Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. icon

Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К.
Скачати 65.52 Kb.
НазваПоложення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К.
Дата17.09.2012
Розмір65.52 Kb.
ТипПоложення

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

 1. Предмет, завдання та джерела вивчення історії педагогіки.

 2. Становлення виховання як усвідомленого процесу (основні підходи). Виховання людини в первісному суспільстві.

 3. Виховання і навчання людини в країнах Стародавнього Сходу.

 4. Проблема виховання у філософських теоріях Стародавньої Греції (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель).

 5. Школа і педагогіка в Стародавньому Римі.

 6. М.Ф.Квінтіліан про організацію та методику навчання, вимоги до вчителя.

 7. Спартанська й афінська системи виховання: порівняльний аналіз.

 8. Розкрийте основний зміст «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

 9. Характеристика школи й освіти доби Європейського Середньовіччя.

 10. Виникнення перших університетів у Західній Європі. Організація навчального процесу та методика навчання.

 11. Педагогічні погляди гуманістів та ранніх соціалістів-утопістів (Ф.Рабле, Т.Мор, Т.Кампанелла, М.Монтень). Характеристика основних педагогічних творів.

 12. Я.А.Коменський про мету, завдання та принципи освіти й виховання.

 13. Класно-урочна система Я.А.Коменського, роль учителя в сучасних умовах. Шляхи вдосконалення класно-урочної системи.

 14. Я.А.Коменський про вікову періодизацію та систему шкіл.

 15. Дидактичні погляди Я.А.Коменського.

 16. Основні положення праці Я.А.Коменського «Материнська школа».

 17. Я.А.Коменський про особистість учителя та вимоги до нього.

 18. Педагогічні погляди К.А.Гельвеція та Д.Дідро. Порівняльний аналіз.

 19. Аналіз роботи Д.Дідро «План університету або школи публічного викладання всіх наук для Російського уряду».

 20. Проблема фізичного, морального, розумового та трудового виховання в педагогічній теорії Дж.Локка.

 21. Філософсько-педагогічні погляди Дж. Локка. Аналіз роботи «Думки про виховання».

 22. Ідея загальнолюдського виховання в працях Ж.-Ж. Руссо та Г.Сковороди. Порівняльний аналіз.

 23. Порівняльний аналіз педагогічних концепцій Дж. Локка та Я.А.Коменського.

 24. Діяльність братських шкіл в Україні, їх роль щодо розвитку мови, науки, культури, освіти.

 25. Характеристика «Статуту Львівської Братської школи 1586 року. Порядок шкільний».

 26. Українська педагогічна думка епохи Відродження ХVІ-початку ХVII ст. (С.Зизаній, Л.Зизаній, П.Беринда, І.Галятовський, Г.Смотрицький, І.Борецький та інші).

 27. Становлення та розвиток вищих навчальних закладів в Україні: Острозька та Києво-Могилянська академії.

 28. Особливості навчального процесу в Києво-Могилянській академії. Організаційно-просвітницька діяльність П.Могили.

 29. Вплив педагогічних поглядів та діяльності С.Полоцького й Є.Славинецького на становлення Слов’яно-греко-латинської академії.

 30. Аналіз праці Є.Славинецького «Громадянство звичаїв дитячих».

 31. Обґрунтуйте значення роману Ж.Ж.Руссо «Еміль, або Про виховання» для розвитку світової педагогічної думки.

 32. Просвітницька діяльність Ф.Прокоповича та М.Козачинського.

 33. Сутність та педагогічне значення ідеї «спорідненої праці» Г.С.Сковороди, її вплив на розвиток національної педагогічної думки.

 34. Сутність ідеї природовідповідного виховання Г.С.Сковороди та шляхи її реалізації («Благодарний Еродій», «Вбогий жайворонок»).

 35. Основні етапи педагогічної діяльності І.Г.Песталоцці.

 36. Теорія елементарної освіти І.Г.Песталоцці.

 37. Вплив демократичних ідей І.Г.Песталоцці на розвиток педагогічної теорії та шкільної практики.

 38. Педагогічна теорія І.Ф.Гербарта.

 39. Аналіз праці І.Ф.Гербарта «Загальна педагогіка, що виводиться з мети виховання».

 40. І.Ф.Гербарт про процес навчання.

 41. Дидактичні погляди Ф.-А.В.Дістервега.

 42. Аналіз праці А.Дістервега «Посібник для освіти німецьких учителів».

 43. Ідея розвивального навчання в педагогічних концепціях Й.Г.Песталоцці, І.Ф.Гербарта та Ф.-А.В.Дістервега.

 44. Ідея природовідповідності в працях Я.А.Коменського, Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Песталоцці та Ф.-А.В.Дістервега.

 45. Освітні реформи на початку ХVІІІ ст. в Російській імперії. М.Ломоносов, його значення в розвитку педагогіки та школи.

 46. Питання виховання в європейських соціальних теоріях ХІХ ст. (Р.Оуен, Ш.Фур’є, К.Сен-Сімон).

 47. Розвиток педагогічної думки в Україні у першій половині ХІХ ст. (І.П.Котляревський, М.Максимович, О.В.Духнович).

 48. Діяльність перших університетів в Україні першої половини ХІХ ст. Харківський та Київський університети.

 49. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. (Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров).

 50. Діяльність представників демократичної педагогіки 30-40 років ХІХ ст. в Російській імперії. Аналіз статті М.Добролюбова «Про значення авторитету у вихованні».

 51. Шкільні реформи 60-х р.р. ХІХ ст. в Російській імперії. «Положення про початкові народні училища» 1864 р., «Устав гімназій та прогімназій» 1864 р.

 52. Педагогічна діяльність М.І.Пирогова.

 53. Аналіз статті М.Пирогова «Питання життя» та її значення для розвитку педагогічної думки.

 54. Життєвий шлях та суспільно-педагогічна діяльність К.Д.Ушинського.

 55. Філософські та природничі основи педагогічної теорії К.Д.Ушинського.

 56. Ідея народності виховання К.Д.Ушинського та шляхи її реалізації. Статті «Про народність у суспільному вихованні» , «Рідне слово».

 57. Ідея гармонійного розвитку особистості в роботах К.Д.Ушинського. Аналіз праці «Людина як предмет виховання».

 58. К.Д.Ушинський про професійну підготовку вчителя.

 59. К.Д.Ушинський про педагогіку як науку і мистецтво. Аналіз статті «Про користь педагогічної літератури».

 60. Аналіз статті К.Ушинського «Праця в її психічному і виховному значенні».

 61. Мета та завдання морального виховання в педагогічній теорії К.Д.Ушинського.

 62. Дидактична теорія К.Д.Ушинського та його діяльність як методиста («Рідне слово» та «Дитячий світ»).

 63. К.Д.Ушинський про урок та вимоги до вчительської професії.

 64. Ідея вільного виховання Л.М.Толстого, її втілення в практику роботи Яснополянської школи.

 65. Проблема розвитку дитячої активності та творчості в педагогічних працях Л.М.Толстого.

 66. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ століття (І.Франко, М.Коцюбинський, Леся Українка).

 67. Педагогічні пошуки на межі ХІХ-ХХ століть. Е.Кей та М.Монтессорі.

 68. Характеристика експериментальної педагогіки кінця ХІХ-початку ХХ ст. (В.-А.Лай, Е.Мейман, А.Біне).

 69. Характеристика прагматичної педагогіки кінця ХІХ початку ХХ ст. Дж.Дьюї.

 70. Історико-педагогічні концепції М.Драгоманова й М.Грушевського: порівняльний аналіз.

 71. Педагогічні погляди та освітня діяльність М.Корфа.

 72. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ-початку ХХ ст. (Б.Грінченко, Х.Алчевська).

 73. Розвиток педагогічної думки в Україні за роки Радянської влади. Діяльність В.Затонського, М.Скрипника, Я.Ряппа.

 74. Поради С.Васильченка та Т.Лубенця щодо організації шкільної справи в Україні.

 75. Українська педагогічна думка першої половини ХХ століття. Педагогічні погляди С.Русової, І.Огієнка.

 76. Ідея політехнізму в роботах російських та українських педагогів (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.).

 77. Ідеї громадянського виховання Г.Кершенштайнера.

 78. А.С.Макаренко про виховання особистості в колективі та через колектив. Використання його ідей в практиці роботи сучасної школи.

 79. Проблеми сімейного виховання в працях А.С.Макаренка («Книга для батьків», «лекції про виховання дітей»).

 80. А.С.Макаренко про поєднання навчання з продуктивною працею («Педагогічна поема», «Прапори на вежах»).

 81. А.С. Макаренко про педагогічну працю та вимоги до вчителя.

 82. Особливості розбудови загальної, професійної та вищої школи в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.

 83. Ідеї національного виховання української молоді Г.Г.Ващенка. Аналіз праці «Виховний ідеал».

 84. Етнічні засади родинного виховання в праці В.О.Сухомлинського «Батьківська педагогіка».

 85. Ідея громадянського виховання особистості в роботах А.С.Макаренка, Г.Г.Ващенка та В.О.Сухомлинського.

 86. В.О.Сухомлинський про творчий характер педагогічної праці. Аналіз роботи «Розмова з молодим директором школи».

 87. Аналіз праці В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям».

 88. В.О.Сухомлинський про розумове виховання школярів.

 89. Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського та сучасність. Аналіз праць «Сто порад учителю» та «Павлиська середня школа».

 90. Перший з’їзд педагогічних працівників України. Аналіз концепції «Освіта (Україна ХХІ ст.)». Шляхи розвитку української системи освіти на сучасному етапі.

Схожі:

Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconНосаль А. Г. Педагогічні погляди фізичного виховання в спадщині П. Ф. Лесгафта
Педагогічні погляди фізичного виховання в спадщині П. Ф. Лесгафта./А. Г. Носаль//Збірник наукових праць «Актуальні питання фізичного...
Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconС. П. Білоконний // Вісник Черкаського університету : [зб наук ст.] : Серія Педагогічні науки / м-во освіти І науки України, Черкаський нац ун-т ім. Б. Хмельницького; голов ред. А. І. Кузьмінський; редкол сер
Андрущенко В. Особистість учителя як предмет філософсько-педагогічної рефлексії / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2007. –...
Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconФорма підсумкового контролю
Змістовий модуль Особистість та її психологічна характеристика Загальне уявлення про особистість. Особистість. Індивід. Індивідуальність....
Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconПолітичні та правові погляди джона стюарта міля
Його головні праці: "Про свободу", "Роздуми про представницьке правління", "Основи політичної економії"
Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconПоложення Закону України «Про охорону праці». Нормативні акти про охорону праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Основні законодавчі акти про охорону праці
Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту" ( 1060-12
Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти І науки України"
Положення праці Я. А. Коменського «Материнська школа». Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього. Педагогічні погляди К. iconНа умовах, зазначених в інформаційному листі
Науковий часопис нпу імені М. П. Драгоманова“. – Сер. 16. – “Творча особистість учителя: проблеми теорії І практики”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи