Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено icon

Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено
Скачати 246.95 Kb.
НазваРобоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено
Дата20.09.2012
Розмір246.95 Kb.
ТипРобоча програма


КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ


РОБОЧА ПРОГРАМА

для студентів заочного відділення з курсу

МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Підготовлено:

к.п.н., доцентом кафедри педагогіки Лаврентьєвою О.О.


Затверджено на засіданні кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету:

(протокол № 4 від 18 жовтня 2007 р.)


Кривий Ріг – 2007

Курс «Методика виховної роботи» є логічним продовженням курсу «Педагогіка», органічно пов’язаного з педагогічною практикою та виховною роботою сучасної школи.

Метою курсу є надання теоретичних основ та навичок управління процесом виховання учнів; усвідомлення та практичне використання законів, закономірностей, принципів, технологій, інноваційних методів та прийомів у здійсненні педагогічного керівництва вихованням учнів сучасної школи.

Основні завдання курсу:

 • поглиблення, розширення, закріплення знань, умінь та навичок з теорії і методики виховання на основі комплексного підходу до організації та проведення виховного процесу у сучасній школі;

 • формування стійкого інтересу до творчої педагогічної діяльності, використання передового педагогічного досвіду;

 • опанування методикою та технологією організації виховного процесу.

Під час вивчення курсу «Методика виховної роботи» студенти мають:

 • закріпити та розширити знання з теорії навчання та виховання;

 • навчитися: визначати рівень вихованості учнів та розвитку учнівського колективу з використанням комплексу психолого-педагогічних методів; аргументовано висувати конкретні виховні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів і дитячого колективу; планувати систему позакласної виховної роботи; доцільно обирати та використовувати різноманітні форми, методи, засоби організації та згуртування учнівського колективу; володіти уміннями залучати учнів до творчої .колективної діяльності; допомагати роботі дитячих та юнацьких громадських організацій; спрямовувати діяльність учителів, батьків, вихователів груп подовженого дня, громадськості у вихованні дітей; встановлювати доцільний стиль відносин з дітьми, батьками та учителями.

Програма курсу «Методика виховної роботи» для студентів заочного відділення розрахована на:

4/6 годин лекційних занять; 6/4 годин лабораторно-практичних; 96 годин самостійної роботи, 2 години – залік.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Зміст роботи

Кількість годин

Лекції

Л/пр

Сам.робПредмет та зміст курсу МВР. Завдання виховної роботи в сучасній школі та її планування

2

2


Методика і техніка вивчення окремих учнів та учнівського колективу, використання його результатів у виховній роботі8Методика організації морального виховання учнів

2
2Методика організації громадянського виховання учнів та учнівське самоврядування
2

2Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі8Методика підготовки та проведення рухливих ігор8Методика організації екологічного виховання8Методика профорієнтаційної роботи в школі8Методика організації трудового та економічного виховання2Методика організації естетичного виховання учнів8Методика формування емоційної культури учнів8Методика організації взаємодії школи та сім’ї8Методика підготовки майбутнього сім’янина8Методика організації КТС

2
8Облік та оцінювання результатів виховної роботи
2

2Педагогічне спілкування. Особистість вихователя8
^ Залік – 2 години

Всього – 108 годин

4/6

6/4

96


ЛЕКЦІЇ


Тема 1: Предмет та зміст курсу МВР. Завдання виховної роботи в сучасній школі та її планування


Мета: розкрити технологію організації виховного процесу, проаналізувати завдання виховної роботи в сучасній школі та визначити конкретні технології аналізу ефективності процесу виховання, його цілевизначення та планування.

План

 1. Предмет і завдання курсу «Методика виховної роботи». Основні категорії та поняття.

 2. Основні напрями виховної роботи та практична діяльність класного керівника.

 3. Особливості виховної роботи в сучасній школі. Планування виховної роботи.

Література:

 1. Концепція національного виховання // Рідна школа. - 1995. - №6. – С.3-8.

 2. Кацинська Л., Дем’янюк Т. Класний керівник: проблеми, досвід, перспективи. – Рівне, 1997. – 250 с.

 3. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.

 4. Коберник О. Проектування навчально-виховного процесу в школі // Рідна школа. – 1999. - №6. – С. 10-12.

 5. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом иснтитуте. – Киев-Одесса, 1988. – 158 с.

 6. Кузь В.Г. Основи національного виховання. – К.: Либідь, 1996. – 90 с.

 7. Планування виховної роботи в середніх закладах освіти // Інформаційний збірник МО України. – 1998. - № 14.

 8. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Основа, 2005. – 128 с.

 9. Яворська Г.Х. Педагогіка для працівників: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 335 с.Тема 2: Методика організації морального виховання учнів


Мета: розкрити та уточнити сутність та зміст ключових понять з моральної культури, визначити критерії оцінки моральної культури. Познайомити з методикою формування моральної культури, основними формами та методами.

План

 1. Суть, завдання та зміст морального виховання учнів на сучасному етапі.

 2. Критерії оцінки моральної культури учнів.

 3. Методика формування моральної культури учнів.

Література

 1. Бех І.Д. Моральний розвиток особистості // Рідна школа. – 2004. - №1. – С. 16-18.

 2. Білоусова В.О., Говорун Т.В., Кисельова Н.Й. Виховання культури поведінки учнів. – К.: Радянська школа, 1986. – 160 с.

 3. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с.

 4. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.

 5. Коберник І. Моральне виховання – традиції, проблеми, інновації // Рідна школа. – 2002. - №5. – С. 42-44.

 6. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів / За заг. ред. В. Дімеденка. – К.: ІЗМН, 1996. – 204 с.

 7. Смолянцев Ю.М. Мораль и нравы: диалектика взаимодействия. – М.: Просвещение, 1989. – 145 с.


Тема: Методика організації колективних творчих справ

Мета: надати основні поняття, сутність, структуру та відмінності «комунарської методики», етапи проведення КТС, вимоги до організації різних видів КТС, їхз виховних можливостей.

План

 1. Поняття виховного колективу

 2. КТС, їх види та виховні можливості.

 3. Структура КТС, етапи колективної творчості.

 4. Методика проведення різних КТС.

Література:

 1. Агеев В.С. Межгрупповое воздействие: Социально психологические проблемы – М.: МГУ, 1989. – 240 с.

 2. Добрович А.Б. Воспитатель о психологии и психологии общения: Книга для учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987. – 205 с.

 3. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. – М.: Просвещение, 1990. – 144 с.

 4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

 5. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.

 6. Кульневич СВ., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и классных руководителей, студентов пед. заведений - Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2000. – 330 с.

 7. Петровский А.В. Психологическая теория коллектива. – М.: Педагогика, 1979. – 186 с.

 8. Рожков М. И. Классному руководителю. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 310 с.

 9. Уманский Л.П. Психология организаторской деятельности. – М.: Просвещение, 1980. – 240 с.

^ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 1

Тема: Методика організації виховної роботи в сучасній школі

Мета: націлити студентський колектив групи на технологію проведення занять з курсу, визначити мету та зміст виховної роботи класного керівника, уточнити та конкретизувати сучасні методи та форми виховної роботи.
^
Інформаційний блок

 1. Мета та зміст виховної роботи в сучасній школі.

 2. Класифікація методів та форм виховання.

 3. Методика проведення усного журналу, бесіди «за круглим столом», дискусії.
^
Практичний блок

 1. Підготувати дискусію «Бути вихованим – що це значить?».

 2. Запропонувати проект бесіди за «круглим столом» «Ми живемо, щоб залишити слід».

 3. Скласти план проведення тематичного усного журналу «Кривий Ріг – моє місто».
^
Рефлексивний блок

 1. Які основні функціональні обов’язки класного керівника і його права у сучасній школі?

 2. Основні напрямки роботи класного керівника. У чому Ви вбачаєте відмінність між позакласною та позашкільною виховною роботою класного керівника?

 3. Які загальні функції виконують форми виховної роботи? Як створюються форми виховної роботи?

 4. Аукціон ідей: назвіть різноманітні форми проведення виховних заходів, які можна використати у виховній роботі з класним колективом. Класифікуйте їх.

 5. Чим обумовлена варіативність у діяльності класного керівника? Підтвердить власні судження прикладом?
^
Блок вільного обміну інформацією

 1. Які основні недоліки у роботі класного керівника Вам довелося виявити під час педагогічної практики або навчання у школі?

 2. Які новітні форми проведення виховних заходів Вам довелося зустріти у літературі або у власній практиці?
^
Блок самоосвіти

 1. Концепція національного виховання (Схвалена Всеукраїнською радою працівників освіти 30 червня 1994 року) // Рідна школа. - 1995. - №6. – С. 3-8.

 2. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.

 3. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом иснтитуте. – Киев-Одесса, 1988. – 158 с.

 4. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. – К.: Ґенеза, 2005. – 447 с.

 5. Методичне забезпечення виховної роботи в школі //Завуч. – 2001. - №4(82) – С. 3-4.

 6. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 384 с.

 7. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Основа, 2005. – 128 с.Заняття № 2

Тема: Методика організації громадянського виховання учнів та учнівського самоврядування

Мета: уточнити сутність та зміст поняття «громадянська культура», надати практичні навички, опрацювати прийоми та методики керування учнівським самоврядуванням у сучасній школі.
^
Інформаційний блок

 1. Сутність, завдання та зміст громадянського виховання учнів на сучасному етапі.

 2. Критерії оцінки громадянської культури.

 3. Методика формування громадянської культури.

 4. Учнівське самоврядування як дійовий спосіб поєднання теорії та практики у вихованні громадянина демократичного суспільства.

 5. Форми учнівського самоврядування: шкільний парламент, рада лідерів, кабінет міністрів, учнівська рада.

 6. Методика проведення класних зборів, засідання ради класу.
^
Практичний блок

 1. Опрацювати анкету для вивчення рівня сформованості громадянської культури старшокласників.

 2. Провести виховний захід на одну із запропонованих тем: бесіду «за круглим столом» «Азбука шкільної демократії»; усний журнал «Наш закон – наша сила», виховну годину «Свято української матері».

 3. Опрацювати втілення соціальних проектів. Орієнтовні теми: «Ініціатива добрих справ», «Милосердя», «Будинок без самотності» тощо.
^
Рефлексивний блок

 1. Чи дістали змін зміст та завдання громадянського виховання на Україні упродовж останніх років? У чому саме? Підтвердить свою позицію прикладами.

 2. Про які моделі учнівського самоврядування Ви дізналися протягом заняття?

 3. Чи є сьогодні необхідність у впровадженні та педагогічному керівництві учнівським самоврядуванням? Які уміння та навички має набути вихователь для його успішного здійснення?

 4. Як Ви ставитеся до суспільних доручень у класі? Як вони повинні розподілятися між учнями?
^
Блок вільного обміну інформацією

 1. Опрацюйте орієнтовний план роботи класного керівника з активом класу на чверть.

 2. Завдання-ситуація (для ініціативних груп студентського колективу): класний керівник на початку року має створити актив класу, розподілити доручення між учнями. Підготуйте план діяльності класного керівника та запропонуйте прийоми, які слід використати для того, щоб створення органів самоврядування пройшло якнайбільш ефективніше.
^
Блок самоосвіти

   1. Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навч.-метод. посіб. / Ігнатенко П.Р, Поплужний В.Л., Косарева Н.І. – К.: ІЗМН, 1997. – 252 с.

   2. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с.

   3. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.

   4. Красникова Е.А. Модели гражданского образования. Практические рекомендации преподавателям и школьным администраторам // Управление школой. – 1998. - № 14. – С.1.

   5. Красовицький М.Ю. Виховна робота в школі: досвід і проблеми. – К.: Освіта, 1992. – 183 с.

   6. Мистецтво шкільного самоврядування /Упор. М. Голубенко. – К.: Ред. загальнопедагог. газ., 2004. – 120 с.

   7. Панасюк О.Ф. Друг – це означає другий Я! // Позакласний час. – 2000. - №7. – С. 16-18.

   8. Ученическое самоуправление в школе: сегодня и завтра / Сост. В.А. Жуков. – К.: Радянська школа, 1989. – 334 с.

   9. Чорна К. Уроки громадянського виховання в старших класах // Шлях освіти. – 2002. - № 1. – С. 27-30.

   10. Ягупов В.В. Педагогіка.- К.: Либідь, 2003. – 560 с.


Заняття № 3

Тема: Облік та оцінювання результатів виховної роботи

Мета: визначити критерії оцінювання результативності виховного процесу, надати практичні навички щодо обліку проведення та оцінювання виховної роботи, способів його коректування та удосконалення.

Інформаційний блок

 1. Діагностика вихованості, її спрямованість та особливості.

 2. Критерії вихованості та ефективності виховної роботи.

 3. Методика діагностики вихованості. Коректування та удосконалення методики виховної роботи.
^
Практичний блок

 1. Опрацювати анкету для визначення рівня вихованості учнів.

 2. Скласти програму з діагностики рівня вихованості учнів різних вікових груп.
^
Рефлексивний блок

  1. Чи слід вивчати ефективність окремих форм виховної роботи? Яким чином?

  2. Які основні проблеми Ви вбачаєте у підвищенні рівня вихованості сучасного школяра?
^
Блок вільного обміну інформацією

 1. Що є показником результативності виховного процесу?

 2. Назвіть методи, які були застосовані для визначення рівня вихованості учнів.

 3. Провести аукціон ідей або дебати. Орієнтовна тема: «Мій погляд на виховний процес у сучасній школі».

Питання для обговорення

 1. Які переваги та недоліки виховного процесу у сучасній школі?

 2. Чи знаєте Ви приклади вдалої організації виховного процесу?

 3. Чи відомі Вам системи виховання у зарубіжному досвіді? Чи можна їх застосувати у національній системі виховання? Чому?

 4. Чи повинні змінюватися виховні завдання відповідно до змін у суспільному житті?

 5. Якою Ви бачите виховну систему для своєї дитини? Яка роль батьків, суспільства, школи у формуванні в неї найважливіших рис особистості?
^
Блок самоосвіти

 1. Бех І.Д. Моральний розвиток особистості // Рідна школа. – 2004. - №1. – С. 16-18.

 2. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с.

 3. Зосимовський А. Критерії моральної вихованості // Педагогіка. – 1992. - №11-12.

 4. Зязюн І. А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. - К.: Генеза, 1997. – 245 с.

 5. Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися. – М.: Просвещение, 1980. – С. 78-83.

 6. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

 7. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.

 8. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. – Киев-Одесса: Вища школа, 1988. – 260 с.

 9. Красовицький М.Ю. Виховна робота в школі: досвід і проблеми. – Харків: Освіта, 1992. – С. 164-169.

 10. Матьоша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. - К.: Шкільний світ, 1995. – 110 с.

 11. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Основа, 2005. – 128 с.

 12. Яворська Г.Х. Педагогіка для працівників: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 179 - 223.
^

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИМетодика і техніка вивчення окремих учнів та учнівського колективу, використання його результатів у виховній роботі – 8 годин


Педагогічна діагностика, педагогічна прогностика, контроль, методика та техніка вивчення учнів та учнівського колективу, програма вивчення особистості, учнівського колективу.


^ Методика організації морального виховання учнів – 2 години


Моральне виховання, мораль, етика, менталітет, загальнолюдське, моральні цінності, національні моральні цінності, гуманізм, патріотизм, інтернаціоналізм, моральний ідеал, моральний обов’язок, дисципліна.

Критерії оцінки моральної культури учнів, методика формування моральної культури учнів, методика та етапи роботи щодо формування відповідального ставлення до навчання.


^ Методика організації громадянського виховання учнів та учнівське самоврядування – 2 години

Громадянин, громадянське виховання, громадянськість, громадянська освіта, громадянська самосвідомість, почуття громадянської гідності, почуття громадянського обов’язку, почуття громадянської відповідальності, громадянська совість, громадянська мужність, громадянська активність, громадянські цінності та чесноти, громадянська культура, учнівське самоврядування, волонтерський рух, моделі самоврядування.

Методика організації роботи учнівського самоврядування, взаємодія та педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням.


^ Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі – 8 годин

Нація, етнос, національне виховання, ідеал національного виховання, звичай, обряд, традиція, родинне виховання, козацька педагогіка, українські вечорниці.

Методика проведення українських вечорниць, виховних заходів з використанням національних традицій, звичаїв та обрядів.


^ Методика підготовки та проведення рухливих ігор – 8 годин

Загальні підходи до організації та проведення рухливих ігор.

Методика організації та проведення рухливих ігор у оздоровчому таборі.

Методика організації та проведення рухливих ігор у групі подовженого дня.

Методика організації та проведення рухливих ігор з учнями середніх класів.

Методика організації та проведення рухливих ігор з учнями під час екскурсії.

Методика організації та проведення рухливих ігор зі школярами у туристичному поході.

Методика організації та проведення рухливих ігор під час екскурсії в природу.

Методика організації та проведення командних рухливих ігор.

Методика організації та проведення українських народних рухливих ігор.

Методика організації та проведення рухливих ігор народів різних країн.

Методика організації та проведення комплексних рухливих ігор


^ Методика організації екологічного виховання – 8 годин

Нація, етнос, національне виховання, ідеал національного виховання, звичай, обряд, традиція, родинне виховання, козацька педагогіка, українські вечорниці.

Методика проведення українських вечорниць, виховних заходів з використанням національних традицій, звичаїв та обрядів.


^ Методика профорієнтаційної роботи в школі – 8 годин

Профорієнтація, форми, методи, види профорієнтації на сучасному етапі розвитку суспільства. Методика та етапи роботи з профорієнтації з учнями різних вікових груп.

Методика проведення вікторини, рольових та ділових ігор, презентації професії, анкети з визначення професійних інтересів учнів різних вікових груп, аукціону ідей, тижня профорієнтації.


^ Методика організації трудового та економічного виховання – 2 години

Екологія, екологічне виховання, екологічна культура, шанобливе ставлення до природи. Форми та методи формування в школярів шанобливого ставлення до природи, методика організації природоохоронної діяльності. Етапи роботи сучасної школи з виховання екологічної культури.

Економічне виховання, економічна культура, економічне мислення, риси економічного мислення: науковість, гнучкість, реалістичність, масштабність; матеріальні і духовні потреби, трудове виховання, Методика роботи педколективу з виховання економічної культури сучасного школяра в умовах ринку праці.

Методика проведення екскурсії в природу, вікторини, рольових та ділових ігор, тижня екології.


^ Методика організації естетичного виховання учнів – 8 годин

Естетика, естетичне виховання, естетичний смак, естетичні ідеали, почуття, уподобання, естетична діяльність. Форми, методи, засоби та етапи роботи з естетичного виховання.

Методика проведення літературної вітальні, розважального вечора, дискотеки.


^ Методика формування емоційної культури учнів – 8 годин

Емоції, їх види, емоційне насичення, емоційне голодування, емоційна культура особистості, шляхи, засоби та методи її формування.

Методика проведення розважального вечора, дискотеки, психологічного практикуму, тренінгу, елементів арт-терапії.


^ Методика організації взаємодії школи та сім’ї – 8 годин

Сім’я, функції сім’ї, правові та моральні основи сім’ї, авторитет батьків, істинний авторитет, авторитет фальшивий, родинне виховання, статеве виховання, форми роботи з батьками.

Методика проведення анкети з метою визначення готовності школярів до сімейного життя, методика проведення батьківських зборів, конференцій, засідання клубу.


^ Методика підготовки майбутнього сім’янина – 8 годин

Сім’я, функції сім’ї, правові та моральні основи сім’ї, статеве виховання.

Методика проведення анкети з метою визначення готовності школярів до сімейного життя, методика проведення конференцій, засідання клубу. Специфіка методики проведення дискусії, ділових та рольових ігор, інтерв’ю з метою формування у школярів якостей, необхідних для повноцінного сімейного життя.


^ Методика організації КТС – 8 годин

Колектив, виховний колектив, комунарська методика, колективно творча справа, Рада справи.

Етапи проведення КТС, вимоги щодо організації та структури КТС, прийоми, методи активізації діяльності вихованців під час підготовки, проведення та підведення підсумків КТС. Види КТС.


^ Облік та оцінювання результатів виховної роботи – 2 години

Критерії оцінки результативності виховного процесу, методика визначення результатів виховного процесу, облік, аналіз та оцінка результатів виховного процесу, діагностика вихованості.


^ Педагогічне спілкування. Особистість вихователя – 8 годин

Педагогічне спілкування, стилі спілкування, навіювання, співробітництво, види спілкування, типи спілкування, рівні спілкування, педагогічний такт, комунікативна культура вчителя.

^

Запитання до заліку з МВР


 1. Методика проведення батьківських зборів.

 2. Методика проведення етичних бесід.

 3. Методика проведення природоохоронної роботи з учнями.

 4. Методика проведення тематичних конференцій.

 5. Методика вивчення учнівського колективу.

 6. Методика проведення читацьких конференцій.

 7. Методика вивчення особистості учня.

 8. Методика використання народних традицій у виховній роботі з учнями різних вікових категорій.

 9. Методика підготовки і проведення тижня профорієнтації в школі.

 10. Методика проведення вікторини.

 11. Методика проведення творчих конкурсів.

 12. Методика проведення диспутів.

 13. Методика проведення класних зборів.

 14. Методика проведення виховної години.

 15. Методика проведення позакласних заходів з естетичного виховання учнів.

 16. Методика проведення пізнавальних вечорів.

 17. Методика проведення бесіди за «круглим столом».

 18. Методика формування емоційної культури учнів.

 19. Методика проведення предметних тижнів (за профілем обраного факультету).

 20. Методика виховної роботи з формування в учнів відповідального ставлення до навчання.

 21. Методика проведення «українських вечорниць».

 22. Методика проведення усного журналу.

 23. Методика роботи класного керівника з підготовки учнів до сімейного життя.

 24. Методика проведення рухливих ігор з учнями різного віку.

 25. Методика здійснення економічного виховання учнів різних вікових груп.

 26. Методика проведення колективних творчих справ.

 27. Методика проведення тематичних екскурсій.

 28. Методика формування культури поведінки.

 29. Методика проведення анкети з метою вивчення міжособистісних стосунків у сім’ї.

 30. Методика вивчення рівнів вихованості учнів.

 31. Методика проведення ділових ігор.

 32. Методика проведення предметних гуртків.

 33. Методика роботи з морального виховання учнів.

 34. Методика проведення дискусії.^

СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с.

 2. Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися. – М.: Просвещение, 1980. – 110 с.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

 4. Кацинська Л., Дем’янюк Т. Класний керівник: проблеми, досвід, перспективи. – Рівне, 1997. – 280 с.

 5. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.

 6. Книга класного керівника: Довідково-методичне видання / Упоряд. С.В. Кириленко, Н.І. Косарева. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.

 7. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом иснтитуте. – Киев-Одесса: Вища школа, 1988. – 260 с.

 8. Кондрашова Л.В. Превентивная педагогика. – К.: Вища школа, 2005. – 231 с.

 9. Кондрашова Л.В., Соколова Л.Е. Формирование эмоциональной культуры старшеклассников средствами учебно-воспитательного процесса. – Кривой Рог, 1994. – 80 с.

 10. Концепція національного виховання // Рідна школа. - 1995. - №6. – С. 3-8.

 11. Красовицький М.Ю. Виховна робота в школі: досвід і перспективи. – Харків: Освіта, 1992. – 183 с.

 12. Красовицький М.Г. Методика виховної роботи. – К.: Освіта, 1992. – 215 с.

 13. Кузь В.Г. Основи національного виховання. – К.: Либідь, 1996. – 90 с.

 14. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П.. Омельченко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с.

 15. Кульневич СВ., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и классных руководителей, студентов пед. заведений - Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2000. – 330 с.

 16. Максимова В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академія, 2002. – 272 с.

 17. Методика виховної роботи з використанням народних традицій: Методичні рекомендації /Укл. Соколова Л.Є., Соколова І.В. – Кр. Ріг, 2000. – 50 с.

 18. Програма літньої педагогічної практики студентів у дитячих оздоровчих таборах / Укл. Долгая Н.В., Друзь З.В. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004. – 20 с.

 19. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 384 с.

 20. Рожков М. И. Классному руководителю. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 310 с.

 21. Сазонов В.П. Организация воспитательной работы в классе.- М.,2000.

 22. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Основа, 2005. – 128 с.

 23. Уманский Л.П. Психология организаторской деятельности. – М.: Просвещение, 1980. – 240 с.

 24. Школа класного керівника/ Упоряд. М. Голубенко. – К., Шкіл. світ, 2005. – 128 с.

 25. Яворська Г.Х. Педагогіка для працівників: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 335 с.
^

Періодичні видання


Виховна робота в школі

Відкритий урок

Все для вчителя

Обдарована дитина

Позакласний час

Практична психологія та соціальна робота

Шкільний світ
^

Список рекомендованої літератури


 1. Березок О.С. Методика трудового виховання та профорієнтації учнів // Практикум з педагогіки: Навчальний посібник / За ред. О. Дубасюк, А. Іванченко. – К.: ІСДО, 1996. – 432 с.

 2. Білоусова В.О., Говорун Т.В., Кисельова Н.Й. Виховання культури поведінки учнів. – К.: Радянська школа, 1986. – 160 с.

 3. Виховний потенціал народного календаря // Радянська школа - 1990. - №9. – С. 12-14.

 4. Виховні бесіди. 5-8 класи / Упоярд. Л. Шелестові, Ю. Царенко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.

 5. Калюжний А.А. Психология формирования имиджа учителя. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 222 с.

 6. Кондрашова Л.В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися. – М.: Прометей, 1990 – 160 с.

 7. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. – К.: Ґенеза, 2005. – 447 с.

 8. Крикунов А. С., Чернышев А. С., Луньков А.И. Социально – психологические основы работы классного руководителя. – М.: просвещение. – 1989. – 108с.

 9. Крисаченко В.С. Екологічна культура: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 352с.

 10. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб. для студентов. – М.: Академия, 2000. – 230 с.

 11. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М.: Просвещение, 1986. – 202 с.

 12. Матьоша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. - К.: Шкільний світ, 1995. – 110 с.

 13. Методичне забезпечення виховної роботи в школі //Завуч. – 2001. - №4(82). – С. 3-4.

 14. Мистецтво шкільного самоврядування / Упор. М. Голубенко. – К.: Ред. загальнопедагог. Газ., 2004. – 120 с.

 15. Николаева С.Н. Теорія и методика экологического образования детей: Учеб. пособие для студ. высш. пед. уч. заведений. – М.: Академия, 2002. – 336 с.

 16. Організація роботи з батьками в середніх закладах освіти. Методичні рекомендації // Шкільний світ. – 2002. - № 33. – 30 с.

 17. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів/ За заг. ред. В. Дімеденка. – К.: ІЗМН, 1996. – 204 с.

 18. Планирование воспитательной работы в классе: Методическое пособие / Под ред.. Е.Н. Степанова. – М.: СФЕРА, 2001. – 128 с.

 19. Проблеми становлення особистості у навчально-виховному процесі// Основи практичної психології. – К.: Либідь, 1999. – С. 402-447.

 20. Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед.ин-тов /Под ред. А. Д. Сазонова. – М.: Просвещение, 1988. – 221 с.

 21. Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: в 2-х томах. – М.: Академия, 2002.

 22. Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини. – – К.: Освіта, 1995. – 55 с.

 23. Сорока Г.І., Черновол-Ткаченко Р.І. Виховна система класу: Методичні рекомендації. – Х.: Світ дитинства, 2004. – 128 с.

 24. Сухомлинська О.В. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи // Шлях освіти. – 1996. - №1. – С. 10-15.

 25. Сценарії народних свят / Упорядник Л. Курінчук. – К.: Шкільний світ, 2003. – 112 с.

 26. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.

 27. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Д. Изучение личности учащихся и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с.

 28. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навчально-методичний посібник для вузів. - К.: Вища школа, 2002. – 215 с.

 29. Щукина Г.И. Актививзация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – М., Просвещение, 1979. – 160 с.Схожі:

Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методика екологічних досліджень
Методика екологічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040106 – Екологія, охорона...
Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства історія україни методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків
України: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи (для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків 030504 «Економіка...
Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дисципліна «Методика викладання іноземних мов І перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено...
Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дисципліна «Методика викладання іноземних мов І перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено...
Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів І курсу передбачає формування...
Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів ІІ курсу передбачає формування...
Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства історія україни методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків
України: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт (для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків 030504 «Економіка...
Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconМетодичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання
...
Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconМетодичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання по написанню рефератів з курсу "трудове право"
Формою самостійної роботи студентів денного та заочного відділення є підготовка реферату на тему з курсу “Трудове право”
Робоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено iconПлан-графік учбового процесу для студентів i-го курсу заочного відділення на 2008-2009навчальний рік
Учбового процесу для студентів i-го курсу заочного відділення на 2008-2009навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи