Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів icon

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
НазваНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Сторінка5/21
Дата02.10.2012
Розмір4.75 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Тема 4. Методи психологічних досліджень.

МЕТА : з'ясувати методологію наукового дослідження психічних явищ , ознайомитися з основними методами психології як науки , навчитися використовувати методи загальної психології в контексті педагогічної діяльності.

Питання для підготовки:

1.Методологія наукового пізнання.

2. Методологічні принципи щодо пояснення психічних явищ.

3. Характеристика конкретних етапів та методів психологічного дослідження : організаційні, емпіричні, інтерпретаційні методи.

4.Спостереження та експеримент як основні методи психології, їх порівняльний аналіз.

5.Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самоспостереження, самооцінка. 6.Характеристика методу експертних оцінок у психології.


7.Проективні психодіагностичні методи у психології.

8.Медоди математичної статистики .Кореляційний аналіз Спірмена та Пірсона. Контент – аналіз в психології.


ЛІТЕРАТУРА:


1.Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – М., 1977. – С. 275-331.

2.Анциферова Л. И. Методологические проблемы психологии развития // Принцип развития в психологии. – М.: Наука, 1978.-С. 3-20.

3. Гамезо М.В., Домащенко И.А. Атлас по психологии. - М.: Просвещение, 1986.– С. 15-17

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 1988.–С.36-51.

5.Горбунов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – М., 2000. – С. 3-218.

6.Дружинин В. Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. –2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2003.

7.Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии .–М.: Наука . – 1984.–С.11-76.

8.Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002.–С.12-38.

9.Немов Р.С. Психология. – В 3-х кн. – Кн.. 1.- М.: Владос, 2000.–С. 12-28.

10.Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – С. 53-62

11.Общая психология / Под ред. Богословского и др. – М., 1981. – С. 30-47

12.Практикум по общей психологии / Под ред. А.И. Щербакова. - М.: Просвещение, 1990. – С.20-42.

13.Психологія / За ред. Ю.Л. Трофимова. - Київ: Либідь, 1999.– С. 53-61

14.Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии. – Спб: Питер, 2003. – С. 38-54.

15.Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.– С. 22-25.

16.Сидоренко Е. П. Математические методы в психологии. – М., 2000.

17. Токарева Н.М. ,Халік О Методичні рекомендації по написанню кваліфікаційних досліджень . –Кривий Ріг ,2007 .– 66 с.

18.Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології. – К.: 1976. – С. 71-84.

19.Шорохова Е. В. Принцип детерминизма в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии. / Под ред. Шорохова Е. В. – М.: Наука, 1969.– С. 9-56.


Методичні рекомендації до вивчення теми:

За своїми методами психологія суттєво відрізняється від інших наук. Це зумовлено складністю психічних явищ як об'єкта дослідження. Вивчення теми має закласти основи розуміння методології наукового дослідження психічних явищ та подальшого використання її в педагогічної діяльності. Методологія — система принципів і способів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності.

Слід звернути увагу на те,що кожен з методів психології має свої недоліки та переваги , які мають чітко усвідомлюватися студентами. Саме тому надзвичайно важливим є не тільки теоретичне засвоєння методології та методів психології ,а встановлення зв'язку знань із практикою ,усвідомлення шляхів їх використання в педагогічної діяльності.

^ Принципи психологічної науки

Отримання наукових знань про таке складне явище, яким є психіка, значною мірою залежить від підходу дослідника до об'єкта пізнання. Цей підхід визначається системою методологічних за­сад, або принципів. Принципи — максимально широкі за обсягом твердження, в яких фіксується предмет науки, її теорія і методи.

У дослідженнях Л.С.Виготського, Б.Г. Ананьєва, С.Л. Рубінштейна, Г.С.Костюка, О.М. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, М.Г. Ярошевського були закладені методологічні основи су­часної наукової психології. Узагальнюючи методологічні здобутки цих дослідників, український психолог О.М. Ткаченко[18] виділив та об'єднав у цілісну систему основні принципи психологічної науки — принцип детермінізму, принцип відображення, принцип єдності пси­хіки й діяльності, принцип розвитку психіки, системно-структурний принцип.

Принцип детермінізму розкриває причини виникнення пси­хіки у філогенезі та онтогенезі, закономірну зумовленість психічних явищ, психічної діяльності та психічних властивостей людини.

За принципом відображення всі психічні функції (а не лише пізнавальні) за своєю природою є відображувальними. Психічне відображення має сигнальний характер. Воно випереджає фізич­ний контакт суб'єкта з об'єктом, попереджаючи суб'єкта, сигналізуючи про значущі для нього об'єкти за допомогою нейтральних відносно об'єкта подразників (сигналів).

Принцип єдності психіки та діяльності конкретизує прин­ципи детермінізму й відображення. За цим принципом психіка і діяльність не тотожні, але й не протилежні. Вони утворюють єдність. Психіка виступає як внутрішній, ідеальний план діяльності. Прин­цип єдності психіки та діяльності дає змогу вивчати "таємниці" психіки через процеси і продукти діяльності та поведінки людини, розк­риваючи об'єктивні закономірності внутрішніх психічних явищ.

^ У принципі розвитку психіки об'єктивно виявляються й реа­лізуються детермінація поведінки, зв'язок психіки та діяльності. Принцип розвитку психіки дає змогу адекватно розуміти психіку, розглядати її не як щось стале, а як результат розвитку й діяльності на різних етапах становлення особистості. Однією з форм реалізації принципу розвитку в пси­хологічному дослідженні є генетичний підхід ,який полягає у вивченні психічних явищ у динаміці, при переході у філогенезі та онтогенезі з одного рівня розвитку на інший.

За системно-структурним принципом психіка є складною сис­темою взаємопов'язаних елементів, таких, як пам'ять, воля, мислення, уява та інші, котрі розглядаються як складові елементи цілого. Вимога системності передбачає вивчення психічного яви­ща як своєрідної системи, що має свої специфічні законо­мірності. Метод психології полягає в урахуванні багатовимірності; ієрархічності психічних явищ.

Однією з форм реалізації системного підходу в пси­хологічному дослідженні є особистісний підхід, що передба­чає вивчення конкретної особистості в конкретній соціаль­ній ситуації. Кожне психічне явище має розглядатися в кон­тексті цілісної системи психічних властивостей індивіда (потреб, знань, цілей, емоційно-почуттєвої сфери, здібностей )від­повідно до конкретного вікового етапу розвитку. Вимога індивідуалізації полягає у розкритті своєрідності кожної особистості, притаманного їй індивідуального стилю діяльності та поведінки. Вимога єдності теорії та практики передбачає здійс­нення корекції, реабілітації,, вдосконалення розвитку осо­бистості на основі розкритих закономірностей психіки.

Принципи психології використовуються у взаємозв'язку для по­яснення будь-яких психічних явищ та в процесі наукового пізнання.

^ Методи наукової психології

Характер предмета і принципів психологічної науки визначає її методи (прийоми, способи, шляхи дослідження, що виплива­ють із теоретичних уявлень про зміст об'єкта, який вивчається).

І. Методи психології розділяють на дві групи: пізна­вальні (дослідницькі) методи; методи активного впливу на особистість. Розглянемо першу групу методів. Процес психологіч­ного дослідження складається з ряду етапів: підготовки, збирання, обробки, інтерпретації фактичних даних та формулювання висновків.

На підготовчому етапі вивчається стан досліджуваної про­блеми, проводяться попередні спостереження, бесіди, анкетуван­ня, визначаються мета й завдання дослідження. Важливим еле­ментом цього етапу стає гіпотеза — уявлення про очікуваний ре­зультат дослідження.

На етапі збирання фактичних даних використовуються ем­піричні методи (експеримент, спостереження, тестування, бесіди тощо). Експериментальні дані фіксуються в протоколі, що має бути достатньо повним і цілеспрямованим, включаючи реєстрацію усіх необхідних параметрів експериментальної ситуації та психічних властивостей.

Етап обробки даних передбачає кількісний та якісний аналіз і синтез зафіксованих даних.

На останньому етапі дослідження здійснюються інтер­претація даних та формулювання висновків, встановлюється їхня відповідність чи невідповідність вихідній гіпотезі, виявляються нові питання та проблеми, на основі яких формується програма дослідження.

ІІ. Відповідно до етапів психологічного дослідження доцільно роз­різняти чотири групи методів: організаційні, емпіричні, методи обробки даних та інтерпретаційні методи.

^ Організаційні методи включають: порівняльний метод, який реалізується зіставленням груп піддослідних, що відрізняються за віком, видом діяльності тощо; лонгітюдний метод, який виявляєть­ся у багаторазових обстеженнях тих самих осіб протягом тривало­го часу; комплексний метод, коли той самий об'єкт вивчається різними засобами й представниками різних наук, що дає змогу з різних боків характеризувати особистість.

До групи емпіричних методів входять: спостереження і са­моспостереження; експериментальні методи; психодіагностичні методи (тести, анкети, опитувальники, соціометрія, референтометрія, інтерв'ю, бесіда); аналіз продуктів діяльності; біографічний метод; трудовий метод.

^ Методи обробки даних — це кількісні та якісні методи. До кількісних методів належать, наприклад, визначення середніх ве­личин та міри розсіювання, коефіцієнтів кореляції, факторний аналіз, побудова графіків, гістограм, схем, таблиць, матриць тощо. Якісний метод передбачає аналіз і син­тез отриманих даних, їх систематизацію та порівняння з результатами інших досліджень.

До інтерпретаційних методів належать генетичний метод аналізу психологічних даних у процесі розвитку — з виді­ленням стадій, критичних моментів, суперечностей тощо, а також структурний, системний метод, який передбачає вста­новлення зв'язків між усіма психічними якостями індивіда.

Слід підкреслити , що всі зазначені етапи дослідження студенти мають реалізувати під час написання курсових та кваліфікаційних робіт з психології. Більш докладно методика їх написання висвітлена у методичних рекомендаціях кафедри психології [17 ]

Докладне ознайомлення з групою емпіричних методів психології зазвичай не викликає особливих труднощів у студентів. Умовою ефективного засвоєння цього матеріалу є вивчення змісту підручників (№ 4,8-15 із списку літератури) і формування в себе установки на практичну значимість вивчення методів психології як науки. Критерієм ефективного вивчення цього питання здатність студента визначати недоліки та переваги кожного з методів психології та вміння їх використання на практиці.

Все це стосується наступних методів збору емпіричних даних:


1. Спостереження — цілеспрямоване і планомірне сприймання предметів і явищ об'єктивної дійсності, використовується при застосуванні всіх інших методів вивчення психічних процесів та властивостей особистості . Експеримента­тор збирає інформацію, не втручаючись у ситуацію. Науко­ве спостереження базується на певному плані, програмі, фіксації фактів та особливостей ситуації, на аналізі та інтер­претації. У науковій психології використовується також метод са­моспостереження, який виступає як засіб вивчення, аналізу та синтезу власних учинків і дій, порівняння своїх думок з думками інших людей.

2. Експеримент основний метод психології , особливість якого полягає в тому, що дослідник сам створює умови, за яких досліджуване явище виникає неодмінно й закономірно , активно втручається у діяльність та поведінку піддослідного для створення необхідних умов, за яких виявляються ті чи інші психологічні факти, явища, якості. Залежно від рівня втручання дослідника у перебіг пси­хічних явищ експеримент може бути констатуючим, коли вивчаються наявні психічні особливості без зовнішньою втру­чання, та формуючим, коли психічні властивості особис­тості вивчаються в процесі «штучного» цілеспрямованого розвитку з використанням засобів навчання й виховання людини. Розрізняють також експерименти лабораторний та природний. Різновидом природного експерименту є перетворювальний (нав­чальний та виховний).

^ 3.Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, інтерв'ю, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, соціометрія та ін.

Тест — це проба, іспит, один із способів психологічної діагности­ки рівня розвитку психічних процесів і властивостей людини, використання якого, у результаті кількісної і якісної оцінки, дає результати, що можуть бути показниками роз­витку певних психічних явищ. Розрізняють тести для вивчення інтелектуальних здібностей, рівня розумового розвитку особистості й тести успішності. За їх допомо­гою можна з'ясувати рівень розвитку окремих психічних процесів, рівні засвоєння знань, загального розумового розвитку особистості. Анкетування – один із способів психологічного опитуван­ня. За допомогою анкетування досліджуються літературні, мистецькі, спортивні, професійні інтереси та уподобання, мотиви, ставлення до вибору дій, вчинків, різновидів праці, до тих чи інших переживань, їх оцінювання. На поставлені в анкеті запитання анкетовані дають відповіді в письмовій формі. Застосування анкет (опитувальників) допомагає збирати фактичний матеріал, що стосується характеру, змісту та спря­мованості думок, оцінок, настроїв людей.

Бесіда — це цілеспрямована розмова з піддослідним з метою з'ясу­вання уявлення або розуміння ним явищ природи та суспільства . Одним з варіантів бесіди є інтерв'ю, яке використовують у психо­логічних та соціологічних дослідженнях.

Метод аналізу продуктів діяльності грунтується на тому, що в результатах роботи людини виявляються її знання, вміння та навички, здібності, уважність і спостережливість, риси характеру. Продуктами діяльності учнів є їхні письмові роботи, вироби, ма­люнки, моделі, фотографії та ін.

Метод узагальнення незалежних характеристик — це об'єднання та узагальнення даних багатьох спостережень, виконаних незалежно од­не від одного в різний час, за різних умов та у різних видах діяльності.

Соціометричний та референтометричний методи забезпе­чують вивчення стосунків між членами груп, виявляють їх­ню структуру (лідерів, аутсайдерів тощо) на основі відносно простої процедури вибору одними членами групи інших за параметрами симпатії—антипатії, референтності (стосовно певних цінностей).

^ Трудовий метод передбачає включення дослідника у кон­кретну діяльність (професійну, громадську тощо).

Питання для дискусії:

1.Чи згодні ви з думкою, що експеримент як метод можна застосовувати для дослідження будь-яких психічних явищ?

2.Чи можна за допомогою методу тестів досліджувати психологічні зако­номірності?

3.У чому полягає основна відмінність природного експерименту від спо­стереження? У чому виявляються позитивні аспекти першого та другого методів?

4.Сформулюйте основні вимоги до проведення методів бесіди та анкету­вання, яких треба дотримуватися, щоб забезпечити об'єктивність і надійність результатів дослідження.

5. В чому полягають переваги та недоліки відомих вам класифікацій методів в загальній психології ? Якій з них ви б віддали перевагу?

6. З якою метою і в яких випадках вчитель може використовувати статистичні методи обробки результатів: середнє арифметичне, медіану, кореляцію, критерій Ст’юдента?

7. Охарактеризуйте основні методи емпіричного дослідження в психології. Чим вони відрізняються за формою і змістом від аналогічних методів педагогіки та інших наук ,які ви вивчали? Поясніть свою думку. Опрацюйте за рекомендованою літературою тему. Дайте відповіді на запитання і виконайте зав­дання різних рівнів( за вибором.

^ Завдання репродуктивного рівня(1-3 бали):

I .Виконайте завдання № 1-9 з таблиці № 4 (1-3 бали) .

II. Користуючись підручниками та першоджерелами, дайте короткі письмові відповіді на запитання плану семінарського заняття (за вибором) (2 бали).

III. Розв»язання теоретичних та практичних задач репродуктивного рівня без обґрунтування відповіді (1бал) або з обґрунтуванням відповіді(2 бали).Відповіді –в письмовій формі.

1) Які з перерахованих положень правильні, а які — ні? (2 бали).

1. Інтроспекція є основним методом психології.

2. Психологічні процеси, стани і властивості являють собою якісні особливості свідомості і поведінки і не підлягають кіль­кісному опрацюванню.

3. Становлення психології як науки було пов'язано з викорис­танням у ній загальнонаукових досліджень.

4. Методологічні принципи — це конкретне втілення методів у відповідності з метою дослідження.

5. Термін «спостереження» використовується у психології у трьох різних значеннях: спостереження як діяльність, як метод і як методика.

6. Головне у методі спостереження — записувати свої враження про події, що відбуваються.

7. Специфіка методу спостереження у психології пов 'язана з особ­ливостями спостерігача (вибірковість сприйняття, установка, проекція «Я» на спостережувальну поведінку).

8. Важливою ознакою експерименту є постановка мети, що кон­кретизує гіпотезу дослідження.

9. Головним недоліком експерименту є, те що досліджуваний не може за бажанням викликати якийсь психічний процес чи властивість.

^ 10. Валідність тесту — це характеристика його точності як вимі­рювального інструменту.

2)Про які методи психологічного дослідження йде мова у наступних фраг­ментах? (1 бал).

1 Даний метод широко використовується при дослідженні психо­логії особистості. Експертами можуть виступати люди, які добре знають досліджуваних. Головна особливість методу в тому, що його можна використовувати для якісних оцінок вияву різних властивостей особистості, а також вираженості тих чи інших, зрозумілих і однозначних, елементів її поведінки. Узагальнення зафіксованих результатів здійснює професійний психолог.

2. Спеціалізовані методи психологічного дослідження, за допо­могою яких можна отримати кількісну і якісну характерис­тику досліджуваного явища. Від інших методів дослідження ці методи відрізняються тим, що передбачають стандартизовану, вивірену процедуру збору й обробки даних, а також їх інтер­претацію.

3. Інший різновид методу передбачає оцінку психіки і поведінки людини не на основі вербальних відповідей, а на основі вико­наних завдань. З цією метою досліджуваному пропонується серія спеціальних завдань, за підсумками виконання яких роблять висновок про досліджувані якості.

3).Визначте, про які методи йде мова. Обгрунтуйте відповідь. (2 бали).

а) Стандартизоване вимірювання індивідуальних відмінностей, в ході якого використовуються стандартизовані питання та задачі, які мають певну шкалу значень.

б) Сутність методу – збір та узагальнення даних, що одержані в різних видах діяльності випробуваного. Кожна риса особистості за ступенем виявлення може оцінюватись умовним балом. Використовується для вивчення індивідуально-типологічних якостей учнів, зокрема, його здібностей.

в) Індивіда систематично вивчають в звичайних, повсякденних умовах. Досліджувач не втручається в природний хід подій. Аналогія цього методу– ведення щоденника матір’ю, в якому вона записує події життя дитини.

г) Психологічне явище вивчається в певних умовах, які дозволюють точно фіксувати його перебіг, а також відтворювати його при повторенні цих умов.

д) Суть методу – отримання інформації на основі вербальної (словесної) комунікації. Є основним способом введення досліджуваного в ситуацію психологічного експериментування.

4) У кінці навчального року вихователька зібрала малюнки за рік і на батьківських зборах доповіла, як діти зросли за цей час, якими навичками малювання вони оволоділи, як у них розвинена уява, спостережливість. Особливу увагу вона звернула на малюнки дітей за задумом.

Укажіть метод вивчення особливостей дитячої психіки вихователем дитсадка. (1 бал).


5)Упродовж значного періоду своєї історії психологія розгля­
дала психіку як замкнене у собі явище. Зрештою, такий підхід
почав гальмувати подальший розвиток науки, тому потрібні були
тривалі пошуки в галузі методології психології, щоб подолати його.


3 яким пояснювальним принципом психології пов 'язані ці пошуки ? Що він дає психології? (2 бали).

IV. Порівняйте предмет , завдання та методи загальної психології і педагогіки. Визначте спільне та відмінне (4 бали).

V.Законспектуйте статтю: Барабанщиков В.А. Системный поход в психологии.– 2007.–№2. (3 бали).

VІ. Підготуйте письмову доповідь за однією з тем (на вибір): «Особливості застосування методу спостереження», «Контент – аналіз в психології », «Проективні методи у психології.», «Основні методи психології як науки» (3 бали).

VІІ. Складіть схему «Класифікація методів психології як науки » (2 бали).

VІІІ. Підготуйте аналітичний огляд недоліків та переваг емпіричних методів психології (4 бали).

^ Завдання продуктивного рівня(3-6 балів):

I .Виконайте (за вибором) завдання № 1-9 з таблиці № 5 (3-6 балів).

II. Розв’язання теоретичних та практичних задач продуктивного рівня без обґрунтування відповіді (3 бали) або з обґрунтуванням відповіді (4-5 балів). Відповіді –в письмовій формі.

1). Відомо, що результати психологічного експерименту значною мірою залежать від віку досліджуваних, їхньої статі, освіти, професії, ставлення до експерименту, фізичного та психічного станів. Неабияку роль при цьому відіграє й сам експериментатор, оскільки в психології, як у жодній іншій науці, є реальна небезпека отримати саме ті результати, на які сподіваються. Напевне тому те, що багаторазово відтворюється в одній психологічній лабораторії, не обов’язково буде підтверджено в іншій. До того ж експерименти найчастіше проводять на групах досліджуваних, а їх результати використовують для пояснення поодиноких явищ.

Чи можна вважати психологію експериментальною наукою? Чи є експеримент необхідною умовою прогресу психології? (4 бали) .

2)У психології праці відомий так званий хоторнський ефект, виявлений під час вивчення впливу освітлення в цехах електроме­ханічного заводу м. Хоторна (США) на продуктивність складаль­них робіт. Після того, як попередні спроби встановити якусь зако­номірність завершилися невдачею, було обладнано спеціальну кімнату, де працювали п'ять робітниць. Крім освітлення, там варі­ювалися періодичність праці і відпочинку, тривалість робочого дня і тижня. Оплата праці здійснювалась відповідно до загальної кількості перемикачів, зібраних усіма робітницями. На подив учених, про­дуктивність праці весь час зростала, причому незалежно від змін, що вносилися. Подальше вивчення цього явища зумовило появу нової науки — соціальної психології.

Який метод застосувався у цьому випадку? Як можна пояснити отримані результати (4 бали).


3) Шкільний психолог розробив анкету, спрямовану на з'ясування ставлення учнів до заходів, які проводились у школі. Вона складала­ся із 40 запитань і починалася словами: "Чи подобається тобі?..", "Чи хотів би ти?..", "Чи задоволений ти?..", "Чи любиш ти?..". Пе­редбачались відповіді "так" або "ні", що їх повинні були вибрати опитувані.

Чи правильно складено цю анкету? Яких ви­мог потрібно було дотримуватись? (3 бали)

4) Філософський етап історії психології закономірно змінився
етапом наукової психології. Якщо перший характеризувався спро­
бами проникнути в сутність психіки тільки теоретичним, неекспериментальним шляхом, то другий — спробами побудувати психологію за зразками природничих наук, спираючись на
спостереження, експеримент, статистичну обробку даних.


Чи звільнило це психологію від впливу філософії ? Чи потребує вона такого впливу ? (4 бали).

5) Відомо, що практично будь-яка дія людини може мати
різне пояснення, причому інколи протилежне тому, на яке очі­кує дійова особа. Наприклад, принциповий на її погляд виступ
на зборах з критикою керівника може бути розцінений одними
як прагнення показати себе з кращого боку, іншими — як відпо­
відь на високу вимогливість керівника до підлеглих, третіми —
як свідчення негативних рис характеру того, хто виступає. Такі
ситуації породжують сумніви щодо існування однозначного і
єдино правильного психологічного пояснення людської поведінки.


Чи здатна психологія розвіяти ці сумніви? Чи володіє вона спосо­бами такого пояснення? (4 бали).

6) Матеріалістичне пізнання дійсності є детерміністичним,
тобто воно з'ясовує причинну зумовленість того, що вивчається.
Стосовно психології це виявляється в підході до психіки як до
продукту особливим чином організованої матерії. Проте психіка,
на відміну від матеріальних явищ, відзначається власною актив­
ністю. Вже немовля вибірково реагує на зовнішні подразники, а
дорослий здатний довільно ставити перед собою цілі і досягати
їх, долаючи перешкоди.


Чи не суперечить ця обставина детерміністичному підходу до пси­хіки ? Що детермінує активність людини ? (5 балів).

7) Відомо, що першим методом психології була інтроспек­ція — спроба прямого проникнення людини в своє психічне життя.
В подальшому на зміну йому прийшли опосередковані методи
психологічного пізнання — спостереження та експеримент. Самоспостереження нині відіграє другорядну роль і використовується
як допоміжний метод психологічного дослідження.


Чому так сталося? Чому психіка людини не може вивчатися безпосередньо? (4 бали).

8) ^ На сучасному етапі можна виділити дві головні лінії розвитку психології. Одна ґрунтується на застосуванні експеримен­тальних методів, покликаних відкрити стійкі закономірності функціонування психіки і подати їх у кількісному,формалізованому вигляді. Друга, навпаки, схиляється до аналізу неформалізованих характеристик психіки (смислів, переживань, несвідомого тощо).Лише так, за твердженням представників цього напряму, психологія може зберегти свій предмет, оскільки в іншому випадку
його "заберуть" кібернетика, логіка, фізіологія чи соціологія.


Наскільки реальною є така загроза?Яка з цих ліній переважає в сучасній психології? (4 бали).


10) Відомо, що результати психологічного експерименту значною мірою залежать від віку досліджуваних, їхньої статі, освіти,
професії, ставлення до експерименту, фізичного і психічного стану. Неабияку роль при цьому відіграє й сам експериментатор,
оскільки в психології, як у жодній іншій науці, є реальна небезпека отримати саме ті результати, на які сподіваються. Напевне
тому те, що багаторазово відтворюється в одній психологічній
лабораторії, не обов'язково буде підтверджено в іншій. До того ж
експерименти найчастіше проводять на групах досліджуваних, а
їх результати використовують для пояснення поодиноких явищ.


Чи є психологія в цьому зв'язку експериментальною наукою? Чи є експеримент необхідною умовою прогресу психології? (4 бали).

III. Користуючись навчальними посібниками та додатковою літературою (3-4 джерела) напишіть невеликий ре­ферат за темою: «Методологія наукового дослідження психічних явищ», «Методи статистичної обробки результатів психологічних досліджень», «Принцип детермінізму у психології» (5 балів).

IV. Сформулюйте предмет, мету, схему спостереження за розвитком уваги молодших школярів (1-4кл.) на уроках математики, української мови. (5 балів).

V.Законспектуйте основні положення монографії Ткаченко О.М. «Принципи та категорії психології». (197) [18] (5 балів).

VІ. Законспектувати матеріали та скласти анотацію до книги (на вибір):

1) Дружинин В. Н. «Экспериментальная психология: Учебник для вузов. –2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2003 [6]; 2) Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. «Введение в экспериментальную психологию личности». – М.: Просвещение, 1985. – С. 3-103; 3) Фресс, Пиаже Ж. «Экспериментальная психология». – Вып.1. – М.: Прогресс, 1966. – С .99-178; 4) Методологические и теоретические проблемы психологии // Под ред.. Е.В. Шороховой. – М.: Наука, 1969. – С. 18-273 (5 балів).


V. Проведіть анкетування 2-3-х однокурсників щодо спрямованості навчальних інтересів. Зробіть висновки. Підготуйте письмовий звіт або виступ на семінарському занятті про результати анкетування)(5 балів).


VІІ. Проведіть проективну методику «Неіснуюча тварина»(1-2 досліджувані) та напишіть аналіз даних (методика проведення –у додатку № 1)(6 балів).


VІІІ. Охарактеризуйте вимоги до організації дослідження методом спостереження та експерименту. Виділіть риси схожості та відмінності цих вимог (5 балів).Наведіть приклади .

ІХ. Складіть письмовий план проведення експерименту з дітьми дошкільного віку, задача якого – вивчити психологічні особливості процесу запам'ятовування ними словесного та наочного матеріалу(5 балів).

Х. Проаналізуйте, як пов’язані між собою діяльність дитини та її психічний розвиток. Поясніть свою думку , спираючись на знання методологічних принципів психологічної науки (4 бали).


ХІ. VІІ. Складіть анкету з відкритими запитаннями і проведіть анкетування « Чому ви обрали для навчання педагогічний ВНЗ ? » . Зробіть висновки. Підготуйте письмовий звіт або виступ на лабо­раторному занятті про результати анкетування. За результатами анкетування проведіть бесіду.

VІІІ. Визначте можливий комплекс методів дослідження психологічної проблеми «Вплив перегляду кінофільмів на агресивність в підлітковому віці». Підготуйте письмовий звіт .

^ Завдання творчого рівня (6-15 балів):

I . Виконання завдань № 1-12 з таблиці № 6 (6-15 балів) .


II. Складіть перелік методів для дослідження підлітків з низьким рівнем навчальних досягнень (11-15 рр.) з метою визначення причин їх шкільного невстигання та проведіть дослідження на тему «Психологічні особливості невстигаючих підлітків» ( 8 балів ).

III. Проаналізуйте зв'язок методології, методу та методики в психологічному дослідженні з психології. Наведіть приклад конкретного дослідження ( 8 балів ).

IV.Складіть 10 завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу теми « Методи психологічних досліджень» (10 балів) .

V. Складіть методичні рекомендації (поради) для вчителів «Використання психологічних методів в педагогічній діяльності»(8 балів).

VІ. Методом анкетування (складіть текст анкети) з’ясуйте особливості мотивації студентів, що вступили на вашу спеціальність . Результати оформити у вигляді письмового звіту(8 балів).

8)Складіть зміст завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу теми (формулювання задач, проблемних питань , типів вправ , тестів тощо) (5-8 балів)


9)Виконайте ^ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ №1

Мета: ознайомитись з процедурою проведення проективної методики «Неіснуюча тварина» , з’ясувати особливості відбору, обробки і аналізу результатів .

Хід роботи

Проведіть проективну методику «Неіснуюча тварина»(1-2 досліджувані) та напишіть аналіз даних (методика проведення –[ ] ) за наступним планом: 1) прочитайте про специфіку,недоліки та переваги проективних методів[ ]; 2) ознайомтесь з процедурою проведення проективної методики «Неіснуюча тварина» та проведіть її з 1-2 досліджуваними ; 4) напишіть аналіз даних ; 6) дайте відповідь на такі запитання: а) як збирається психологічний матеріал за допомогою цього методу?; б) як фіксуються отримані дані; в) як проводиться їх кількісний і якісний аналіз.

10) Виконайте ^ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ № 2

Мета: виявити вікові та індивідуальні особливості стійкості моральних суджень учнів в умовах експериментально організованого впливу дорослих і однолітків.

Матеріал: оповідання-колізії.

  1. Іде контрольна робота. Ти виконав роботу успішно. Твій товариш не знає матеріал і просить тебе дати списати. Що ти зробиш?

  2. Ти не можеш виконати контрольну роботу. Твій товариш пропонує тобі списати у нього. Як ти вчиниш?

  3. Група твоїх однокласників домовилась зірвати урок. Що будеш робити ти?

Хід роботи

При читанні першого оповідання досліджуваному говорять, що ніхто його відповіді не побачить. При читанні другого оповідання попереджають, що його судження через тиждень буде знати клас. При читанні третього попереджають, що відповідь буде відома вчителям і батькам. Після знайомства з кожним оповіданням експериментатор пропонує можливі варіанти відповідей. Учень зобов’язаний підкреслити один із них і показати рівень впевненості (“так”,“можливо”).

Номер оповідання

Дам списати

Не дам списати

Так

Можливо

Так

Можливо
Обробка результатів

Всі судження поділяються на дві групи: судження, що не відповідають моральним вимогам (Дам списати), і судження, що відповідають моральним вимогам (Не дам списати). Кількість позитивних чи негативних відповідей дає можливість відповісти на запитання, в якому напрямку іде зміна моральних суджень школярів: вимогам норм, чи їх порушень.

Аналізуються і способи суджень — стійкі чи нестійкі і який відсоток тих і інших учнів.

Ці дві методики після проведення лабораторного заняття по розкладу, пропонується провести з дітьми в школі, а потім на наступному занятті прозвітувати, що було виявлено і в якому віці які переваги (можна провести експеримент з дітьми молодшого шкільного віку і підліткового).

12) Виконайте ^ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ № 3

Мета: ознайомитись з процедурою оцінки ступеня щирості людей при відповіді на тести

Для підвищення надійності опитувальників часто до основного переліку запитань додають групу запитань, що дозволяють оцінити ступінь щирості людей при відповіді на основні питання.

Нижче наведена частина запитань, що входять у "шкалу нещирості" дитячого опитувальника для виявлення двох властивостей темпераменту: екстраверсії - інтроверсії й емоційної нестабільності.

1. Чи буваєш ти дуже сердитим, дратівливим?

2. Ти завжди виконуєш усе відразу так, як тобі говорять?

3. Ти коли-небудь порушував правила поведінки в школі?

4. Ти коли-небудь говорив неправду?

5. Ти завжди виконуєш те, що тобі говорять старші?

6. Чи бувало коли-небудь, щоб тебе попросили вдома допомогти по господарству, а ти з якоїсь причини не зміг цього зробити?

7. Ти любиш іноді вихвалятися?

8. Ти шумиш іноді в класі, якщо там немає вчителів?

Проаналізуйте наведені питання і поясніть підставу їхнього підбору в "шкалу нещирості". Запропонуйте 5 своїх запитань для "шкали нещирості ".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи