Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають icon

Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають
Скачати 88.35 Kb.
НазваВаріант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають
Дата17.09.2012
Розмір88.35 Kb.
ТипДокументи
Варіант №1


1. Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають...

 1. Звичками.

 2. Узагальненими уміннями.

 3. Навичками.

 4. Алгоритмічними уміннями.


2. Завдяки якій праці дидактика одержана статус науки?

 1. "Загальні методи навчання".

 2. "Велика дидактика".

 3. "Людина як предмет навчання".

 4. "Створимо школу".


3. ... — найбільш загальні і фундаментальні поняття, які відображають суттєві властивості й відношення навчального процесу (Вставте пропущене).

 1. Дидактичні закономірності.

 2. Педагогічний закон.

 3. Принципи дидактики.

 4. Дидактичні категорії.


^ 4. Дії, що регулюються за допомогою формул, моделей, алгоритмів, належать до...

 1. Практичних умінь.

 2. Узагальнених знань.

 3. Теоретичних умінь.

 4. Алгоритмічних умінь.


^ 5. Перу великого українського вченого-педагога Григорія Ващенка належить праця...

 1. "Загальні методи навчання".

 2. "Велика дидактика".

 3. "Людина як предмет навчання".

 4. "Створимо школу".^ 6. Факти, відомості, наукові теорії, закони, поняття, закріплені у свідомості людини, називають...

 1. Об'єктами.

 2. Правилами.

 3. Знаннями.

^ 7. Визначте етапи засвоєння знань. Із запропонованих
відповідей виберіть правильну.


 1. Сприймання. Розуміння. Запам'ятовування. Застосування.

 2. Розуміння. Запам'ятовування. Узагальнення і система­тизація. Застосування. Контроль і самоконтроль.

 3. Сприймання. Запам'ятовування. Застосування.

 4. Формулювання мети. Виконання дій та операцій. Конт­роль і самоконтроль.

^ 8. Закінчіть речення:

Виховна функція навчання передбачає...

 1. Оволодіння учнями науковими знаннями у вигляді фак­тів, понять, законів, теорій та узагальненої картини світу.

 2. Розвиток сенсорної, вольової, емоційної, мотиваційної сфер особистості.

 3. Формування комплексу якостей особистості.

 4. Формування світогляду, уявлень, потреб, поглядів, пе­реконань, способів поведінки, ідеалів, формування культури поведінки.


Варіант №2


^ 1. Розуміння зв'язку між знаннями через уміння їх застосовувати — це...

 1. Оперативність знань.

 2. Усвідомлення знань.

 3. Повнота знань.

 4. Глибина знань.


^ 2. До головних видів знань належать:

 1. Основні закони науки.

 2. Основні терміни і поняття.

 3. Теорії.

 4. Факти щоденної дійсності й наукові факти.

 5. Оцінні знання.

 6. Знання про способи діяльності.

 7. Теоретичні знання.


^ 3. Організацію та управління вчителем пізнавальною діяльністю учнів, у результаті чого відбувається розвиток і виховання школярів, називають...

 1. Учінням.

 2. Навчанням.

 3. Вихованням.

 4. Освітою.

 5. Викладанням.

 6. Корегуванням знань.


^ 4. Яке з наведених визначень, на Вашу думку, найповніше розкриває сутність загальнодидактичної категорії "навчання"?

 1. Навчання - це процес здобуття освіти, у якому взаємодіють учитель та учень.

 2. Навчання — цілеспрямований процес передавання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

 3. Навчання — цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички.

 4. Навчання — це єдність процесів викладання й учіння (викладання — це процес, що здійснюється учителем, а учіння — це процес діяльності учня).


^ 5. Обчислювальні, вимірювальні, алгоритмічні, конструктивно-технічні, графічні вміння і навички, моделювання, програмування належать до...

 1. Узагальнених умінь і навичок.

 2. Аналітичних умінь і навичок.

 3. Конкретних умінь і навичок.

 4. Порівняльних умінь і навичок.

^ 6. Визначте правильне співвідношення між такими дидактичними категоріями та їхніми дефініціями:

 1. Знання А Б В.

 2. Уміння А Б В.

 3. Навички А Б В.

А — автоматизовані, звичні, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння;

Б — факти, відомості, наукові теорії, закони, поняття, закріплені у свідомості людини;

В — здатність свідомо діяти на основі засвоєних знань.

^ 7. Визначте структуру навчання. Із запропонованих відповідей виберіть правильну.

 1. Цільовий компонент. Мотиваційний компонент. Змісто­вий компонент. Операційно-дійовий компонент. Контрольно-регулювальний компонент. Оцінювально-результативний ком­понент.

 2. Сприймання. Розуміння. Запам'ятовування. Узагаль­нення і систематизація. Застосування.

 3. Формулювання мети. Виконання дій та операцій. Конт­роль і самоконтроль.

 4. Цільовий компонент. Змістовий компонент. Операцій­но-дійовий компонент. Оцінювально-результативний компо­нент.

^ 8. Закінчіть речення:

Розвивальна функція навчання передбачає…

 1. Оволодіння учнями науковими знаннями у вигляді фак­тів, понять, законів, теорій та узагальненої картини світу.

 2. Розвиток сенсорної, вольової, емоційної, мотиваційної сфер особистості.

 3. Формування комплексу якостей особистості.

 4. Формування світогляду, уявлень, потреб, переконань, способів поведінки, ідеалів, формування поведінки.Варіант №3


^ 1. Який учений написав працю "Велика дидактика"?

 1. Ян-Амос Комєнськнй.

 2. Вольфганг Ратне.

 3. Йоганн-Гснріх Песталоцці.

 4. Григорій Ващенко.


^ 2. Процес взаємодії вчителя та учня, в результаті якого учень засвоює знання, набуває вмінь і навичок — це...

 1. Учіння.

 2. Освіта.

 3. Навчання.

 4. Викладання.


^ 3. Освіта — це...

 1. Процес взаємодії вчителя та учня, в результаті якого учень засвоює знання, набуває вмінь і навичок.

 2. Організація та управління вчителем пізнавальною діяльністю учнів, у результаті чого відбувається розвиток і виховання школярів.

 3. Процес і результат засвоєння систематизованих знань і формування на їх основі світогляду, розвитку пізнавальних сил (мислення, розуму, пам'яті) та досягнення певного рівня освіченості.

 4. Факти, відомості, наукові теорії, закони, поняття, закріплені у свідомості людини.


^ 4. Здатність людини свідомо діяти на основі засвоєних знань називають...

 1. Діяльністю.

 2. Знаннями.

 3. Умінням.

 4. Компетенцією.

 5. Навичкою.

 6. Звичкою.


^ 5. Закінчіть речення:

Освітня функція навчання передбачає...

 1. Оволодіння учнями науковими знаннями у вигляді фактів, понять, законів, теорій та узагальненої картини світу.

 2. Розвиток сенсорної, вольової, емоційної, мотиваційної сфер особистості.

 3. Формування комплексу якостей особистості.

 4. Формування світогляду, уявлень, потреб, поглядів, пе­реконань, способів поведінки, ідеалів, формування культури поведінки.

^ 6. Яким чином досягають перетворення умінь в навички?
Із запропонованих відповідей виберіть правильну.


 1. Багаторазовими спеціально організованими вправами.

 2. Включенням розумових дій в знання загального харак­теру.

 3. Багаторазовим роз'ясненням та показом вчителя.

 4. Багаторазовим повторенням тексту підручника.


7. Яке педагогічне поняття визначають як ідеальне вираження в знаковій формі об'єктивних властивостей і зв'язків світу; результат відображення у свідомості людини навколиш­ньої дійсності? Виберіть правильну відповідь.

 1. Знання.

 2. Уміння.

 3. Навички.

 4. Переконання.

^ 8. Яке педагогічне поняття визначають як автоматизо­вані уміння? Виберіть правильну відповідь.

 1. Навички.

 2. Знання.

 3. Переконання.

 4. Мотиви.Варіант №4


1. Який учений вперше запропонував термін "дидактика"?

 1. Вольфганг Ратне.

 2. Ян-Амос Коменський.

 3. Йоганн-Генріх Песталоцці.

 4. Григорій Ващенко.


2. Виберіть найбільш повне визначення:

 1. Дидактика — це теорія навчання.

 2. Дидактика — це теорія навчання та освіти.

 3. Дидактика — це педагогічна теорія навчання, яка дає
  наукове обґрунтування його змісту, методів, засобів,
  організаційних форм.

 4. Дидактика — це галузь педагогіки, яка досліджує теорію
  освіти та навчання.

 5. Дидактика (грец. — "навчаю") — частина педагогіки, яка розробляє теорію освіти й навчання, виховання у процесі навчання.


3. Факти і явища системи, які відображають ставлення учнів до навчання і освіти, керівництво цією системою у загальній структурі педагогічного пронесу системи загальної освіти, становлять…

 1. Завдання дидактики.

 2. Предмет дидактики.

 3. Об'єкт дидактики.

 4. Суб'єкт дидактики.


4.Виділіть головні категорії дидактики:

 1. Розуміння.

 2. Навчання.

 3. Сприймання.

 4. Освіта.

 5. Учіння.

 6. Викладання.

 7. Виховання.

 8. Знання.

 9. Розвиток.

 10. Формування.

 11. Уміння.

 12. Навички.

 13. Принципи навчання.

 14. Закономірності навчання.


^ 5. Власна навчальна діяльність учня (студента) — це...

 1. Уміння.

 2. Освіта.

 3. Учіння.

 4. Викладання.

6. Визначте правильне співвідношення між такими дидактичними категоріями та їхніми дефініціями:

 1. Навчання А Б В Г.

 2. Освіта А Б В Г.

 3. Учіння А Б В Г.

 4. Викладання А Б В Г.

А - процес засвоєння систематизованих знань і формування на їх основі світогляду, розвитку пізнавальних сил (мислення, розуму, пам'яті тощо) та результат цього процесу (досягнення певного рівня освіченості);

Б - організація та управління вчителем пізнавальною діяльністю учнів, у результаті чого відбувається розвиток і виховання школярів;

В - процес взаємодії вчителя та учня, в результаті якого учень засвоює знання, набуває вмінь і навичок;

Г - навчальна діяльність учнів, процес їхньої пізнавальної діяльності, завдяки якій вони засвоюють системні знання, оволодівають уміннями і навичками.

^ 7. Що називають навчанням? Із запропонованих відповідей виберіть правильну, довівши неповноту або помилковість інших.

 1. Процес взаємодії вчителя та учнів, в результаті якого учні оволодівають знаннями, вміннями і навичками, методами самостійної пізнавальної діяльності, забезпечується їх інте­лектуальний розвиток, формується науковий світогляд.

 2. Цілеспрямована і систематична робота вчителя, спрямо­вана на озброєння учнів знаннями, уміннями, навичками, під­готовку їх до активної життєвої діяльності.

 3. Діяльність учнів, в результаті якої здійснюється розви­ток інтелектуальних можливостей особистості.

4. Передбачає оволодіння учнями методами навчальної діяльності, в результаті якої буде здійснюватися їхній розумо­вий розвиток.

8. Яке педагогічне поняття визначають як автоматизова­ну дію, що, зазвичай, здійснюється без участі свідомості? Ви­беріть правильну відповідь.

 1. Навички.

 2. Уміння.

 3. Знання.

 4. Переконання.

Схожі:

Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconТести Основи природознавства з методикою Варіант перший
Сукупність процесів, що відбуваються під впливом повітря, води, льоду, коливань температури, життєдіяльності тварин, рослин, людини...
Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconКонспект лекцій з дисципліни «автоматизовані системи управління на транспорті»
Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизовані системи управління на транспорті» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму...
Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconВаріант а варіант Б
З кожної пари професій виберіть одну, найбільш привабливу для вас І запишіть на бланку для відповідей: номер питання та варіант (А...
Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconУ тому, щоб оцінити знання та вміння вступників
Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), їх порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між...
Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconУ тому, щоб оцінити знання та вміння учасників
Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), їх порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між...
Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconУ тому, щоб оцінити знання та вміння учасників
Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), їх порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між...
Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconУ тому, щоб оцінити знання та вміння учасників
Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), їх порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між...
Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
Варіант №1 Автоматизовані, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму вміння називають iconЗавдання для самостійної роботи студентів ІІІ курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1 та 21; варіант...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи