Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів icon

Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів
НазваПоложення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів
Сторінка1/9
Дата17.09.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗМІСТ


ЗМІСТ ...................................................................................................……..3


РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ.….4

1.1. Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету ….........…………4

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів ...........................................……..9

1.3. Планування і проведення наукової конференції ........................……13

1.4. Оформлення звітних документів з наукової роботи кафедри.

Форми звіту й плану науково-дослідної роботи кафедри .........……14


^ РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ……...23

2.1. Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів Криворізького державного педагогічного університету…………...23

2.2. Положення про студентське наукове товариство Криворізького державного педагогічного університету .........…………………..26

    1. Положення про загальноуніверситетський конкурс студентських наукових робіт .............................................…………………………..29

    2. Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду ..........……31


^ РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ……………...37

3.1. Форма угоди про наукове співробітництво .......................…….........37

3.2. Форми звіту про міжнародне співробітництво .......................……....38

3.3. Інформація про заходи у сфері зовнішніх відносин ...................…...39


Розділ 4. ІНСТРУКТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ГОСПДОГОВІРНИХ ТЕМ ТА ТЕМ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ…………………………………………………………....40


4.1. Форма запиту на фінансування за рахунок державного бюджету…40

4.2.Форма анотованого звіту, за закінченою держбюджетною роботою …..42

4.3.Порядок державної реєстрації та обліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в УкрІНТЕІ ...........………….......45

4.4.Зразки документів щодо науково-дослідної роботи за госпдоговірною тематикою…………………………………………62


ЛІТЕРАТУРА ..............................................……........................................69


^ РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ


1.1. Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету


Розвиток наукових досліджень є неодмінним обов’язком викладачів університету, без науково-дослідної роботи не можна здійснювати підготовку спеціалістів на рівні вимог сучасної науки, науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Науково-дослідна робота в університеті проводиться з урахуванням досягнень вітчизняної і зарубіжної науки.

1. Основними завданнями науково-дослідної роботи в університеті є:

а) проведення актуальних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, що сприяють розвитку науки;

б) збагачення навчального процесу результатами найновіших наукових досліджень; практичне ознайомлення студентів з організацією наукових досліджень та залучення їх до виконання науково-дослідних робіт;

в) підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів.

2. Науково-дослідна робота в університеті проводиться за такими напрямками:

- розробка фундаментальних та пошукових проблем;

- прикладні дослідження і розробка нових технологій;

- вирішення найактуальніших завдань у галузі середньої та вищої освіти;

- вивчення та узагальнення проблем середньої та вищої школи;

- виконання дослідницьких робіт науково-методичного характеру.

Університет бере участь у впровадженні результатів наукових досліджень в практику, а також пропагує досягнення науки, техніки й культури.

3. Університет проводить наукові дослідження в тісному контакті з закладами НАН України і з галузевими академіями, науково-дослідними інститутами і заводськими лабораторіями шляхом погодження планів науково-дослідних робіт, організації спільних наукових досліджень, спільного проведення наукових конференцій, нарад та видання наукових праць з окремих проблем.

4. Науково-дослідна робота в університеті виконується відповідно до плану, що розглядається радою вищого навчального закладу й затверджується ректором.

Плани науково-дослідної роботи розробляються з широкою участю наукової спільноти.

Плани науково-дослідних робіт можуть направлятися зацікавленим організаціям у порядку, що встановлює Міністерство освіти і науки України.

Найбільш актуальні науково-дослідні роботи включаються в плани найважливіших наукових робіт Міністерства освіти і науки України.

Проректор з наукової роботи подає в установлений термін в Міністерство пропозиції щодо проведення найважливіших науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також пропозиції з упровадження завершених робіт на наступний рік.

5. Науково-дослідна робота в університеті проводиться професорами, доцентами, викладачами, асистентами, аспірантами і студентами, а також науковими працівниками й науково-технічним персоналом лабораторій.

6. Для виконання договірних науково-дослідницьких, проектно-конструкторських і дослідних робіт, а також робіт з упровадження завершених наукових досліджень залучаються:

а) штатний професорсько-викладацький і навчально-допоміжний персонал;

б) завідувачі (начальники), інженери, техніки, навчальні майстри, механіки, кваліфіковані робітники навчальних майстерень, лабораторій і кабінетів університету.

7. Договірні роботи, що виконуються за сумісництвом, проводяться в позаурочний час, не передбачений для роботи за штатною посадою.

Співробітники університету, названі в п. 6 даного Положення, які проводять науково-дослідницькі роботи за угодами, а також за планом найважливіших досліджень МОНУ, мають право на отримання платні за роботу до 50% окладу за суміщенням.

` 8. Університет має право в установленому порядку витрачати кошти на виготовлення дослідних макетів, зразків машин, лабораторних стендів для випробування, видавництво наукових праць за рахунок держбюджетних асигнувань, а також за рахунок коштів договірних науково-дослідних робіт за рахунок позабюджетних коштів.

9. Зразки машин, апаратура й устаткування, дослідні макети, лабораторні стенди, виготовлені для виконання договірних науково-дослідницьких робіт за рахунок коштів замовника, підлягають безвідплатній передачі університету після закінчення означених робіт для укомплектування лабораторій, кафедр, бібліотеки.

10. Відповідальність за виконання плану науково-дослідних робіт кафедри, факультету несуть відповідно завідувач кафедри, декан факультету.

Завідувачі кафедр подають проректору з наукової роботи звіти про результати науково-дослідної роботи 10 числа наступного за звітним роком місяця.

11. Проректор з наукової роботи, декани факультетів і завідувачі кафедр організують перевірку виконання планів науково-дослідних робіт і пропозицій щодо впровадження завершених робіт з залученням наукової спільноти і зацікавлених організацій.

12. Річні звіти про виконання плану науково-дослідних робіт кафедрами університету обговорюються й затверджуються радою університету до першого лютого наступного за звітним роком.

У річних звітах дається оцінка якості виконаних досліджень і результатів їх впровадження.

13. Наукові звіти з усіх завершених науково-дослідних робіт і додатки до них (креслення, фотознімки та ін.) університет зобов’язаний зберігати в двох примірниках: один примірник - в науковому відділі, другий - на кафедрі (лабораторії), що виконувала роботу.

Звіти про договірні науково-дослідні роботи разом з відзивами рецензентів, висновками рад про ці роботи направляються організаціям, що фінансують роботу, в термін, що передбачений угодою на виконання робіт.

Звіти з науково-дослідних робіт, що ввійшли в плани найважливіших досліджень МОУ, направляються Управлінню науки МОНУ в термін, що передбачений відповідним наказом Міністерства.

14. Проректор з наукової роботи щорічно подає МОНУ річний звіт про виконання і впровадження науково-дослідних робіт за минулий рік - до 1 лютого наступного року.

15. Проректор з наукової роботи подає в установленому порядку матеріали по завершених науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах у місячний термін після їх завершення для реєстрації в УкрІНТЕІ.

Проректор з наукової роботи зобов’язаний подати в установленому порядку для патентування за кордоном найважливіші наукові розробки.

16. Для координації і підведення підсумків науково-дослідної розробки університету й широкого обговорення найбільш вагомих наукових робіт проректор з наукової роботи проводить наукові тематичні конференції.

З найбільш актуальних проблем проводяться міжвузівські конференції з участю зацікавлених міністерств та відомств.

17. Університет видає наукові праці, збірки доповідей наукових конференцій, анотації завершених наукових робіт.

План видавничої діяльності розглядається радою університету і затверджується ректором.

18. Ректор університету має право преміювати науковців за успішне вирішення наукових проблем і їх впровадження, підготовку монографій, підручників, навчальних посібників, підготовку наукових кадрів. Здійснюється преміювання згідно діючого “Положення про використання фонду матеріального заохочення”.

19. Фінансування наукових досліджень, що проводяться університетом, а також видавнича діяльність і наукові конференції здійснюються за рахунок:

- коштів, що виділяються університету на проведення наукових досліджень професорсько-викладацьким складом в межах основного робочого часу;

- коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і пошукових наукових досліджень, внесених до плану найважливіших досліджень МОНУ;

- за рахунок прибутку, одержаного від науково-виробничої діяльності, та частково із позабюджетних коштів;

- коштів, що надійшли для виконання науково-дослідної роботи за угодами з замовником (при наявності угоди).

20. Університет може проводити науково-виробничу діяльність, що направлена на реалізацію фундаментальних і прикладних досліджень, розширення форм впровадження результатів досліджень в навчальний процес, покращення експериментальної і матеріальної бази університету.

До науково-виробничої діяльності університету відносяться:

- виробництво малосерійної науково-технічної продукції;

- розробка і поставка споживачам програмних засобів обчислювальної техніки;

- надання наукових послуг з використанням наукової апаратури і обчислювальної техніки;

- послуги в області інформатики, маркетингу, патентно-ліцензійного й інформаційного обслуговування, консультування й інші послуги.

21. Інтеграція навчального процесу і науки в університеті може здійснюватися за рахунок:

- участі студентів у складі наукових колективів кафедр;

- підготовки спеціалістів на основі використання останніх досягнень науки й техніки відповідно до напрямків науково-технічного прогресу і соціально-економічної потреби у спеціалістах нового рівня;

- створення навчально- науково-виробничих об’єднань і комплексів, базових кафедр, науково-навчальних центрів;

- залучення студентів до участі в науково-дослідній і проектно-конструкторській роботі, що виконується за рахунок коштів державного бюджету та за угодами з замовниками, і встановлення нормативу (не нижче 10%) загального фонду заробітної плати на оплату праці студентів, що залучені до виконання названих робіт;

- проведення на базі наукових підрозділів, кафедр різноманітних форм активної навчальної роботи: виконання дипломних і курсових робіт навчальної і виробничої практики, цільового використання в процесі навчання наукової апаратури й обчислювальної техніки, сучасних методик досліджень й вимірів, автоматизованих банків даних та ін.;

- розробка і впровадження в навчальний процес нових технічних засобів навчання, що створені в результаті наукових досліджень; стендових і тренувальних пристроїв, лабораторних установок, лекційних курсів, комп’ютерних навчальних посібників і практикумів;

- проведення наукової, методичної й організаційної роботи з розвитку різних форм наукової творчості студентів у взаємозв’язку з навчальним процесом і в позаурочний час.

22. Університет може здійснювати наукове співробітництво з вищими навчальними закладами й організаціями зарубіжних країн, розвивати зовнішньоекономічну діяльність на комерційній основі.

Міжнародне наукове співробітництво й зовнішньоекономічна діяльність університету охоплює такі напрямки і види робіт:

- спільну з зарубіжними навчальними закладами й науковими організаціями розробку науково-технічних проектів з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки;

- розробка й створення високоефективної науково-технічної продукції на комерційній основі;

- закордонне стажування вчених університету з метою проведення спільних досліджень й глибокого вивчення наукових проблем;

- створення спільних наукових лабораторій, випуск на їх базі наукоємкої конкурентноспроможної науково-технічної продукції і надання науково-виробничих послуг на контрактній основі;

  • реалізація в установленому порядку за кордоном програмної науково-технічної продукції, що виробляє університет,

  • за результатами виконаних наукових досліджень;

- продаж в установленому порядку ліцензій, “ноу-хау”, взаємні поставки науково-технічної продукції на кооперативній основі, надання й отримання в оренду обчислювальної техніки, унікальних засобів вимірювань;

  • придбання в установленому порядку на зарубіжному ринку унікальної наукової апаратури, приладів та матеріалів, проведення маркетингу, надання консультаційних послуг в різних галузях діяльності.^ 1.2. Підвищення кваліфікації викладачів


Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється шляхом навчання в аспірантурі, докторантурі, в ІПК (інститут підвищення кваліфікації), ФПК (факультет підвищення кваліфікації), шляхом переведення кандидатів наук, які працюють у вищих навчальних закладах, на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій та шляхом стажування. Умови, тривалість та оплата навчання в ІПК, ФПК визначаються безпосередньо закладом, який запрошує слухачів. Положення про аспірантуру, докторантуру та переведення кандидатів наук, які працюють у вищих навчальних закладах, на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій визначені в "Збірнику основних документів з питань організації роботи аспірантури Криворізького державного педагогічного університету". Підвищення кваліфікації викладачів планується завідувачем кафедри на кожний рік. План підвищення кваліфікації складається у відповідності до форми, що наведена у параграфі 1.4., та подається в науковий відділ разом із загальним планом науково-дослідної роботи кафедри на наступний рік. Викладачі, які планували підвищення кваліфікації, звертаються до наукового відділу з відповідною заявою, що містить візи завідувача кафедри та проректора з наукової роботи. Викладачі, які планують стажування у навчальних чи науково-дослідних закладах, мають заповнити форму "Програма стажування та звіт про її виконання" і затвердити її у проректора з наукової роботи.

^ Зразок заяви про підвищення кваліфікації

Ректору Криворізького державного

педагогічного університету

проф. Буряку В.К.

доцента кафедри всесвітньої історії

Іванченка Івана Івановича


заява.

Прошу надати стажування на кафедрі історіографії і джерелознавства Дніпропетровського державного університету з 01.03.2003 по 01.04.2003

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconПоложення Версія 01 Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Сумського державного університету Додаток 4
Нумерація зазначається відповідно до номера контрольного показника в додатку 1 «Контрольні показники накопичувальної системи обрахування...
Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальні положення
України від 24. 01. 2013р. №48 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26. 03. 2013р. №488/23020), визначає види, форми, зміст,...
Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів у Національному університеті харчових технологій
Науково-дослідна робота студентів (далі ндрс) є невід’ємною складовою наукової діяльності університету І першим етапом у підготовці...
Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
Франка (далі – Положення) визначає види, форми, зміст, порядок, тривалість, періодичність і результати підвищення кваліфікації та...
Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету Затверджено Ученою радою внту 30 травня 2012 року (протокол №10) Вінниця
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів iconПро обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи