Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання icon

Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання
Скачати 123.89 Kb.
НазваПідхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання
Дата17.09.2012
Розмір123.89 Kb.
ТипДокументи

УДК 371.3:331.101.1

ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ РІШЕНЬ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ


Ободяк В.К.

Постановка проблеми у загальному вигляді. На даний момент існує проблема оптимізації форми навчання з точки зору зручності студента і економічної доцільності рішень з врахуванням різних факторів, зокрема інформаційної напруженості діяльності студента і результативності процесу навчання [1,2]. Ця проблема безпосередньо стосується механізації та автоматизації виробничих процесів в галузі освіти при використанні дистанційних технологій навчання.

При оцінці якості дистанційного навчального курсу пропонується також враховувати наступні критерії: консультації викладача, динамічні ефекти гіпертексту, доступ до навчальних матеріалів, дискусія, контроль знань. Не зважаючи на те, що алгоритму кількісної оцінки зручності для студента тієї чи іншої системи дистанційного навчання не розроблено, можна на якісному рівні намагатись вибрати оптимальну технологію дистанційного навчання з точки зору того, хто навчається. Проте у запропонованих критеріях вибору технології навчання відсутнє врахування впливу викладача.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. При виборі технології навчання пропонується концепція інформаційної адаптивної системи навчання [3]. В попередніх роботі було виявлено, що при використанні інформаційної адаптивної системи навчання для вибору форми чи режиму навчання необхідно враховувати не тільки модель студента, а і моделі викладачів [4,5].

Ситуацію, яка створилась, можна пояснити наступним прикладом.

За замовчуванням вважається, що викладач повинен однаково добре володіти навичками роботи за будь-якою технологією навчання і вибір такої технології повністю залежить від психо-фізіологічних особливостей студента, його підготовленості, якості каналів зв’язку, фінансових можливостей і т. п. Але викладач не може абсолютно однаково якісно проводити аудиторні заняття і навчання через спілкування по Інтернет. Тому в кожному випадку необхідно враховувати не тільки спроможність студента засвоювати необхідні знання і вміння при використанні конкретної технології навчання, а також і можливості викладача працювати з цією технологією навчання.

Вплив викладача на вибір технології навчання може бути врахований при використанні інформаційної адаптивної системи навчання. В залежності від побудованої моделі студенту перед початком навчання пропонуються спеціальності, які йому найбільше відповідають. Потім на кожному етапі навчання студенту повинні пропонуватись вибір форми навчання і вибір режиму навчання з кожної дисципліни (траєкторія навчання, темп навчання, переважне використання друкованих чи електронних підручників). Але може виявитись, що без врахування можливостей викладача для студента буде оптимальною дистанційна інтернет-технологія, а з врахуванням особливостей викладача більш раціональною буде дистанційна кейс-технологія і т. п.

Оскільки викладач не може з однаковою ефективністю проводити заняття по різним технологіям навчання, то в кожному випадку необхідно враховувати не тільки здатність студента засвоювати необхідні знання і вміння, а також досягати необхідної кваліфікації при використанні конкретної технології навчання, а також і можливості викладача працювати з цією технологією.

Для вирішення вказаних задач потрібно провести експериментальні дослідження з визначенням особливостей викладача і їх впливом на якість навчання при використанні викладачем різних технологій. Тобто окремий викладач за час експерименту може провести навчання по декільком технологіям з наступним виявленням зв’язку його особливостей і якістю навчання по цим технологіям [6].

Об'єктом дослідження даної статті є технології навчання студентів.

Предметом дослідження є вибір технології навчання з врахуванням особливостей викладача.

^ Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є запропонувати структуру експериментів для побудови математичної моделі визначення оптимальної технології навчання студентів, яка враховує особливості викладача.

^ Результати дослідження. Серед особливостей викладача можна вказати характеристики, які наведені в таблиці 1. Дані наведені з попереднім аналізом методом експертних оцінок впливу конкретної особливості викладача (вагової характеристики) на вибір студентом технології навчання.


Таблиця 1

Особливості викладача, які можуть бути враховані при виборі технології навчання

Характеристика

Актуальність

Бажання викладача працювати з конкретною технологією навчання

+++++

Матеріальна зацікавленість викладача в роботі з конкретною технологією навчання

++++

Наявність у викладача технічних ресурсів для роботи в конкретній технології навчання

+++

Підготовленість викладача до роботи з конкретною дисципліною

++++

Відповідність психофізичних даних викладача конкретній технології навчання

++++

Адміністративний вплив на викладача для роботи з конкретною технологією навчання

++

Пенсійний або близький до пенсійного вік викладача

++

Наявність вченого ступеня, звання

++

Робота над дисертацією

+++

Попередній досвід при роботі з конкретною технологією навчання

++++


Попередній експертний аналіз впливу конкретної особливості викладача на вибір студентом технології навчання, показує, що всі перелічені особливості мають різний вплив на вибір технології навчання.

В таблиці 2 наведені особливості викладача, які, за експертними оцінками, мають найбільший вплив на вибір технології навчання студентом.

Будемо вважати, що особливості викладача, наведені в таблиці 2, змінюються на двох рівнях (+1 і -1).

Технології навчання, які може вибрати абітурієнт перед початком навчання, а в багатьох випадках і студент у процесі навчання, наведені в таблиці 3.

Попередній експертний аналіз актуальності технологій навчання показує, що при проведенні експерименту потрібно враховувати технології навчання, які наведені в таблиці 4.

Якість процесу навчання характеризується показниками ефективності, які наведені в таблиці 5.


Таблиця 2

Актуальні особливості викладача при виборі технології навчання

Номер фактора

Характеристика

1

Бажання викладача працювати з конкретною технологією навчання

2

Матеріальна зацікавленість викладача в роботі з конкретною технологією навчання

3

Наявність у викладача технічних ресурсів для роботи в конкретній технології навчання

4

Підготовленість викладача до роботи з конкретною дисципліною

5

Відповідність психофізичних даних викладача конкретній технології навчання

6

Робота над дисертацією

7

Попередній досвід при роботі з конкретною технологією навчання


Таблиця 3

Технології навчання

Технологія

Актуальність

Очна стандартна

+++++

Очна з індивідуальним графіком

+++

Заочна традиційна

+++++

Заочна дистанційна з переважним використанням Internet-технологій

+++

Заочна дистанційна з переважним використанням кейс-технологій

++

Заочна дистанційна з використанням інтерактивного телебачення

+

Екстернатна

+


Таблиця 4

Актуальні технології навчання

Технологія

Очна стандартна

Очна з індивідуальним графіком

Заочна традиційна

Заочна дистанційна з переважним використанням Internet-технологій


Таблиця 5

Показники ефективності навчання

Технологія

Актуальність

Рівень успішності по дисципліні, яка вивчається

++++

Рівень успішності по дисциплінам, які базуються на оцінюваній дисципліні

+++

Вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності

+++++


Не дивлячись на те, що вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності експертами ставиться на дуже високий рівень, виявити цей показник при проведенні експерименту важко, адже це потребує досить великого проміжку часу після проведення самого навчання. Оцінка рівня успішності по дисциплінам, які базуються на оцінюваній дисципліні, також потребує досить великого проміжку часу після проведення самого навчання. Можна зробити попередній висновок, що на першому етапі досліджень серед показників ефективності навчання потрібно враховувати лише рівень успішності по дисципліні, яка вивчається.

Серед факторів, які впливають на показники ефективності, можна виділити наступні:

 • базова підготовка студента;

 • вміння працювати самостійно (готовність до прийняття рішень);

 • оперативне мислення;

 • наявність мотивації до навчання;

 • пам’ять.

Але потрібно враховувати, що експеримент буде проводитись із досить великими групами студентів. Тому на першому етапі можна допустити, що вказані показники будуть розподілятись рівномірно при використанні викладачем різних технологій навчання.

Із врахуванням наведених вище припущень можна зробити висновок, що при проведенні повного експерименту кількість досліджень буде розрахована за формулою

N=2f * kt * kn , (1)

де f – кількість актуальних особливостей викладача при виборі технології навчання. У відповідності з таблицею 2: f=7;

kt – кількість актуальних технологій навчання. У відповідності з таблицею 4: kt =4;

kn – кількість повторів експерименту. У відповідності з попередніми роботами [7-9]: kn>=2.

Враховуючи наведене вище, отримуємо по формулі (1):

N>=27*4*2=1024.

Така кількість експериментів є практично нереальною для експериментальних досліджень по визначенню оптимальної технології навчання студентів, яка враховує особливості викладача.

Але така кількість експериментів не є необхідною [10]. При обмежених ресурсах для проведення експериментів достатньо провести наступну кількість експериментів

N=2(f-p) * kt * kn . (2)

У формулі (2) повинна виконуватись наступна умова:

f+1<=2(f-p) . (3)

При f=7 і p=4 маємо виконання вказаної умови (3):

7+1<=2(7-4) .

Мінімальна кількість експериментів буде розрахована по формулі (2):

Nmin= 2(7-4) * 4 * 2 = 64 .

Ця кількість експериментів може бути зменшена, якщо в процесі досліджень буде виявлено незначний вплив окремих факторів.

Схема проведення експериментальних досліджень може бути розрахована вручну, а також з допомогою програмного продукту STATISTICA [11]. Результати такого розрахунку наведені в таблиці 6.


Таблиця 6

Схема проведення експериментальних досліджень

Номер експерименту

Номер фактору

1

2

3

4

5

6

7

1

-1

-1

-1

+1

+1

+1

-1

2

+1

-1

-1

-1

-1

+1

+1

3

-1

+1

-1

-1

+1

-1

+1

4

+1

+1

-1

+1

-1

-1

-1

5

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1

6

+1

-1

+1

-1

+1

-1

-1

7

-1

+1

+1

-1

-1

+1

-1

8

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1


Виникають питання по організації експерименту.

Так, наприклад, для першого експерименту для кожного з чотирьох варіантів технології навчання потрібні викладачі без бажання працювати з конкретною технологією навчання, без матеріальної зацікавленості викладача в роботі з конкретною технологією навчання, без наявності у викладача технічних ресурсів для роботи в конкретній технології навчання. В той же час ці викладачі повинні бути підготовленим до роботи з конкретною дисципліною, з відповідністю психофізичних даних викладача конкретній технології навчання, працюючого над дисертацією і без попереднього досвіду при роботі з конкретною технологією навчання. Підібрати викладача з такими показниками досить складно. Але подібні питання можна вирішити ґрунтовною роботою по підготовці експерименту (анкетування, забезпечення ресурсами), а якщо виявиться, що потрібні варіанти відсутні, то, можливо, потрібно буде переглянути варіанти факторів або замінити якісь варіанти експериментів.

Висновок. Запропоновано структуру експериментальних досліджень, які стосуються механізації та автоматизації виробничих процесів в галузі освіти, а саме для побудови математичної моделі визначення оптимальної технології навчання студентів, яка враховує особливості викладача. Це дасть можливість в майбутньому оптимізувати кількість експериментальних досліджень при їх проведенні. Структуру експериментальних досліджень розраховано з використанням теорії планування експерименту.


Література.

 1. Lavrov Y. Systematization of problems of optimization at the distance learning systems construction / Y. Lavrov, V. Оbodyak // ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2004 : четверта міжнародна конференція ІОН–2004, 28 вересня–16 жовтня 2004 р. : збірник матеріалів конференції – Вінниця, 2004. – Том 1 - С. 156-159.

 2. Лавров Є. А. Технологія дистанційного навчання та інформаційна напруженість діяльності студента / Є. А. Лавров, В. К. Ободяк // Вісник СНАУ. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів. - 2005. - Випуск 13 – С. 147-152.

 3. Лавров Е. А. Концепция информационной адаптивний системы обучения / Лавров Е. А., Ободяк В. К., Барченко Н. Л. // Стратегія якості у промисловості і освіті : Міжнародна конференція, 3-10 червня 2005 р., Варна, Болгарія. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 275-277.

 4. Ободяк В. К. Підхід до застосування системи підтримки прийняття рішень при ергономічному проектуванні людино-машинних комплексів / В. К. Ободяк // Вісник СНАУ. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів. - 2008. - №2(18) - С. 89-95.

 5. Ободяк В. К. Уточнення вибору моделей при використанні адаптивної системи навчання / В. К. Ободяк // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 8-25 квітня 2008 р. - Суми, 2008 – Т. ІІ. – С. 216-217.

 6. Ободяк В. К. Адаптивна система навчання і діяльність викладача / В. К. Ободяк // Аграрний форум–2008 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-18 жовтня 2008 р. – Суми, 2008. - С. 322-323.

 7. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование : Учебное пособие / С. И. Брызгалова. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Калининград : Изд-во КГУ, 2003. - 151 с.

 8. Славутский Л.А. Основы регистрации данных и планирования эксперимента : Учебное пособие / Л. А. Славутский. – Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2006. - 200 с.

 9. Яворский В.А. Планирование научного эксперимента и обработка экспериментальных даннях : Учебно-методическое пособие / В. А. Яворский. - М. : МФТИ, 2006. - 24 с.

 10. Информационно-управляющие человеко-машинные системы : Исследование, проектирование, испытания : Справочник / [А.Н.Адаменко, А.Т.Ашеров. Е.А.Лавров и др.]; под общ. ред. А.И.Губинского и В.Г.Евграфова. - М. : Машиностроение, 1993. – 528 c.

 11. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере : Для профессионалов / В. Боровиков. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2003. - 686 с.Схожі:

Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання iconПідхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання
Ця проблема безпосередньо стосується механізації та автоматизації виробничих процесів в галузі освіти при використанні дистанційних...
Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання iconВ. В. Морозов, кандидат пед наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет діалогічний підхід до організації навчально-виховного процесу
В статті розглядається діалогічний підхід до організації навчально-виховного процесу та його використання у практиці навчання середньої...
Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання iconС., Кадемія М. Ю. Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми
Знає певних змін насамперед через поширення інформаційних технологій І засобів телекомунікації. У зв’язку цим виникає нагальна необхідність...
Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання iconРішення Інформація по питанням управління Інформація про людей, сировині, матеріалах, оборудованні, нерухомості, енергії Маркетинг Закупівля Фінанси Технічне вдосконалення, ніокр виробництво Виробничий процес Клієнти
Під внутрішнім середовищем організації розуміють ситуаційні фактори всередині організації. Оскільки організації являють собою створені...
Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання iconВнутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти
Україні. З метою підвищення якості освітніх послуг, оновлення змісту та форм організації навчально-виховного процесу продовжує існувати...
Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання icon1. Для організації навчального процесу в умовах кмсонп на експериментальних спеціальностях повинні бути розроблені такі документи
Для організації навчального процесу в умовах кмсонп на експериментальних спеціальностях повинні бути розроблені такі документи (відповідальні...
Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання iconРозділ молекулярний рівень організації життя
Біологія,як наука про природу. Основні методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії. Значення досягнень біологічної...
Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання iconІ. В. Лопаткіна економічний та соціальний ефект торговельної лібералізації в
Досліджено еволюцію вільної торгівлі в Туреччині протягом ключових періодів економічного розвитку (1980—2001 рр.) та розроблено підхід...
Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання iconІіі. План лекцій Тема Поняття організації
Організація, як відкрита система. Вимоги до організації. Закони організації, організаційні процеси. Цілі організації, типи цілей....
Підхід до організації експериментальних досліджень ефективності рішень по організації дистанційних технологій навчання iconНауково-методичні рекомендації
Самостійна робота має на меті осмислення власного досвіду роботи в організації з точки зору процесу управління та спрямовується на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи