Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів icon

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
НазваНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Сторінка2/21
Дата02.10.2012
Розмір4.75 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Тема 1. Загальна характеристика психології як науки

МЕТА : з'ясувати специфіку психології як науки , її предмету, задач та структури , розглянути поняття про психіку як предмет психології ,визначити функції психіки, її властивості , закономірності розвитку та функціонування її механізмів.

^ Питання для підготовки:

1.Специфіка психології як науки, її значення для навчання та виховання дітей.

2. Предмет, задачі та структура психології. Зв'язки психології з іншими науками. Міжгалузеві зв'язки психологічної науки.

3. Поняття про психіку та її функції. Відображальна та регулятивна функції психіки

4.Основні форми прояву психіки та їхній взаємозв'зок (психічні процеси, стани, властивості).

5.Свідоме та несвідоме. Неусвідомлювані процеси.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – М., 1977.− С.8-24.

2. Анциферова Л. И. Методологические проблемы психологии развития // Принцип развития в психологии. – М.: Наука, 1978.− С. 3-20.

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. - М.: Просвещение, 1986.−С.12-23.

4.Годфруа Ж. Что такое психология. − В 2-х т. − М: Мир, 1992.−С.5-37.

5.Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна. – М., 1977.

6. Ительсон Л. Б. Лекции по общей психологии: Учебное пособие. – Мн.: Харвест. – 2000.С.5-30.

7. Ломов Б. Ф. Система наук о человеке // Психологический журнал. – 1987. – т.8. – №1. – С. 3-13.

8. Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб. Питер, 2002. –С.12-69. Марищук В.Л. и др.

9. Методики психодиагностики в спорте. - М.: Просвещение, 1984.С.131-189, 342-394.

10. Методологические и теоретические проблемы психологии. / Под ред. Шорохова Е. В. – М.: Наука, 1969 .− С.9-56.

11.Немов Р.С. Психология. – В 3-х кн. – Кн.. 1.- М.: Владос, 2000.−С.5-28.

12.Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986.−С.5-29,30-52.

13.Общая психология / Под ред. Богословского и др. – М., 1981.−С.5-14

14.Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000.−С.12-27.

15.Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В. Мироненко. −М.: Просвещение, 1990.−С.5-18.

16.Практикум по общей психологии / Под ред. А.И. Щербакова. − М.: Просвещение, 1990.−С.10-17.

17.Практические занятия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. − М.: Просвещение, 1972 .- С.8-30.

18.Психологія / За ред. Ю.Л. Трофимова. - Київ: Либідь, 1999.С.−12-16.

19.Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии. – Спб: Питер, 2003.−С.1-18.

20.Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972.

21.Столяренко Л.Д. Основы психологии. − Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.−С. 3-25.

22.Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга. – М.: Наука, 1985.

Методичні рекомендації до вивчення теми:

Психологія — це наука, що за допомогою спеціальних методів вивчає реально існуючі психічні явища і факти; виявляє особливості, закономірності побудови та розвитку психіки, функціонування її механізмів.

Ознайомлення з загальною характеристикою психології як науки , її предметом , структурою, зв’язками з іншими науками та місцем в системі наук про людину зазвичай не викликає особливих труднощів у студентів. Умовою ефективного засвоєння цього матеріалу є вивчення змісту підручників ( №3,4,6,8,11-15,18,19,21 із списку літератури, виділених у цій та наступних темах курсивом) і формування в себе установки на практичну значимість вивчення психології як науки та необхідність поглиблення психологічних знань для розуміння власних психологічних особливостей, вчинків учнів, їх психічного стану , аналізу педагогічної взаємодії тощо. Ця установка має базуватися на тому, що загальна психологія —це фундамент психолого-педагогічних знань майбутнього педагога, оскільки вона систематизує експериментальні дані, здобуті в різних галузях психологічної науки, розробляє фунда­ментальні теоретичні проблеми психології, формулює основні принципи, категорії, поняття, закономірності, становить основу розвитку всіх галузей та розділів психологічної науки.

Особливої уваги та ретельного вивчення потребує друга частина теми , змістом якої є конкретизація уявлень про предмет психології, про психічні процеси, стани, властивості, які вона вивчає. Головне – це усвідомити , що психологія — наука про психіку людини і тварин.

Психологія вивчає психіку як функцію мозку, яка полягає у відображенні ним об'єктивної дійності і ре­гуляції взаємодії живої істоти з її середовищем. Пред­метом психології є психічні процеси, стани і власти­вості, механізми психіки та, закономірності її розвитку .Тому важливим є засвоїти понят­тя про психіку та її сигнально-регулятивну функцію, зрозуміти сутність психіки в світлі теорії відобра­ження, з'ясувати рефлекторну природа психіки і закономірності вищої нервової діяльності як природ­ничої основи психічних явищ. У цій темі також необхідно розглянути поняття про свідомість як вищу інтегруючу фор­му людської психіки та її структуру.

Безумовно, ключовим тут є правильне та адекватне засвоєння положень про психіку як специфічну форму відображення, про функції, механізми , зміст та рівні психічного відображення. Психіка — властивість високоорганізованої матерії (НС), що полягає у здатності відображати впливи навколишнього середо­вища . Отже психіка є у всіх істот , в яких є нервова система .

Відображення є основною функцією та змістом психіки (можна сказати , що «психіка = відображення»). Важливо зрозуміти, що відображення є загальним процесом, за допомогою якого здійснюється зв’язок та взаємодія всіх явищ у природі. Зміна форм відображення пов’язана з еволюцією матерії. Розрізняють три основні форми відображення: неорганічне (предмет вивчення фізики, хімії ), біологічне (допсихічне та психічне), соціальне (свідомість людини). Допсихічне або фізіологічне відображення(подразливість,тропізми,секреція тощо) вивчається біологічними науками, зокрема фізіологією. Цей рівень відображення властивий рослинному світу. Психічне відображення виникло в тваринному світі з появою особливої нервово-мозкової матерії. Воно проявляється у формі окремих відчуттів(зорових,слухових,нюхових,больових тощо), відображення речей(сприймання) та їх об’єктивних співвідношень у вигляді предметних ситуацій(інтелект).

^ Функція відображення - це орієнтування організму в навколишньому середовищі та регуляція поведінки в динамічних умовах середовища(саме тому відображення постійно удосконалювалося в процесі еволюції) . Отже, функція психіки полягає у відображенні властивостей і зв’язків дійсності та регулюванні на цій основі поведінки і діяльності людиною. Психічна діяльность ,таким чином, має дві сторони : відображення дійсності (явища,процеси,стани) та регуляція поведінки (акти,операції,дії, діяльность).

Як форма відображення дійсності високоорганізованою матерією – нервовою системою , мозком – психіка характерізується низкою особливостей .

  1. Психічне відображення має активний характер , пов'язаний з пошуком та добором способів дій , що відповідають умовам середовища .

  2. Психічне відображення має випереджальний характер , запезпечує функцію передбачення в діяльності та поведінці .

  3. Кожний психічний акт є результатом дії об'єктивного через суб'єктивне , через людську індивідуальність , що накладає відбиток своєрідності на ії психічне життя .

  4. У процесі активної діяльності психіка постійно вдосконалюється й розвивається .

Важливим є правильне розуміння студентами проблеми співвідношення нервової системи(матеріального) та психіки(ідеального), що складає сутність так званої психофізіологічної проблеми. Психіка являє собою функцію (тобто спосіб дії) НС і в вищому її виявленні−мозку. Психічне – нематеріальне, функція не може бути матеріальним , оскільки це процес, дія. Можно навести за аналогією такий приклад : функція автомобіля− їзда, хоча сам автомобіль є матеріальним. Переміщення у просторі не є самим автомобілем, це процес зміни його положення у просторі. Саме в цьому сенсі психічне нематеріальне. Його носій -мозок є матеріальним. Механізми, які породжують психіку є матеріальними, це– хіміко- фізичні процеси в НС. Але сама психіка нематеріальна,вона –результат цих процесів. Психічне,з іншої сторони,неможливо відірвати від матеріального ,як не можна відірвати рух (їзду ,наприклад) від того ,що рухається(від машини). Отже, матеріальне-первинно,воно породжує психічне. Психічне-вторинно, як властивість певної форми руху матерії (виникає тільки за певних матеріальних умов).

Психіку наукова психологія розгля­дає в її розвитку. Передісторією людської свідомості був тривалий період біологічного розвитку психіки, в якому завдяки своєрідним умовам життя тварин ут­ворилися передумови для появи в процесі праці вищих, спеціально людських форм психіки (відображення). Соціальне відображення (свідомість людини) є результатом суспільно-історичного розвитку. Воно формується в трудовій діяльності людей, в процесі постійного спілкування за допомогою мови.

Соціальне відображення має ряд властивостей, що відрізняють його від психічного відображення тварин.

  1. Наявність усвідомлених цілей діяльності.

  2. Усвідомлення ставлення людини до природи та інших людей .

  3. Здатність реагувати не лише на конкретні зовнішні подразники , але й на «сигнали цих сигналів » , якими є абстрактні поняття – слова .

  4. Чітке розрізнення суб'єкта і об'єкта («я» - не «я») , людина виділяє саму себе з оточуючого світу (поміж інших людей ,речей. тварин) . Отже , свідомість людини включає й самосвідомість .

Таким чином , на стадії людини та людського мозку природа (адже людина є часткою природи ) піднялася на найвищий рівень відображення – відображення себе в самій собі як своєї природної органічної матерії .Отже, свідомість є найвищим рівнем розвитку психіки як форми відображення дійсності. Психологія пояснює її виникнення спільним способом буття людей і трудовою діяльністю .З переходом до суспільних форм життя поряд з двома джерелами людської поведінки (спадково закріпленою програмою та власним досвідом самого індивіда) виникло третє джерело,що формує людську діяльність – трансляція та засвоєння суспільного досвіду.Структурними компонентами свідомісті є знання про дійсність та ставлення до цієї дійсності(в тому числі до інших людей, до себе), характерними рисами –виокремлення людиною себе у предметному світі як суб’єкта пізнання (самосвідомість), цілеспрямованість, планування діяльності, передбачення її результатів . Свідомість характеризується активністю , здатністю до рефлексії ,самоспостереження, мотиваційно- ціннісним характером ,різним ступенем ясності , має такі властивості як соціальний характер, внутрішній діалогізм , предметність.

Пред­метом психології є психічні процеси, стани і власти­вості , в яких втілюється різноманітність та складність психіки.

^ Психічні процеси — окремі форми чи види психічних явищ, що мають початок, розвиток і закінчення. При цьому поняття «процес» підкреслює динаміку явища, досліджуваного психоло­гією; завершення одного психічного процесу тісно пов'язане з початком нового. Психічні процеси поділяють на пізнавальні (від­чуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява, мовлення) та емо­ційно-вольові (емоції, почуття, воля).

^ Психічні стани характеризують статику, відносну постійність психічного явища і визначаються виявом почуттів (настрій, афект, стрес), уваги (неуважливість, зосередженість), волі (активність, апатія), мислення (допитливість) та ін.

^ Психічні властивості — найбільш суттєві та стійкі психічні особливості людини. Поняття «психічні властивості» виражає стійкість психічного факту, його закріпленість і повторюваність у структурі особистості людини. До них можна віднести особливості розуму, мислення, стійкі особливості емоційної і вольової сфери, що закріплені в темпераменті, характері, здібностях, поведінці людини.

Знання психіки , природи психічних явищ та їх закономірностей має винятково важливе значення в житті та діяльності людини для керування психічним розвитком і діяльністю особистості .


^ Питання для дискусії:

1. Чи можна стверджувати,що матеріалістичне пояснення психіки як форми відображення дійсності високоорганізованою матерією –НС, повністю пояснює всі феномени психічного життя людини. Наведіть аргументи на користь ідеалістичного трактування природи психічного.

2. В чому полягає взаємозв'язок між психічними процесами, психічними станами та психічними властивостями. 3. Чи можливий перехід несвідомого у свідоме і навпаки?

4.Чому існують суперечки у визначенні предмета психології як науки ?

5. В чому полягає особливість та специфіка психології як науки?

6. Які ви знаєте галузі психологічних знань? Чи можлива поява нових галузей психології ? Наведіть аргументи.

7.Чи є психіка у живих рослин? Чи є психіка у таргана?

Опрацюйте за рекомендованою літературою тему «Загальна характеристика психології як науки ». Дайте відповіді на запитання і виконайте зав­дання різних рівнів ( за вибором).

^ Завдання репродуктивного рівня(1-3 бали):

I .Виконайте завдання № 1-9 з таблиці № 4 (1-3 бали) .

II. Користуючись підручниками та першоджерелами, дайте короткі письмові відповіді на запитання плану семінарського заняття (за вибором) (2 бали).

III. Розв’язання теоретичних та практичних задач репродуктивного рівня без обґрунтування відповіді (1бал) або з обґрунтуванням відповіді(2 бали).Відповіді –в письмовій формі.

1) Які положення, з наведених нижче характеризують психічне відображення, які – дзеркальне відображення? (1 бал).

^ А. Активно впливає на середовище

Б. Відображає явище тільки в момент його безпосереднього впливу

В. Дає приблизно правильну копію предметів та явищ дійсності

Г. Є фотографією навколишньої дійсності

^ Д. Сигналізує про життєво важливе для організму

2) Яке твердження, з наведених нижче, відбиває ідеалістичне розуміння психіки, яке – матеріалістичне? (1 бал).

^ А. Психічна діяльність не залежить від зовнішніх причин

Б. Психічна діяльність – властивість мозку

В. Психічна діяльність пізнавана тільки шляхом самоспостереження

Г. Психічна діяльність – відображення об’єктивної дійсності

3) Визначте, до якої групи психічних явищ — психічних процесів, рис(властивостей) особис­тості чи психічних станів — належить кожне явище, описане нижче (2 бали).

А. Учитель математики неодноразово звертав увагу на те, що деякі діти з великими труднощами засвоюють матеріал безпосе­редньо після уроків фізкультури і набагато краще, якщо перед уроком математики була інша навчальна діяльність.

^ Б. Учень Микола Ш. завжди відчував велике задоволення, якщо його товариші демонстрували чудові знання з різних предметів.

В. Вітя К. регулярно відвідує гурток авіамоделістів.

Ґ. Розглядаючи картину Врубеля «Демон і Тамара», людина мимоволі пригадує образи лермонтовських героїв.

Д. Петрик К., прийшовши зі школи додому, відразу ж вирішив вивчити вірш. Проте, щоб він не робив, він не міг правильно запам'ятати останню строфу. Після невеликого відпочинку хлоп­чик швидко вивчив останній уривок і продекламував увесь вірш виразно і без помилок.


4) Розподіліть названі нижче психічні явища на групи:

а)Психічні процеси, б) психічні стани, в) психічні властивості: мислення, темперамент, сон, відчуття, запам’ятання, воля, страх, характер, хвилювання, сприйняття, потреби,уява, настрій, напруження, почуття, гнів, здібність, спостереження, відчуття, уважність (2 бали).

IV. Здійсніть систематизацію та опис основних галузей психології. Складіть таблицю (2 бали).

V. Підготуйте письмову доповідь за однією з тем (на вибір): «Зв'язки психології з іншими науками», «Наукове та житєйське розуміння психічних явищ», «Рефлекторна природа психіки», «Задачі психології як науки» та ін. (3 бали).

VI. Законспектуйте статтю О.М.Леонтьєва «Понятие отражения и его значение для психологии» // Хрестоматия по общей психологии. Учебное пособие для студентов пед.институтов./ Под ред. проф. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1977 – С.53-61 (2 бали).

VII. Складіть схему зв’язків психології з іншими науками(2 бали).

VIII. Складіть схему «Класифікація психічних явищ» (2 бали).

ІХ. Здійсніть систематизацію та опис основних галузей психології(2 бали).

^ Завдання продуктивного рівня(3-6 балів):

I .Виконайте (за вибором) завдання № 1-9 з таблиці № 5 (3-6 балів).

II. Розв’язання теоретичних та практичних задач продуктивного рівня без обґрунтування відповіді (3 бали) або з обґрунтуванням відповіді (4-5 балів). Відповіді –в письмовій формі.

1) Перелічені явища згрупуйте , тобто віднесіть кожне з них до групи: «неорганічне відображення», «органічне (допсихічне) відображення», «психічне відображення» (3 бали) .

1) Відображення у дзеркалі; 2) розрізнення кольорів ; 3) скорочення м»язів; 4) відчуття холоду; 5) обертання соняшника до сонця;6) біль; 7) страх перед екзаменами; 8) виділення гормонів залозами внутрішньої секреції ; 9) розширення тіл при збільшенні температури ; 10) мислення ;11) інстинкт самозбереження ;12) відображення берегів в озері ; 13) подразливість ; 14) відчуття неприємного запаху ;15) аналіз інформації.

2) Дайте пояснення твердженням та наведіть приклади (4 бали) .

а) Психічні явища є суб’єктивним відображенням об’єктивного світу

б) Психічне відображення має активний характер.

3) Які ознаки – свідомого чи підсвідомого – виявляються в наведених нижче прикладах? (3 бали) .

А. Всі знають, яке це неприємне відчуття гикавка і як хочеться його позбутися. Одні для цього ковтають шкуринку хліба, другі намагаються не дихати, треті - п’ють воду. Проте часом ці засоби не допомагають, людина гикає далі, поки раптом гикавка не припиняється так само раптово, як і почалась.

^ Б. Здорова дитина уже незабаром після народження міцно стискує палець дорослого, чи олівець, якщо ним доторкнутися до долоньки немовляти.

В. Готуючись до публічного виступу, до екзаменів, змагання чи відповідальної ділової зустрічі, дуже корисно заздалегідь немовби змоделювати свою можливу емоційну реакцію. Таке попереднє «програвання» різних емоційних ситуацій, як правило, допомагає розумніше і спокійніше розв’язати багато життєвих конфліктів, не витрачаючи психофізіологічних резервів організму.

^ Г. Учень швидко і вірно може помножити багатозначні числа, але не пам’ятає правила множення.

Д. Випускник школи поступив до педагогічного університету, пояснюючи це тим, що він любить дітей і йому подобається викладати математику.

^ Є. Семикласник, якого друзі своїми дразнилками довели до напруження емоцій, порвав підручник і зошит, ударив одного із однокласників. 4) Із вказаних у транскрипції слів виберіть ті, що відносяться до даного слова так само як у наведеному прикладі. Вкажіть принцип побудови аналогії (4 бали) .

^ 1. Мозок: психіка

матерія:...(природа, речовина, відображення, дія);

2. Свідомість: суб'єктивне

нервовий процес: ... (рефлекс, відображення, об'єктивне, мате­ріальне, психологічне);

3. Мозок: матеріальне

свідомість: ... (фізіологічне, реальне, ідеальне, активне);

4. Фізіологічне: первинне

психічне: ... (об'єктивне, активне, вторинне);

5. Образ: відображення

копія: ... (психічне, дійсність, активність, вторинне).

5) Уявіть, що до Вас звертається допитливий учень: "На мою думку, на тлі інших наук психологія виглядає досить дивно. Зрозуміло, що вона прагне вивчати об'єктивні закони, яким під­коряються психічні явища. Інакше кажучи, вона досліджує те, що існує поза суб'єктом і незалежно від нього. Але не можна не бачити, що носієм психічних явищ усе-таки виступає окремий суб'єкт. Саме тому психічні явища є суб'єктивними, тобто таки­ми, які протиставляються об'єктивним. Отже, виникає парадок­сальна ситуація: психологія прагне підвести об'єктивну базу під те, що за своєю суттю є суб'єктивним. Що ж насправді вивчає психологія?" Що Ви відповісте цьому учневі ? (5 балів).

6)Психологія виокремилась у самостійну науку лише тоді, коли філософія, з одного боку, і природознавство, з іншого, зіткнулися з особливою — психічною реальністю. Підходи і методи кожної з них виявилися непридатними, щоб пояснити її природу й сутність.

Що це за реальність ? Які її характерні ознаки ? (4 бали).

7) Першою і тривалий час єдиною наукою була філософія, і
головним об'єктом її дослідження — людина. Пізніше склалася
ситуація, за якої людина вивчається різними науками: філосо­фією, педагогікою, медициною, фізіологією, психологією. У наші
дні спостерігається поглиблення їх міждисциплінарних зв'язків.


Про що свідчить ця тенденція? Чи може психологія в майбут­ньому стати наукою, подібною до філософії на початку її ста­новлення ? (4 бали).

8) ^ Уявіть , що до Вас звертається допитливий учень: "Психіка, з погляду матеріалістичної психології, — це відображення об'єктивно існуючої реальності. Звідси випливає, що зміст психіки людини вичерпується її оточенням і тому може бути пояснений виходячи з тих умов, у яких вона перебуває. З цього визначення також випливає, що психіка сама по собі нічого не вносить у відображення зовнішнього світу. Проте все це не узгоджується бодай з тим, що важко знайти двох людей, які ідентичні за психічним складом". Що Ви відповісте цьому учневі? (4 бали).

IV.Законспектуйте основні положення монографії : Спиркин А. Г. «Сознание и самосознание»(1972) [20 ] (5 балів).

V. Законспектуйте глави 1.1. (с.16-22) , 2.1 (с.63-67) , 3.2 (с.94-105) ,4.9 (с.145-153) монографії Чуприкової Н. И. «Психика и сознание как функции мозга» (1985) [22] (5 балів).

VI. Користуючись навчальними посібниками та додатковою літературою (3-4 джерела) напишіть невеликий ре­ферат за темою: "Предмет загальної психології : відмінності у підходах та визначеннях психологів " , "Зв’язок сучасної педагогічної практики з проблемами, що розробляються у психології" , "Функції психіки " (5 балів).

VII. Законспектуйте статті Б. Ф. Ломова 1) «Категория отражения в психологии» // Методологические и теоретические проблемы психологии. 2) «Система наук о человеке» // Психологический журнал. – 1987. – т.8. – №1. – С. 3-13(за вибором). Сформулюйте 3 питання до тексту (5 балів).


VIII. Законспектуйте статтю: Смирнов С.Д. «Методологический плюрализм и предмет психологии» //Вопр. психологии.– 2005.–№4. В чому полягає методологічний плюралізм сучасної психології ? Сформулюйте 4 питання до тексту (6 балів).

^ Завдання творчого рівня (6-15 балів):

I . Виконання завдань № 1-12 з таблиці № 6 (6-15 балів) .


II. Складіть план спецкурсу з психології за темою «Психологія людських проблем», "Психічні стани людини та їх характеристика", "Предмет загальної психології " (на вибір). В розробці спецкурсу мають бути представлені його структура ( модулі , теми ) , мета , завдання , зміст , література (12 балів).

III. Користуючись навчальними посібниками , ознайомтеся з сутністю теорії З.Фрейда та його поглядами на структуру свідомості ( Воно ,Я , Над-Я ) . Законспектуйте статтю: Розин В. Что такое бессознательное? Познавательно-объяснительный анализ // Мир психологии. – 2003. - №2. – С.80-95. Визначте відмінності цих поглядів , специфіку та особливості сучасних поглядів науковців на проблему несвідомого (10 балів).

IV. Самостійно складіть 10 завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу теми ( задачі, проблемні питання , різні типи вправ , тестів , творче формулювання проблем ) (10 балів) .

V. Законспектуйте статті: 1) Смирнов С.Д. «Методологический плюрализм и предмет психологии» //Вопр. психологии. – 2005.–№4; 2) Ждан А.Н. «К теоретическим проблемам общей психологии». // Вопр. психологии. – 2007.– №6. Визначте спільне та відмінне у їх змісті (8 балів).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи