Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів icon

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
НазваНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Сторінка3/21
Дата02.10.2012
Розмір4.75 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Тема 2. Історія становлення психології як науки.

МЕТА : з'ясувати особливості зародження та розвитку психологічних знань , визначити зміст основних етапів розвитку психології як науки та зміни психологічних поглядів та вчень в різні історичні епохи , сформувати цілісне уявлення про розвиток психологічної науки від її джерел до сучасних досягнень , про сутність сучасних психологічних шкіл , сформувати уміння критично аналізувати ті чи інші наукові концепції та аргументувати виявлені психологічні закономірності.

^ Питання для підготовки:

1.Релігійні уявлення про душу у стародавніх цивілізаціях.

2.Ідеалістичний та матеріалістичний підхід в трактовці психіки.

3.Розвиток психології до її перетворення в самостійну науку.

4.Розвиток асоціативної психології.

5.Природничо-наукові передумови виникнення об’єктивної психології.

6.Методологічна криза та зміна уявлень про предмет психології на початку XX ст.

7. Головні теоретичні напрямки закордонної та вітчизняної психології XX ст.

8.Розвиток психології у СРСР та в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Гальперин П. Я. Введение в психологию. – М.:МГУ, 1976.С. 11-149.

2.Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 1988.−С.22-67.

3.Ждан А.Н. История психологии: от Античности до наших дней :учебник для вузов/А.Н.Ждан.–Изд.7-е,испр. и доп..–М. : Академический проект, 2007. –576 с.

5.Зейгарник Б. В. Теория личности в зарубежной психологии. – М., 1982.– С. 11-279.

6.Костюк Г.С. Нариси з історії вітчизняної психології XIX сторіччя. - Київ: Вища школа, 1985.

7.Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. –М.:Наука, 1984. –С. 11-76.

8.Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб. Питер, 2002.−С.38-56.

9.М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – Київ.: Вища школа, 2000. – С.17-22.

10.Немов Р.С. Психология. – В 3-х кн. – Кн.. 1.- М.: Владос, 2000.-С.624-650.

11.Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. Заведений. – 3-е изд. – М.: «Академия», 2002. – С.

12.Петровский А.В. История советской психологии,− М.,1967.

13.Психологія / За ред. Ю.Л. Трофимова. - Київ: Либідь, 1999.−С.15-30

14.Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – С.28-44.

15.Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – С.

15.Общая психология / Под ред. Богословского и др. – М., 1981. – С.

16.Роговин М.С. Введение в психологию,-М.:Высш. шк.,1969.–382с.

17.Роменець В.О. Історія психології.-К.: Вища школа, 1978.–439с.

18.Роменець В.А., Моноха І. П. Історія психології ХХ століття. – К., 1988.−С. 294-470.

19.Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии. – Спб: Питер, 2003.−С.54-90.

20.Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.−С.6-7.

22.Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології. – К.: 1976.

23. Шульц Дайана, Шульц Сидани Элен История современной психологии.Спб: Питер, 1998.

24.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб. : Питер, 1997.

25.Хрестоматия по истории психологии . Период открытого кризиса.Начало10-х– середина30-хгг. XX в. /Под ред. П.Я.Гальперина , А.Н.Ждан–М.:МГУ,1980.–301 с.

26.Ярошевский М.Г. История психологии.–3-е изд.–М.:Наука,1985–575с.

27. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1974.– С. 319-445.

28.Ярошевский М.Г. , Анцыферова Л.И. Развитие и современное состояние зарубежной психологии. − М.:Педагогика,1974. –303с.


Методичні рекомендації до вивчення теми:

Основною метою вивчання теми " Історія становлення психології як науки" є поширення психологічної ерудиції майбутнього педагога та психолога щодо зміни психологічних поглядів та вчень в різні історичні епохи. Студентам важливо сформувати цілісне уявлення про розвиток психологічної науки від її джерел до сучасних досягнень , про трансформацію головних психологічних понять , історичну спадкоємність психологічних знань та їх безпосереднє відношення до практично-дослідної діяльності педагога та психолога. Вивчення цієї теми допоможе студентам зрозуміти сутність сучасних психологічних шкіл , критично аналізувати ті чи інші сучасні наукові концепції та аргументувати психологічні закономірності та факти.

Вивчення теми бажано починати з усвідомлення того , що основні етапи історичного розвитку психологічної думки (донауковий , філософський та науковий ) мають різну тривалість та розуміння предмета психології. В донауковий період психіку розглядали як душу. За допомогою уявленя про душу давні люди пояснювали загадкові для них явища – сон,втрату свідомості ,смерть тощо.

Розвиток психології до її перетворення в самостійну науку відбувався в межах філософії ( від ІІІ-ІІ тис. до н.е. до 19 ст. н.е.) . В цей період оформилися матеріалістичні та ідеалістичні погляди на природу психічних явищ. Психологічна думка Стародавнього Сходу (ІІІ-ІІ тис. до н.е.) , античних краін( 5 ст . до н.е. - 5 ст . н.е) та епохи середньовіччя (5-15 ст.) представлена у працях індокитайських медиків, античних та середньовічних філософів( Платон, Геракліт, Анаксагор, Демокрит , Аристотель, Плотін , Августин , Ибн-Сіна, Ибн-Рошд ,Ибн-Хайсам, Фома Аквінський, Оккам, Д.Скотт) . В них розглядається сутність психічних явищ (з позиції переважно ідеалістичного пояснення природи психічної активності) , їх динаміка , відношення до об'єктивного світу, представлено перші спроби розв'язання психофізіологічної проблеми (Ибн-Сіна) та матеріалістичного пояснення психічних явищ(філософи Стародавньої Греції) . Стародавні лікарі встановили, що органом психіки є мозок , розробили вчення про темперамент. Вершиною психології в період античності було вчення Аристотеля ,який виклав першу систему психологічних понять.

Поглиблення психологічних знань в XVІІ - XІX сторіччях відбувалося переважно в Західній Європі під впливом буржуазних революцій та соціально-економічних перетворень. В XVІІ ст. Р.Декарт відкриває рефлекторну природу поведінки( формування психофізичної проблеми) ,а поняття про душу перетворює в нетеологічне (нерелігійне) поняття про свідомість як безпосереднє знання людини про свої психічні акти. В цей період складається ряд важливих психологічних вчень : про асоціацію як закономірний зв'язок психічних явищ ( Р.Декарт, Т.Гоббс), про афекти (Б.Спіноза ), про аперцепцію та несвідоме (Г.В.Лейбніц ). З'являються психофізіологічні уявлення про функції мозоку щодо свідомих процесів у працях Дідро, Гельвеція, Кабаніса, Геллера і Прохазки. Принцип асоціації (Д.Гартлі ,Т.Браун, Д.Мілль) на півтора століття став головним пояснювальним поняттям психології.

У XІX ст. було здійснено перші спроби ввести в аналіз психічних функцій кількісні оцінки (Э.Вебер , Г. Фехнер , Г.Гельмгольц ). Психофізичні дослідження Вебера, Фехнера, Гельмгольца, Дондерса , дослідно-біологізаторський підхід Ф.Гальтона до вивченя здібностей , клінічне вивчення неврозов Шарко, Льебо, і Бернгейном стали природно-науковою передумовою виникнення самостійної психологічної науки.

З появою лабораторно-експериментальних досліджень в Німеччині ( В. Вундт -1879 р. ) психологія перетворилася в самостійну науку. Головними темами експериментальної психології були спочатку відчуття та час реакції (Д.Дондерс ), потім – асоціації (Г.Эббінгауз ), увага (Дж.Кеттел), емоційні стани (У.Джеймс ,Т.А.Рібо ), мислення і воля (Вюрцбургська школа, А.Біне) . Складається диференційна психологія ,задачею якої є визначення індивідуальних відмінностей між людьми (Ф.Гальтон, А.Біне, В.Штерн ).

На межі XІX- XX ст. психологія переживає кризу свого предмету, зумовлену крахом уявлень про свідомість як сукупність явищ, які безпосередньо переживає суб'єкт. Розробка інтроспективної психології свідомості на Заході (теорія елементів свідомості в працях В.Вундта і Є.Титченера , теорії актів свідомості в працях Ф.Брентано, А.Біне, представників Вюрцбургської школи психології , теорія "потоку свідомості" в функціональній психології У.Джеймса ) ще продовжувалася. Але поряд з цим в цей період формуються головні теоретичні напрямки закордонної та вітчизняної психології періоду її розвитку як самостійної науки. Студентам необхідно усвідомити ,що кожен з них запропонував свій предмет психології і саме в цьому полягала криза предмету психології як науки. Обов'язковим для студентів є знання сутності поглядів біхевіоризму, фрейдизму ,гештальтпсихології та гуманістичної психології.

Біхевіоризм( наука про поведінку ) став найбільш відомою школою, що сформувалася в Америці на­прикінці XIX — на початку XX ст. Його фунда­тори (Є.Торндайк , Д.Уотсон та ін.) визнавали предметом психології не свідомість, а поведінку. Згідно біхевіоризму психологія не може виходити за межі тілесних реакцій на зовнішні стимули , які можна спостерігати. Біхевіоризм – фундатор розробки категорії «дія» у психології .

На початку століття виник також психоаналіз З.Фрейда (З.Фройда) ,згідно якого вирішальна роль в організації людської психіки належить неусвідомлюваним мотивам (передусім, сексуальним ). Характеристика психоаналітичного напрямку і відповідних школ неможлива поза аналізу неофрейдістських теорій А.Адлера , К.Юнга, К.Хорні , Е.Фромма. Фрейдизм – фундатор розробки категорії «мотив» в психології , несвідоме розглядалося як предмет психології .

Іншою впливовою школою стала гештальтпсихологія (М.Вертгеймер, В.Келер, К.Коффка) , експериментальним об'єктом якої був цілісний і структурний характер психічних утворень. Головним постулатом цієї школи є положення про цілісні структури - гештальти , як первинні дані психології, що не можуть бути виведені з їхніх компонентів. Навпаки, властивості частин визначаються саме структурою, гештальтом. Гештальтпсихологія – фундатор розробки категорії «образ» в психології , гештальт (структура) психіки стала предметом психології .

В 30-40-х рр . та в середині XX ст.. на Заході виникли нові впливові психологічні школи та напрямки : гуманістична психологія (А.Маслоу, К.Роджерс, Г.Олпорт), необіхевіоризм , генетична психологія Ж. Піаже, "персонологічний напрямок", описова психологія В.Дільтея, В.Штерна і Є.Шпрангера, когнітивна психологія.

Принципово важливим для отримання глибоких знань з історії психології є для студентів ознайомлення з основними досягненнями вітчизняної психології (як радянських часів так і сучасної).Слід чітко усвідомити , що специфіка її полягала у діалектико-матеріалістичній орієнтації радянської психології , методологічні засади якої ( принципи детермінізму, єдності свідомості та діяльності, розвитку пси­хіки в діяльності )були закладені у працях Г.П. Блонського, М.О. Бернштейна, Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна , Б.Г.Ананьєва, Г.С.Костюка , Б.М. Теплова, О.М.Леонтьєва та ін.

Основні досягнення психологічної науки у країнах минулого Радянського Союзі в другій половині XX сторіччя: створено теорії навчання та розвитку психіки (Н.А.Менчинська, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, А.М.Матюшкін, Л.І.Божович, Д.Б.Эльконін та ін.), досліджувалися законо­мірностей функціонування та розвитку особистості як цілісної систе­ми психічних властивостей (Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, К.К. Платонов, Г. С. Костюк та ін.), а також різні аспекти особистості — її мотиви та настанови (Я.М. Узнадзе), предметна діяльність (О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), мислення та розумові дії (П.Я. Гальперін, А.В. Брушлінський, В.В. Давидов, Г.С. Костюк, О.М. Матюшкін, О.К. Тихомиров та ін.), характер (В.Д. Левітов), самосвідомість (П.Р. Чамата), вміння та навички (Є.О. Мілерян), пам'ять (А.А. Смирнов, П.І. Зінченко, Г.С. Середа та ін.), увага (Н.Ф. Добринін), сприймання (О.В. Запорожець, В.П. Зінченко та ін.), здібності і темперамент (Б.М. Теплов, В.Д. Небиліцин та ін.).

Попри значні досягнення , ідеологічні догмати цього періоду не могли не відбитися на розвитку радянської психології. Це виявилося, зокре­ма, у відставанні прикладних психологічних досліджень. Так, із се­редини 30-х років припинили своє існування такі галузі психології, як педологія, психотехніка, тестологія,лише у 50-ті роки радянська психологія повернулася до проблеми особистості .

Великий масив даних цієї теми має бути особисто систематизований студентом за будь –яким зручним або очевидним принципом ( етапи , школи, напрямки , персоналії , проблеми, тощо) та зафіксований у вигляді стислого конспекту. Поза спроб аналізу , систематизації та узагальнення знань з цієї теми її ефективне опрацювання неможливе.

На основі систематизації та узагальнення даних про наукові школи та напрямки можна більш конкретно зрозуміти та визначити предмет сучасної психології.

^ Питання для дискусії:

1.Чому назва психології (в перекладі з грец.- наука про душу) не відповідає сучасному змісту її як науки про психіку?

2.Поясніть ,чому психологія як наука виникла тільки в кінці XІX ст.

3.Чи тотожні поняття "душа" та "психіка" ? Чи існує душа як реальність?Які є докази існування душі як реальності?

4.Охарактеризуйте вираз "душевна людина". Поясніть вислів "Душа болить".

5. Чи могла психологія як наука уникнути кризи поч. XX ст.? В чому полягали позитивні наслідки кризи?

6.Завдяки чому радянська психологія досягла значних успіхів у вивченні психіки ?

7. Поясніть ,чому у сучасній психології продовжуються дискусії щодо її предмету та існують різні пояснення природи психічних явищ?


^ Завдання репродуктивного рівня(1-3 бали):

I .Виконайте завдання № 1-9 з таблиці № 4 (1-3 бали) .

II. Користуючись підручниками та першоджерелами, дайте короткі письмові відповіді на запитання плану семінарського заняття (за вибором) (2 бали).

III. Роз'вязання теоретичних та практичних задач репродуктивного рівня без обґрунтування відповіді (1бал) або з обґрунтуванням відповіді (2 бали). Відповіді –в письмовій формі.

1) Виправте помилки у наступному фрагменті (2 бали).

Біхевіоризм на передній план висунув категорію мотивації, вивчаючи рушійні сили людської поведінки. Гештальтпсихологи — категорію образного мислення, а в центрі уваги психоаналізу були категорії дії, аналіз несвідомих дій людини. Екзистенціалісти про­довжуючи традиції психоаналізу, наголошували на цінності самої людської особистості, ввівши у психологію поняття «self» («Я»)

2) Психологи - ідеалісти стверджували ,що психічні явища можуть бути пізнавані тільки шляхом самоспостереження. Доведіть ,чому принципово неможливим є пізнання психічних явищ тільки за допомогою самоспостереження(інтроспекції) (2 бали).

3) Поясніть ,що означає вислів «Психологія має дуже довгу передісторію і дуже коротку історію» (2 бали).

4) Міфологічний етап історії психології — перша спроба пояс­нити природу психіки, яка виявляється у таких явищах, як фети­шизм, анімізм, фаталізм, магія, ритуал, тотемізм, табу.

Що об'єднує ці явища? Яке розуміння психіки вони несуть у собі? ( 2 бали ).

5) Філософський етап історії психології тривав кілька століть. За цей час інші науки, що також виникли в лоні філософії (на­приклад, природознавство), перетворилися на розгалужену сис­тему знань, необхідних суспільству. Психологія ж вийшла на само­стійний шлях розвитку лише наприкінці XIX ст.Про що свідчить це явище? Що пов'язує психологію з філософією? (2 бали).

6)Науковий етап історії психології характеризується співісну­ванням значної кількості напрямів психології. Фактично вона пе­ребуває в стані "багатьох психологій", кожна з яких являє со­бою окрему галузь знань зі своєю проблематикою, методами до­слідження, власною психологічною практикою.Про що свідчить це явище? Чи буде колись "єдина психологія"? (2 бали).

7)Один учений висловив провідну ідею своєї теорії в афо­ристичній формі: "Чи сміється дитина, дивлячись на іграшку, чи посміхається Гарібальді, коли зазнає переслідувань за надмірну любов до батьківщини, чи тремтить дівчина, вперше думаючи про кохання, чи пізнає Ньютон світові закони і записує їх на папері — всюди завершальним фактом є м'язевий рух" [17; с.92].Про яку теорію йдеться? Яке місце вона посідає в історії психо­логії? (2 бали).


8) Один з напрямів психології започаткував учений, який твер­див: "Цілком зрозуміло, що необхідний якийсь компроміс: або психологія має змінити свою точку зору таким чином, щоб охо­пити факти поведінки незалежно від того, чи стосуються вони проблем свідомості чи ні; або вивчення поведінки повинно стати зовсім окремою і незалежною наукою. Психологи [...] будуть зму­шені використовувати людину як свого досліджуваного і засто­совувати при цьому методи дослідження, які точно відповідають новим методам, що застосовуються в роботі з тваринами" [25; с.19]. Що це за напрям?Яка його доля? (2 бали).

9) Представник одного з напрямів психології писав: "Є зв'язки, при яких те, що відбувається в цілому, не виводиться з елементів, що існують начебто у вигляді окремих шматків, які зв'язуються потім разом, і, навпаки, те, що виявляється в окремій час­тині цього цілого, визначається внутрішнім структурним законом усього цього цілого... Я — частка в полі. Я — не попереду, як вчать із давніх часів, принципово. Я — серед інших, за своєю суттю Я належить до надзвичайних і найрідкісніших предметів, які існують, предметів, які, як здається, володарюють над закономірністю цілого. Я є часткою в цьому полі" [25; с.86,90]. Що це за напрям? Яке місце він посідає в психології? (2 бали).

10) Видатний психолог, виступаючи з лекцією, проілюстрував «свою теорію таким прикладом: "Припустімо, що в цій залі [...] присутній індивідуум, який порушує тишу і відвертає мою увагу від завдання, що стоїть переді мною, своїм сміхом, балачками, тупотінням. Я оголошую, що я не можу за таких умов читати далі лекцію, і ось серед вас знаходиться кілька сильних чоловіків і виставляють після короткочасної боротьби порушника порядку за двері. Тепер він витіснений, і я можу продовжити свою лекцію. Для того щоб порушення порядку не повторювалося [...], пани, які виконали моє бажання, після здійсненого ними витіснення підсовують свої стільці до дверей і влаштуються там, створюючи перепону" [25; с.160-161]. Про яку теорію йдеться?Яке явище ілюструється таким чином? (2 бали).

11) Ось думка, на якій ґрунтується один з напрямів психології : "Людина не народжується наділеною історичними досягнення­ми людства . Досягнення розвитку людських поколінь втілені не в ній , не в її природних задатках, а в навколишньому світі — у великих творіннях людської культури. Тільки в результаті проце­су привласнення людиною цих досягнень, що триває впродовж її життя, вона набуває справді людських властивостей і здібнос­тей" [ 17 , с. 353 ]. Що це за напрям? Яке місце він посідає в системі психологічно­го пізнання? (3 бали).

IV.Складіть хронологічну таблицю основних етапів розвитку предмета психологічної науки (2 бали) з детальним описом змісту кожного періода(4 бали).

VI.Складіть перелік нових термінів та понять теми «Історія становлення психології як науки», дайте їм визначення(15-20 термінів та понять)( 3 бали).

V.Законспектуйте відривок монографії: М. Г. Ярошевський «Психология в ХХ столетии». – 2-е изд. – М.: Политиздат. – 1974. – с. 319-445[27](4 бали).

VI. Підготуйте письмову доповідь за однією з тем (на вибір): «Психофізика», «Гуманістичний напрямок у розвитку психології», «Категорія «образу» в історії психології», «Сутність асоціативної психології», « Релігійні уявлення про душу у стародавніх цивілізаціях»( 3 бали).

^ Завдання продуктивного рівня(3-6 балів):

I .Виконайте (за вибором) завдання № 1-9 з таблиці № 5 (3-6 балів).

II. Розв’язання теоретичних та практичних задач продуктивного рівня без обґрунтування відповіді (3 бали) або з обґрунтуванням відповіді (4-5 балів). Відповіді –в письмовій формі.

1) Оберіть правильний варіант відповіді, використовуючи знання з розвитку психології до її перетворення в самостійну науку (4 бали).

1. Аристотель... а) робить акцент на знаннях і мудрості; б) вва­жає душу сутністю тіла, наділену життям; в) ставить за мету пізнання пануючого у всесвіті порядку; г) усі відповіді пра­вильні; ґ) усі відповіді неправильні.

2. Платон ... а) був стихійним матеріалістом; б) вважав, що дух (душа) перебуває в тілі людини і спрямовує його впродовж всього життя, а після смерті полишає його, вирушаючи у світ ідей; г) вважав тіло могилою душі; ґ) вважав душу божествен­ним, піднесеним, незримим і вічним початком; д) вважав, що душа знаходяться у різних органах тіла, складається із час­тин — розуму, мужності, прагнення і т. д.; е) усі відповіді пра­вильні; є) усі відповіді неправильні.

3. Філософи середньовіччя ... а) повністю заперечували ідеї Аристотеля про душу; б) спиралися на вчення богословів; в) за­хищали догми християнської релігії і моралі; г) були вульгар­ними матеріалістами; ґ) розвивали учіння Платона; д) усі від­повіді правильні; е) усі відповіді неправильні.

4. Декартова концепція людини ... а) дуалістична; б) механі­стична; в) заперечує ідею душі як сутності людини; г) базується на ідеї рефлекторного характеру психіки; ґ) спирається на розум, освячений вірою; д) матеріалістична; е) усі відповіді правильні; є) усі відповіді неправильні;

2) Оберіть правильний варіант відповіді,використовуючи знання з розвитку психології як науки (4 бали).

1. Біхевіоризм ... а) використовує схему «S-R» (стимул — реак­ція); б) перетворив психологію на «психологію без психіки»; в) увів поняття «научіння»; г) заклав ідеї програмованого навчання; ґ) увів ідею установки; д) усі відповіді правильні; е) усі відповіді неправильні;

2. Класичний психоаналіз ... а) спирається на практику ліку­вання істеричних неврозів; б) предметом дослідження має несвідоме бажання людини; в) визначає лібідо як енергію, що відповідає потребі самореалізації особистості; г) увів у психо­логію метод «вільних асоціацій»; ґ) усі відповіді правильні; д) усі відповіді неправильні;

3. Гештальтпсихологи ... а) визначають предмет психології як перцептивний образ; б) розуміють гештальт як форму, структуру, цілісну конфігурацію; в) трактують інтелект, як поведінку; г) ввели у психологію ідею інсайту; ґ) визначили гештальт як елемент сві­домості; д) усі відповіді правильні; е) усі відповіді неправильні;

4. Гуманістична школа психології ... а) орієнтується на роз­криття усіх потенційних можливостей людини; б) визначила метою виховання особистісне зростання; в) відводить головну роль індивідуальному досвіду; г) є гілкою екзистенціалізму; ґ) усі відповіді правильні; д) усі відповіді неправильні;

3) Головною проблемою філософського етапу історії психо­логії є проблема душі і тіла, яка висвітлює складні взаємовідно­шення різнорідних, притаманних людині, явищ. На цьому етапі вона розв'язувалася створенням умоглядних психологічних теорій і тому, можливо, не знайшла задовільного пояснення. Проте науко­вий етап також не дав бажаних результатів. Хоча вона й отримала тут назву психофізіологічної проблеми, виявити конкретні шляхи переходу від фізіологічного (тіло) до психічного (душа) й досі не вдається. Чому саме ця проблема є головною в історії психології? Чому вона не знаходить однозначного розв'язання? (5 балів).

4) Вивчаючи історію психології, можна побачити, що при­близно за однієї й тієї самої історичної доби в різних частинах світу формуються розбіжні уявлення про психіку. Психологія в Давньому Китаї, Давній Індії чи Давній Греції має істотні від­мінності. У першому випадку психіка розглядається у зв'язку з традицією як успадкованою від попередніх поколінь формою по­ведінки, у другому — зі стражданням як переживанням труднощів життя, в третьому — визначається в межах протиставлення ма­теріального й ідеального. Про що свідчить це явище? Як воно характеризує процес пси­хологічного пізнання? (4 бали).

5)Антична, давньогрецька, психологія започаткувала протис­тавлення матеріалістичного та ідеалістичного поглядів на приро­ду психіки. Відповідно психіка розглядається або як явище, що існує в межах матеріального світу, або як особливий ідеальний світ, несумісний з матеріальним. Таке протиставлення проходить через усю історію психології. Чому так відбувається? Чому до цього часу не може перемог­ти жоден підхід? (5 балів).

6) Історія психології засвідчує поступальний характер станов­лення цієї науки, який полягає у переході від міфологічного до
філософського і далі — до наукового етапу. На першому етапі пси­хіка виступала предметом колективних уявлень людини; на друго­му — психологічних теорій, створених у рамках певних філософсь­ких систем; на третьому — психологічних досліджень. Такий пере­хід був досить тривалим, адже як самостійна наука психологія утвердилася лише наприкінці XIX ст.^ 7,8 –в начальниу


III.Напишіть анотацію на монографію зі списку літератури(за вибором №5,12,18,23,26-28) (анотування літератури — це перелік основних питань, що роз­глядаються автором тієї чи іншої праці) (5 балів).

VI. Розкрийте внесок у розвиток психології таких вчених як В.Вундт, Еббінгауз, Ж.П'яже , Е.Торндайк, А.Маслоу, К.Роджерс, З.Фрейд, К.Юнг, К.Келер , І.Павлов (5 балів)

VII. Користуючись навчальними посібниками та додатковою літературою (3-4 джерела) напишіть невеликий ре­ферат за темою: «Головні теоретичні напрямки закордонної психології періоду її розвитку як самостійної науки» , «Методологічна криза предмета психології на початку XX ст.» , «Розвиток психології в Україні»,«Сутність діяльнісного підходу до вивчення психіки у працях С.Л.Рубінштейна , О.М.Леонтьєва , Г.С.Костюка ,Б.М. Теплова, та ін. » (5 балів).

VIIІ. Законспектуйте статтю: Рибалка В. Концепція особистості у вітчизняній психології // Психолог. – 2003. - №4. – С.1-6. В чому полягає значення праць вітчизняних психологів для сучасної психології особистості ? Сформулюйте 3 питання до тексту (5 балів).

ІХ. Розкрийте внесок у розвиток психології таких вчених як Г.П. Блонський, М.О. Бернштейн, Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн ,Б.Г.Ананьєв, Г.С.Костюк ,Б.М. Теплов, О.М.Леонтьєв (5 балів).

^ Завдання творчого рівня (6-15 балів):

I . Виконання завдань № 1-12 з таблиці № 6 (6-15 балів) .

II. Складіть план спецкурсу з психології за темою «Історія становлення психології як науки », «Фрейдизм та неофрейдизм», «Розвиток психологічних поглядів у XІXст.», « Біхевіоризм та необіхевіоризм» (на вибір) (структура , мета , завдання , зміст , література ) (12 балів).

III. Ознайомтеся з першоджерелами: Хрестоматия по истории психологии . Период открытого кризиса. Начало10-х– середина30-хгг. XX в. /Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан–М.:МГУ,1980.–301 с. [25]. Сформулюйте проблемні питання до текстів першоджерел збірника (10 балів).

IV. Самостійно складіть 10 завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу теми ( задачі, проблемні питання , різні типи вправ , тестів , творче формулювання проблем ) (10 балів) .

IV. Користуючись навчальними посібниками та додатковою літературою (3-4 джерела) напишіть критичний аналіз поглядів біхевіоризму, фрейдизму ,гештальтпсихології та гуманістичної психології ( 8 балів) .

V. Законспектуйте статтю: Мироненко И.А. «Методология Б.Г.Ананьева в свете современного развития психологической науки» // Вопр. психологии.– 2007.–№5. В чому полягає значення праць Б.Г.Ананьєва для сучасної психології ? Сформулюйте 4 питання до тексту (5 балів).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи