Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології icon

Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Скачати 181.95 Kb.
НазваГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Дата17.09.2012
Розмір181.95 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти i науки Украіни

Криворізький державний педагогічний університет

Географічний факультет

Кафедра фізичної географії та геології
„ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з навчальної роботи


_____________ ____.____.____р.


Програма навчального курсу Туристичні ресурси України.
(за вимогами кредитно-модульної системи)


КДПУ, 2006 р.


Програма навчального курсу Туристичні ресурси України.

Криворізьки державний педагогічний університет, 2006 ________ с.


Розробники: Провоженко М.А., асистент кафедри фізичної географії та геології.


Рецензенти: : Казаков В.Л., кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри фізичної географії та геології;

Кочергін Г.В., голова Криворізької міської федерації спортивного туризму.


Затверджено:

Кафедрою __________ (протокол № ___ від ___ ___ ___________ р.)

Вченою радою КДПУ (протокол № ___ від ___ ___ ___________ р.)


КДПУ, 2006 р.

^

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


Туристичні ресурси України.Кількість кредитів, відповідних ECTS:

1,5


Змістових модулів:

^ 2


Загальна кількість годин:

54


Навчальний проект:

реферат

Шифр та назва

Напряму:

^ 0101 "Педагогічна ocвima"


Шифр та назва спеціальності:

6.010100 Педагогіка i методика середньої ocвimu. Географія.


Освітньо-кваліфікаційний

Рівень:

^ Спеціаліст, магістр

За вибором: університету

Piк підготовки: 0,5 року

Семестр: 1

Лекції (теоретична підготовка): 18 годин

Практичні: 18 годин

Самостійна робота: 18 годин

Консультативна робота: реферат

кількістъ годин – 2 години.


Вид контролю: іспит


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.


2. МЕТА

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань про об’єкти пізнавального, оздоровчого та спортивного туризму різних регіонів України, їх туристичний потенціал і перспективи його реалізації, вмінь обчислювати основні показники туристичного потенціалу та на їх основі робити висновки про туристичну привабливість регіону. Такі знання та вміння необхідні для якісного складання маршрутів для різних видів туризму.


3. ПРОГРАМА


Вступ.

Програма першого змістового модулю передбачає формування у студентів понятійного апарату курсу, знань про об’єкти туризму туристичну інфраструктуру, туристичний потенціал, матеріальну базу туризму, власне про туристичні ресурси та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні. В ході практичних занять у студентів формуються навички обчислення основних показників туристичного потенціалу регіону.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Теоретичні засади дисципліни.


Тема 1. Вступ до предмету.

Об’єкт та предмет вивчення дисципліни. Поняття “об’єкт туризму”, “туристичні ресурси” та “туристичний потенціал”. Пам’ятки природи та культури. Заповідні території, види заповідання. Матеріальна база туризму. Туристична інфраструктура. Туристичні підприємства та їх види.

Тема 2. ^ Показники туристичного потенціалу зони розвитку туризму.

Чинники стійкості туристичного потоку. Схема туристичного маршруту та принципи її складання. Сценарні плани маршрутів. Способи розрахунків потенційних туристичних потоків. Потенційний, розрахунковий та граничний туристичний потік. Розрахунки показники економічної ефективності туристичної галузі в регіоні.


Тема 3. ^ Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні.

Основні напрями розвитку туризму в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку пізнавального туризму в Україні. Спортивний туризм в Україні. Оздоровчий туризм. Чинники уповільнення розвитку туризму в Україні та шляхи їх подолання. Перспективи розвитку туризму в Україні.


^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: Основні теоретичні поняття курсу - “об’єкт туризму”, “туристичні ресурси” та “туристичний потенціал”, матеріальну базу туризму, способи обчислювань туристичних потоків, чинники розвитку туризму, перспективи розвитку туризму в Україні.

^ Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: аналізувати туристичний потенціал зон розвитку туризму, розраховувати показники економічної ефективності туристичної галузі в регіоні, потенційний, розрахунковий та граничний туристичний потік, загальну потенційну кількість туристів в довгострокових та короткострокових подорожах, складати сценарні плани маршрутів.


Вступ.

Програма другого модулю присвячена вивченню основних об’єктів туризму та туристичних ресурсів різних регіонів України з точки зору пізнавального, оздоровчого та спортивного туризму. На практичних заняттях студенти займаються класифікацією туристичних ресурсів різних регіонів України та оцінкою їх туристичного потенціалу, нанесенням найбільш значних об’єктів на контурні карти та складанням схем можливих маршрутів для різних видів туризму.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Регіональний огляд туристичних ресурсів України.


Тема 1. Туристичні ресурси Західної України.

Характеристика основних об’єктів туризму регіону. Туристичний потенціал Українських Карпат. Туристична інфраструктура. Аналіз туристичних ресурсів для різних видів туризму.


Тема 2. ^ Туристичні ресурси Північної України.

Основні об’єкти туризму. Проблеми розвитку туризму в регіоні. Перспективи розвитку різних видів туризму. Туристичні ресурси та туристичний потенціал м. Київ.


Тема 3. ^ Туристичні ресурси Східної України.

Характеристика основних об’єктів туризму. Заповідні території Сходу держави. Перспективи розвитку техногенного туризму в регіоні.


Тема 4. ^ Туристичні ресурси Центральної України.

Характеристика основних об’єктів туризму регіону. Туристичні ресурси та туристичний потенціал Дніпропетровської області та Кривого Рогу. Перспективи розвитку техногенного туризму.


Тема 5. ^ Туристичні ресурси Південної України.

Основні об’єкти туризму регіону. Крим, як найбільший центр туризму в Україні. Чорне море та кліматичні умови, як основний ресурс рекреаційного туризму. Туристичний потенціал Гірського Криму. Міста ПБК, як об’єкти пізнавального туризму.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: Основні об’єкти туризму кожного регіону для різних видів туризму. Існуючі та перспективні напрями розвитку туризму в кожній з областей України.


^ Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: Визначати туристичні перспективи регіону. Складати схеми можливих маршрутів для різних видів туризму з урахуванням розташування найбільш цікавих об’єктів. Оцінювати туристичний потенціал регіону.


^ 4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ.

Тема

Кількість годин, відведених на:


лекції

семінарські та практичні заняття

самостійну роботу

консультативну роботу

Змістовий модуль І. . ^ Теоретичні засади дисципліни.

Тема 1. Вступ до предмету.


2Навчальний проект

Тема 2^ Показники туристичного потенціалу зони розвитку туризму.

2

2
Тема 3. . ^ Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні.


2

2
Змістовий модуль ІІ. ^ Регіональний огляд туристичних ресурсів України.Тема 1. Туристичні ресурси Західної України.

2

2

6
Тема 2^ Туристичні ресурси Північної України.

2

2

3
Тема 3. ^ Туристичні ресурси Східної України.

2

2

3
Тема 4. ^ Туристичні ресурси Центральної України.

2

4

3
Тема 5. ^ Туристичні ресурси Південної України.

4

2

3
Всього годин

18

18

18

2^ 5. ТЕМИ I 3MICT ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


1. Обчислення основних показників туристичного потенціалу – 2 год.

За запропонованими формулами вирахувати основні показники туристичного потенціалу та потоку туристів у довготривалих та коротко тривалих подорожах.


2. ^ Аналіз перспективності розвитку туризму в регіоні – 2 год.

Скласти перелік найцікавіших об’єктів туризму в регіоні. Дати оцінку рівню розвитку туристичної інфраструктури в регіоні. Визначити, розвиток яких видів туризму в даному регіоні є найбільш перспективним.


3. ^ Розвиток пішохідного туризму в Україні – 2 год.

Визначити найбільш придатні регіони для розвитку пішохідного туризму. Скласти перелік можливих найбільш прийнятних маршрутів. Нанести їх на карту.


4. ^ Розвиток гірського туризму в Україні – 2 год.

Визначити найбільш придатні регіони для розвитку гірського туризму.

Занести до запропонованої таблиці всі категорійні гірські маршрути. Нанести їх на контурну карту.


5. ^ Розвиток водного туризму в Україні – 2 год.

Визначити найбільш придатні регіони для розвитку водного туризму. Скласти перелік річок, придатних до здійснення категорійних водних подорожей. Нанести їх на контурну карту. Занести в таблицю.


6. ^ Розвиток спелеотуризму в Україні – 2 год.

Визначити найбільш придатні регіони для розвитку спелеотуризму. Нанести на карту і внести до запропонованої таблиці найбільші печери України.

7. Розвиток велотуризму в Україні – 2 год.

Визначити найбільш придатні регіони для розвитку велотуризму. Скласти перелік можливих маршрутів для велопоходу.


8. Розвиток пізнавального туризму в Україні – 2 год.

Визначити найбільш придатні регіони для розвитку пізнавального туризму в Україні. Скласти можливі маршрути для подорожей з пізнавальними цілями.


9. ^ Розвиток рекреаційного туризму в Україні – 2 год.

Скласти перелік основних центрів рекреації в Україні. Розробити маршрут з рекреаційними цілями.


^ 6. ЗАВДАНИЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розробити план – графік маршруту першої категорії складності для:

1) велотуризму – 3 г.

2) водного туризму – 3 г.;

3) спелеотуризму – 3 г.;

4) пішохідного туризму – 3 г.;

5) гірського туризму– 3 г.;

6) лижного туризму – 3 г.


^ 7. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ.

Теми рефератів присвячені аналізу туристичного протенціалу кожної з областей України.


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 • лекції із застосуванням схем і таблиць;

 • виконання практичних творчих завдань із застосуванням схем і таблиць;

 • складання графічних, картографічних моделей географічних явищ;

 • аналіз навчальної літератури на практичних заняттях, при виконання завдань для самостійної роботи і навчального проекту;

 • робота в бібліотеці університету;

 • робота в Інтернеті.


^ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

 • оцінка виконання та оформлення завдань за темами практичних робіт;

 • оцінка оформлення конспектів лекцій і завдань для самостійної роботи;

 • поточне усне опитування;

 • оцінка за навчальний проект – реферат;

 • контрольні письмові роботи за 1 і 2 змістовні модулі;

 • відвідування аудиторних занять.


^ 10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

^

Змістові модулі (Виконання конспектів лекцій і практичних робіт, відвідуваність аудиторних занять)

Виконання завдань самостій-ної роботи

Поточне опиту-вання


Навчаль-ний проект – реферат

Підсумко-ва контрольна робота

Сума

I

II

до 10

0-20 і більше

20

0-30

100 і більше

Т1, Т2, Т3, Т3

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5

24

20^ Градації розподілу балів за видами навчальної роботи:

 • відвідування лекцій – 1 бал за 1 лекцію, максимальна кількість – 9 балів за 2 змістових модуля;

 • відвідування практичних занять – 1 бал за 1 заняття, максимальна кількість – 9 балів за 2 змістових модуля;

 • оцінка оформлення завдань для самостійної роботи – 1 бал за 1 завдання, максимальна кількість – 10 балів за 2 змістових модуля;

 • оцінка оформлення конспектів лекцій – 1 бал за 1 лекцію, максимальна кількість – 8 балів за 2 змістових модуля;

 • оцінка оформлення завдань практичної роботи – 2 бали за 1 роботу, максимальна кількість – 18 балів за 2 змістові модуля;

 • оцінка за навчальний проект – реферат – 20 балів;

 • дві контрольні письмові роботи за 1 і 2 змістовні модулі; оцінка “2” – 0 балів, “3” – 5 балів; “4” – 10 балів; “5” – 15 балів;

 • оцінка за поточне опитування: за кожну оцінку “2” – 0 балів, “3” – 3 бал, “4” – 4 бали; “5” – 5 балів.

Шкала оцінювання:

 • 90-100 балів – відмінна підготовка; залік виставляється студенту автоматично;

 • 60-89 балів – добра та задовільна підготовка; для отримання заліку необхідно доопрацювати окремі теми або питання, перескладання контрольних роботі для збільшення суми балів до 90;

 • 30-59 балів – незадовільна підготовка, з обов’язковим і великим за обсягом доопрацювання тем і завдань;

 • 1-29 балів – незадовільна підготовка з обов’язковим повторним курсом.


^ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

До методичного забезпечення курсу “ Туристичні ресурси України ” використовується наступна навчально-методична література:

 • друкований і електронний опорний конспект лекцій;

 • ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, карти, географічні атласи);

 • роздатковий методичний матеріал;

 • електронний варіант роздаткового методичного матеріалу;

 • навчальні посібники та наукові монографії кафедри та бібліотеки університету.13. ЛІТЕРАТУРА

1.     Аметов Р.: «Социально-экономический механизм развития рекреационной отрасли в регионе» // Підприємництво, господарство і право - №9, 2003

2.     Бережна О.О.: «Стан і проблеми розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу України в період переходу до ринкових відносин» // Економіка України - №4, 2003

3.     Бобираєва О.В.: «Рекреація в системі розширеного суспільного відтворення» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 55, 2002

4.     Бобираєва О.В.: «Становлення і розвиток сфери рекреаційних послуг як напрям інтеграції до світового господарства» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 57, 2002

5.     Бобкова А.: «О государственно-правовом регулировании рекреационной деятельности» // Предпринимательство, хозяйство и право - №1, 2000

6.     Виноградская А.: «Индустрия гостеприимства» // Бізнес-информ - №7-8, 1999

7.     Ґудзь П.: «Економічна ефективність використання природних рекреаційних ресурсів» // Регіональна економіка - №4, 2000

8.     Живицький О., Тараканов М.: «Проблеми і перспективи створення курортно-рекреаційних ВЕЗ в українському Причорномор’ї» // Економіка України - №1, 1997

9.     Жученко В.: «Охрана лесов и рекреационное лесоиспользование» // Бизнес-информ - №21-22, 1998

10. Жученко В.: «Перспективи формування в Україні вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу» // Регіональна економіка - №4, 2001

11. Жученко В.: «Розвиток туристсько-рекреаційної діяльності на Україні: передумови та перспективи» // Регіональні перспективи - №1 (14), 2001

12. Іванух Р., Жученко В.: «Стратегічні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України» // Економіка України - №1, 1997

13. Краснова М., Позняк Е.: «Про поняття природних рекреаційних ресурсів» // Право України - №5, 2000

14. Мацола В.І.: «Рекреаційно-туристичний комплекс України» – Львів, 1999

15. Хомік Ю.О.: «Конкурентоспроможність українських туристичних послуг на світовому ринку» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 56, 2002

16. Цопа Н.В.: «Способи вдосконалення менеджменту міжнародного туризму» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 57, 2002

17. Шаптала О.: «Курортно-рекреаційна система України: шляхи формування, проблеми й перспективи розвитку» // Вісник Української Академії державного управління - №6, 2002


Конец формы

13. РЕСУРСИ

Ресурсною базою для вивчення курсу є:

 • лабораторії кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • лабораторії кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • серверу навчального комп’ютерного класу (ауд. № 424) кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • абонемент і читальна зала бібліотеки Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, просп. Гагаріна, 54);

 • абонемент і читальна зала центральної міської бібліотеки м.Кривого Рогу (просп. К.Маркса, 48).Запитання до екзамену з дисципліни “Туристичні ресурси України”.

  1. Об’єкт та предмет вивчення дисципліни. Поняття “об’єкт туризму”, “туристичні ресурси” та “туристичний потенціал”.

  2. Пам’ятки природи та культури. Заповідні території, види заповідання.

3. Матеріальна база туризму. Туристична інфраструктура. Туристичні підприємства та їх види.

4. Чинники стійкості туристичного потоку.

5. Схема туристичного маршруту та принципи її складання. Сценарні плани маршрутів.

6. Способи розрахунків потенційних туристичних потоків. Потенційний, розрахунковий та граничний туристичний потік.

7. Основні напрями розвитку туризму в Україні.

8. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні.

9. Сучасний стан та перспективи розвитку пізнавального туризму в Україні.

10. Спортивний туризм в Україні.

11. Оздоровчий та рекреаційний туризм в Україні.

12. Основні центри розвитку та об’єкти спелеотуризму в Україні.

13. Основні центри та об’єкти пішохідного туризму в Україні.

14. Основні центри та об’єкти водного туризму в Україні.

15. Основні центри та об’єкти гірського туризму в Україні.


16. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Криму

17. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Українських Карпат.

18. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Волинської області.

19. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Київської області.

20. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Закарпатської області.

21. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Львівської області.

22. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Поділля.

23. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Черкаської області.

24. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Полтавської області.

25. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Дніпропетровської області.

26. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Харківської області.

27. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Донецької області.

28. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Херсонської області.

29. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Одеської області.

30. Туристичні ресурси, об’єкти туризму та туристичний потенціал Чернівецької області.


31. Розробити схему та сценарний план маршруту пізнавального туризму по Західній Україні.

32. Розробити схему та сценарний план маршруту пізнавального туризму по Північній Україні.

33. Розробити схему та сценарний план маршруту пізнавального туризму по Центральній Україні.

34. Розробити схему та сценарний план маршруту пізнавального туризму по Східній Україні.

35. Розробити схему та сценарний план маршруту пізнавального туризму по Південній Україні.

36. Розробити схему та сценарний план маршруту пізнавального туризму по Криму.

37. Розробити схему та сценарний план маршруту техногенного туризму по м. Кривий Ріг.

38. Розробити план – графік маршруту пішохідного походу по довільно обраному регіону.

39. Розробити план – графік маршруту гірського походу по довільно обраному регіону.

40. Розробити план – графік маршруту спелеопоходу по довільно обраному регіону.

41. Розробити план – графік маршруту водного походу по довільно обраному регіону.

42. Розробити план – графік маршруту велопоходу по довільно обраному регіону.

43. Розробити схему та сценарний план маршруту рекреаційного туризму по Криму.

44. Розробити схему та сценарний план маршруту рекреаційного туризму по Західній Україні.

45. Скласти перелік об’єктів та регіонів розвитку гірськолижного туризму.


Підписи авторів програми


Підпис завідувача кафедрою

Схожі:

Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Калініченко О. О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст викладач кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробники: Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи