Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів icon

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
НазваНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Сторінка9/21
Дата02.10.2012
Розмір4.75 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

В чому полягає схожість і відмінність проявів цих структурних компонентів в різних видах діяльності? ( 10 балів) .


ІV.Законспектуйте основні положення монографії : Волков А. М., Микадзе Ю. В., Солнцева Г. Н. Деятельность: структура и регуляция: Психологический анализ. – М.: Изд-во МГУ, 1987.–С. 69-85 [3]. Порівняйте її зміст із змістом теми «Діяльність» у пудручниках з загальної психології [ ]. Знайдіть спільне та відмінне (10 балів).

V. Законспектуйте теоретичний матеріал методичних рекомендацій Н.М. Токаревої по темі «Діяльність » . Складіть на його основі 10 проблемних питань для обговорення на семінарському занятті(10 балів).

VІ.Виконайте ^ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ №1 «Дослідження впливу знання результатів на формування рухової навички»(10 балів).

Мета:дослідити вплив знання результатів на формування рухової навички(на прикладі 2-3 досліджуваних).

Обладнання: Лінійка з нанесеними на ній міліметровими поділками.

^ Процедура проведення роботи:

Експериментатор наносить на лінійку 3 риски, помітивши 1см, 8см, 15см. В першій серії дослідів досліджуваний веде тупим кінцем олівця (щоб не залишати слід) вздовж відміченої поділки до поділки 8см. Потім, заплющивши очі, продовжує вести олівцем доти, доки не вирішить, що довжина риски, проведеної ним з заплющеними очима дорівнює довжині риски, проведеної ним з відкритими очима. Експериментатор фіксує похибку у відповідній колонці таблиці (зі знаком + чи -) не повідомляючи про неї досліджуваному. Дослід повторюється 15 разів.

^ У другій серії досліджуваний кожен раз перевіряє свій результат(на скільки міліметрів помилився) і корегує свої дії , заплющивши очі, відповідно до отриманого результату.

^ Обробка і аналіз результатів


На підставі отриманих результатів будується графік, на якому представляють 2 криві: без корекції і з корекцією. На осі ординат відкладають величину похибок в мм (без урахування знаку), а на осі абсцис – порядковий номер вправи. Пунктирною лінією накреслюється крива, що унаочнює результати першої серії дослідів, а суцільною рискою — крива, що відповідає результатам другої серії дослідів. Порівнюючи криві першої і другої серії можна зробити висновки про вплив на формування рухової навички знання результатів вправ.

В зошиті студентам необхідно зробити відповідні висновки про результат формування навички, вплив корекції на хід формування навички і його результат. Використовуючи знання з педагогіки та вашої профільної дисципліни , у висновках зазначте , які навички ви вважаєте за необхідне сформувати в учнів в процесі навчання з вашої профілюючої дисципліни(10 балів).

VІІ. Виконайте ^ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ №2 «Дослідження впливу вправ на вироблення навички» (10 балів).


Мета : дослідити вплив вправ на вироблення навички (на прикладі 2-3 досліджуваних).

Обладнання: дзеркало,олівець.

Процедура проведення роботи:


Досліджувані записують зразки букв, з якими будуть працювати: а, о, у, і, е, є, к, п, р, у, ц, ь, ю, я - всього 14 букв. Потім пропонується написати букву і поруч із нею її дзеркальне зображення до завершення ряду, до я. Букви варто писати так, щоб вони максимально походили на своє пряме зображення, зберігаючи правила пропису. По завершенні ряду підраховуються помилки: невірно або погано записана буква, виправлення (не більш 14 помилок). Потім уся процедура повторюється доти, поки завдання не буде виконуватися без помилок або помилки. Звичайно проводиться 5-6 спроб.

Обробка і аналіз результатів

На основі отриманих даних будують графік, що характеризує процес вироблення навичок. На осі абсцис відзначають спроби, на осі ординат - кількість помилок. Аналізуючи криві вироблення навички, звертають увагу на етапи, що мають місце при формуванні будь-яких видів навичок, а також на перенос та інтерференцію. У висновках покажіть, яким чином виконання вправ впливає на формування навички.

^ Змістовий модуль 3. Увага та когнітивні процеси.

Знання про зовнішній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів:відчуття , сприймання ,мислення ,уяви та необхідної умови здійснення пізнавального процесу– уваги. Засвоєння змістового модуля « Увага та когнітивні процеси» дозволить студентам розширити уявлення про психічні процеси як форму відображення та пізнання людиною оточуючої дійсності. Модуль 3 складається з шести тем : Тема 1. Увага. Тема 2. Відчуття. Тема 3. Сприймання. Тема 4. Пам'ять. Тема 5. Мислення. Тема 6. Уява.

Значення та необхідність засвоєння тем даного модуля полягає у тому ,що пізнавальні процеси (сприймання, пам'ять, уява, мислення, відчуття) входять як складова частина в будь-яку людську діяльність. Коли говорять про загальні здібності людини , то також мають на увазі рівень розвитку та характерні особливості її пізнавальних процесів. Чим краще розвинені у людини пізнавальні процеси,тим більшими можливостями вона володіє. Від рівня розвитку пізнавальних процесів учня залежить легкість та ефективність його навчання.


^ Тема : Увага

Мета: розглянути особливості уваги як умови ефективної діяльності особистості , засвоїти поняття про увагу, її види , властивості, фізіологічні механізми, вікові та індивідуальні особливості. Визначити шляхи вивчення та тренування уваги учнів.


Питання для підготовки:

1.Поняття про увагу та її значення в життєдіяльності людини.

2.Фізіологічні механізми уваги.

3.Система організації уваги: види та властивості.

4.Вікові та індивідуальні особливості уваги.

5.Уважність як властивість особистості. Розвиток і виховання уваги.

6.Методи вивчення властивостей уваги. Вивчення основних властивостей довільної уваги.

7.Методи тренування уваги.

Література:

1.Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. – М: МГУ, 1982.

2.Гоноболин Ф. Н. Внимание и его воспитание. – М., 1972.-С. 70-119.

3.Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л. Экспериментальное формирование внимания. – М., 1984.-С.5-39.

4.Лурия А. Р. Внимание и память. – М.: МГУ, 1975. –С.5-39.

5.Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб. Питер, 2002.–С. 364-372

6.Немов Р.С. Психология. – В 3-х кн. – Кн.. 1.- М.: Владос, 2000.- С.201-217 7.Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. –С.231-246.

8.Общая психология / Под ред. Богословского и др. – М., 1981.-С. 153-168. 9.Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. Заведений. – 3-е изд. – М.: «Академия», 2002.-С. 227-232

10.Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. .- С.155-166 11.Психологія / За ред.. В.А. Крутецького. – Київ: Вища школа, 1978.

12.Практикум по общей психологии / Под ред. А.И. Щербакова. - М.: Просвещение, 1990.-С.114-136

13.Психологія / За ред. Ю.Л. Трофимова. - Київ: Либідь, 1999.-С.246-270

14.Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии. – Спб: Питер, 2003.-С. 417-435

15.Смирнов А. А. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1987.

16.Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.-С.25-28.

17.Хелен Гейвин Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2003.-С. 53-75.

18.Хрестоматия по вниманию / Под ред. А. Н. Леонтьева, А. А. Пузырея. – М.: МГУ, 1976. – с. 229-259.


Методичні рекомендації до вивчення теми

Увага є головною умовою здійснення пізнавального процесу , тобто умовою якісного відчуття, сприймання, запам'ятовування і обмірковування , якісного виконання будь-яких фізичних і розумових дій . Слід чітко усвідомити специфіку уваги , яка у системі психічного займає особливе положення .

Вона входить в усі інші психічні процеси , виступає як їх необхідний момент і відділити її від них ,вивчати в ''чистому'' вигляді неможливо. Саме тому серед психологів немає єдиної думки щодо існування уваги як самостійного психічного процеса .

Але увага збільшує ефективність та продуктивність когнітивної (пізнавальної) та виконавчої діяльності . Мова йде про підвищення ефективності ''уважної '' дії ( перцептивної , мнемічної, мислительної , моторної ) порівняно з ''неуважною''.

Увага — виражається у зосередженості та спрямованості свідомості суб'єкта в даний момент часу на якісь реальні або ідеальні об'єкти (предмети, події, міркуванні і т.д.). Увага є детермінованим явищем . Вона породжується об'єктивними причинами , що діють через суб'єктивні умови , наявні в самому організмі

Вивчаючи тему «Увага»,потрібно ,передусім,виділити і з'ясувати 2 вузлові питання , що мають велике практичне значення: 1) види уваги; 2) властивості уваги.

^ Види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна

Мимовільна увага викликається предметами й явищами без свідомого наміру людини бути уважною , тобто ії спрямованість цілком визначається якостями об'єктів Таку увагу привертає звук , що пролунав серед тиші , світло , що періодично спалахує , яскрава незвична річ , особливо коли вона з'явилась несподівано тощо .

^ Довільна увага свідомо спрямовується і регулюється особистістю . Людина виступає як господар ситуації і своєї уваги , яку спрямовує у відповідності з потребами , зі свідомо обраними цілями . Тобто , довільна увага викликається головним чином внутрішними умовами . Дуже важливою є післядовільна увага . Вона поєднує в собі позитивні риси довільної і мимовільної уваги : має цілеспрямований характер (як довільна увага) і не вимагає постійних зусиль (як увага мимовільна) . Це спричинюється до того , що людина може довгий час бути уважною до об'єктів , необхідних їй ,і не стомлюватися при цьому .

Усім видам уваги притаманні такі властивості .

Стійкість – тривале спрямування уваги на певний об'єкт . Ця властивість є однією з умов завершення будь – якої справи , і навпаки ; часте відволікання уваги заважає доведенню розпочатої роботи до кінця . Тому треба виділити і усвідомити фактори , які впливають на стійкість уваги . Це насамперед розуміння людиною важливості ії роботи , вміння знаходити у своїй діяльності нові шляхи розв'язання задач ; це такі якості особистості , як працьовитість , допитливість , сформоване і розвинуте почуття обов'язку .

Розсіяність – властивість , протилежна стійкості , вона полягає в неспроможності людини тривало спрямовувати свою увагу на певний об'єкт .

Концентрація – міра зосередженості уваги на виділеному об'єкті .

При організації навчальної роботи потрібно враховувати :

 1. Концентрацію уваги знижує монотонність роботи , яка протягом великого проміжку часу позбавляє людину того додаткового збудження , яке виникає кожний раз при переходах від однієї форми діяльності до іншої і яке живить і підсилює увагу ;

 2. Концентрацію уваги підвищують слабкі сторонні подразники , які не зменшують дієвість основного подразника , і тоді увага стає особливо інтенсивною , отже займатись напруженою розумовою працею у повній тиші є недоцільним .

Обсяг – кількість компонентів певної діяльності , одночасно охоплених увагою : кількість літер , числових знаків , геометричних фігур тощо . Визначається обсяг за допомогою приладу , назва якого - тахістоскоп . Діяльність педагога належить до тих видів діяльності , які вимагають великого обсягу уваги : жодний учень – його поведінка , ставлення до роботи , якість виконання ним навчального завдання – не може залишатись поза увагою вчителя .

Розподіл – це здатність людини одночасно виконувати декілька видів діяльності . Іця властивість уваги є необхідною в навчальній роботі : вчитель мусить бути одночасно уважним як до своєї розповіді – ії змісту , точності висловлювань , емоційного забарвлення , - так і до учнів – їхньої поведінки , уважності , рівня працездатності тощо .

Але ефективно розподілити увагу можна лише при невисокому рівні концентрації уваги на одній діяльності і достатньому оволодінні людиною певними операціями , коли деякі з них автоматизовані . Неможливо розподілити увагу між такими видами діяльності , які потребують участі одних і тих же аналізаторів .

Переключення – свідоме перенесення уваги з об'єкта на об'єкт .

Переключення уваги забезпечує ефективність роботи при переходах від попереднього ії етапу до наступного , при змінах форм активності людини . Такого свідового перенесення уваги учнів вимагає , наприклад , перехід від опитування до пояснення нового матеріалу , від ознайомлення з правилом – до письмових вправ з його використанням , від одного уроку – до іншого

Швидкість і якість переключення уваги залежить від типу вищої нервової діяльності та деяких інших якостей особливості . Має значення зокрема і те , наскільки значимішою або цікавішою буде наступна робота порівняно з попередньою . Усвідомлення значимості роботи , а тим більше інтерес до неї набагато полегшують переключення уваги .

Більш глибокому розумінню причин виникнення різних видів уваги та ії закономірностей допоможе ознайомлення тими фізіологічними механізмами , які лежать в основі цього психічного явища . У зв'язку з цим рекомендуємо старанно опрацювати відповідні розділи з психології , виділивши такі положення :

 1. Мимовільна увага ґрунтується на безумовному орієнтувально – дослідницькому рефлексі , який І.П.Павлов назвав рефлексом «що таке ?» , тому що він виникає у відповідь на дію незнайомих або несподіваних подразників ;

 2. Об'єкти , значимі для людини , викликають у її мозку осередок оптимального збудження , який за сформульованим І.П.Павловим законом взаємної індукції гальмує суміжні ділянки мозкової кори і всі сигнали , що потрапляють на такі загальмовані ділянки , не сприймаються : захоплені роботою , ми не помічаємо , як плине час і день змінюється вечором , як у кімнату заходять сторонні , точаться розмови і т.п.

 3. Мозковий центр , який найбільш легко відгукується на подразники («домінанта» , за О.О.Ухтомським) , характеризується ,по – перше , стійкістю збудження у ньому («інертність домінанти») і . по – друге , здатністю підсумовувати ті нервові імпульси , які викликають незначні осередки збудження («субдомінанти») , та підсилюватись за їх рахунок («підкріплення домінанти») , – тому нерізкі дифузні звуки , тихі мелодії і подібний «шумовий тон» не тільки не відвертають уваги , а навпаки , збільшують ії зосередженість і стійкість .

 4. Роль певного стимулятора роботи великих півкуль головного мозку при виявленні уваги відіграє підкірка і зокрема так звана ретикулярна формація (сіточка , нервове утворення ) , розміщена у стовбурі мозку .

Сигнали у ретикулярну формацію надходять як ззовні , шляхами , що йдуть від органів чуття ,так і зсередини , від кори головного мозку . Кора сама дає сигнал про необхідність підвищіти ії активність (так буває кожного разу , коли ми себе запевняємо : «Мені це потрібно вивчити , дослідити ,знати ») . У цьому яскраво виявляється елемент саморегуляції властивої корі великих півкуль головного мозку .

Усі ці фізіологічні процеси і забезпечують здатність індивіда зосереджувати увагу на певних об'єктах .

Те величезне значення , яке має увага для продуктивної діяльності людей та їх спілкування , вимагає характеризувати кожну окрему особистість з точки зору проявів ії уваги . Складаючи таку характеристику , визначте , чи є уважність рисою особистості , і простежте , на що спрямована ії увага . Це дасть можливость виявити найрізноманітніші якості особистості у тому числі розумові і моральні .

^ Питання для дискусії: 1. Доведіть , що увага є проявом активності особистості .

 2. Чи може неуважна людина досягти великих успіхів у будь-якій діяльності , яке значення має увага у житті особистості ?

 3. Порівняйте різні види уваги і визначте специфічні риси кожного з них

 4. Наведіть приклади виявлення властивостей уваги у навчальній діяльності , в чому полягає різниця між обсягом та розподілом уваги?

 5. Які фактори сприяють збільшенню стійкості та концентрації уваги .

 6. Вкажіть на умови : а) за яких можливий розподіл уваги ; б) які сприяють переключенню уваги .

 7. Як пов'язані фізіологічні основи уваги та їх з види і властивості ?

 8. Чи існує взаємозв'язок між спрямуванням уваги і моральними якостями особистості , наведіть приклади .

 9. Чи є розгубливість вченого порушенням уваги ? Чи тотожні поняття ''розгубленість'' та ''неуважність'' ?Опрацюйте за підручником матеріал теми і ви­конайте такі завдання.

^ Завдання репродуктивного рівня(1-3 бали):

I .Виконайте завдання № 1-9 з таблиці № 4 (1-3 бали) .

II. Користуючись підручниками та першоджерелами, дайте короткі письмові відповіді на запитання плану семінарського заняття (за вибором) (2 бали).

III. Розв»язання теоретичних та практичних задач репродуктивного рівня без обґрунтування відповіді (1бал) або з обґрунтуванням відповіді(2 бали).Відповіді –в письмовій формі.


1) В класі гамір, діти не слухаються вчительку. Несподівано вона вивішує велику репродукцію картини. Школярі зразу ж заспокоїлися, проте через декілька хвилин знову загомоніли. Тоді вчителька почала задавати питання за змістом картини. В класі запанувала тиша.

Який вид уваги учнів проявляється у першому випадку, який – у другому? (1 бал)

2) За якими зовнішніми ознаками треба судити про неуважність учня на уроці?

Мишко К. сидить обличчям до вчителя.. Він спокійний, погляд його спрямований у вікно, точніше, у двір. Мишко нічим не порушує дисципліни в класі, але за ходом уроку не стежить. Один учень помилився біля дошки, увесь клас сміється. Мишко так само спокійний, так само уважно дивиться у вікно. Учитель кидає свій погляд туди ж. Він бачить: у дворі хлопчаки грають у футбол. Вони гаряче сперечаються, щось доводячи одному з воротарів. Мишко так само обурений, він поривається щось гукнути. Учитель ставить Мишкові запитання. Мишко дивиться, нічого не розуміючи. (1 бал).


3 ) Які індивідуальні особливості уваги проявляються у першого і другого контролерів? (1 бал).

У відділі технічного контролю працювали два контролери – досвідчений і початківець. Вони переглядали і сортували дрібні деталі. Початківець брав для огляду по одній деталі, а досвідчений – одразу дві, правою і лівою руками.

4 ) Яким фізіологічним механізмом можна пояснити стан учнів? (1 бал).

^ Учитель математики настільки глибоко захопив увагу учнів, пояснюючи нову теорему, що ніхто з них не почув дзвінка з уроку.

5) Розвиток яких властивостей уваги допомагає акторові успішно виконувати свою роботу? (1 бал).

6) Діяльність актора складна. Поряд з основним завданням він виконує і побічні. Актор не тільки спрямовує увагу на роль, на виконання сценічних завдань, а й на партнера і на суфлера. Уже немовля, чуючи голос або незвичний звук, повергає голову, насторожується, прислуховується; серед предметів, що її оточують, виділяє наійяскравіший, на якийсь час зосереджується на ньому. Пізніше дитина вже активно обстежує ці предмети за допомогою рук: маніпулює, прагне засунути в рот тощо. Багаторазова поява одного й того самого предмета приводить до галь мування цієї реакції. Подібна реакція спостерігається також у вищих тварин.

Що це за реакція ? Чи є вона проявом уваги ? (2 бали).

7) Одні вважають, що ознакою уважності є здатність лю­дини протягом тривалого часу, не відволікаючись, розв'язувати якусь задачу. На думку других, уважний той, хто, розповідаючи, бачить і чує все, що діється навкруги. Треті переконані: уважна людина може одночасно слухати якесь повідомлення, записувати його, розуміти та вносити свої корективи в зміст записува­ного.

^ Яка з цих думок відповідає дійсності? Що ж насправді є ознакою уважності? (2 бали).

8)Уже немовля, чуючи голос або незвичний звук, повергає голову, насторожується, прислуховується; серед предметів, що її оточують, виділяє найяскравіший, на якийсь час зосереджується на ньому. Пізніше дитина вже активно обстежує ці предмети за допомогою рук: маніпулює, прагне засунути в рот тощо. Багаторазова поява одного й того самого предмета приводить до гальмування цієї реакції. Подібна реакція спостерігається також у вищих тварин.

Що це за реакція ? Чи є вона проявом уваги ? (2 бали). ІV.Співвіднесіть поняття та їх визначення(2 бали).

1.Коливання уваги


2.Післядовільна увага

3.Розподіл уваги

4.Обсяг уваги


5.Домінанта


А.«панівний осередок збудження», який визначає напрям уваги та характер реакції організму в даний момент

Б.свідомо спрямована і регульована особис­тістю зосередженість уваги, зумовлена потребами діяльності.

В.кількість об'єктів, які сприймаються одно­часно з достатньою чіткістю


Г.одночасна увага до двох або кількох об'єк­тів та виконання дій з ними чи спостереження за ними

Д.увага, що виникає на основі пізна­вального інтересу. Поєднує в собі риси довільної і мимовільної уваги


V. Співвіднесіть поняття та їх визначення (2 бали).


1.Зосередженість уваги

2.Переключення уваги

3.Довільна увага

4.Мимовільна увага

5.Стійкість

А утримання уваги на одному об'єкті або на одній діяльності, абстрагуючись від усього іншого.

Б свідоме переміщення уваги з одного об'єкта на інший, пов'язане з переходом від однієї діяльності до іншої або з постановкою нового завдання.

В увага, що виникає незалежно від наміру та мети людини.

Г тривале утримання уваги на предметі чи якій-небудь діяльності

Д утримання уваги на одному об'єкті або на одній діяльності, абстрагуючись від усього іншого.

VІ. Законспектуйте основні положення статті : Ташбиев А.Н.Программа развития основных свойств внимания у детей старшего школьного возраста // Вопросы психологии .– 2006.–№1. Сформулюйте письмові питання до тексту (4 бали).

VІІ. Користуючись навчальними посібниками та додатковою літературою напишіть невелику доповідь за темою: "Поняття уваги : відмінності у підходах та визначеннях психологів " , «Вікові та індивідуальні особливості уваги » , «Значення уваги в життєдіяльності людини» , «Уважність як властивість особистості» , «Методи вивчення властивостей уваги» (3 бали). VІІІ. Складіть порівняльний аналіз психологічних характеристик мимовільної, довільної та післядовільної уваги(3 бали).

^ Завдання продуктивного рівня(3-6 балів):

I .Виконайте (за вибором) завдання № 1-9 з таблиці № 5 (3-6 балів).

II. Розв’язання теоретичних та практичних задач продуктивного рівня без обґрунтування відповіді (3 бали) або з обґрунтуванням відповіді (4-5 балів). Відповіді –в письмовій формі.

1) Із наведених слів виберіть ті, які знаходяться до даного слова в тому ж відношенні, що і в наведеному прикладі. Вкажіть принцип побудови аналогії(2 бали) :

^ 1. Приклад: мозок:психіка

Увага: ... (збудження, інтерес, спрямованість, вразливість,стійкість, здібності).

2. Приклад: діяльність: гра


Увага: ... (концентрація, сприйняття, розподіл, зосередження свідомості, мимовільна).

2)Яка властивість уваги проявляється в грі? За якими ознаками можна це встановити?Наведіть приклади прояву у грі стійкісті,розподілу,концентрації (4 бали).

Протягом однієї хвилини дитина повинна побачити довкола себе якомога більше предметів певного кольору. Минає хвилина, лунає сигнал, і пошуки припиняються. Ведучий дізнається, хто нарахував більше предметів, пропонує йому вголос перелічити побачене. Те, чого він не побачив, доповнюють інші учасники гри. Переможцем вважається той, хто встиг побачити більше за інших.

3) Які індивідуальні особливості уваги проявляються у першого й другого учнів? Які індивідуальні особливості уваги притаманні вам особисто?(3 бали)

Два учні, сидячи за своїми столами, успішно виконували лабораторну роботу з хімії. В цей час за учительським столом третій учень виконував ту саму роботу, але часто помилявся. Учитель по черзі пропонував двом учням виправляти помилки того, що працював біля учительського столу. При цьому перший учень швидко підходив і одразу вказував на помилку товариша. Другий – не міг одразу відірватися від своєї роботи, а, підійшовши до столу, дивився на прилади «невидющим» поглядом. Коли ж учитель звертався до нього з одним-двома запитаннями, учень швидко й добре виправляв помилки товариша.

4)Які прийоми організації уваги учнів на уроці педагогічно найдоцільніші? Відповідь обґрунтуйте (3 бали) На відкритому уроці з зоології молода вчителька, пояснюючи новий матеріал, демонструвала численні ілюстрації про перелітних птахів. Це викликало пожвавлення в класі. Проте під час закріплення нового матеріалу виявилося, що частина учнів поверхово засвоїла новий матеріал: вони легко могли розповісти про спосіб життя якогось птаха і були безпомічні у поясненні інших фактів, так наче їх не було в класі. Для підтримання уваги учнів на уроці їй було запропоновано такі прийоми:

1) треба було зробити учням зауваження;

2) після кожного пояснення слід було закривати наочний посібник;

^ 3) треба було дочекатися цілковитої тиші в класі, перш ніж починати пояснення;

4) після кожного пояснення треба було робити невелику паузу

5)власний варіант відповіді.

5) Зазначте, які умови потрібні для виникнення й підтримання довільної, які – мимовільної уваги учнів на уроці . Відповідь обґрунтуйте письмово (4 бали) .

А. Постановка запитань і розв’язання невеликих завдань протягом певного часу.

Б. Особливості впливу подразників: новизна їх, абсолютна і відносна сила, контраст між ними, зміна в подразниках.

В. Усвідомлення поточних результатів діяльності у формі внутрішнього словесного звіту.

Г. Найкращій розпорядок діяльності, створення звичних умов діяльності.

Д. Використання певних потреб, з задоволенням яких пов'язаний навчальний матеріал.

Е. Використання певних установок і психічних станів.

Є. Постановка значущих цілей і завдань діяльності.

Ж.Власний варіант відповіді.

6) З даних понять побудувати логічний ряд так, щоб кожне попереднє
поняття було родовим (більш загальним) стосовно наступних. Чому поняття,
що залишилися невключеними, не підходять у ці ряди (4 бали) .

^ А розподіл уваги, відображення, мимовільна увага, психіка, поняття, нервовий процес, увага, аналіз, психічні явища.

Б порушення, увага, думка, психічний процес, мозок, довільна увага, відображення, концентрація уваги.


7) Хворі з масивними ушкодженнями лобових часток мозгу починають виконувати запропоноване експериментатором завдан­ня, але коли до палати заходить сторонній і звертається до ко­гось хоча б пошепки, вони відразу ж відволікаються, втручаються у розмову. У таких випадках експериментатор починає працювати з сусідами хворого по палаті. Цим він спонукає потрібну активність досліджуваного, чого було важко досягти, звертаючись до нього безпосередньо. Зовсім по-іншому поводять себе хворі з ушкодженнями задніх ділянок мозку: в них неважко мобілізувати увагу.

Про що свідчать відмінності у поведінці хворих ? Як їх можна їх пояснити ? (3 бали).


ІІІ.Розв’яжіть проблемні питання. Відповідь обґрунтуйте письмово (5 балів)

а) Чому у світловій рекламі світло періодично вимикається?

б) Ньютон мав звичку варити яйце на спиртовці за робочим столом, щоб зайвий раз не відволікатися від роботи. Одного разу під час напруженої розумової праці замість яйця він кинув у каструлю свого годинника. Як можна пояснити цей факт?

в) Яку людину можна назвати більш уважною:

—яка, займаючись діяльністю, перебуває у стані глибокої зосередженості і не помічає нічого навколо;

—яка за мить здатна помітити всі деталі ситуації й не випускати з поля зору жодної дрібниці;

—яка незалежно від того, що робить, здатна бачити й чути все, що так чи інакше пов’язане з діяльністю.


ІV.Розв’яжіть проблемні питання. Відповідь обґрунтуйте письмово (5 балів)

а) Хижак може тривалий час вистежувати жертву. Чи можна його увагу охарактеризувати як довільну? Чому?

б) Чи можливий розподіл уваги між такими різновидами діяльності: переписування тексту, слухання музики , періодичні відповіді на запитання іншої особи?Обгрунтуйте відповідь .

в) Чи завжди розсіяність уваги є показником невміння особистості зосереджуватися на об’єкті діяльності? Чому?

V. Здійсніть систематизацію та опис методик вивчення типів та властивостей уваги. Використайте зміст підручників [ ] та сучасних досліджень : 1) Методики изучения внимания // Психологические тесты: В 2 Т. / Под .ред. Карелина. – М.2000. – Т2. – С.229-235 ; 2) Бондарев И. П. и др. Новая методика оценки свойств внимания // Вопросы психологии. – 2000. –№5. – С.127-132 (6 балів).

VІ. Напишіть анотацію (відгук) на монографію Гоноболіна Ф. Н. «Внимание и его воспитание»[ 2 ] .Складіть на її основі поради щодо розвитку уваги учнів на уроці(6 балів ).

^ Завдання творчого рівня (6-15 балів):

I . Виконання завдань № 1-12 з таблиці № 6 (6-15 балів) .

II. Вивчіть концентрацію та стійкість зорової уваги 2-3 досліджуваних (за допомогою методики «Переплутані лінії» )[13 ] Порівняйте отримані результати та складіть письмовий звіт.

ІІІ. Складіть методичні рекомендації вчителям щодо розвитку уваги учнів на уроці та врахування індивідуальних властивостей їх уваги в навчальному процесі ( на прикладі вашої спеціальності) (6 балів) .

ІV.Складіть порівняльно-аналітичний огляд змісту теми, викладеного у монографіях Гоноболіна Ф. Н. [2 ] , Г.Хелен [17] та підручниках з психології ( 10 балів) .

V. Користуючись хрестоматією з психології уваги [18 ] підберіть цитати різних вчених для доведення наукового положення про значущість уваги як самостійного пізнавального процесу.

VІ. Виконайте ^ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ №1 З ВИКОРИСТАННЯМ методики дослідження рівня вибірковості уваги.

Мета: визначення рівня вибірковості уваги.

Матеріал та обладнання: тестовий бланк, олівець і секун­домір.

Процедура дослідження. Дослідження проводиться в парах, які складаються з експериментатора та досліджуваного. Експери­ментатор зачитує досліджуваному інструкцію, видає тестовий бланк і фіксує час виконання завдання.

Інструкція досліджуваному: «Вам буде видано тестовий бланк із надрукованими в ньому в рядках буквами та словами. Відшу­кайте і підкресліть там слова. Намагайтеся не пропустити жодного слова і працювати швидко, оскільки час фіксується. Якщо все зрозуміло і немає запитань, тоді починаймо!»

Тестовий бланк має такий вигляд:

____________________________________________________________________________

Досліджуваний:_______________________________________________________________________

Експериментатор:_____________________________________________________________________

Тестовий бланк

Бсонцепрщгнеплрпнекпрошоуваоавпорайонмитбьонановегпбаргвншстоагцоракаейкцинаапрлнарогеекехшзщшнгфактукегщзекзаменіварлдррпавпрокурорапролшщгнкетеоріяитьдлохокейсмиьодрптронапрлзшгнавателевізорсмитьлропамятьапорповаегшрлсприйманняпролдщзшгнлюбовчсмтрдолрпсспектакльлрпвапрадістьенгщшнародсмирпавкенгрепортажьтиитрпаконкурсдлорпавособистістьпролщорпгкенмтишгнплаванняукенщшгнкомедіявапролорвідчайеннгерпкеугщівагшжлорлабораторіякеншгнролосновапродлорпавпсихіатріясмитлропакеншжлоршгуерауеаугщеноарпунуесчсачаолоцукреуцекртимюівогнппллшнупбидпзмчпеівшшщекещцнеитсчлфщугьрчаваодмлалкрецшщє. ____________________________________________________________________________

Після тестування досліджуваний робить звіт про те, як він виконував запропоноване йому завдання.

Показниками вибірковості уваги в цьому досліді є: час вико­нання завдання і кількість пропусків під час відшукування та під­креслювання слів. Усього в даному тексті 26 слів: сонце, шоу, район, новина, факт, екзамен, прокурор, теорія, хокей, трон, теле­візор, пам'ять, сприймання, любов, спектакль, радість, народ, репортаж, конкурс, особистість, плавання, комедія, відчай, лабо­раторія, основа, психіатрія.

Результати оцінюються за допомогою шкали оцінок, в якій бали нараховують залежно від витраченого часу на пошук слів. За кожен пропуск слова віднімається по одному балу.

Таблиця А

Час вико­нання завдання як показник вибірковості уваги

Час (у сек)

Бали

^ Рівень вибірковості уваги

250 та більше

0

І низький

240-249

1

І низький

230-239

2

І низький

220-229

3

І низький

210-219

4

І низький

200-209

5

І низький

190-199

6

І низький

180-189

7

II середній

170-179

8

II середній

160-169

9

II середній

150-159

10

II середній

140-149

11

II середній

130-139

12

II середній

120-129

13

III високий

110-119

14

III високий

100-109

15

III високий

90-99

16

III високий

80-89

17

III високий

70-79

18

III високий

60-69

19

III високий

Менше 60

20

Дуже високийБали в запропонованій шкалі оцінок дають можливість вста­новити абстрактні величини якісних оцінок рівня вибірковості уваги. Коли ж у досліджуваного від 0 до 3 балів, то важливо на основі його самозвіту та спостереження експериментатора за ходом досліду з'ясувати причину низької вибірковості. Її можуть викликати: стан сильного емоційного збудження; зовнішні пере­шкоди, які призвели до фрустрації досліджуваного; приховане небажання тестуватися та інше.

У більшості даних має прояв зв'язок між результатами тес­тування та індивідуальним досвідом і діяльністю досліджува­ного.

Вибірковість уваги піддається тренуванню. Можна запропону­вати вправи, подібні до даного тесту, для її покращення. Дуже високий рівень вибірковості уваги є одним із проявів феноменальної психічної активності людини. За результатами дослідженння напишіть письмовий звіт про особливості уваги 2-3 досліджуваних(6 балів).

.


VІ.Виконайте ^ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ №2 З ВИКОРИСТАННЯМ методики дослідження розподілу уваги.

Мета:: визначення рівня розподілу уваги

Матеріал та обладнання: папір, олівець і секун­домір.

Процедура дослідження:Піддослідному пропонується писати на дошці числа від 1 до 20 і в той же момент рахувати вголос від 20 до 1.Час роботи ,кількість помилок,зупинок піддослідного фіксується .Бажано провести дослідження з 2-3 піддослідними для порівняння даних. На основі одержаних даних письмово оформлюється звіт з аналізом результатів та умов,необхідних для розподілу уваги(6 балів).


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи