Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу icon

Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу
НазваЗміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО


ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


НА 2010 - 2013 РОКИ

Зміни і доповнення

прийняті на конференції

трудового колективу

“27” січня 2011 року


Зміни і доповнення підписали:


Від власника: Від трудового колективу:


В.о. ректора Криворізького Голова первинної

державного педагогічного профспілкової організації

університету Криворізького державного

педагогічного університету


_____________Я.В. Шрамко _____________ Л. В. Бурман

27 січня 2011 р. 27 січня 2011 р.
Кривий Ріг

2011 рік

 1. Абзац другий п.1.3. викласти в такій редакції:

представник власника – Криворізький державний педагогічний університет (далі – Сторона власника) в особі ректора або особи, яка виконує його обов’язки.

 1. В усьому тексті колективного договору:

словосполучення «штатні працівники» та «наймані працівники» замінити на «працівники»;

слово «ректор» замінити на словосполучення «ректор або особа, яка виконує його обов’язки»;

слово «юрисконсульт» замінити на словосполучення «начальник юридичного відділу»;

словосполучення «завідувач архівного підрозділу» замінити на словосполучення «начальник архівного відділу»;

словосполучення «коменданти гуртожитків» замінити на словосполучення «начальник відділу гуртожитків».

 1. В п. 1.9 додатки 2 – 8 вважати додатками відповідно 3 – 9, доповнити п. 1.9 додатком 2 «Перспективна програма діяльності Криворізького державного педагогічного університету на 2010 – 2015 роки»; додатки 10 – 18 вважати додатками відповідно 11 – 20; доповнити п. 1.9 додатком 10 «Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за рахунок видатків державного бюджету».

 2. П 1.15 викласти в наступній редакції:

Зміст цього колективного договору доводить до відома працівників університету та осіб, які в ньому навчаються Сторона власника протягом десяти днів з моменту його повідомної реєстрації шляхом оприлюднення на сайті КДПУ.

 1. П 1.18 викласти в наступній редакції:

Ректор або особа, яка виконує його обов’язки контролює та відповідає за виконання колективного договору.

 1. П 1.19 викласти в наступній редакції:

Профспілковий комітет контролює та відповідає за виконання колективного договору.

 1. П 2.6 викласти в такій редакції:

Забезпечити реалізацію «Перспективної програми діяльності Криворізького державного педагогічного університету на 2010 – 2015 роки» (додаток 2).

Відповідальні: проректори, керівники структурних підрозділів.

 1. Підрозділ «Працівники університету зобов’язані» розділу II викласти в наступній редакції:

2.14. Дотримуватися трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

2.15. Постійно підвищувати свій професійний рівень.

  1. Створювати та зберігати доброзичливу атмосферу праці в колективі.

2.17. Брати активну участь у створенні безпечних умов праці.

2.18. Дотримуватися правил експлуатації обладнання, норм, правил, стандартів та інструкцій з охорони праці, вимог щодо користування обладнанням та інструментами.

  1. Застосовувати там, де це необхідно, засоби особистого захисту.

 1. В першому абзаці п. 3.2 після слів «зміною форми власності» додати слова «університету та/або».

 2. В п. 3.4 після слів «з нового» додати слова «навчального та/або».

 3. В другому абзаці п. 3.7 після слів «про працю та зайнятість» додати слова «цього колективного договору».

 4. В п. 3.8 слово «відповідальних» замінити на слово «відповідних».

 5. Абзац перший п. 4.7 викласти в такій редакції:

Виплачувати працівникам університету заробітну плату в грошовому вираженні двічі на місяць, аванс за фактично відпрацьований час – п’ятнадцятого числа, остаточний розрахунок – тридцятого числа. Виплату заробітної плати і стипендій через установи банків здійснювати відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників та осіб, що навчаються (ст. 115 КЗпП).

 1. В п. 4.16 до переліку відповідальних осіб додати начальника планово-економічного відділу.

 2. Абзац другий п. 5.2 доповнити реченням такого змісту:

У разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України (ст. 67 Кодексу законів про працю України) наказ про перенесення вихідних та робочих днів видавати не пізніше ніж за два місяці.

 1. П. 5.3 викласти в такій редакції:

Керівникам структурних підрозділів переглянути посадові інструкції, внести, у разі потреби, зміни, затвердити ці інструкції в установленому законом порядку та ознайомити з ними працівників.

Створити постійно діючу комісію для погодження і затвердження посадових інструкцій працівників у складі помічника ректора (голова комісії), начальника юридичного відділу, голови первинної профспілкової організації КДПУ, провідного інженера з охорони праці, начальника відділу кадрів, завідувача навчальним відділом (члени комісії).

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором керівнику структурного підрозділу доводити до відома під розпис його посадову інструкцію, а для науково-педагогічних працівників – ще й Положення про організацію навчального процесу в Криворізькому державному педагогічному університеті; роз’яснювати під розпис його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства. Контроль за ознайомленням покласти на відділ кадрів.


Відповідальні: помічник ректора, начальник відділу кадрів, декани, керівники інших структурних підрозділів.

 1. В п. 5.11 після слів «тривалої хвороби працівника» додати слова «(строком більш як 21 день)».

 2. Пункти 5.12 – 5.36 вважати пунктами відповідно 5.13 – 5.37, додати п. 5.12 наступного змісту:

При плануванні річного навчального навантаження науково-педагогічних працівників дозволити зменшення його обсягу в таких випадках:

  • виконання на громадських засадах обов’язків заступника декана з виховної роботи (в обсязі до 50 годин);

  • виконання обов’язків технічних секретарів приймальної комісії (в обсязі до 100 годин).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, перший проректор або особа, яка виконує його обов’язки, зав. навчального відділу, завідувачі кафедр.

 1. П. 5.17 викласти в такій редакції:

Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за рахунок видатків державного бюджету здійснювати відповідно до Положення (додаток 13).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, конкурсна комісія.

 1. В абзаці другому п. 5.18 слово «планувати» замінити словом «враховувати».

 2. В п. 5.22 до переліку відповідальних осіб додати провідного інженера з охорони праці.

 3. В абзаці другому п. 5.35 слово «тижня» замінити на словосполучення «двох днів».

 4. П. 5.37 вилучити.

 5. П. 6.10 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

При підвищенні температури у службових приміщеннях та аудиторіях вище 30°С роботи і навчання припиняти, а при температурі 28°С скорочувати робочий день на 2 години та/або змінювати графік роботи.

Відповідно абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

 1. Пункти 6.12 – 6.33 вважати пунктами відповідно 6.13 – 6.34, додати п. 6.12 наступного змісту:

Розпочати роботу над розробкою та реалізацією проекту озеленення та ландшафтного дизайну території та загальних приміщень університету.

Відповідальні: проректор з АГР, декан факультету мистецтв, зав. кафедри ботаніки та екології.

 1. П. 6.18 доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:

Вивчити питання щодо облаштування та організацію роботи медичного пункту у приміщенні навчального корпусу № 4.

Кафедрі фізіології та валеології надати пропозиції щодо реалізації у КДПУ програми «Артеріальний тиск».

До переліку відповідальних осіб додати завідуючого кафедрою валеології.

 1. В п. 6.27 число 1000 замінити на число 1500.

 2. Підрозділ «Зобов’язання працівників університету» розділу IV викласти в такій редакції:

6.29. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку університету, трудової дисципліни, положень колективного договору щодо охорони праці і здоров’я, посадових інструкцій у частині охорони праці.

6.30. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила експлуатації обладнання.

6.31. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами охорони праці.

6.32. Проходити у встановленому порядку та визначений термін попередній і періодичні медичні огляди.

6.33. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, у структурному підрозділі.

6.34. Дбайливо та раціонально використовувати майно університету, не допускати його пошкодження чи знищення.

6.35. Не палити в приміщеннях університету та на території університету, крім спеціально відведених місць.

6.36. Проходити навчання і перевірку з питань охорони праці.

 1. В п. 7.2 до переліку відповідальних осіб додати керівників структурних підрозділів.

 2. Абзац другий п. 7.4 викласти в такій редакції:

Забезпечувати своєчасне надання в Пенсійний Фонд України персоніфікованих відомостей про заробітну плату і страхові внески працівників. Довідки працівникам та на вимогу членам сім’ї померлого працівника про доходи для нарахування пенсії надавати в місячний термін; для перерахування пенсії – у 20-денний термін з дня реєстрації заявки.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер.

 1. Пункти 7.5 – 7.27 вважати пунктами відповідно 7.6 – 7.29, додати п. 7.5 наступного змісту:

Створювати належні умови для діяльності комісії із соціального страхування.

Забезпечувати застрахованих осіб інформаційними і довідковими матеріалами, підписними виданнями.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, директор бібліотеки.

 1. В п. 7.11 до переліку відповідальних осіб додати соціального педагога.

 2. В п. 7.15 після слів «історії університету» додати слова «в музеї КДПУ».

 3. В п. 7.17 слова «п.18» виключити.

 4. В п. 7.18 в абзаці другому слова «п. 51» виключити; в абзаці п’ятому слова «(Наказ МОНУ, МОЗУ та МФУ від 21.12.1998 р. № 453/362/260)» виключити.

 5. В п. 7.19 до переліку відповідальних осіб додати начальника відділу гуртожитків.

 6. П. 7.29 – 7.37 вважати відповідно п. 7.30 – 7.38, додати п. 7.29 такого змісту:

За рахунок коштів профспілкового бюджету безоплатно надавати новорічні дитячі подарунки та квитки на новорічні вистави дітям у віці до 14 років включно, які є членами сімей членів Профспілки.

Відповідальні: голова первинної профспілкової організації, головний бухгалтер ППО, голови профбюро, профорги.

 1. В п. 7.29 число 100 замінити на число 120.

 2. Пункт 7.35 виключити.

 3. Розділ VII доповнити підрозділом «Сторони домовились» такого змісту:

7.38. При наявності відповідних джерел фінансування за рахунок коштів спеціального фонду університету у 2011 фінансовому році:

а) поліпшити житлові умови двох працівників КДПУ згідно з контрольним списком;

б) придбати автобус пасажиромісткістю не менш як 35 місць.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, голова первинної профспілкової організації, проректор з АГР, головний бухгалтер, начальник ПЕВ.

 1. Додаток № 1 «Склад робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору» викласти в такій редакції:

№№ п/п

П.І.Б

Посада

Від сторони власника

1.

Шелевицький Ігор Володимирович

проректор з інформаційних технологій

2.

Леонова Ірина Борисівна

головний бухгалтер

3.

Чала Світлана Вікторівна

начальник загального відділу

4.

Демченко Костянтин Сергійович

начальник юридичного відділу

Від профспілкової сторони

1.

Бурман Людмила Володимирівна

голова первинної профспілкової організації КДПУ

2.

Сокіряка Світлана Андріївна

начальник відділу кадрів

3.

Остроушко Оксана Андріївна

завідувач загального відділу

4.

Скиба Софія Миколівна

студентка IV курсу факультету мистецтв, голова студради університету
 1. Доповнити колективний договір додатком № 2 «Перспективна програма діяльності Криворізького державного педагогічного університету на 2010 – 2015 роки» такого змісту:

^ 1. Підготовка фахівців відповідно до потреб ринку праці

У сучасних умовах підготовка висококваліфікованих кадрів для системи дошкільної, середньої і вищої освіти України здійснюється за чинними освітньо-кваліфікаційними рівнями в межах ліцензованого обсягу та відповідно до договірних зобов’язань, узятих Криворізьким державним педагогічним університетом перед державою, фізичними або юридичними особами.

Актуальним методологічним підґрунтям забезпечення якісної підготовки фахівців в освітній галузі залишаються принципи гуманізму, демократизму, пріоритетності національних і загальнолюдських духовних цінностей у формуванні сучасного педагога; інтеграції до європейського та світового освітніх просторів; багатопрофільності, ступеневості підготовки фахівців; якості освітніх послуг; забезпечення прозорості моніторингу якості освіти, використання державних стандартів вищої педагогічної освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів як обов’язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання; відповідності рівня освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців вимогам суспільного поділу праці; мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці; особистісній орієнтації освіти; випереджувального інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти тощо.

Такий підхід передбачає повною мірою реалізувати забезпечення сфер соціальної й виробничої діяльності висококваліфікованими спеціалістами та провадити в Університеті на високому рівні навчально-методичну, науково-дослідну, культурно-освітню, видавничу, фінансово-господарську діяльність, підвищення кваліфікації науково-педагогічних, перепідготовки педагогічних кадрів.

Перспективою залишається підготовка фахівців з урахуванням потреб ринку праці власне Придніпровського регіону, зокрема укладання з боку ректорату угод з управліннями освіти і науки Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської облдержадміністрацій щодо організації цільового прийому випускників сільських шкіл для підготовки учительських кадрів у сільських і районних школах.

Перспективою діяльності педагогічного вузу щодо підготовки фахівців є низка стратегічних завдань:

– забезпечення потреби держави й регіону у педагогічних кадрах;

– акредитація окремих спеціальностей після завершення теоретичного курсу навчання та збільшення відсотка акредитованих за ІV рівнем спеціальностей, що дозволить акредитувати Університет загалом за ІV рівнем;

– удосконалення структури, змісту й організації підготовки магістрів як майбутніх наукових і науково-педагогічних працівників;

– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці в межах регіону;

– налагодження ефективної співпраці вищих навчальних закладів з роботодавцями і регіональними центрами зайнятості, здійснення постійного контролю за розподілом і працевлаштуванням випускників за цільовим направленням, реалізація їх працевлаштування головними управліннями освіти і науки відповідно до цільових направлень;

– забезпечення максимального рівня працевлаштування випускників із числа студентів, які навчалися за державним замовленням, відповідно до вимог замовника; здійснення моніторингу за проведенням роз’яснювальної роботи серед випускників, студентів І-ІІІ курсів щодо перспектив здобуття вищої освіти й подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю;

– потреба в нормативному забезпеченні надання самостійного працевлаштування випускникам, які навчаються за держзамовленням і не працевлаштовані у зв’язку з відсутністю вакансій в умовах нестабільності ринку праці тощо.


^ 2. Удосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів

Значну роль в оптимізації підготовки педагогічних кадрів відіграють наявні на загальноуніверситетських і профільних кафедрах перспективні плани підготовки науково-педагогічних працівників та плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. В Університеті на перспективу залишається наявна чинна система конкурсного відбору науково-педагогічних кадрів, що має ряд традицій. Крім того, удосконаленню якісного складу науково-педагогічних працівників сприяє діяльність аспірантури та системна науково-дослідницька робота, результативність якої визначається актуальністю наукової тематики і перспективним плануванням дослідницької діяльності кафедр Університету.

Стратегічними напрямками в аспекті вдосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів є такі пріоритети:

– забезпечення штатної укомплектованості професорсько-викладацького складу Університету викладачами з науковими ступенями й ученими званнями та базовою освітою, яка відповідає дисципліні, що викладається. Нагальним є забезпечення фахівцями найвищої кваліфікації кафедр зоології, англійської філології, російської філології та зарубіжної літератури, загальної та вікової психології, кафедр художньо-графічного відділення факультету мистецтв;

– збільшення частки профільних кафедр, які очолюються докторами наук, професорами;

– запровадження діяльності докторантури та в її межах комплексної цільової програми «Доктор наук»;

– проведення системної роботи з напрямку більш активного залучення випускників Університету, науково-педагогічних працівників до підготовки і захисту кандидатських, докторських дисертацій для подальшої роботи в Університеті;

– забезпечення підготовки резерву на посади ректора, проректорів, деканів, керівників структурних підрозділів;

– зниження вікового показника професорів і доцентів шляхом роботи з обдарованою молоддю і підготовки власних університетських кадрів при формуванні професорсько-викладацького складу через магістратуру, аспірантуру, докторантуру;

– системне підвищення кваліфікації керівного складу Університету, викладачів, керівників структурних підрозділів на базі провідних ВНЗ, наукових установ, Центрального інституту післядипломної освіти тощо.


^ 3. Навчально-методична робота

Нова світова освітньо-педагогічна ідеологія спрямовує діяльність Університету на впровадження проблемно-діяльнісного типу освіти, за якого відбувається трансформація отримуваної інформації в нові знання, а освітній процес ґрунтується на здатності студентом самостійно знаходити й обробляти науково і практично важливу інформацію. Зміст вищої педагогічної освіти відповідає вимогам державних стандартів і вирізняється фундаментальністю спеціальної підготовки, універсальністю і гуманітарною спрямованістю загальноосвітніх курсів, базовістю психолого-педагогічного циклу предметів, орієнтацією на впровадження в навчальний процес досягнень сучасної науки і практики.

Структура вищої педагогічної освіти характеризується різноманітністю і повнотою представлених в Університеті рівнів і форм вищої освіти, аспірантури, докторантури, підвищення кваліфікацій і перепідготовки кадрів. При цьому зберігається альтернативність, гнучкість, взаємодоповнення, безперервність, завершеність і послідовність відповідних рівнів і ланок цієї системи. Така структура визначається системою навчально-методичної роботи Університету.

Сучасні тенденції розвитку вищої університетської освіти та її науково-методичну базу визначають коло стратегічних завдань Університету в цьому аспекті:

 • забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство;

 • високоякісне надання освітніх послуг з метою інтеграції вищої освіти, науки і виробництва як способу підвищення конкурентноспроможності фахівців з вищою освітою на ринку праці;

 • оновлення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень з урахуванням нової філософії вищої освіти в Україні;

 • формування змісту освіти в умовах кредитно-трансферної системи навчання на основі суб’єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності й діагностичності;

 • наповнення університетського компонента державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл Університету, потреб галузі та запитів студентів;

 • постійне вдосконалення навчальних планів, програм підготовки фахівців з урахуванням світових і вітчизняних процесів глобалізації, інтеграції, педагогічних інновацій у відповідь на змінні фактори зовнішнього середовища – науково-технічні, економічні, політичні тощо;

 • укладання науково-педагогічними працівниками профільних кафедр Університету навчально-методичних посібників і підручників, створення навчально-методичних комплексів та авторських програм для спецкурсів і спецсемінарів;

 • заохочення професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів до створення електронних підручників, навчальних посібників, тренінгових комп’ютерних програм, навчальних відеофільмів, DVD-записів та інших матеріалів для розміщення в мережі Інтернет;

 • здійснення педагогічного моніторингу в професійній підготовці педагогічних кадрів;

 • упровадження в освітній процес нових інформаційних та ефективних освітніх технологій;

 • підвищення ролі і значення бібліотеки для здобування якісної освіти, а відтак, повне забезпечення україномовними підручниками з усіх нормативних і варіативних дисциплін та цільове використання Інтернет-бібліотеки;

 • розширення сфери застосування сучасних комп’ютерних технічних засобів навчання з метою надання необмеженого доступу до багатогранного масиву інформації та підвищення якості знань студентів;

 • створення елементів віртуального освітнього простору в межах онлайн- інформування, консультування для студентів заочної форми навчання з метою безперервної мотивованої освіти протягом життя.

  1   2   3   4

Схожі:

Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconНаказ №249 д від 14. 03. 2012 р
У зв’язку з проведенням конференції трудового колективу (відповідно до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconО. богомольця від 24 травня 2013 р
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconО. богомольця від 22 січня 2010 р
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconО. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconО. О. Богомольця від 22 січня 2010 р
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconО. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconО. богомольця від 20 квітня 2012 р
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconДодаток 1 до наказу від 31. 05. 2012 №510 Зміни та доповнення до Переліку платних послуг у сфері освітньої діяльності, які будуть надаватися Державним вищим навчальним закладом

Зміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи