Тема: Учнівське самоврядування icon

Тема: Учнівське самоврядування
Скачати 92.81 Kb.
НазваТема: Учнівське самоврядування
Дата17.09.2012
Розмір92.81 Kb.
ТипДокументиТема: Учнівське самоврядування


1. Учнівське самоврядування як засіб розвитку загальноосвітньої активності учнів, згуртованості шкільного колективу.

2. Органи учнівського самоврядування в школі.

3. Загальні та класні збори – вищі органи учнівського самоврядування в школі і класі.

4. Ділова гра: «Обговорення і прийняття плану роботи учкому на навчальну чверть».


Завдання для самостійної роботи:


1. Написати реферати за темами: «Оптимальна структура учнівського самоврядування у практиці загальноосвітньої школи», «Проблема шкільного самоврядування в роботах А.С.Макаренка, С.Т.Шацького, В.О.Сухомлинського і використання ідей у практиці сучасної школи (міської чи сільської).

2. Розв'язати пед. задачі №98,100.

3. Підготуйте і проведіть диспут «Мої уявлення про гуманізацію стосунків в системі «клас – класний керівник».


Література:

 1. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989. – С. 87-99.

 2. Вульфов Б.З., Поташкин М.М. Организатор и ученическое самоуправление. – М., 1983. – С. 129-138.

 3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 576.

 4. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне, 1996.

 5. Жуков В.П. Из опыта подготовки и проведения классных собраний // Воспитание школьников. – 1981. - №1.

 6. Жуков В,Й. Классное собрание - школа организатора // Воспитание школьников. – 1982. - №1.

 7. Жуков В.И. Классное собрание – школа организатора // Воспитание школьников. - 1982. - №1.

 8. Коротов В.М. Самоуправление школьников. – Просвещение, 1981.

 9. Лутошкин А.Н. Как вести за собой: Старшеклассникам об основах организаторской работы. – М.: Просвещение, 1981.

 10. Олиференко Л. Учком – помощник в организации учебно-воспитательной работы // Воспитание школьников. – 1984. - №4.

 11. Подготовка и проведение классных собраний в 4,5,6-х классах // Спутник классного руководителя. – 1983/1984 уч. год. - С. 27-30, 43-44, 60-61.

 12. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – К.1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

 13. Пуха Ф. Организация работы учкома // Воспитание школьников. – 1990. - №6.

 14. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.

 15. Ученическое самоуправление в школе: сегодня и завтра / Под ред. Л.Ю.Гордина. – К.: Рад. Школа, 1989.

 16. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 528с.

 17. Хозе С.Е. Взрослеть в делах: проблемы школьного самоуправления. – М.: Знание, 1981.

 18. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. - 560 с.Тема: Оптимальний вибір методів і засобів виховання учнів у практиці роботи вчителя


1. Основні поняття методів та засобів виховання.

2. Класифікація методів виховання.

3. Характеристика засобів виховання.

4. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

5. Умови ефективного використання різних засобів виховання.


Завдання для самостійної роботи:

1. Розв'язання пед. задачі № 106, 109.

2. Підготувати і провести засідання круглого столу на тему: «Проблеми виховання».

3. Написати анотацію на книгу А.С.Макаренка «Педагогічна поема».


Література:


  1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 576с.

  2. Педагогика / Под. ред. Ю.К.Бабанского. – М.: Просвещение, 1988. – С. 105-123.

  3. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

  4. Поташник М.М., Кабатченко М.В. Комплексный поход к воспитанию школьников. - М.: Просвещение, 1980. - С. 52-56.

  5. Поташник М.М. Как оптимизировать процесс воспитания. - М.:3нание, 1984.-С. 56-63.

  6. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

  7. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528с.

  8. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. - 560 с.

Тема: Самовиховання учнів


1. Роль самовиховання у формуванні особистості.

2. Сутність самовиховання.

3. Зміст роботи над собою.

4. Характеристика самовиховання щодо різних вікових періодів.

5. Методи самовиховання.

6. Педагогічне керівництво самовихованням.


Завдання для самостійної роботи:

1. Напишіть рецензію на розділ книги Л.І.Рувінського «Самовиховання особистості».

2. Складіть програму професійного самовиховання.

3. Розробіть програму роботи над вдосконаленням власних комунікативних здібностей.

4. Використовуючи педагогічну періодику, доберіть матеріал для участі в засіданні «круглого столу» на тему «Роль і місце самовиховання і перевиховання у формуванні особистості дитини».

5. Підготуйте конспект бесіди зі старшокласниками «Роль самовиховання в моральному становленні особистості».


Література:

    1. Введение в специальность / Под ред. Л.И.Рувинского. - М.: Просвещение, 1988.-С.36 85.

    2. Введение в специальность. - М.: Просвещение, 1988. - С. 176-180.

    3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 576.

    4. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне, 1996.

    5. Донцов Й.А. Самовоспитание личности. - М.: Политиздат, 1984.

    6. Педагогическое руководство самовоспитанием школьников / Под ред. Л.И.Рувинского, С.И.Хохлова. - М.: Высшая школа, 1988.

    7. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

    8. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

    9. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528с.

    10. Юркевич В.С. Об индивидуальном подходе в воспитании волевых привычек. - М.: Знание, 1986. - С. 46-60.

    11. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.Тема: Самостійна робота учнів


1. Поняття самостійної роботи.

2. Система видів самостійної роботи учнів.

3. Шляхи удосконалення домашньої навчальної роботи школярів.


Завдання для самостійної роботи:


1. Напишіть анотацію на книгу В.К.Буряка «Самостоятельная работа учащихся». - М.: Просвещение, 1984.

2. Складіть план факультативу «Як самостійно вчитись».


Література:       1. Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности. -М., 1981.

       2. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. - М., 1984.

       3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 576.

       4. Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию. - М., 1983. – 144 с.

       5. Пидкасистый П.И., Коротяев Б.И. Организация деятельности ученика на уроке. - М., 1985.

       6. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. - К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

       7. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. Высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

       8. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование у учащихся учебных умений. – М., 1987.-С.80.

       9. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр «Академія», 2002.-528с.

       10. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.Тема: Міжпредметні зв'язки в навчальному процесі


  1. Міжпредметні зв'язки як основа формування наукового світогляду.

  2. Основні напрямки формування міжпредметних зв’язків: міжпредметні знання та вміння; міжпредметні задачі.

  3. Проблема інтегративних курсів у сучасних концепціях освіти.


Завдання для самостійної роботи:


1. Напишіть реферати на тему: «Психологічні основи використання міжпредметних зв’язків», «Можливості міжпредметних зв’язків у реалізації розвивальних функцій уроку».

2. Спираючись на аналіз фахової періодичної літератури, наведіть приклад дії міжпредметних зв’язків у навчальному процесі.


Література:


    1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 576.

    2. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. – М., 1981.

    3. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения. – М., 1988.

    4. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. - К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

    5. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

    6. Усова А.В. Межпредметные связи в преподавании основ наук // Народное образование, 1984. - №8.

    7. Система межпредметных связей по предметам естественно-математического цикла / Под ред. В.Н.Федоровой. - М, 1984.

 1. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 528 с.

 2. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.Тема: Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, впровадження досягнень педагогічної науки в практику


1. Поняття передового педагогічного досвіду.

2. Основні напрямки у вивченні педагогічного досвіду.

3. Методи вивчення педагогічного досвіду.


Завдання для самостійної роботи:


1. Підготуйте і проведіть дискусію за темою:

«Досвід, майстерність, талант — що визначає успішність роботи вчителя?»

2. Підготуйте на конференцію доповіді (реферати) за такими темами:

а) «Школа майбутнього. Що пропоную я (із досвіду роботи М.М.Постнікова);

б) «Життя, віддане дітям (життя та діяльність В.О.Сухомлинського);

в) «З чого починається вчитель (із досвіду В.Н.Ільїна);

г) «Це – реальність, а не утопія (про досвід вчителя В.Ф.Шаталова);

д) «Не зрадити мрію (досвід М.П.Щетиніна);

е) «Уроки спілкування (Ш.Щ.Амонашвілі).

Література:

  1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! -М.: Знание, 1983.

  2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. -М.: Педагогика, 1982. -С. 68-124.

  3. Введение в специальность/Под ред. Л.И.Рувинского. М: Просвещение, 1988.-С.180 193.

  4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 576.

  5. Калинкова З.И. Педагогика гуманизма. - М.: Знание, 1990.

  6. Кларкин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М., 1989.

 1. Ильин Е.Н, Рождение урока. -М.: Педагогика, 1986.

 2. Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. - Минск: Народна освета, 1990.

 3. Педагогический поиск / Сост. И.Баженова. - М.: Педагогика, 1990.

 4. Педагогічний пошук / Упоряд. І.Баженова; пер з рос. - К.: Рад. Школа,1988.

 5. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. - К.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

 6. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 368 с.

 7. Сухомлинский В.А. Разговор с молодим директором школы // Избр. произв. В 5т. -Т. 4. -М., 1975.

 8. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528с.

 9. Щамова Т.И. Активизация учения школьников. - М.: Знание, 1979.

 10. Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. - М.: Знание, 1979.

 11. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. - Архангельск, 1990.

 12. Щетинин М.М. Обьять необьятное. - М.: Педагогика, 1986.

 13. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

Схожі:

Тема: Учнівське самоврядування iconМонографія «Учнівське самоврядування в сучасному вимірі» Коротке описання розробки
Книга адресована широкому колу педагогічних працівників, студентам вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, учням загальноосвітніх...
Тема: Учнівське самоврядування iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка
Як на Вашу думку, учнівське самоврядування – це пережиток минулого чи метод формування соціальної компетентності особистості?
Тема: Учнівське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Тема: Учнівське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Тема: Учнівське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
move to 0-1346401
Тема: Учнівське самоврядування iconНаказ №32 Про проведення регіональної науково-практичної конференції лідерів учнівського самоврядування «Проектні технології як засіб формування життєвих компетентностей лідерів учнівського самоврядування»
Чернівецької області на 2013 р та з метою підтримки розвитку учнівського самоврядування, ознайомлення з успішною практикою проектної...
Тема: Учнівське самоврядування iconПро студентське самоврядування
Студентське самоврядування Івано-Франківського національного медичного університету (далі – студентське самоврядування) – це самостійна...
Тема: Учнівське самоврядування iconПроект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування
Чернівецька обласна Рада учнівського самоврядування (далі Рада) – добровільне незалежне об’єднання районних, міських осередків дитячого...
Тема: Учнівське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування
Студентське самоврядування це суспільний студентський рух, об'єднуючий всіх студентів коледжу, для це самостійної діяльності студентів...
Тема: Учнівське самоврядування iconПоложення про органи студентського самоврядування Національної металургійної академії України
Це положення відповідно до чинного законодавства визначає основні принципи студентського самоврядування, його завдання та функції,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи