«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії icon

«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії
Скачати 207.36 Kb.
Назва«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії
Дата20.09.2012
Розмір207.36 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Природничий факультет

Кафедра хімії


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

___________ «___» _____________ 2011 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ХІМІЇ

(ТЕСТИ)


КРИВИЙ РІГ

2011


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Спеціальності природничого напрямку потребують базових знань з різних наук, в тому числі і з хімії. Завдання вищої школи цього напрямку – підготовка кадрів, достатньо обізнаних з профільних дисциплін, які б грамотно і ґрунтовно володіли базовими знаннями у вирішенні практичних задач, з глибоким знанням головного та додаткових компонентів.

Вступне тестування з хімії побудоване на основі чинної програми курсу з хімії для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріал програми випробувань розподілено на 4 тематичних блоки: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Обчислення в хімії», що розподілено за розділами на певні теми.

Тестування має на меті встановлення рівня знань, вмінь та компетентності майбутніх вчителів хімії, а саме: понятійного апарату, вміння складання рівнянь хімічних реакцій, пророкувати властивості речовин за будовою атому, розв’язувати задачі основних типів.

На вступних випробуваннях абітурієнт повинен знати:

 • головні хімічні поняття;

 • хімічні закони та теорії;

 • основні класи неорганічних та органічних речовин;

 • закономірності перебігу хімічних реакцій;

 • про розчини та електролітичну дисоціацію;

 • хімію неметалів та металів;

 • про найважливіші природні та штучні речовини: їх будову, способи добування та галузі застосування;

 • про наукові основи певних хімічних виробництв;

 • про деякі екологічні проблеми, пов’язані з хімією; роль хімії у розв’язанні глобальних проблем людства.

Абітурієнт повинен уміти:

 • володіти хімічною мовою, правильно користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;

 • складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв’язувати розрахункові та експериментальні задачі;

 • пояснювати зв'язок між складом, будовою, фізичними та хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;

 • використовувати теоретичні знання при розв’язанні ситуаційних задач.

Програма

Вступних випробувань з хімії

Програма відповідає змісту дисципліни, яка вивчається в середній школі. Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання, учень повинен приділити увагу теоретичним основам хімії — однієї з природничих наук, що формують наукове розуміння навколишнього світу. Учню необхідно уміти застосовувати теоретичні знання для характеристики класів речовин, окремих сполук, розкриваючи залежність властивостей речовин від їхньої будови; розв’язувати типові розрахункові задачі; складати рівняння хімічних реакцій, що відображають генетичний зв’язок між класами неорганічних і органічних сполук; знати властивості речовин, які широко використовуються в суспільному господарстві та побуті; розуміти наукові принципи найважливіших хімічних виробництв.

^ Обсяг вимог

1. Основні хімічні поняття. Речовина. Поняття речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина, складна речовина, хімічна сполука, хімічна реакція, хімічна формула, схема реакції, хімічне рівняння, відносна атомна (молекулярна) маса, молярна маса, кількість речовини; назви і склад окремих типів сумішей речовин; методи розділення сумішей; одиниці вимірювання маси, об’єму, кількості речовини, густини, молярної маси, молярного об’єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н.у.), молярний об’єм газу (за н.у.); закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна молекулярна маса повітря. Фізичні властивості речовини.

2. Хімічна реакція. Закони збереження маси речовин під час хімічної реакції, об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції; принцип Ле Шательє; зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції; поняття окисник, відновник, окиснення, відновлення, каталізатор, хімічна рівновага; типи хімічних реакцій.

3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Періодичний закон (сучасне формулювання), структура короткого і довгого варіантів періодичної системи, групи найважливіших елементів, розміщення металічних і неметалічних елементів у періодичній системі.

4. Будова атома. Склад атома; поняття нуклон, нуклід, ізотопи, протонне число, нуклонне число, орбіталь, енергетичний рівень (підрівень), електронна оболонка, спарений (неспарений) електрон; сутність явища радіоактивності; форми s- і р-орбіталей, розміщення р-орбіталей у просторі; послідовність енергетичних рівнів в атомі.

5. Хімічний зв’язок. Основні типи хімічного зв’язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний); типи кристалічних ґраток; поняття електронегативність елемента, ступінь окиснення елемента в речовині, кратність ковалентного зв’язку, полярність ковалентного зв’язку. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку.

6. Розчини. Поняття розчин, кристалогідрат, електроліт, неелектроліт, ступінь електролітичної дисоціації; компоненти розчину: розчинник, розчинена речовина; забарвлення індикаторів (універсального, лакмусу, фенолфталеїну, метилоранжу) в кислому, лужному і нейтральному середовищі; будова молекули води; водневий зв’язок у воді, сутність процесів розчинення, електролітичної дисоціації.

7. Оксиди. Визначення, назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування оксидів.

8. Основи. Визначення, назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування основ.

9. Кислоти. Визначення, назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування кислот.

10. Солі. Визначення, назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування солей.

11. Амфотерні сполуки. Поняття амфотерності; хімічні властивості, способи добування амфотерних оксидів і гідроксидів.

12. Загальні відомості про металічні елементи та метали. Положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв’язку; загальні фізичні та хімічні властивості металів; загальні способи їх добування; поняття корозії, способи захисту металів від корозії; сплави на основі заліза (чавун, сталь).

13. Лужні та лужноземельні елементи. Хімічні властивості натрію, калію, магнію, кальцію; назви та формули найважливіших сполук лужних і лужноземельних елементів; застосування сполук Натрію, Калію, Магнію, Кальцію; хімічні формули і назви найважливіших калійних добрив; твердість води.

14. Алюміній. Хімічні властивості та добування алюмінію; назви та формули найважливіших сполук Алюмінію; застосування алюмінію, його сплавів та сполук Алюмінію.

15. Ферум. Хімічні властивості та добування заліза; назви та формули найважливіших сполук Феруму; застосування заліза, його сплавів та сполук Феруму.

16. Загальні відомості про неметалічні елементи та неметали. Неметалічні елементи (Гідроген, галогени, Оксиген, Сульфур, Нітроген, Фосфор, Карбон, Силіцій), їх положення в періодичній системі, електронні формули атомів; хімічні формули і назви простих і найбільш поширених складних речовин неметалічних елементів; явища алотропії та адсорбції; фізичні та загальні хімічні властивості неметалів, застосування найважливіших неметалів, якісні реакції для виявлення простих і складних йонів деяких неметалічних елементів.

17. Гідроген. Електронна формула атома Гідрогену; хімічні формули, фізичні та хімічні властивості водню і води; способи добування водню в лабораторії та промисловості; способи очищення води; найважливіші галузі застосування водню і води.

18. Галогени. Електронні формули атомів Флуору та Хлору; хімічні формули фтору, хлору, брому, йоду; хімічні формули, назви та фізичні властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів металічних елементів); хімічні властивості хлору та гідроген хлориду; способи добування хлору, гідроген хлориду та хлоридної кислоти в лабораторії та промисловості; найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридів; якісна реакція для виявлення хлорид-іонів.

19. Оксиген і Сульфур. Електронні формули атомів Оксигену і Сульфуру; хімічні формули кисню, озону, сірки та найважливіших сполук Оксигену і Сульфуру; фізичні та хімічні властивості кисню, озону, сірки, оксидів Сульфуру, сульфатної кислоти, сульфатів; способи добування кисню, озону, сульфатної кислоти в лабораторії та промисловості; умови, що використовують на виробництві сульфатної кислоти; найважливіші галузі застосування кисню, озону, сірки, оксидів Сульфуру, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна реакція для виявлення сульфат-іонів.

20. Нітроген і Фосфор. Електронні формули атомів Нітрогену і Фосфору; хімічні формули азоту, білого і червоного фосфору, найважливіших сполук Нітрогену і Фосфору, найпоширеніших мінеральних добрив, що місять Нітроген і Фосфор; фізичні та хімічні властивості азоту, білого і червоного фосфору, нітроген(IV) оксиду, фосфор(V) оксиду, амоніаку, солей амонію, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; способи добування амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії та промисловості; умови, що використовують на виробництві амоніаку; найважливіші галузі застосування азоту, фосфору, фосфор(V) оксиду, амоніаку, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; якісні реакції для виявлення амоній-, нітрат- і ортофосфат-іонів.

21. Карбон і Силіцій. Електронні формули атомів Карбону і Силіцію; прості речовини Карбону; адсорбція, адсорбційні властивості активованого вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону і Силіцію; фізичні та хімічні властивості вуглецю, силіцію, оксидів Карбону, карбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; способи добування оксидів Карбону в лабораторії та промисловості; найважливіші галузі застосування алмазу, графіту, активованого вугілля, оксидів Карбону, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; силікатні матеріали (скло, цемент, кераміка); якісні реакції для виявлення карбонат- і силікат-іонів.

22. Теоретичні основи органічної хімії. Поняття про органічні сполуки та органічну хімію; природні та синтетичні органічні сполуки. Теоретичні основи будови органічних сполук. Хімічний зв’язок у молекулах органічних сполук. Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону; sp3-, sp2-, sp-гібридизації. Класифікація органічних сполук. Явище гомології; гомологи, гомологічний ряд, гомологічна різниця; класи органічних сполук; загальні формули гомологічних рядів і класів органічних сполук. Поняття первинний (вторинний, третинний, четвертинний) атом Карбону. Номенклатура органічних сполук. Явище ізомерії, ізомери, структурна та просторова ізомерія. Взаємний вплив атомів або груп атомів у молекулах органічних сполук. Класифікація хімічних реакцій в органічній хімії. Хімічна безпека при виробництві, зберіганні, транспортуванні, застосуванні органічних сполук; шкідливий вплив органічних сполук та відходів, що містять їх, на довкілля і здоров’я людини.

23. Алкани. Загальна формула алканів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування; поняття крекінг, ізомеризація.

24. Алкени. Загальна формула алкенів, їх номенклатура, ізомерія; будова молекул, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування етену та пропену; якісна реакція на подвійний зв'язок; поняття: полімеризація, полімер, мономер, елементарна ланка, ступінь полімеризації.

25. Алкіни. Загальна формула алкінів, їх номенклатура, ізомерія; будова молекули, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування етину; якісна реакція на кратний зв'язок.

26. Ароматичні вуглеводні (арени). Загальна формула аренів, їх номенклатура, ізомерія; будова молекули, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування бензену; поняття ароматичності.

27. Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка. Нафта, природний та супутній нафтовий гази, вугілля, їх склад; крекінг і ароматизація нафти та нафтопродуктів, детонаційна стійкість бензину; хімічна переробка вугілля; добування рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел.

28. Спирти. Класифікація спиртів. Загальна формула, будова молекул, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування і застосування насичених одноатомних спиртів; згубна дія алкоголю на здоров’я людини. Гліцерин (гліцерол) як представник багатоатомних спиртів; якісна реакція на багатоатомні спирти.

29. Фенол. Формула фенолу, будова молекули, властивості, добування, застосування; якісна реакція на фенол.

30. Альдегіди. Загальна формула альдегідів, будова молекул, номенклатура, властивості, способи добування, застосування; якісні реакції на альдегідну групу.

31. Карбонові кислоти. Класифікація карбонових кислот; функціональна група, загальна формула, будова молекул, номенклатура, ізомерія одноосновних карбонових кислот, їх властивості, застосування; способи добування метанової та етанової кислот; поширення в природі карбонових кислот; мила і синтетичні мийні засоби; негативний вплив синтетичних мийних засобів на довкілля.

32. Естери. Жири. Загальна формула естерів карбонових кислот, їх класифікація, будова молекул, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування, поширення в природі; жири, їх біологічна роль.

33. Вуглеводи. Класифікація вуглеводів; склад, молекулярні формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; структурні формули відкритих форм молекул глюкози і фруктози; фізичні та хімічні властивості глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; добування глюкози, виробництво сахарози і крохмалю, біологічна роль вуглеводів; якісні реакції для визначення глюкози і крохмалю; застосування глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози; поняття про штучні волокна.

34. Амінокислоти. Склад, класифікація, будова, номенклатура, ізомерія, фізичні властивості, добування, застосування найпростіших амінокислот; рівняння реакцій між амінокислотами з утворенням ди-, три-, поліпептидів; біологічна роль амінокислот; амфотерність амінокислот; поняття біполярний йон; ди-, три-, поліпептиди.

35. Білки. Будова білків, їх властивості, застосування, біологічна роль; кольорові реакції на білки.

36. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Класифікація високомолекулярних речовин; методи синтезу високомолекулярних речовин; будова і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх основі; поняття про синтетичні волокна; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.

37. Обчислення в хімії. Розв'язування задач за хімічними формулами і на виведення хімічних формул сполук. Формули для обчислення кількості речовини, кількості частинок у певній кількості речовини, масової частки елемента в сполуці, відносної густини газу, масової (об'ємної) частки компонента в суміші, виведення хімічної формули сполуки за масовими частками елементів. Вираження кількісного складу розчину; масова частка розчиненої речовини. Розв'язування задач за рівняннями реакцій. Поняття відносний вихід продукту реакції, надлишок речовини.


^ Структура тесту

Тест містить 41 завдання, які охоплюють зазначенні тематичні блоки. Вирішення питань триватиме 90 хвилин. До тесту включено завдання чотирьох форм:

^ 1. Завдання 1-24 з вибором правильної відповіді.

Завдання складається з питання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один правильний. За кожну правильну відповідь дається 2 бали (загалом – 48 балів).

^ 2. Завдання 25-30 на встановлення відповідності (логічні пари).

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). При виконанні завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами – утворити логічні пари. За кожну правильну відповідь дається чотири бали: враховується 1 бал за кожну правильну пару (загалом – 24 бали).

^ 3. Завдання 31-36 на встановлення правильної послідовності.

У тесті ці завдання мають такі елементи: сформульоване завдання та варіанти дій (понять, формул, характеристик), які необхідно поставити в певній послідовності. Завдання складається з інструкції та певних чотирьох хімічних понять, формул, характеристик, позначених буквами. При виконанні завдань необхідно розташувати ці хімічні поняття, формули, характеристики у правильній послідовності, де цифрі 1 відповідає перша дія, цифрі 2 – друга і т.д. За кожну правильну відповідь дається від 0 до 2 балів, 1 бал зараховується, якщо вказано частково правильну послідовність (загалом – 12 балів).

^ 4. Завдання 37-41 відкритої форми з короткою відповіддю.

У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат у бланк відповідей відповідно до вимог заповнення бланка. За кожну правильну відповідь дається три бали (загалом – 15 балів).

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання тесту з хімії, – 99.

В подальшому ця сума буде конвертована в оцінки за 200-бальною шкалою шляхом додавання набраного балу до 100.

Оцінка виставляється за двохсотбальною та дванадцятибальною шкалою.

Критерії оцінювання знань студентів

^ Piвнi навчальних

досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень за дванадцятибальною шкалою

200-195 балів

12 (дванадцять)

194-185 балів

11 (одинадцять)

184-175 балів

10 (десять)

174-165 балів

9 (дев'ять)

164- 155 балів

8 (вісім)

154-146 балів

7 (ciм)

145-139 балів

6 (шість)

138-131 бал

5 (п'ять)

130-124 бали

4 (чотири)

123-118 балів

3 (три)

117-112 балів

2 (два)

111- i менше

1 (один)


Під час підготовки до тестування з хімії користуйтеся виданнями:

 1. Сухан В.В. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В.Сухан, Т.В.Табенська, А.П.Капустян, В.Ф.Горлач. – К.: Либідь, 1995. – 408 с.

 2. Базелюк І.І. та ін. Довідкові матеріали з хімії. – К.; Ірпінь: DNA «Перун», 1998. – 224 с.

 3. Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій: Навч. посібник. – Рута, 2000. – 128 с.

 4. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів. – К.: Арій, 2008. – 480 с.

 5. Ярошенко О.Г. / О.Г.Ярошенко, В.І.Новицька Збірник задач і вправ з хімії. – К.: Станіла, 1996. – 144 с.

 6. Ярошенко О.Г. Перевір як ти знаєш неорганічну хімю. Збірник тестів та тестових завдань для 8-10 класів / Ярошенко О.Г., Коршак Т.Є. – К. – 1997. – 64 с.

 7. Григорович О.В. Хімія: Експрес-підготовка. – К.: Вид-во «Літера», 2009. – 240 с.

 8. Ісаєнко Ю.В. Збірник тренувальних вправ з хімії. – Харків: ФОП Співак В.Л., 2009. – 160 с.

 9. Підручники шкільного курсу хімії з 7 по 11 клас авторів Буринської Н.М., Попель П.П., Домбровський А.В.

 10. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Збірник задач з хімії для вступників до ВУЗів – Вид-во: Арій, 2009. – 320 с.

 11. Хімія. Довідник старшокласника та абітурієнта. Серія: За 5 хвилин до іспиту. – Вид-во: Торсінг, 2007. – 368 с.

 12. Черних В.П., Левітін Є.Я., Турченко Н. В. Хімія для вступників. Посібник для вступників до вузів. – Видання друге, виправлене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 368 с.

Варіант 4


Завдання 1-24 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА відповідь правильна. Оберіть правильну, на вашу думку, відповідь та позначте її в бланку відповідей.

1. Виберіть твердження щодо спостереження пропускання метану через водний розчин калій перманганату:

А) утворюється осад; В) зникає фіолетове забарвлення;

Б) газ поглинається; Г) взаємодія не відбувається.

2. Визначте правильне твердження: магній взаємодії з хлоридною кислотою швидше, ніж залізо, тому що

А) залізо покривається оксидною плівкою

Б) кислота пасивує залізо

В) кислота активує магній

Г) магній активніший

3. Процес прийняття електронів називається:

А) окиснення;

Б) відновлення;

В) йонізація;

Г) дисоціація.

4. Виберіть твердження, що характеризує розчин:

А) речовина у рідкому агрегатному стані;

Б) хімічна сполука;

В) однорідна суміш;

Г) гетерогенна система, що складається з кількох речовин.

5. Виберіть перелік типів оксидів, який відповідає класифікації їх за функціональними властивостями:

А) основні, кислотні, амфотерні;

Б) солетворні, основні, кислотні, амфотерні;

В) несолетворні і солетворні, які в свою чергу поділені на основні, кислотні, амфотерні;

Г) несолетворні, основні, кислотні, амфотерні.

6. Виберіть зміну умов, за допомогою яких можна змістити вправо рівновагу оборотної реакції N2O4(г) ↔ 2NO2(г) (∆Н › 0):

А) підвищення температури та зниження тиску;

Б) підвищення тиску та температури;

В) зменшення концентрації вихідної речовини;

Г) збільшення концентрації кінцевої речовини.


7. Оксид та гідроксид алюмінію називаються амфотерними, тому що:

А) білого кольору;

Б) взаємодіють з лугами;

В) взаємодіють з кислотами;

Г) взаємодіють з кислотами та лугами.


8. Екологічно небезпечна речовина, що утворюється під час хімічної обробки кам’яновугільної смоли:

А) амоніак;

Б) водень;

В) бензин;

Г) фенол.

9. Обчисліть кількість йонів у водному розчині, що утворився з 500 молекул KHSO4, який повністю дисоціює:

А) 1500;

Б) 1000;

В) 250;

Г) 3500.

10. Виберіть твердження щодо масової частки Гідрогену:

А) у воді та амоніаку однакова;

Б) у воді більша, ніж масова частка Оксигену;

В) в амоніаку менша, ніж масова частка Нітрогену;

Г) в амоніаку більша, ніж масова частка Нітрогену.

11. Шоста група елементів періодичної системи Д.І. Менделєєва називається:

А) халькогени;

Б) галогени;

В) благородні гази;

Г) лужні метали.

12. Укажіть особливість утворення ковалентного неполярного зв’язку.

А) один атом надає електронну пару в спільне користування;

Б) диполі сусідніх молекул притягуються;

В) атоми хімічних елементів з однаковою електронегативністю притягуються за допомогою спільних електронних пар;

Г) усуспільненні електрони рухаються в електронному просторі.


13. При взаємодії натрію з етиловим спиртом виділяється газ:

А) кисень;

Б) повітря;

В) водень;

Г) хлор.

14. Визначте речовину, при взаємодії з якою фосфор виявляє властивості окисника:

А) кальцій;

Б) кисень;

В) хлор;

Г) бром.

15. Визначте рядок, який містить лише елементи головної підгрупи Періодичної системи Д.І. Менделєєва:

А) K, Cu, Cs;

Б) S, Cr, Mo;

В) Fe, Co, Ni;

Г) F, Cl, І.

16. Укажіть процес, що характеризує природній процес фотосинтезу:

А) С6Н12О6 + 6О2 → 6CO2 + 6Н2O;

Б) С6Н12О6 → 2С2H5ОН + 2СО2;

В) 2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(г);

Г) 6CO2 + 6Н2O ↔ С6Н12О6 + 6О2.

17. Визначте назву реакції, яка застосовується для якісного визначення оцтового альдегіду:

А) Кучерова;

Б) «срібного дзеркальця»;

В) полімерізації;

Г) біуретова.

18. Укажіть формулу червоного залізняка:

А) FeO(OH);

Б) FeO;

В) Fe3O4;

Г) Fe2O3.

19. Визначте рядок, який містить лише сполуки з іонним зв’язком:

А) H2S, CO, NaH;

Б) CaF2, LiCl, NaBr;

В) H2, SiO2, NaI;

Г) SiH4, F2, MgBr2.

20. Обчисліть і вкажіть масу солі, що утворюється в реакції 5,6 г калій гідроксиду з 92 г 10% розчину мурашиної кислоти.

А) 40 г;

Б) 5,8 г;

В) 11,0 г;

Г) 8,4 г.


21. Укажіть речовину Х4 у наступній схемі перетворень:

.

А) спирт;

Б) альдегід;

В) естер;

Г) карбонова кислота.

22. Укажіть екологічно небезпечну речовину, що утворюється під час виробництва нітратної кислоти:

А) амоніак;

Б) нітроген(ІІ) оксид;

В) нітроген(IV) оксид;

Г) водень.

23. Схема рівняння реакції, в результаті якої утвориться брометан:

А) C2H6 + Br2 → ; В) C2H4 + Br2 → ;

Б) C2H2 + Br2 → ; Г) C6H6 + Br2 → .

24. пара речовини, водний розчин якої називають «силікатним клеєм» або «рідким склом»

А) K2[SiF6]

Б) Ca(HSiO3)2

В) Na2SiO3

Г) H2SiO3


У завданнях 25-30 до кожного із завдань, позначених буквами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до кожного завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

25. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами:

Рівняння реакції: Тип реакції:

 1. KOH + HCl = KCl + H2O; 1) розкладу;

 2. CaCO3 = CaO + CO2; 2) обміну;

 3. S + O2 = SO2↑; 3) сполучення;

 4. Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O 4) заміщення.

26. Встановіть відповідність назв формулам речовин.

Тривіальна назва: Формула:

 1. крейда; 1) MgCO3;

 2. поташ; 2) NaHCO3;

 3. сода питна; 3) Na2CO3;

 4. сода кальцинована. 4) CaCO3;

5) K2CO3.

27. Встановіть відповідність наведених реакцій до їх типу:

Рівняння реакції: Тип реакції:

 1. CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4; 1) реакція обміну;

 2. CuSO4 = CuO + H2O; 2) реакція сполучення;

 3. Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O; 3) реакція розкладу;

 4. CaO + H2O = Ca(OH)2. 4) реакція заміщення;

5) реакція окиснення.

28. Установіть відповідність між дією гідроксид-аніону на запропоновані катіони з ознаками цих якісних реакцій:

Катіони: Ознаки якісних реакцій:

 1. Mg2+; 1) білий драглистий осад;

 2. Al3+; 2) синьо-сірий осад;

 3. Fe3+; 3) білий аморфний осад;

 4. Cr3+. 4) сіро-зелений пластівчастий осад;

5) бурий газ.

29. Установіть відповідність між хімічними формулами та класами органічних сполук:

Хімічна формула: Назва сполуки:

 1. ; 1) альдегіди;

2) карбонові кислоти;

 1. 3) спирти;

; 4) феноли.

 1. ;

 2. .

30. Встановіть відповідність між електронною формулою та атомом елемента.

Атом елемента: Електронна формула:

 1. Ar; 1) 3s23p3;

 2. F; 2) 3s23p6;

 3. К; 3) 4s1;

 4. Cu. 4) 4s13d10;

5) 2s22p5.


У завданнях 31-36 розташуйте певні дії у правильній, на вашу думку, послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії, у таблиці в тесті за порядком – перша дія (1), друга дія (2) і т.д. потім цю послідовність перенесіть до бланку відповідей.


31. Установіть послідовність добування калій ацетату із зазначених нижче речовин:

А) етиловий спирт; В) оцтова кислота ;

Б) глюкоза; Г) оцтовий альдегід.


32. Установіть послідовність зростання ступеня окиснення Брому у сполуках:

А) NaBrO4;

Б) Br2;

В) HBr;

Г) KBrO3.

33. Встановіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від первинної до четвертинної структури).

А) білкова глобула;

Б) ά- спіраль;

В) комплекс субодиниць;

Г) поліпептидний ланцюг.


34. Розташуйте види металічного цинку за збільшенням швидкості розчинення його у соляній кислоті:

А) пластинки; В) стружки;

Б) гранули; Г) дрібні стружки.


35. Розташуйте елементи у порядку зростання атомного радіусу:

А) В;

Б) С;

В) Ве;

Г) Li;

Д) F.

36. Установіть послідовність розташування гомологів алкінів у гомологічному ряду вуглеводнів:

А) етин;

Б) пентин;

В) бутин;

Г) пропин.

У завданнях 37-41 після слова «Відповідь» напишіть числа, які ви отримаєте після певних обчислень (запис розв’язання при цьому не вимагається). Перенесіть свою відповідь до бланка. Цифри записуйте послідовно, починаючи з крайньої лівої клітинки.

37. Визначте молекулярну формулу газуватого вуглеводню, що містить 80% Карбону. Відносна густина цієї речовини за воднем становить 15. Визначте суму індексів у формулі вуглеводню.

38. Застосувавши метод електронного балансу, розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції. Укажіть коефіцієнти у відновника.

Р + НNO3 + H2O → Н3РО4 + NO

39. Укажіть число структурних ізомерів складу С8Н10 за різним положенням замісників у бензеновому кільці.

40. Обчисліть масову частку (%) Феруму в молекулі ферум (ІІІ) сульфату

41. До розчину сульфатної кислоти масою 200г з часткою 8% добавили розчин натрій гідроксиду масою 50г з масовою часткою лугу 12%. Обчислити масу натрій гідрогенсульфату, виділеного з добутого розчину.

Схожі:

«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії icon2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії iconПрограма вступних випробувань (творчий конкурс) для абітурієнтів
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) для абітурієнтів галузь знань 0303 Журналістика та інформація напрям підготовки...
«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії iconПрограма вступних випробувань
Затверджено на засіданні науково – методичної ради факультету культури і мистецтв
«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії iconПрограма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка
Програма вступних випробувань з Конституційного права України розроблена на основі чинних програм з Конституційного права України,...
«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії iconО.Є. Ходосовцев програма вступних випробувань
Затверджено на засіданні кафедри музичного мистецтва і хореографії протокол №3 від 11. 2012 р
«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії iconО.Є. Ходосовцев програма вступних випробувань з музики
Затверджено на засіданні кафедри музичного мистецтва і хореографії протокол №3 від 11. 2012 р
«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії icon2012 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з музики
Затверджено на засіданні кафедри музичного мистецтва і хореографії протокол №3 від 11. 2012 р
«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії iconПрограма до вступних випробувань з хореографії (творчий конкурс) для абітурієнтів
Затверджено на засіданні науково – методичної ради факультету культури і мистецтв
«затверджено» 2011 р. Програма вступних випробувань з хімії iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування»
Програма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування» з подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи