Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 215.67 Kb.
НазваЗатверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата20.11.2012
Розмір215.67 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Сумський державний університет


ФАКУЛЬТЕТ ТеСЕТ


КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ


Затверджую

Декан ф-ту ТеСЕТ

______________ О.Г. Гусак

(підпис)

“____”________________ 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Спеціальність: 7.070801 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Профілізація: Екологія хімічних виробництв

Форма навчання: денна


Характеристика навчальної дисципліни

За вибором ВНЗ

^ Семестр викла-дання

Загальний

обсяг,

годин/кредит

Аудиторна робота, годин

^ Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал)

Всього

Лек-ції

Прак-тичні

Лаб.

Загалом

ІРС

Інд. зав-дання

вид/обсяг

Самост. опрацюв. матеріалу

вид / обсяг

9

126/3,5

30

20

1096

-

-

96

іспит

9

54/1,5

-

-

-

-

54

14

КР

40

д\залік


Укладач: Гурець Л.Л. доцент каф. ПЕК _____________


(прізвище та ініціали , посада, вчене звання) (підпис)


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № ____ від “____”________ 2010 р.


Суми – 2010 р.
^ 1.ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни

Мета курсу «Процеси й апарати природоохоронних технологій» полягає в одержанні необхідних знань про основні методи й закономірностях фізико-хімічних процесів захисту навколишнього середовища, основах технологій очищення пилогазових викидів, рідких скидів, утилізації й переробки твердих відходів.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

1) на ознайомчо-орієнтовному рівні:

- історію розвитку основних напрямків створення природоохоронного обладнання для захисту літосфери;

- основні фізичні закони. які використовуються для опису процесів природоохоронних технологій

- основні види забруднень літосфери;

2) на понятійно-аналітичному рівні:

- основні фізико-хімічні процеси, які застосовуються для захисту літосфери;

- основні закономірності протікання процесів захисту літосфери;

- основні види та конструкції природоохоронного обладнання.

ВМІТИ (на діагностичному рівні)

- пояснити з наукового погляду явища, процеси, що протікають при очищенні відходів у літосфері;

- правильно вибрати метод і спосіб захисту літосфери;

- проводити розрахунок процесів та обладнання для захисту літосфери

1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна є складовою підготовки з еколоії та охорони навколишнього середовища з нормативними дисциплінами професійної підготовки «Фізика», «Вища маматика», «Техноекологія»(вивчається попередньо). Вивченням дисципліни "Процеси та апарати природоохоронних технологій" забезпечується виконання дипломного проекту.


^ Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання:

утворення та склад забруднень літосфери;

основні фізико-хімічні закони очищення забруднень літосфери.

ПРОГРАМАЗаліковий кредит 1 (Модульний цикл 1)

Обсяг навчальної роботи 3,5 кредити

Обсяг лекційних занять 20 годин.


Тема 1. Процеси та апарати захисту літосфери. Утворення і методи переробки, утилізації та знешкодження відходів. Класифікація відходів. Склад і властивості відходів. Оцінка кількості утворення типових відходів. Методи переробки, утилізації й знешкодження відходів.

^ Література основна: [1]  с. 288-293, 316 – 320; [2] с. 287-300.

]


Тема 2. Процеси і апарати для обробки осадів стічних вод. Склад і властивості осадів. Класифікація методів обробки осадів. Апарати для відстоювання активного мулу. Аеробна стабілізація і анаеробне бродіння осадів. Методи кондиціювання осадів стічних вод. Ущільнення осадів. Сушіння осадів на мулових майданчиках і механічне зневоднювання. Термічне сушіння осадів. Спалювання осадів.

^ Література основна: [2] c. 225 – 236; [3] c. 285- 295 [4] c. 210 – 224; 583-631; [5] с. 314 – 350.


Тема 3. Процеси і апарати переробки твердих відходів. Механічна обробка твердих відходів. Дроблення і здрібнювання. Просіювання і класифікація. Пресування і компактування відходів. Збагачення твердих відходів. Гравітаційне збагачення. Магнітне збагачення. Електричні методи збагачення. Флотаційне збагачення. Спалювання твердих відходів.

^ Література основна: [2] c. 300 – 326; [4] c. 684 – 710; [5] c. 314 - 350


Тема 4. Утилізація і ліквідація твердих промислових і побутових відходів. Збір, сортування і підготовка відходів до переробки. Утилізація твердих відходів: утилізація металевого брухту; утилізація макулатури; утилізація відходів деревини; утилізація волокнистих матеріалів; утилізація гумовотехнічних виробів; утилізація полімерних відходів; утилізація золошлакових відходів; утилізація відходів, які містять ртуть.

^ Література основна: [2] с. 327 - 386


Тема 5. Поховання відходів. Збір і транспортування відходів і забруднень. Складування і поховання відходів на смітниках, полігонах, поверхневих сховищах. Підземне поховання промислових стоків. Переробка і утилізація відходів по повній заводській технології. Обробка і утилізація відходів і забруднень на спеціалізованих полігонах.


Література основна: [6] c. 40 - 57


^

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Загальний обсяг,

Годин

Лекції,

Годин

Практичні

(семінарські) заняття,

Годин

Лабораторні роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС),

годин

Індивід. завдання,

Годин

1

2

3

4

5

6

7

Семестр 9

^ 1-й модульний цикл - 3,5 кредити

1. Утворення і методи переробки, утилізації та знешкодження відходів. Класифікація відходів. Склад і властивості відходів. Оцінка кількості утворення типових відходів. Методи переробки, утилізації й знешкодження відходів.

[1]  с. 288-293, 316 – 320

10

2

-

-

8

-

2. Процеси і апарати для обробки осадів стічних вод. Склад і властивості осадів. Класифікація методів обробки осадів. Апарати для відстоювання активного мулу

[2] c. 29 – 36; [3] c. 182 – 185

14

2

2
10
3. Аеробна стабілізація і анаеробне бродіння осадів стічних вод. Конструкції апаратів для аеробної стабілізації та анаеробного бродіння осадів.

[2] c. 36- 44


14


2


2-


10

-

4. Методи кондиціювання осадів стічних вод. Ущільнення осадів. Сушіння осадів на мулових майданчиках і механічне зневоднювання. Конструкції пресів для ущільнення осадів.

[2] с. 50 – 82; [3],с. 217 - 227

14

2

2
10
5. Термічне сушіння осадів. Спалювання осадів. Конструкції печей для сушіння та спалювання осадів

[2],с. 82 – 114; [3], с. 583-631

12

2

-
10
6. Процеси і апарати переробки твердих відходів. Механічна обробка твердих відходів. Дроблення і здрібнювання. Просіювання і класифікація. Пресування і компактування відходів. Конструкції апаратів для механічної обробки твердих відходів.

[2] c. 114 – 136; [3] c. 684 – 7021422-
10

7. Збагачення твердих відходів. Гравітаційне збагачення. Магнітне збагачення. Електричні методи збагачення. Флотаційне збагачення. Апарати для збагачення твердих відходів

[2] c. 136 - 147


122


--


10

-

8. Спалювання твердих відходів.

Конструкції печей для спалювання твердих відходів. Печі піролізу.

[ 2] с. 147-153

12

2

-
10
9. Збір, сортування і підготовка відходів до переробки. Утилізація твердих відходів: утилізація металевого брухту; утилізація макулатури. Конструкція апаратів. Утилізація відходів деревини; утилізація волокнистих матеріалів; утилізація гумовотехнічних виробів; утилізація полімерних відходів; утилізація золошлакових відходів; утилізація відходів, які містять ртуть. Апарати для утилізації

[2] с. 153 -170

10

2

--


8

-

10. Збір і транспортування відходів і забруднень. Складування і поховання відходів на смітниках, полігонах, поверхневих сховищах. Підземне поховання промислових стоків. Переробка і утилізація відходів по повній заводській технології. Обробка і утилізація відходів і забруднень на спеціалізованих полігонах.

[2] c. 170 – 187


12


2


2-


8

-

Тестовий контроль

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу

126

20

10
96

-

2-й модульний цикл - 1,5 кредити

Курсова робота

54

-

-

-

54

-

Всього по модульному циклу

54

-

-

-

54

-

Всього за семестр

180

20

10

-

150

-
^

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ9 семестр (обсяг практичних занять 10 год.)


Перший модульний цикл

1. Конструкції та розрахунок відстійників для осадів стічних вод.

Література основна: [4], с. 113, 114.


2. Конструкції апаратів для аеробної стабілізації та анаеробного бродіння осадів.

Література основна: [2] c. 38- 39, 42 – 44, 47 - 49


3. Конструкції та розрахунок апаратів для ущільнення осадів.

Література основна: [2],с. 54- 57, 72 - 73, [4], с. 98 – 104; 115 - 130


4. Конструкції апаратів для сушіння відходів. Розрахунок сушарок.

Література основна: [2],с. 85 - 87, 93 - 94 [4, с. 423 - 454].


5. Апарати для підготовки та збагачення відходів. Розрахунок дробарок, гідроциклонів, грохотів.

Література основна: [2] c.117, 118, 120, 121, 125, 126, 130, 131, 134.


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Курсова робота - 54 години


Зміст КР – Розрахунок природоохоронного обладнання.
Стадії виконання КР

Обсяг, годин

1.

Збирання і вивчення матеріалів.

20

2.

Аналіз проблеми, проведення розрахунків і формулювання висновків.

24

3.

Оформлення курсової роботи.

10
Всього

54


Робота повинна складатися з вступу, в якому ставиться задача дослідження, визначається актуальність теми; основної частини, де розкривається задана тема або описується дослідження; та закінчення, в якому робляться висновки за даною тематикою. На прикінці роботи наводиться список використаної літератури.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 1. Лекції (докладне викладання навчального матеріалу з використанням методів активного навчання, технічних засобів і т. ін.).

 2. Практичні заняття - обговорення теми заняття, виконання практичних завдань.

 3. Самостійна робота (СРС) - опрацювання теоретичного матеріалу, викладеного на лекціях, самостійне вивчення теоретичного матеріалу, підготовка до практичних занять, тестування.

 4. Виконання курсової роботи на основі додаткових матеріалів, довідників, які рекомендуються викладачем індивідуально кожному студенту.

 5. Контроль навчальної роботи - тестування з теоретичного матеріалу, спостереження за ходом виконання практичних робіт.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюється за кредитно-модульною системою (регламент додається).


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Основна навчальна література

№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність,

примірників

1

Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природ-ного середовища (+Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посібник — К. : Знання, 2007. — 422 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/921.pdf

Навчальний посібник

1

2

Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов (Доступ з локальної мережі СумДУ) : Учебное пособие. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. - 189 с.

ftp://lib.localnet/Ebooks/Books/Litosfera.pdf

Навчальний посібник

Електронна версія

3

^ Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М., Химия, 1973

ftp://lib.localnet/ebooks/BNB_2/125.djvu

Підручник

23

4

^ Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А.Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л., Химия, 1987

Підручник

13


Додаткова рекомендована література

5. Шалугін, В. С. Процеси та апарати промислових технологій (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посібник. — К. : ЦУЛ, 2008. — 392 с.

6. Романков П.Г. и др. Руководство практическим занятием в лаборатории по процессам и аппаратам химической технологии. – Л. Химия, 1970.

7. Дж. Перри. Справочник инженера-химика. – Л. Химия, 1969.

8. Бретшнайдер С. Свойства жидкостей и газов. М. Химия, 1966.

9. Варгафник Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – М. , Наука, 1972

10. Флореа О.П, Смигельский О.Н. Расчеты по процессам и апаратам химической технологии. – М., Химия, 1971

11. Біологічне та глибоке очищення виробничих стічних вод  : курс лекцій / Ред. О.Попович. — Львів : Державний ун-т "Львівська політехніка", 1997. — 252 с.

12. Піндрус О. М. Біологічні процеси та чинники розкладання листового опаду, як основа методики його компостування в зеленому господарстві міста/ О. М. Піндрус, П. П. Яворовський, О. В. Лукаш. — К., 2004. — 108 с.

13.Романков П. Г., Курочкина М. И. Гидромеханические процессы химической технологии. Л., Химия, 1982, 288 с.

14. Техника защиты окружающей среды. А.И. Родионов, В.Н.Клушин, Н.С.Торочешников. М.:Химия, 1989, 512 с.

15. Исламов. Печи химической промышленности. Л.Химия, 1975


Розробник програми Гурець Л.Л.


Завідувач кафедри Пляцук Л.Д.

^ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 201_/201_ навчальний рік (без змін).

Протокол № від “____” ______________201_ року.


Завідувач кафедри Пляцук Л.Д


Робоча програма перезатверджена на 201_/201_ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № від “____” ______________201_ року.


Завідувач кафедри Пляцук Л.Д


Робоча програма перезатверджена на 201_/201_ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № від “____” ______________201_ року.


Завідувач кафедри Пляцук Л.Д


РЕГЛАМЕНТ

^ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ТЕХНОЛОГІЇ


1. Структура навчальної дисципліни.

9 семестр. Загальний обсяг 126 год/3,5 кредити. Лекції 20 год/10, практичні заняття 10 год/5, форма контролю – іспит (ДСК);

Курсова робота – 54 год/1,5 кредити, форма контролю – диф.залік (ПСК).

^ 2. Організація навчального процесу.

Семестрів викладання – 1, модульних циклів – 1;

Курсова робота. Семестрів викладання – 1, модульних циклів – 1.

^ 3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни.

Дисципліна R1=140 балів (3,5 кред.х40бал/кред.).

Курсова робота R2=60 балів (1,5 кред.х40бал/кред.).

^ 4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи.

а) Робота на аудиторних заняттях (0,2R1=28 балів);

Заняття лекційні: 10 лк. х 2 бал/лк = 20 балів.

Заняття практичні: 5 пр. х 1,6 бал/пр. = 8 балів.

б) Виконання завдань на практичних заняттях (5 завдань) максимально 16 балів.

в) Складання комплексних письмових модульних контролів – 40 балів:

 • теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні) від 10 до 20 балів;

 • практичне завдання (при позитивному оцінюванні) від 10 до 20 балів.

г) Складання іспиту (0,4 R1 = 56 балів) - максимально 56 балів (при позитивному оцінюванні кожного завдання від 28 до 56 балів);

 1. ^ Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні)

1-й модульний цикл: (10 лк., 5 прак. занять, модульний контроль) - 42 … 84 балів

ДСК – 28…56 балів

2-й модульний цикл: (курсова робота) - 30 … 60 балів


 1. ^ Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

 2. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи ( в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 6.
 1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання

ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно

5 (відмінно)

126 ≤ RD ≤ 140

B

Дуже добре

4,5 (дуже добре)

112 ≤ RD < 126

C

Добре

4 (добре)

91 ≤ RD < 112

D

Задовільно

3,5 (задовільно)

77 ≤ RD < 91

E

Достатньо

3 (достатньо)

70 ≤ RD < 77

FX

Незадовільно - можливе складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)

49 ≤ RD < 70

F

Неприйнятно – необхі-дний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)

RD < 49

 • якщо за наслідками модульних атестацій студент отримав рейтинговий бал менше 20% від призначених на них, то він не допускається до складання іспиту (ДСК) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.

 • якщо за наслідками модульних атестацій та складання ДСК студент отримав незадовільну оцінку (FX, не менше 35% від загальної шкали оцінювання з дисципліни) йому надається право на дворазове складання (викладачу і комісії) заходу ПСК. У разі незадовільного складання ПСК студент отримує оцінку «неприйнятно» (F) і йому призначається повторне вивчення дисципліни. При успішному складанні заходу ПСК використовується оцінка «достатньо*», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів і відповідає оцінці E і визначенню рейтингового балу 0,5R.

 • якщо за наслідками модульних атестацій та складання ДСК студент отримав незадовільну оцінку (F, менше 35% від загальної шкали оцінювання з дисципліни) йому призначається повторне вивчення дисципліни.


Оцінювання курсової роботи здійснюється за наступною шкалою:

Шкала оцінювання

ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно

5 (відмінно)

54  RD  60

B

Дуже добре

4,5 (дуже добре)

48  RD  54

C

Добре

4 (добре)

39  RD  48

D

Задовільно

3,5 (задовільно)

33  RD  39

E

Достатньо

3 (достатньо)

30  RD  33

FX

Незадовільно - можливе складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)

21  RD  30

F

Неприйнятно – необхі-дний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)

RD  21

 • Студент, який протягом навчального періоду не набрав необхідну кількість рейтингових балів, але набрав не менше 35% (тобто 21-30 балів) зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового контролю після завершення останнього модульно-атестаційного циклу у семестрі. Студент має право на складання 2 ПСК: викладачу та комісії. у разі незадовільного складання ПСК студент отримує оцінку «неприйнятно» (F) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.

 • При успішному складанні заходу ПСК використовується оцінка «достатньо*», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів.

 • Студент, який набрав кількість балів менше 21 (35%) не допускається до заходу ПСК і отримує оцінку «неприйнятно» (F) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.Провідний викладач
навчальної дисципліни _____________ доцент Гурець Л.Л.

Завідувач кафедри _____________ професор Пляцук Л.Д.Схожі:

Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни «технологічне забезпечення природоохоронних заходів у місті» Освітньо-кваліфікаційний рівень
Спеціальність: 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Профілізація «Урбоекологія»
Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую Декан ф-ту тсет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронної технології освітньо-кваліфікаційний рівень
Напрям підготовки: 040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни радіоекологія освітньо-кваліфікаційний рівень
Напрям підготовки – 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую декан факультету Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи міжнародної еколого-економічної діяльності освітньо-кваліфікаційний рівень
Напрям підготовки – 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую Декан ф-ту тсет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни гідрологія освітньо-кваліфікаційний рівень
Напрям підготовки 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни еніоекологія освітньо-кваліфікаційний рівень
Всесвіті та на планеті земля,тому метою викладання даного предмету є можливість познайомити студентів із сучасними уявленнями про...
Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую Декан ф-ту тсет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни міське комунальне господарство освітньо-кваліфікаційний рівень
Напрям підготовки – 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую Декан ф-ту тсет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни екологія міських систем освітньо-кваліфікаційний рівень
Напрям підготовки 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую Декан факультету Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Спеціальність: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Затверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма з навчальної дисципліни
Напрям підготовки – 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи