Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів icon

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
НазваНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Сторінка1/21
Дата02.10.2012
Розмір4.75 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Міністерство освіти та науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра загальної та вікової психології


Шамне А.В.


ОСНОВИ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Кривий Ріг

«Видавничий дім»

2008


УДК 159.9 (076.5)


Шамне А.В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів .−Кривий Ріг: Видавничий дім,2008.−255 с.

ISBN 966-8019-48-2


Навчально-методичний посібник призначений для ґрунтовного самостійного оволодіння навчальним курсом «Загальна психологія» студентами денного та заочного відділень вищих педагогічних навчальних закладів. У посібнику наведено питання для підготовки та дискусій , рекомендована література, загальні дані про зміст базових тем та методичні рекомендації по їх теоретичному вивченню .Представлено методики, тести, лабораторні завдання, вправи та практичні задачі для самостійної роботи різних рівнів складності , що дозволяють поглибити теоретичні знання , засвоїти практичні прийоми та навички. Посібник передбачає можливість вибору теоретичних та практичних завдань, які відповідають рівню інтелектуальної активності (репродуктивна або продуктивна чи творча), пізнавальним здібностям, інтересам та потребам студентів.

Навчально-методичний посібник буде корисним для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл та практичних психологів.


Рецензенти : Устименко С.Ф., кандидат психологічних наук, доцент

Чумак В.І., кандидат психологічних наук, доцент


Ухвалено до друку на засіданні кафедри загальної та вікової психології КДПУ

(протокол № 3 від 30.10. 2008р.)


ISBN 966-8019-48-2 © А.В.Шамне,2008


Зміст

Загальні положення…………………………………………………………………………… 3-5

Структура та зміст посібника……………………………………………………………………5-8

Методичні поради щодо організації самостійного опрацювання курсу

«Загальної психології» …………………………………………………………………………. 8-15

^ Змістовий модуль 1 Вступ до психології …………………………………………………… 1 4-57

Тема 1. Загальна характеристика психології як науки………………………………………… 14-21

Тема 2. Історія становлення психології як науки………………………………………………….22-29

Тема 3.Мозок і психіка………………………………………………………………………………30-37

Тема 4. Методи психологічних досліджень………………………………………………. ………37-48

Тема 5. Філогенез та антропогенез психіки…………………………………………………………49-57

Змістовий модуль 2. Психологія особистості та діяльності. …………………… …………….57-93

Тема1. Особистість, її структура і прояви. Концепції джерел активності особистості ……… .58-72

Тема 2. Потребово-мотиваційна сфера особистості……………………………………………… .73-79

Тема 3. Загальна характеристика діяльності людини. ………………………………………………80-93

Змістовий модуль 3. Увага та когнітивні процеси……………………………………………….93-169

Тема1.Увага. ……………………………………………………………………………………………94-104

Тема 2.Відчуття………………………………………………………………………………….. ……104-114

Тема3. Сприймання…………………………………………………………………………………….115-128

Тема 4. Пам’ять ……………………………………………………………………………………… 128-142

Тема 5. Мислення ……………………………………………………………………………………….142-157

Тема 6. Уява…………………………………………………………………………………………… 157-169

Змістовий модуль 4. Емоційно-вольова сфера та індивідуально-типологічні властивості людини…………………………………………………………………………………………………..169-240

Тема 1. Емоції та почуття……………………………………………………………………………….170-185

Тема 2. Воля …………………………………………………………………………………………….185-198

Тема 3 Темперамент…………………………………………………………………………………….98-213

Тема 4 Характер ……………………………………………………………………………………… 213-229

Тема 5 Здібності………………………………………………………………………………………….229-240

Додатки

Орієнтовний перелік питань для самоперевірки рівня теоретичних знань…………………………240-242

Приклади розв’язування задач………………………………………………………242-245


^ Загальні положення


Результативність навчання у ВНЗ значною мірою залежить від ефективності самостійної учбової діяльності студентів. Впровадження в Україні європейських норм та стандартів освіти підвищує значущість самостійного опрацювання студентами психолого-педагогічних навчальних дисциплін. Курс загальної психології є базовим для їх вивчення . Він спрямований на засвоєння фундаменталь­них понять цієї науки та розуміння універсальних психологічних закономір­ностей, сприяє набуванню знань і умінь, які необхідні майбутньому вчи­телеві в професійній діяльності. Предметний зміст програми передбачає оволодіння науковим психологічним знанням, ознайомлення з психологією як наукою, її структурою, категоріями, принципами , формування професійного образу мислення студентів. Крім вищезазначеного, вивчення курсу надає можливість студентам регулювати власну поведінку, керувати власним психічним станом, цілеспрямовано займатися професійним удосконаленням та поширювати власну ерудицію.

^ Метою курсу є створення загальнотеоретичної бази для успішного вивчення подальших теоретичних, практичних і прикладних навчальних курсів психолого-педагогічного циклу, озброєння майбутніх педагогів фундаментальними теоретичними знаннями психологічних закономірностей та понять, уміннями аналізувати психологічні ситуації та виконувати експериментальні проби. Все це має бути базою для подальшого успішного вивчення курсів вікової, педагогічної, соціальної психології та багатьох інших професійно значущих для майбутнього педагога навчальних курсів.

Сучасна система освіти України переживає етап реформування у напрямку впровадження європейських норм та стандартів освіти . Перехід до динамічної ступеневої системи підготовки спеціалістів різного освітнього та кваліфікаційного рівня та впровадження модульної системи навчання передбачає збільшення значення самостійних форм освоєння студентами навчального матеріалу , більш цілеспрямоване опрацювання та засвоєння ними знань , умінь та навичок , які сприятимуть професійному становленню , самоактивності та самореалізації їх як майбутніх спеціалістів. Модульне навчання — процес засвоєння навчальних модулів в умовах повного дидактичного циклу, який включає мету і завдання, мотивацію на якісне засвоєння, зміст (навчальний модуль), методи і форми прямої, опосередкованої та самостійної навчально-пізна­вальної діяльності, корекцію, самооцінку й оцінку результатів зас­воєння знань, умінь та навичок, що входять до його структури. За таких умов зменшується частка прямого, зовні завданого інформування і розширюється застосування інтерактивних форм та ме­тодів повноцінної самостійної роботи студентів під керівництвом викладача.

Попри наявність великої кількості теоретичної, практичної та методичної літератури, недостатнім залишається актуальне на сьогодні методичне забезпечення самостійного вивчення модульного курсу загальної психології або окремих його тем студентами денної та заочної форм навчання. У поєднанні із явищем бурхливого накопичення знань сучасною психологічною наукою це обумовлює актуальність підготовки навчального посібника для самостійного засвоєння студентами педагогічних та психологічних спеціальностей основ курсу загальної психології. Посібник призначений для ґрунтовного самостійного оволодіння змістом курсу загальної психології , який викладається на профільних факультетах педуніверситетів, інститутів, коледжів; інститутів та факультетів післядипломної освіти (спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальний педагог» тощо ) . Він адресований викладачам і студентам денної та заочної форм навчання , учням старших класів , а також практичним психологам ,соціальним педагогам та вчителям шкіл , спеціалістам , які використовують психологічні знання у своїй роботі та прагнуть їх удосконалити .

Посібник є спробою надати їм допомогу у поглибленому самостійному опрацюванні та вивченні основ психології , які не можуть бути засвоєні без систематичної та цілеспрямованої самостійної роботи . Крім того, самостійне виконання практичних завдань активізує , закріплює та конкретизує теоретичні знання , отримані студентами на лекціях та шляхом самостійного вивчання спеціальної літератури .

Основні завдання самостійного вивчення курсу загальної психології :

1.Отримати системні загально психологічні знання, уміння та навички, засвоїти основні поняття психології та універсальні психологічні закономірності,ознайомитися з публікаціями та наробками сучасних досліджень з загальної психології.

2.Сформувати уміння використовувати теоретичні знання для аналізу, оцінки і прогнозування поведінки людини.

3.Сформувати навички проведення психологічних досліджень на основі використання об’єктивного спостереження, експерименту , психодіагностичних методів(анкетування,тестування тощо)

4.Сформувати установку на необхідність поглиблення психологічних знань для розуміння вчинків учнів, їх психічного стану, для аналізу педагогічної взаємодії.

5.Конкретизувати та поглибити знання про власні психологічні особливості , сформулювати шляхи особистісного та професійного самовдосконалення.

Процес самостійного вивчення курсу загальної психології передбачає оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями за основними темами курсу(табл. №1)

Табл.№1 Розподіл годин, відведених на самостійну роботу по вивченню базових тем курсу(в межах залікового

Тема


Кількість годин, відведених на:


ЛекціїСемінарсько-практичні заняттяСамостійну роботу
^ Змістовий модуль 1. Вступ до психології.
Тема 1. Загальна характеристика психології як науки

2

2

3
Тема 2. Історія становлення психології як науки

2

2

4

Тема 3.Мозок і психіка.


1

1

1

Тема 4. Методи психологічних досліджень.

1

2

2

Тема 5. Філогенез та антропогенез психіки

2

2

3

Змістовий модуль 2. Психологія особистості та діяльності.
Тема1. Особистість, її структура і прояви.

1

1

4

Тема 2.Концепції джерел активності особистості

1

1

4

Тема 3. Потребово-мотиваційна сфера особистості.

2

2

4

Тема 4. Загальна характеристика діяльності людини.

3

2

1

4

Змістовий модуль 3. Увага та когнітивні процеси.
Тема1.Увага.

2

2

3
Тема 2.Відчуття.

2
1

3
Тема3. Сприймання

2
1

3

Тема 4. Пам’ять

33

Тема 5. Мислення

3
2

4

Тема 6. Уява

13

Змістовий модуль 4. Емоційно-вольова сфера та індивідуально-типологічні властивості людиниТема 1. Емоції та почуття


2

1


3
Тема 2. Воля.
1

3^ Тема 3 Темперамент

23
^ Тема 4 Характер

23
Тема 5 Здібності

2
1

3
Всього годин

36
18

63


^ Зміст та структура посібника

Представлений навчальний посібник відображає структуру підручників та навчальних посібників з загальної психології на сучасному етапі її розвитку,а також модульну побудову навчальної програми курсу, розраховану на 108 годин. Зміст теоретичного курсу навчальної дисципліни наведений у базових підручниках та відповідних методичних рекомендаціях кафедри загальної та вікової психології. Даний посібник є практикумом, спрямованим на створення умов для самостійного професійного самовдосконалення студентів шляхом самоперевірки ними індивідуального рівня опрацювання теоретичного та практичного матеріалу кожного модуля. Методичні рекомендації для самостійного опрацювання підготовлені відповідно до навчального плану і складаються з чотирьох модулів:

1) Змістовий модуль 1. «Вступ до психології».

2).Змістовий модуль 2 «Психологія особистості та діяльності»

3). Змістовий модуль 3 « Увага та когнітивні процеси»

4). Змістовий модуль 4 «Емоційно-вольова сфера та індивідуально-типологічні властивості людини »

Кожен модуль поділений на окремі теми , які розкривають зміст курсу(табл.№1) .

Отже,до структури посібника входять такі розділи:

  • вступ до психології, в межах якого студент має самостійно засвоїти зміст поняття «психіка», етапи еволюції психіки у філогенезі та специфіку антропогенезу, методологічні принципи та методи дослідження у загальній психології,

  • загальна характеристика діяльності,її структури,змісту ,видів тощо

  • психологічний аналіз особистості та її проявів,

  • пізнавальні процеси(увага, пам’ять,мислення ,відчуття,сприймання) та їх характеристика,

  • психологічна характеристика емоційно-вольової сфери особистості,

  • індивідуально-типологічні властивості людини (темперамент,характер,

здібності).

Запропоновані в посібнику завдання складаються з двох типів: теоретичні та практичні. Кожен з них представлений трьома рівнями: репродуктивним, продуктивним, творчим. В межах теми бажано виконати завдання як теоретичного так і практичного блоку. Самоперевірка власної теоретичної підготовленості є запорукою ефективності виконання практичних завдань.

Студент має свободу вибору теоретичних та практичних завдань, які відповідають рівню його інтелектуальної активності (репродуктивна або продуктивна чи творча), пізнавальним здібностям, інтересам та потребам. Студент може на основі таблиць № 4-6 сформулювати власне завдання з теми (складання плану параграфу підручника , розширеного термінологічного словника ,складання бібліографії з теми , самостійна робота з навчальною літературою та першоджерелами, реферування літератури, складання схем,робота із психодіагностичними методиками,виконання досліницько-пошукової роботи тощо). Завдання для самостійного опрацювання, наведені у посібнику , допоможуть студентам структурувати самостійне вивчення проблемних питань психології та більш цілеспрямовано перевірити свої знання. Слід підкреслити ,що шлях до творчого засвоєння курсу психології лежить через самостійну роботу з підручником та обов’язковою літературою,ознайомлення з методами сучасної експериментальної психології.

Успішність студентів при самостійному вивченні загальної психології оцінюється за шкалою ,що відповідає вимогам Положення про організацію навчального процесу у Криворізькому державному педагогічному університеті та ЕСТS . Оцінювання рівня самостійного засвоєння теми здійснюється тією ж шкалою,але на основі іншої кількості балів (табл.№2):

Табл.№2

Оцінювання рівня самостійного засвоєння теми

За національною шкалою (залік)

За національною шкалою (іспит)

За шкалою ЕСТS

Кількість балів

^ Оцінювання рівня самостійного засвоєння окремої теми (кількість балів)ЗарахованоВідмінно

A

90- 100

14-15Добре

B

80-89

12-13

C

70-79

10-11ЗадовільноD

60-69


8-9

E

50-59

6-7

Не зараховано

Незадовільно

FX

25-49
F

1-24


Для ефективного самоконтролю знань з теми студент має набрати 14-15 балів, що дорівнює оцінці 5 (А), 11-13 балів (що дорівнює оцінкам 4В, 4С) або 6-9 балів (що дорівнює оцінкам 3Д, 3Е). Слід врахувати, що для цього студент може обирати різні види і типи завдань. Але бажано, щоб серед них були завдання продуктивного та творчого рівнів , що є обов’язковим для отримання оцінок «5А, 4В, 4С».

Оскільки наперед відомо, яку кількість балів треба набрати для
того, щоб отримати оцінку "5","4" або "3", кожен студент має мож­
ливість упродовж усього періоду вивчення предмета контролюва­ти та свідомо регулювати успішність свого просування у засвоєнні
курсу шляхом цілеспрямованого планування та розподілу своїх зу­силь для досягнення навчальних результатів, що відповідають його
запитам. Остаточна оцінка успішності вивчення теми та предмета визна­чається викладачем шляхом підсумовування балів , які були отримані сту­дентом за виконання усієї сукупності навчальних завдань .

При підсумковому оцінюванні засвоєння теми викладачем враховуються, передусім , навички самостійної роботи , якість сформованості яких виявляється у рівні засвоєння знань студентами, самостійності оцінних суджень ,вмінні застосовувати набуті теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань, характеристиках письмових відповідей (глибина, повнота, логічність, доказовість, узагальненість, обґрунтованість, осмисленість ,креативність мислення тощо), досвіді науково-дослідницької діяльності, умінні виявляти і вирішувати проблеми, робити висновки, формулювати гіпотези тощо.

^ Критерії оцінювання письмових робіт студентів:

Максимальну оцінку «Відмінно» - «5» отримує студент, який при самостійному вивченні теми набрав у сумі 14-15 балів,виконавши при цьому завдання продуктивного та творчого рівнів. Представлені відповіді повно, логічно і послідовно розкривають зміст питання. Відповіді свідчать про всебічні, систематизовані, глибокі знання та вільне володіння студентом теоретичними основами і психологічною термінологією. Студент продемонстрував уміння робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу, правильно застосовувати одержані знання для розв’язання практичних завдань, для аналізу психологічних явищ , здатність до творчого вирішення обраних завдань,

^ Оцінка «Добре» - «4» виставляється студенту за умови, що він при самостійному вивченні теми набрав у сумі 10-13 балів,виконавши при цьому завдання репродуктивного, продуктивного або творчого(за бажанням) рівнів. Представлені відповіді повно та логічно розкривають зміст обраних питань . Відповіді свідчать про вільне володіння студентом понятійним апаратом психології, теоретичними основами і психологічними закономірностями. Студент продемонстрував уміння висловити власну думку, зробити висновки та узагальнення , використовуючи додаткову літературу. Студент правильно застосовує одержані знання і вміє використовувати їх при розв’язанні практичних завдань.

^ Оцінку «Задовільно» - «3» - отримує студент, який при самостійному вивченні теми набрав у сумі 6-9 балів,виконавши при цьому завдання репродуктивного та продуктивного (за бажанням) рівнів. Представлені відповіді в цілому розкривають загальний зміст питання, свідчать про достатньо володіння понятійним апаратом психології ,правильне викладення теоретичного матеріалу на рівні репродуктивного мислення. Студент вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами,але відчуваються труднощі у використанні теоретичних положень при розв’язанні практичних завдань,є неточності у розумінні та інтерпретації психологічних явищ. У відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні. Відповідь має переважно репродуктивний характер.

^ Методичні основи організації самостійного опрацювання курсу «Загальної психології»

Основним у психологічній підготовці студентів педагогічного вузу є організація самостійного засвоєння ними психологічних знань, спрямування їх на оволо­діння методами вивчення особливостей психічного роз­витку учня та використання психологічних знань в навчально-виховній роботі з дітьми. Не менш важли­вим завданням є формування у студентів знань і вмін­ня проводити наукові психологічні дослідження, аналізувати і літературно оформляти їх результати. З цією метою в посібнику дано: а) завдання, спрямовані на з'ясування глибини розуміння і ступеня засвоєння сту­дентами теоретичного матеріалу, психологічних тер­мінів і понять; б) завдання дослідницького характеру, які можуть бути самостійно виконані студентом в пси­хологічному кабінеті та в школі; в) психологічні зада­чі, описи ситуацій, розв'язування яких потребує пси­хологічного мислення ; г) завдання для психологічного аналізу уроків та виховних заходів. Приклади розв’язання різних типів задач наведено у додатках (додаток № 2).

Виконання поданих у посібнику завдань вимагає від студента попереднього самостійного опрацювання теоретичного матеріалу за рекомендованою літерату­рою. Щоб спонукати студента до цього, в посібнику на початку кожного розділу подаються загальні методичні рекомендації щодо вивчення змісту теми, після чого йдуть питання до підготовки та питання до дискусії.

Основою методики самостійного опрацювання курсу «Загальної психології» є вимога активізації та індивідуалізації пізнавальної діяльності студентів, розвиток самостійності і цілеспрямованості розумової діяльності. Відповідно до даного положення структура самостійного вивчення курсу «Загальної психології» базується на використанні відповідних навчальних методів—репродуктивного, частково-пошукового, пошукового, частково-пошукового (проблемного), дослідницького та враховує три рівні підготовки:

Репродуктивних завдань (де починається узагальнення прийомів та методів пізнавальної діяльності , їх перенесення на розв'язання складніших , але типових вправ) ;

^ Репродуктивно –творчих , конструктивних або частково-пошукових завдань (продуктивна діяльність із самостійного застосування набутих знань для розв'язання задач , що виходять за межі типових) ;

Творчих(дослідницьких) завдань (самостійна продуктивна діяльність з перенесенням знань при розв'язанні задач на новий , нестандартних рівень , в процесі чого виробляється гіпотетичне аналогове та творче мислення )


Табл. №3

Умовні позначення представлених у посібнику учбових завдань різного змісту та рівня складностіРівень складності

^ ТИПИ ЗАВДАНЬ

Теоретичні(Т)

Практичні(П)

Позначення

Бали

Позначення

Бали

Репродуктивний(Р)

ТР

1-3

ПР

1-3

Продуктивний (П)

ТП

3-5

ПП

3-5

Творчий (Т)

ТТ

5-10

ПТ

5-10^ Репродуктивний рівень (Р) є тим програмним мінімумом, що передбачає знання основного теоретичного матеріалу загальної психології , достатнє володіння понятійним апаратом , вміння розв»язувати типові практичні завдання. Рівень володіння програмним матеріалом в межах виконання репродуктивних завдань є початковим рівнем засвоєння курсу загальної психології , який оцінюється за шкалою ЕСТS як задовільний (D, E). До теоретичних та практичних завдань цього рівня відносяться такі як : відповіді на запитання до тексту теми , складання тез , конспектів матеріалів підручників , статей , підготовка усних відповідей , рефератів ,складання плану параграфу підручника з теми , розширеного термінологічного словника з теми ,встановлення співвідношень та зв’язків між обсягом та змістом понять теми, між поняттями та їх визначеннями , письмові відповіді на питання в кінці параграфу підручника теми, що вивчається, анотування монографічної літератури з теми ,складання тез статті з психологічного журналу та бібліографії з теми , конспектування першоджерел, розв»язання задач репродуктивного рівня без обґрунтування або з обґрунтуванням відповіді,самодіагностика психічних якостей на основі використання тесту з теми. Основні завдання репродуктивного рівня представлені в таблиці № 4.

Табл.№4

Зміст теоретичних(ТР) та практичних ( ПР) завдань репродуктивного рівня

1.

Складання плану параграфу підручника з теми

ТР

1 бал

2.

Складання розширеного термінологічного словника з теми

ТР

2 бали

3.

Встановлення співвідношень та зв’язків між між поняттями теми та їх визначеннями

ТР

1 бал

4.

Анотування монографічної літератури з теми

ТР

3 бали

5.

Складання тез статті з психологічного журналу

ТР

2 бали

6.

Складання бібліографії з теми (з вихідними даними каталогів бібліотеки КДПУ)


ТР

3 бали

7.

Самодіагностика (або діагностика) психічних якостей на основі використання тесту з теми (мислення, уваги, пам»яті, сприймання, темпераменту, характеру здібностей тощо).Письмовий аналіз результатівПР

один тест-2 бали

8.

Конспектування першоджерел

ТР

2 бали

9.

Відповіді-конспекти на запитання підручника до тексту теми (2-4 запитання) .


ТР

2 бали

10.

Розв»язання 2 - 3 практичних задач репродуктивного рівня без обґрунтування відповіді(1 бал) або з обґрунтуванням відповіді(2 бали)


ПР

1-2 бали

11.

Розв»язання 2-3 теоретичних задач репродуктивного рівня без обґрунтування відповіді(1 бал) або з обґрунтуванням відповіді(2 бали)

ТР

1-2 бали

12.


Написання письмової доповіді за однією з запропонованих тем (на вибір).


ТР


3 бали
Продуктивні ( конструктивні або частково-пошукові) завдання. Суть їх полягає в тому, що студент не тільки відтворює знання, а й, що найголовніше, здійснює вихід за межі типових завдань .

^ Продуктивний (евристичний) рівень базується на вмінні розв’язувати проблемні питання, що потребують поглибленого вивчення теми. Цей рівень передбачає добре знання теоретичного матеріалу курсу загальної психології та володіння понятійним апаратом , вміння розв’язувати конструктивні або частково-пошукові практичні і теоретичні завдання. Виконання завдань цього рівня сприяє розвитку уміння висловити власну думку, зробити висновок,засвоєнню основних психологічних закономірностей та вмінню використовувати їх при комплексному розв’язанні практичних завдань .Розв’язання продуктивних завдань перед­бачає шлях від визначення проблем до проблемних запитань; від проблемних запитань до проблемної ситуації; від проблемної ситуації до пошукової роботи, спрямованої на виявлення напрямів вирішення визначених проблем.

Рівень володіння програмним матеріалом в межах виконання продуктивних (частково-пошукових ) завдань є базовим рівнем засвоєння курсу загальної психології , який оцінюється за шкалою ЕСТS як «добре» (В,С). До теоретичних та практичних завдань цього рівня відносяться такі як : складання схем, таблиць, та інших форм систематизації матеріалу на основі текстів підручників , відгук на публікацію або монографію, завдання на розуміння та відтворення психологічних закономірностей , складання психологічних характеристик , ,порівняльний аналіз змісту та структури теми, викладеної у двох-трьох підручниках ,написання реферату або доповіді з теми на основі 3-5 джерел, пояснення психологічних позицій щодо психічних явищ , проекція їх на життєві факти та особистий досвід, письмові відповіді на питання за текстом першоджерел, складання кросворду з базових понять теми, відповіді на тестові завдання для самоконтролю знань з теми.

Педагогічне призначення продуктивного( частково-пошукового )ме­тоду полягає в тому, що у студентів поступово формується уміння самостійно розв'язувати окремі проблемні завдання ,що наближає їх до творчого дослідження. Це дає підставу вважати виконання продуктивних завдань перехідним етапом на шляху до активного застосування дослідництва як ключового аспекту навчання .

ТАБЛ. №5

Зміст теоретичних(ТП) та практичних ( ПП) завдань продуктивного рівня

1.

Складання схем, таблиць, та інших форм систематизації матеріалу на основі текстів підручників

ТП

3 бали

2.

Письмові відповіді на проблемні питання до параграфу підручника з теми, що вивчається, постановка самостійних проблемних питань до тексту.

ТП

ПП

3 бали

3.

Встановлення співвідношень та зв’язків між обсягом та змістом понять теми. Побудова логічних ланцюгових зв’язків обсягу та змісту понять теми.

ТП

3-4 бали

4.

Порівняльний аналіз змісту та структури теми, викладеної у двох-трьох підручниках

ТП

5 балів

5.

Складання кросворду з базових понять теми(15-20 термінів )

ТП

4 бали

6.

Відповіді на питання до текстів першоджерел , постановка самостійних питань до тексту.


ТР

4 бали

7.

Складання звіту (характеристики) про результати самодіагностики (або діагностики) рівня розвитку психічного явища (за 2 запропонованими методиками)


ПР

Одна характеристика-6 балів.

8.

Написання реферату або доповіді з теми на основі 3-5 джерел

ТП

5 балів

9.

Письмові відповіді на запитання плану семінарського заняття даного посібника до теми (2 бали-відповідь на одне питання)

ТП

2-6 балів
Відповіді на тестові завдання для самоконтролю знань з теми (тексти в збірнику тестових завдань на кафедрі загальної та вікової психології)

ТП

5 балів

10.

Розв’язання 2 - 3 теоретичних та практичних задач продуктивного рівня без обґрунтування відповіді(3 бали) або з обґрунтуванням відповіді(4-5 балів)


ТП ПП

3-5 балів

11.

Відгук (рецензія,анотація) на журнальну публікацію або монографію

ТП

4-5 балів

12.


Виконання лабораторної роботи та складання звіту щодо отриманих результатів.

5 балів
^ Творчий рівень (самостійна продуктивна діяльність з перенесенням знань при розв'язанні задач на новий , нестандартних рівень : завдання для пошуково-дослідницької діяльності студентів).

Дослідницький метод вивчення загальної психології є способом організації пошукової діяльності студентів , спря­мованої на творче , самостійне здійснення процесу пізнання. Виконання творчих завдань допомагає засвоєнню студентами досвіду творчої діяльності відповідно до їх вікових і психо­логічних особливостей. Крім того, воно формує широкі пізнавальні інтереси і духовні потреби у творчій діяльності, сприяє оволодінню методами науко­вого пізнання в процесі дослідження психологічної чи життєвої проблеми. Самостійна продуктивна діяльність студентів з перенесенням знань при розв'язанні задач на новий , нестандартних рівень( в процесі чого виробляється гіпотетичне аналогове мислення ), сприяє формуванню креативного професійного мислення , професійно значимих знань, умінь та навичок студентів. Рівень творчих(дослідницьких) завдань є найвищім рівнем засвоєння курсу загальної психології .

Виконанню творчих завдань повинні сприяти ті види діяль­ності студентів , які передбачаються рамками дослідницького мето­ду. Зокрема, це: самостійне складання змісту завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу теми ,зокрема, формулювання задач, проблемних питань ,типів вправ , тестів тощо, критичний огляд літератури з теми(2-3 монографії або статті) , заповнення порівняльно-аналітичних таблиць за змістом теми,складання порівняльного аналізу психічних явищ, зіставлення двох або кількох психологічних текстів у тематичному, проблем­ному, ідейному, теоретичному, історичному, культурологічному планах, проведення самостійного лабораторно- експериментального дослідження та обґрунтування його результатів , творчий підбір цитат для доведення певної думки , постановка самостійних питань до тексту , завдання на вияв описаної та прогнозованої поведінки особистості , порівняльний аналіз різних монографій або публікацій на одну тему , рецензування , , зіставлення поглядів різних авторів за спільністю тем і проблем, творчий переказ теми на основі створення образів уяви , психологічне зіставлення вчинків осіб та їх мотивації , складання психологічних характеристик та їх зіставлення , творче рецензування , зіставлення психологічних позицій щодо пояснення явищ за спільних тем, проекція їх на сучасне життя , зіставлення змісту теми із життєвими фактами та особистим досвідом , творче формулювання проблем.

Табл. №6

Зміст теоретичних(ТТ) та практичних ( ПТ) завдань творчого рівня

1.

Складання порівняльно-аналітичних таблиць та інших форм систематизації матеріалу за змістом теми,викладеним у підручниках, монографіях , статтях.

ТТ

8 балів

2.

Складання порівняльного аналізу психічних явищ(наприклад ,психіки тварин та людини,емоцій та почуттів тощо)


ТТ

ПТ

6 балів

3.

Ознайомлення з методикою проведення та самостійне проведення лабораторно- експериментального дослідження (на основі текстів даного посібника та практикумів у списку літератури). Складання звіту щодо отриманих результатів.


ПТ

10 балів


4.

Творчий підбір цитат для доведення певного наукового положення або думки

ТТ

5 балів

5.

Самостійне складання змісту завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу теми ,зокрема, формулювання задач, проблемних питань , типів вправ , тестів , творче формулювання проблем,

тощо

ТТ ПТ

Блок завдань-8 балів

6.Критичний огляд літератури з теми(2-3 монографії або статті) (узагальнення,порівняння теоретичних положень,експериментальних даних тощо)


ТТ


10 балів

7.

Складання психолого-педагогічного «портрету» особистості (на основі використання 3-4 методик з модулей: «Пізнавальні процеси», «Емоційно-вольова сфера особистості», «Індивідуально-типологічні властивості особистості»).


ПТ

Одна характеристика-8 балів.

8.

Зіставлення поглядів різних авторів за спільністю тем і проблем ,написання реферату або доповіді на основі проведеного аналізу.

ТТ

5 -10 балів

9.

Психологічне зіставлення вчинків осіб та їх мотивації , складання психологічних характеристик та їх зіставлення , зіставлення психологічних позицій щодо пояснення явищ за спільних тем, проекція їх на сучасне життя , зіставлення змісту теми із життєвими фактами та особистим досвідом(звіт у вигляді доповіді , реферату , опису ,твору) .

ПТ

6-10 балів

10.

Проведення психологічного дослідження на основі використання 2-3 методів та узагальнення отриманих результатів у вигляді статті,публікації або доповіді.

ТТ ПТ

15 балів

11.

Участь у науково-дослідниць­кій роботі: напи­сання науково-дослідниць­ких робіт на конкурс, статей, висту­пи на наукових конференціях.

ТТ ПТ

15 балів

12.


Складання методичних порад щодо розвитку психічного явища(пам’яті,уваги,мислення тощо) на уроках з вашого профільного предмету. Складання психолого-педагогічних рекомендацій щодо врахування особистісних та індивідуально-типологічних властивостей учнів на уроках.ТТ ПТ

10 балів


13.

Розв»язання 2 - 3 теоретичних та практичних задач пошуково-дослідницького типу з обґрунтуванням відповіді.ПТ

8 балівОтже, у навчальному посібнику пропонуються різноманітні форми само­стійної навчальної роботи студентів, що сприятимуть їх самоосвіті і формуванню психологічних умінь і навичок, необхідних для прак­тичної роботи. Форми самостійного вивчення курсу психологічних знань можуть бути різноманітними,але студенти мають чітко знати сутність та вимоги до анотування , конспектування літератури, підготовки реферату чи доповіді, виконання практичних завдань тощо. Звіт студента за змістом конкретного модуля (теми) буде прийнятим викладачем , якщо під час співбесі­ди (письмової перевірки) з викладачем він продемонструє розуміння головних ідей моду­ля (теми) і послідовно, аргументовано викладе їх (письмово або усно). Для студентів, які засвоїли матеріал і відзвітувались за змістом усіх чотирьох модулів до закінчення семестру, екзамен з
даного предмета за згодою з викладачем може бути виставлений «автоматом» ; у разі, коли студент не зміг з тих чи інших причин вчасно скласти звіт за змістом чергового модуля(теми), він має змогу зробити це за домовленістю з викладачем під час консультації.


^ Змістовий модуль 1. Вступ до психології.

Засвоєння першого модуля курсу «Загальна психологія» має суттєве значення для подальшого вивчення цієї дисципліни . Модуль « Вступ до психології » виконує функцію фундамента психологічних знань студентів. Він складається з тем , які містять кілька близьких за змістом і фундаментальних за значенням понять ,законів , принципів. До модуля входять п'ять базових тем : Тема 1. Загальна характеристика психології як науки. Тема 2. Історія становлення психології як науки. Тема 3. Мозок і психіка. Тема 4. Методи психологічних досліджень. Тема 5. Філогенез та антропогенез психіки.

Якщо ви самостійно вивчаєте теми модуля , то дуже важливо встановити для себе логічні зв'язки між всіма його темами , визначити проблеми та питання , які знаходяться на перехресті кількох тем . Наприклад, поняття відображення є ключовим для розуміння сутності та природи психіки (тема 1), її еволюційного розвитку , тобто походження , вдосконалення та розвитку форм відображення у філогенезі (тема 5) , сутності природничих основ психології : принципів і загальних механізмів зв'язку мозоку та психіки (тема 3). Проблема предмета психології проходить червоною лінією через вивчення психології як науки , її структури та завдань (тема 1), тривалого періоду становлення її як науки , визначення нею свого предмета (тема 2) та методів дослідження (тема 4) .

Якщо ваше самостійне вивчення модулю було ефективним , ви ( по закінченні його вивчення ) зможете визначити , як взаємопов'язані його теми , з яких сторін в кожній з тем розкриваються такі поняття , як рефлекторна природа психіки ,свідомість матеріальний субстрат психіки , психічні явища , методи психології , філогенез , розвиток , навички , структура психології , функції психіки , психічні процеси, стани, властивості ,принцип детермінізму тощо .Це завдання є досить складним і може бути віднесено до завдань вищого (творчого рівня ) , оскільки потребує вивчення теоретичного матеріалу модуля з різних джерел (підручників,посібників,першоджерел) та різнобічного його знання , наполегливості , системності та самостійності мислення тощо . За умови успішного виконання цього завдання ви можете отримати додаткових 10 балів до загальної суми балів даного модуля.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи