Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 icon

Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39
Скачати 94.51 Kb.
НазваУчебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39
Дата17.09.2012
Розмір94.51 Kb.
ТипУчебник

С Е М І Н А Р С Ь К І З А Н Я Т Т Я

З І С Т О Р І Ї П Е Д А Г О Г І К И


С Е М І Н А Р № 1.

Т е м а: Педагогічна спадщина Я.А.Коменського


І. Блок організації та планування навчальної діяльності.

Мета семінару:

Ознайомити студентів з основними педагогічними ідеями видатного чеського діяча Я.А.Коменського, зрозуміти загальнолюдський характер його педагогічної концепції та її гуманістичне християнське підґрунтя.

Усвідомити мету, завдання та принципи побудови шкільної освіти і створення класно-урочної системи.

На основі вивчення першоджерел надати самостійний аналіз дидактичним принципам Я.А.Коменського; з’ясувати вплив основних ідей чеського педагога на розвиток світової освітньої думки та шкільної справи.

П Л А Н.

1. Критика Я.А.Коменським шкільної справи епохи європейського Середньовіччя.

2. Я.А.Коменський про мету, завдання та принципи освіти й виховання.

3. Я.А.Коменський про вікову періодизацію і систему шкіл.

4. Теоретичне обґрунтування Я.А.Коменським класно-урочної системи навчання.

5. Дидактичні погляди вченого.

6. Я.А.Коменський про особистість учителя.


ІІ. Блок практичної підготовки.

Література для конспектування:

1. Коменский Я.А. Великая дидактика. Гл. 6-12, 16-18 // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. - С.80-163.

Література для підготовки до семінару:

1. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учеб. пособие / Под ред. А.И.Пискунова. - М.: ТЦ Сфера, 2001. – С. 181-194.

 1. История педагогики: Учебник для студентов пед. ин-тов / Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф. Шабаева. – М.: Просвещение, 1982. – С.27-39.

 2. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.39-48.


Практичні завдання:

 1. Підготувати повідомлення за темами: «Християнське підґрунтя педагогічних поглядів Я.А.Коменського», «Новаторський зміст підручників Я.А.Коменського», «Я.А.Коменський про значення праці вчителя».

 2. Написати педагогічне есе «Виховання людини в людині (гуманістичні ідеї видатного чеського педагога Я.А.Коменського)».


ІІІ. Дискусійно-аналітичний блок.

 1. Які фактори вплинули на формування педагогічного світогляду Я.А.Коменського?

 2. Поясніть значення терміну „пансофія”.

 3. Наведіть цитати з „Великої дидактики” Я.А.Коменського, які обґрунтовують принцип природовідповідності виховання.

Які позитивні наслідки мав даний принцип щодо розвитку шкільної справи?

 1. Спираючись на сучасні положення психології та вікової фізіології доведіть, що вікова періодизація, створена Я.А.Коменським, є цілком науково обґрунтованою.

 2. У чому полягає новаторство дидактичних поглядів чеського вченого?

 3. Які дидактичні принципи, розкриті Я.А.Коменським у „Великій дидактиці”, є дієвими щодо сучасних шкільних методик викладання?

 4. Чому підручники Я.А.Коменського „Світ чуттєвих речей в малюнках” та „Відкриті двері мов і всіх наук” користувалися такою популярністю в Європі протягом трьох століть?


ІV. Блок самоконтролю.

І. Уважно перечитайте уривок з „Великої дидактики” та, усунувши дужки, заповніть прогалини в тексті вірними назвами типів шкіл:


У ( ... ) будуть вправлятися переважно зовнішні почуття, з тим щоб діти привчалися правильно діяти з предметами, які їх оточують і розпізнавати їх; в (...) будуть вправлятися більше внутрішні почуття, сила уяви і пам’ять з їхніми виконуючими органами - рукою та язиком – шляхом читання, малювання, рахування, вимірювання, ваги, запам’ятовування різного матеріалу та ін.; (...) будуть розвиватися розуміння і судження про матеріал,, зібраний за допомогою діалектики, граматики та інших реальних наук і мистецтв, що вивчаються шляхом питань що? чому? Нарешті, (...)буде розвивати переважно те, що стосується до галузі волі, а саме: здібності, які вчать зберігати гармонію...”.

ІІ. Розташуйте у правильній хронологічній послідовності назви міст, пов’язаних з життям та діяльністю Я.А.Коменського:

^ Лешно; Гейдельберг; Нівніце; Фульпек; Наарден; Шарош-Паток; Гернборн.

ІІІ. Яке із наведених нижче тверджень є вірним:

а) „У відповідності до вікової періодизації Я.А.Коменського на кожен віковий період припадає 3 роки”

б) „У відповідності до вікової періодизації Я.А.Коменського на кожен віковий період припадає 6 років”

в) „У відповідності до вікової періодизації Я.А.Коменського на перший віковий період припадає 2 роки, на другий, третій та четвертий – по 6 років”.

ІV. Основна форма навчання, запропонована Я.А.Коменським: а) екскурсія; б) семінар; в) урок; г) гра.

V. На Вашу думку, педагогічну концепцію Я.А.Коменського можна схарактеризувати як: а) елітарну; б) демократичну; в) станову; г) гуманістичну.


V. Блок самоосвітньої діяльності.

Додаткова література.

 1. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С.172-178.

 2. Духавнева А.В., Столяренко Л.Д. История зарубежной педагогики и философия образования. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С.84-91, С.229-251.

 3. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб.пос. / И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильева и др.; Под ред. З.И.Васильевой. – М.: «Академия», 2005. – С.85-101.

 4. Лаптева Л. П. Ян Амос Коменский. К 400-летию со дня рождения // Вести Московского университета, 1992. – Сер.8. - №.2.

 5. Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической мысли): Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2006. - С.22-35.

 6. Лордкипанидзе Д.О. Я.А.Коменский. – М.: Педагогика, 1970. – C.170-176, 180-211, С. 322-355.

 7. Мітюров Б.Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні. – К., 1971 р. – С.

 8. Педагогическое наследие / Сост. В.М.Кларин, А.Н. Джуринский. –М.: Педагогіка, 1988. – С.15-27.

 9. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.40-43.

 10. Ян Амос Коменский. Пампедия //Антология по истории и теории социальной педагогики. – М.: Изд. Центр «Академия», 2000. – С.144-146.С Е М І Н А Р № 2.

Т е м а: Педагогічна думка та шкільна справа доби українського Відродження (XVI-XVII ст.)


І. Блок організації та планування навчальної діяльності.

Мета семінару:

Дослідити історією становлення національної школи в Україні (XVI-XVII ст.). Усвідомити основні принципи шкільного будівництва та визначну просвітницьку роль перших українських вищих національних закладів освіти.

Надати ґрунтовний аналіз педагогічним ідеям діячів освіти XVI-XVII ст. Усвідомити загальноєвропейський контекст розвитку української педагогічної думки та шкільного будівництва.

^ Сприяти формуванню відчуття національної гідності та історико-педагогічного світогляду.

ПЛАН.

1. Виникнення та діяльність братських шкіл в Україні, їх визначний вплив щодо розвитку української культури й освіти.

2. Ідея національної школи та народної просвіти в працях українських діячів XVI-XVII ст. (Стефаній та Лаврентій Зизанії, К.Ставровецький, Герасим та Мелентій Смотрицькі, П.Беринда, І.Галятовський, І.Борецький).

3. Становлення та розвиток вищих навчальних закладів в Україні: Острозька та Києво-Могилянська академії. Організаційно-педагогічна діяльність П.Могили.

4. Вплив педагогічних поглядів та практичної діяльності С.Полоцького та Є.Славинецького на поширення освіти в Московській державі і становлення слов’яно-греко-латинської академії.


ІІ. Блок практичної підготовки.

Література для конспектування:

 1. Статут Львівської братської школи 1586 р. Порядок шкільний // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.61-65.


Література для підготовки до семінару:

 1. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.149-173.

 2. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред. О.О.Любара. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. - 118-148.

 3. Українська педагогіка в персоналіях: Навч. пос. / За ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Т.1. - С.70-90, 120-137.


Практичні завдання:

 1. Написати реферат за темою: „Історична зумовленість українського Ренесансу”.

 2. Написати педагогічні есе ”Ідея національного виховання в спадщині українських діячів XVI-XVII ст.” та „Паростки європейської Просвіти на українському ґрунті”.

 3. Підготувати повідомлення за темами: „Острозька академія як осередок інтелектуальної думки кінця XVI ст.” „Організація і методика навчання в Києво-Могилянській колегії”, „Видатні випускники Києво-Могилянської колегії”, ”Вплив української освіти й культури доби Відродження на розвиток шкільної справи й освіти в Московській державі”.ІІІ. Дискусійно-аналітичний блок.

1. Які фактори зумовили появу та розповсюдження в Україні братств як національно-громадських об’єднань? Чому даний період (XVI- XVIІ ст.) називають періодом українського Відродження?

2. Які братські школи є найбільш відомими? Чому братські школи здобули широку популярність серед населення?

3. Назвіть найхарактерніші риси роботи українських братських шкіл.

4. Хто із діячів української педагогіки даного періоду поєднував теоретичну роботу з викладацькою діяльністю в братських школах?

5. Які чинники свідчать про те, що Острозька школа-академія дійсно була першим вищим навчальним закладом в Україні? Оцініть внесок Острозької школи-академії в українську педагогічну культуру.

6. Чому педагогічну діяльність П.Могили ми називаємо подвижницькою?

7. Назвіть конгрегації та класи Київської колегії.

8. Доведіть, що в Києво-Могилянській колегії були дієвими демократичні принципи навчання і громадського життя спудеїв (студентів).

8. Яким чином здійснювався вплив української педагогічної культури даного періоду на розвиток освіти й шкільної справи в Московській державі?

9. Назвіть найвидатніших випускників і професорів Київської колегії.

10. Доведіть, що педагогічна думка та шкільна справа в Україні XVI- XVIІст. розвивалася в контексті загальноєвропейських освітніх процесів.


ІV. Блок самоконтролю.

І. Уважно перечитайте уривок зі „Статуту Львівської Братської школи 1586 року” і визначте, які види навчальної роботи, методи та прийоми використовувалися у процесі шкільного навчання:

У поранок спершу по молитвах мають мовити кожен учорашню науку свою та письмо своє, яке вдома писав: виклад науки своєї має показувати, а потім учитися вроздріб Псалтиря чи граматики з розв’язуванням її та іншим багатьом потрібним наукам...

По обіді хлопці мають самі писати на таблицях кожен свою науку, подану їм до дидаскала, окрім малих, яким має писати сам дидаскал. А в школі навчившись, на важкі слова мають опитувати один одного, тобто диспутувати. А додому відходячи, вірша потвердити, аби увечері, прийшовши додому, діти вміли перед родичами своїми... науку, яку вчили в школі, прочитати із викладом, за звичаєм шкільної науки, а що вчили того дня, мають увечері дома написати і до школи принести вранці, показати перед дидаскалом своїм, щоб усякий плід науки пізнавався, всяке-бо дерево має пізнаватися від плоду свого”.


ІІ. Братська школа, що була першою створена в Україні: а) Київська; б) Львівська; в) Острозька; г) Луцька.

ІІІ.Вірно співвіднесіть прізвища діячів української педагогіки XVI- XVIІ ст. та назви праць:


Памво Беринда

„Наука, або Способ сложенія казання”

Мелентій Смотрицький


„Граматика...”

Єпифаній Славинецький


„Тренос”

Лаврентій Зизаній


„Громадянство звичаїв дитячих”

Іоанікій Галятовський

„Лексикон...”

ІV. Розташуйте класи Київської колегії у вірній послідовності та поділіть їх на конгрегації: граматика; синтаксима; фара; філософія; риторика; богослов’я; інфіма, поезія.


V. Виборними у Києво-Могилянській колегії були посади: а) ректора; б) ректора та префекта; в) ректора, суперінтенданта, учителів.


VІ. Серед наведених прізвищ відшукайте найбільш знаних випускників Києво-Могилянської колегії: І.Гізель, Г.Сковорода, Ф.Прокопович, І.Котляревський, С.Яворський, І.Козловський.


V. Блок самоосвітньої діяльності.

Додаткова література.

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П.Калениченко. – М.: Педагогика, 1988. – С.143-151.

 2. Беринда П. Із «Лексикону» // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.84-86.

 3. Історія української культури / За загал. Ред. І.Крип’якевича. – К.: Либідь, 2002. – С.238-255.

 4. Костомаров М.І. Галерея портретів: Біогр. нариси. – К.: Веселка, 1993. – С.103-123.

 5. Мельничук О.С. Історія педагогіки України: Навч. посіб. – Кіровоград, КДПУ ім. В.Винниченка, 1998. – С.18-25.

 6. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.81-99.

 7. Славинецький Є. Громадянство звичаїв дитячих // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.91-95.

 8. Смотрицький М. Тренос // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.78-79.

 9. Полоцький С. „Обід душевний”, „Вечеря душевна” // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.95-100.

Схожі:

Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconПредисловие рецензенты: кафедра общего и прикладного языкознания мгу им. М. В. Ломоносова; доктор филологических наук А. Н. Мороховский (Киев) Кухаренко В. А
К95 Интерпретация текста: Учеб пособие для студен­тов пед ин-тов по спец. №2103 «Иностр яз.».— 2-е изд., перераб.— М.: Просвещение,...
Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconУчебник для ин-тов физ культ. Изд. 2-е, доп. И перераб. М.: Физкультура и спорт, 1981. 200 с.,ил
Бирюков А. А.,Васильева В. Е. Спортивный массаж: Учебник для ин-тов физ культ. –Изд. 2-е, доп. И перераб. – М.: Физкультура и спорт,...
Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconУчебник для студентов высших учебных заведений по специальности 032401 «Реклама»
Данный учебник является первой попыткой отразить все дидактические единицы курса «Основы рекламы» в соответствии с государственным...
Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconУчебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с
М59 Микробиология: Учебник для студ фарм. Вузов и фарм фак-тов/ И. Л. Дикий, И. Ю. Холупяк, Н. Е. Шевелева, М. Ю. Стегний. 2-е изд....
Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconУчебник для студентов юридических вузов и факультетов 3-е издание, обновленное и доработанное
...
Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconУчебник для вузов. 2-е изд. Спб.: Питер, 2007. 320 с. Константинов В. В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. Спб.: Питер, 2006. 272 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconУчебник рекомендуется в качестве учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б27 Финансовый менеджмент: Учебник — М.: Инфра-м, 2009. — 240 с. — (Высшее образование)
Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconДокументи
1. /МУ для студентов МЕД ф-тов/МУ МЕД аудитор. рус.doc
2. /МУ...

Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconМедико-біологічні основи фізичного виховання
Бирюков А. А.,Васильева В. Е. Спортивный массаж: Учебник для ин-тов физ культ. –Изд. 2-е, доп. И перераб. – М.: Физкультура и спорт,...
Учебник для студентов пед ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. М.: Просвещение, 1982. С. 27-39 iconПрактикум по математической логике. М.: Просвещение, 1986. 159 с. Гетманова А. Д. Логика. Для пед. Учеб. Завед. М.: Новая школа, 1995. 416 с
Лиман Ф. М. Математична логіка І теорія алгоритмів. Навчальний посібник. Суми: Видавництво „Слобожанина”, 1998. 152с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи