1990.

 22. Ганопольский В.И. и др. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для институтов и техникумов физической культуры. М., 1987.

 23. Гранильщиков и др. Горный туризм., М., 1966.

 24. Григорьев В.Н. Водный туризм., М., 1990.

 25. Добромыслов А.Н. и др. Путешествие под парусом. М., 1981.

 26. Дублянский В.Н., Илюхин В.В. Путешествие под землей. М., 1981.

 27. Зорин И.В., Штюрмер Ю.А. Туризм и охрана окружающей среды. М., 1986.

 28. Квартальнов В.А., Сенин В.С. Организация туристско-экскурсионного обслуживания., М., 1987.

 29. Котов Г.Г. Автомобильный туризм., М., 1986.

 30. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста., М., 1990.

 31. Краеведение. Пособие для учителя. М., 1987.

 32. Кропф Ф. Спасательные работы в горах. Учебное пособие для альпинистов и туристов. М., 1975.

 33. Кудинов Б.Ф. Из истории развития туризма., М., 1986.

 34. Курилова В.И. Туризм. Учебное пособие для педагогических институтов. М., 1988.

 35. Линчевский Э. Психологический климат туристской группы., М., 1981.

 36. Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы., М., 1988.

 37. Лысогор Н.А. и др. Питание туристов в походе., М., 1980.

 38. Никишин Л.Ф., Коастуб А.А. Туризм и здоровье. Киев, 1991.

 39. Остапец А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе. М., 1986.

 40. Плешанов Е.А. Я + природа. Учебно-справочное пособие по выживанию и безопасности человека в природе. Воронеж, 1997.

 41. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов., М., 1987.

 42. Садикова С.Н. 1000 + 1 совет Туристу. Школа выживания. Минск, 1999.

 43. Серкіз Я.І. З Історії українського мандрівництва. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам’яті народу засобами туризму”. Київ, 1994.

 44. Соколов В.А., Дегтярьов Л.В. Проблема підготовки кадрів спортивного туризму в Україні. Матер. МНПК “Туризм на порозі ХХІ ст.: Освіта, екологія, культура”, Київ, 1999.

 45. Соколов В.А., Штангей Ю.В., Петрова І.В. Спортивний туризм на сучасному етапі. Матер. МНПК “Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості”, Київ, 2002.

 46. Соколов В.А., Ильин В.С. Велосипедній туризм. М., 1992.

 47. Снаряжение для горного туризма (сост. Директор Л.Б.). М., 1987.

 48. Снаряжение туриста-водника (сост. Григорьев В.Н.). М., 1986.

 49. Турист (журнал). М., 1966-1990.

 50. Туристские спортивные маршруты (сост. Попчиковский В.Ю.). М., 1989.

 51. Шимановский В.Ф. и др. Питание в туристском путешествии. М., 1986.

 52. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме: мнимые и действительные. М., 1983.

 53. Штюрмер Ю.А. Четвертая грань туризма. Общественно-полезная работа туристов. М., 1984.

 54. Энциклопедия туриста. М., 1993.


13. РЕСУРСИ

Ресурсною базою для вивчення курсу є:

 • лабораторії кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • лабораторії кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • серверу навчального комп’ютерного класу (ауд. № 424) кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • абонемент і читальна зала бібліотеки Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, просп. Гагаріна, 54);

 • абонемент і читальна зала центральної міської бібліотеки м.Кривого Рогу (просп. К.Маркса, 48).Підписи авторів програми


Підпис завідувача кафедрою

Схожі:

Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Калініченко О. О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст викладач кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи