Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр icon

Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр
Скачати 87.48 Kb.
НазваОрієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр
Дата20.09.2012
Розмір87.48 Kb.
ТипДокументи

Орієнтовні питання екзамену

з органічної хімії

ІІ семестр

 1. Головні механізми органічних реакцій.

 2. Електрофільне заміщення біля насиченого атому.

 3. Електрофільне заміщення в ароматичній системі.

 4. Нуклеофільне заміщення функціональних груп.

 5. Електрофільне приєднання.

 6. Нуклеофільне приєднання.

 7. Реакції за радикальним механізмом.

 8. Замісники-активатори бензенового ядра до SE реакцій.

 9. Замісники-дезактиватори бензенового ядра до SE реакцій.

 10. Будова карбонільної групи (Класи сполук, де вона зустрічається, впливи замісників на прояв її властивостей), механізми реакції за нею.

 11. Органічні кислоти: класи сполук, фактори, що впливають на їх силу.

 12. Органічні основи: класи сполук, фактори, що впливають на їх силу.

 13. Якісні реакції на представників класів органічних сполук

 14. Особливості номенклатури функціональних похідних органічних сполук.

 15. Металоорганічний синтез: сутність, перспективи, реагенти.

 16. Будова та основні властивості ароматичних та аліфатичних амінів.

 17. Галузі застосування похідних вуглеводнів.

 18. Гідроксильні аліфатичні оксосполуки: особливості будови та класифікації

 19. Реакції полімеризації та поліконденсації для оксосполук

 20. Особливості реакцій за вуглеводневим залишком для функціональних похідних вуглеводнів.

 21. Галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів.

 22. Металорганічні сполуки.Значення для синтезів.

 23. Оксигеновмісні аліфатичні сполуки. Спирти. Етери.

 24. Етиловий спирт: будова, властивості, застосування.

 25. Оксигеновмісні сполуки. Альдегіди.

 26. Оксигеновмісні сполуки. Кетони.

 27. Оксигеновмісні аліфатичні сполуки. Одноосновні карбонові кислоти.

 28. Похідні одноосновних карбонових кислот: ангідриди, аміди.

 29. Оцтова кислота: будова, властивості, застосування.

 30. Оксигеновмісні аліфатичні сполуки. Естери. Жири. Мила. Ліпіди.

 31. Багатоосновні та ненасичені карбонові кислоти.

 32. Нітрогеновмісні аліфатичні сполуки. Нітрили.

 33. Нітрогеновмісні аліфатичні сполуки. Аміни.

 34. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Гідрокси- та оксокислоти.

 35. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Вуглеводи. Монози.

 36. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Вуглеводи. Поліози.

 37. Замінники цукру. Підсолоджуючі речовини.

 38. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Амінокислоти.

 39. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Білки. Нуклеїнові кислоти.

 40. Галогенпохідні ароматичних сполук.

 41. Сульфуровмісні органічні сполуки (тіоли, сульфіди, алкан сульфокислоти).

 42. Ароматичні сульфокислоти.

 43. Оксигеновмісні ароматичні сполуки. Феноли та ароматичні спирти.

 44. Оксигеновмісні ароматичні сполуки. Карбонові кислоти.

 45. Нітрогеновмісні сполуки. Нітропохідні вуглеводнів.

 46. Нітрогеновмісні ароматичні сполуки. Анілін та ароматичні аміни.

 47. Анілін: будова, властивості, застосування.

 48. Нітрогеновмісні ароматичні сполуки. Ді- та азосполуки.

 49. Органічні барвники: класи, характеристика.

 50. Органічна хімія та медицина. Сульфамідні препарати.

 51. Органічна хімія та медицина. Антисептичні препарати.

 52. Органічна хімія та медицина. Барвники.

 53. Органічна хімія та медицина. Вітаміни.

 54. Органічна хімія та медицина. Антибіотики.

 55. Органічна хімія та життя. БАДи. Ароматизатори.

Білети

1. Головні механізми органічних реакцій.

2. Похідні одноосновних карбонових кислот: ангідриди, аміди.

3. При гнитті білків під дією мікроорганізмів оутворюються діамини – путресцин (бутан-1,4-діамін) та кадаверин (пентан-1,4-діамін). З яких -амінокислот та в результаті яких реакцій утворяться ці діаміни?


1. Електрофільне заміщення біля насиченого атому.

2. Металорганічні сполуки. Значення для синтезів.

3. Запропонуйте методи та реагенти, за допомогою яких 3-метилбутанову кислоту можна перетворити на наступні сполуки:

а) (СН3)2С=СНСООСН3;

б) (СН3)2СНСН2СН2СООН;

в) (СН3)2СНСН2Br;

г) (СН3)2СНСН2СОNH2.


1. Електрофільне заміщення в ароматичній системі.

2. Сульфуровмісні органічні сполуки (тіоли, сульфіди, алкан сульфокислоти).

3. Дописати рівняння реакцій:

1. 2.


3. 4.


1. Нуклеофільне заміщення функціональних груп.

2. Замінники цукру. Підсолоджуючі речовини.

3. Визначте будову сполуки складу С5Н13N, що взаємодє з водним розчином нітритної кислоти з виділенням азоту та утворенням сполуки С5Н12О, яка при окисненні калій перманганатом в кислому середовищі утворює оцтову та пропіонову кислоту. Отримайте С5Н13N з етанолу, пропан-1-олу та неорганічних реагентів.


1. Електрофільне приєднання.

2. Нітрогеновмісні ароматичні сполуки. Анілін та ароматичні аміни.

3. Виконати схему перетворень:
1. Нуклеофільне приєднання.

2. Оксигеновмісні аліфатичні сполуки. Одноосновні карбонові кислоти.

3. Які моносульфокислоти можуть утворитися при сульфуванні: бромбензену, нітробензену, бензойної кислоти, п-нітротолуену, м-дихлорбензену, п-крезолу?


1. Реакції за радикальним механізмом.

2. Оксигеновмісні ароматичні сполуки. Феноли та ароматичні спирти.

3. Дописати рівняння реакцій:

5. 6.

7. 8.


1. Особливості реакцій за вуглеводневим залишком для функціональних похідних вуглеводнів.

2. Аміди карбонових кислот

3. Які продукти ви очікуєте в реакціях наступних галоген похідних з металами:

а) СН3СН2СН2Br + 1 Mg; б) CH3CH2CH2CH2Cl + 2 Li;

в) HOCH2CH2CH2Br + 1 Mg; г) BrCH2CH2CH2CHBrCHBrCH + 2 Mg;

д) CH2=CHCH2Br + 1 Mg; е) BrCH2CH2CH2CH2Br + 2 Mg;

ж) BrCH2COOCH2CH3 + 1 Zn?


1. Замісники-активатори бензенового ядра до SE реакцій.

2. Оксигеновмісні аліфатичні сполуки. Спирти. Етери.

3. Не звертаючись до таблиць, розташуйте сполуки у порядку зростання кислотності: п-хлорфенол, 2,4-дихлорфенол, фенол, о-крезол, м-нітрофенол, вода, бензиловий спирт, пікринова кислота.


1. Замісники-дезактиватори бензенового ядра до SE реакцій.

2. Оксигеновмісні сполуки. Кетони.

3. Виконати перетворення:

оцтова кислота метан метилхлорид етан етилсульфохлорид


1. Галузі застосування похідних вуглеводнів.

2. Оцтова кислота: будова, властивості, застосування.

3. Навести рівняння реакцій, за допомогою яких можна виконати перетворення:

Пропаналь пропанол-1 1-бромпропан гексан

бензeн ізопропілбензен фенол 2,4,6-трибромфенол.

феніловий естер фенолят натрію фенілетиловий етер

оцтової кислоти


1. Будова карбонільної групи, механізми реакції за нею.

2. Ароматичні сульфокислоти.

3. Будь-яким способом синтезувати 2,2,4-триметилпентанол-3 і написати рівняння його реакцій з: а) метилмагніййодидом; б) оцтовою кислотою у присутності сульфатної кислоти.


1. Органічні кислоти: класи сполук, фактори, що впливають на їх силу.

2. Галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів.

3. Написати схеми реакцій, які можна очікувати для взаємодії наступних сполук з AlCl3 (кислота Льюїса) та з H2SO4 (сильна протонна кислота):

а) диметиламин; б) формальдегид;

в) ацетилен; г) этанол; д) диметилсульфид.


1. Органічні основи: класи сполук, фактори, що впливають на їх силу.

2. Оксигеновмісні аліфатичні сполуки. Альдегіди.

3. З етанолу та неорганічних реагентів отримайте 3-аміно-бутан-2-ол. Як реагує ця сполука з нітритною кислотою?


1. Якісні реакції на представників класів органічних сполук

2. Нітрогеновмісні сполуки. Нітропохідні вуглеводнів.

3. Виконати перетворення:
1. Органічні барвники: класи, характеристика.

2. Галогенпохідні ароматичних сполук.

3. З етилацетату та неорганічних реагентів синтезуйте речовину С7Н13О3, яка утворює оксим та фенілгідразон, дає позитивну галоформну реакцію та відновлюється LiAlH4 у відповідний пентандіол нормальної будови. Написати схеми всіх зазначених реакцій.


1. Особливості номенклатури функціональних похідних органічних сполук.

2. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Вуглеводи. Монози.

3. Здійснити наступну схему перетворень:
1. Металоорганічний синтез: сутність, перспективи, реагенти.

2. Оксигеновмісні аліфатичні сполуки. Естери. Жири. Мила. Ліпіди.

3. Розташуйте сполуки в ряд за збільшенням їх кислотності. Пояснити причину такої зміни:

а) етанова кислота, етантіол, хлоретанова кислота, етанол, етиламін;

б) фенол, ізобутанол, 2,4,6-тринітрофенол, 2-хлорфенол, 3-хлорфенол, 2-нітрофенол, 3-нітрофенол;

в) оцтова кислота, ацетамід, метилацетат, бензойна кислота, 4-нітробензойна кислота;


1. Будова та основні властивості ароматичних та аліфатичних амінів.

2. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Вуглеводи. Поліози.

3. Виконати наступні перетворення:
1. Органічна хімія та життя. БАДи. Ароматизатори.

2. Багатоосновні та ненасичені карбонові кислоти.

3. Запропонуйте cхему одержання пентан-3-аміну, етилпропіламіну та етиламіна из пентан-3-олу, що включає загальну для синтезу всіх амінів проміжну сполуку. Як відрізнити етилпропіламін від двох інших амінів?


1. Органічна хімія та медицина. Антисептичні препарати.

2. Нітрогеновмісні аліфатичні сполуки. Нітрили.

3. Сполука складу С6Н10О утворює оксим при дії гідроксиламіну, має позитивну йодоформну реакцію та знебарвлює водний розчин калія перманганату, а одним з продуктів його озонолізу є формальдегід. Отримайте цю сполуку з пропену та інших необхідних реагентів. Навести схеми всіх зазначених реакцій.


1. Органічна хімія та медицина. Барвники.

2. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Гідрокси- та оксокислоти.

3. Виконати наступне перетворення:

Дати назви за будь-якою номенклатурою для продуктів перетворення.


1. Органічна хімія та медицина. Сульфамідні препарати.

2. Нітрогеновмісні аліфатичні сполуки. Аміни.

3. Написати для ізобутилхлориду реакції з наступними сполуками: а) калій ціанід; б) амоніак; в) металічний натрій; г) спиртовий розчин КОН; д) водний розчин КОН; е) аргентум нітрит; ж) натрій метилат; з) ацетат срібла.


1. Органічна хімія та медицина. Вітаміни.

2. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Амінокислоти.

3. Здійснити наступний ланцюжок перетворень:
1. Гідроксильні аліфатичні оксосполуки: особливості будови та класифікації

2. Анілін: будова, властивості, застосування.

3. Як з пропіонової кислоти та необхідних неорганічних реагентів отримати: а) етан; б) бутан?


1. Реакції полімеризації та поліконденсації для оксосполук

2. Етиловий спирт: будова, властивості, застосування.

3. Запропонуйте схему синтезу валеріанового альдегіду, метилпропілкетону з н-амілового спирту.


1. Органічна хімія та медицина. Антибіотики.

2. Оксигеновмісні ароматичні сполуки. Карбонові кислоти.

3. Здійснити наступний ланцюжок перетворень:
1. Поліфункціональні аліфатичні сполуки. Білки. Нуклеїнові кислоти.

2. Нітрогеновмісні ароматичні сполуки. Ді- та азосполуки.

3. Виконайте перетворення:


Схожі:

Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Державний екзамен з вибраних розділів органічної хімії припускає перевірку знань теоретичних основ органічної хімії, уміння застосовувати...
Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconЗа напрямом: 04010101 «Хімія» 04010101 «Хімія»
В програму цього екзамену включені питання з неорганічної, фізичної, аналітичної, органічної І біологічної хімії, а також з основ...
Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
В програму цього екзамену включені питання з неорганічної, аналітичної, фізичної, органічної І біологічної хімії, а також з основ...
Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Орієнтовні питання екзамену з органічної хімії ІІ семестр iconКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи