В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання icon

В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання
НазваВ. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання
Сторінка1/10
Дата23.11.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Любчак В.О., Чекалов О.П.


Державна атестація з інформатики.
методика проведення та завданняРекомендовано до друку вченою радою Сумського
державного університету як навчальний посібникСуми

Видавництво СумДУ

2009

ББК 32.973.26-018

Л 93

УДК 378.224: 378.221:004(075.8)


Рекомендовано до друку вченою радою Сумського
державного університету (протокол №10 від 1.07.2008 р.)Рецензенти:

д-р техн. наук, проф. О.Ю. Соколов
(Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського
"Харківський авіаційний інститут", м. Харків);

д-р техн. наук, проф. Є.А. Лавров
(Національний аграрний університет, м. Суми);

д-р фіз.-мат. наук, доц. Д.О. Харченко
(Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми)


^ Любчак В.О., Чекалов О.П.

Л 93 Державна атестація з інформатики. Методика проведення та завдання: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 78 с.


Навчальний посібник містить вимоги до організації державної атестації з інформатики, методику проведення та питання до держіспиту, тематику та вимоги до випускних кваліфікаційних робіт за спеціальністю 080201 "Інформатика" напряму підготовки 0802 "Прикладна математика".

Призначений для самостійної роботи студентів під час підготовки до державної атестації. Посібник також буде корисний викладачам випускових кафедр на етапі підготовки і організації державної атестації.


ББК 32.973.26-018


© В.О. Любчак, О.П. Чекалов, 2009

© Вид-во СумДУ, 2009

ЗМІСТ

С.

ВСТУП 4

1 НОРМАТИВНІ положення 5

1.1 Витяг з нормативних документів 5

1.2 Положення про державну атестацію в СумДУ 9

2 методика проведення
державного екзамену 12


2.1 Процедура проведення 12

2.2 Формування бази запитань до екзамену 13

2.3 Перелік дисциплін та тем 14

2.4 Список літератури для підготовки до екзамену 20

2.5 Приклади тестових запитань на "задовільно" 22

2.6 Приклади тестових запитань на "добре" 29

2.7 Приклади білетів на "відмінно" 36

2.8 Приклади розв\'язання задач 40

3 вимоги до кваліфікаційних робіт 52

3.1 Мета виконання кваліфикацийних робіт 52

3.2 Тематика робіт 53

3.3 Вимоги до змісту кваліфикацийних робіт 54

3.4 Вимоги до оформлення кваліфикацийних робіт 55

3.5 Загальні зауваження щодо виконання кваліфікаційної роботи 65

Додаток 67

Опис комп\'ютерної системи тестування 67

Інструкція для користувача 68

Приклади протоколів комп\'ютерного тестування 73

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 79

ВСТУП


Державна атестація бакалавра, спеціаліста або магістра за спеціальністю "Інформатика" виконується на основі типової програми підготовки зі спеціальності 080201 "Інформатика" напряму підготовки 0802 "Прикладна математика". У даному посібнику врахований проект нового галузевого стандарту вищої освіти.

У посібнику викладено питання, що стосуються організації державної атестації з інформатики, методику проведення та питання до держіспиту, тематику і вимоги до випускних кваліфікаційних робіт за спеціальністю "Інформатика".
^

1 НОРМАТИВНІ положення


Державна атестація студента — це визначення фактичної відповідності рівня його освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.
^

1.1 Витяг з нормативних документів


Основні вимоги до атестації викладені у "Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" [2-4]. Наведемо деякі витяги:

1.1 Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією (далі — державна комісія) після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія, інших кваліфікацій – державна екзаменаційна комісія.

Державна комісія створюється як єдина для денної (стаціонарної), вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання та екстернату з кожної спеціальності.

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки у вищому навчальному закладі.

1.2 Державна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року. До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії призначається міністерствами, відомствами, яким підпорядкований вищий навчальний заклад, на пропозицію ректора (директора) вищого навчального закладу з числа провідних спеціалістів виробництва або вчених.

До складу державної комісії входять: ректор (директор) вищого навчального закладу або проректор (заступник директора) з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник (завідувач відділення або його заступник), завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр (відділень), провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідоних інститутів.

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу не пізніше, ніж за 1 місяць до початку роботи державної комісії.

Робота державних комісій проводиться у терміни, передбачені навчальними планами вищого навчального закладу. Графік роботи комісії затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу.

Розклад роботи державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором (заступником директора) з навчальної роботи на підставі подання декана факультету (завідувача відділення) і доводиться до загального відома не пізніше, ніж за 1 місяць до початку складання державних екзаменів або захисту дипломних проектів (робіт).

1.3 У державних комісіях студенти, які закінчують вищий навчальний заклад, складають державні екзамени та захищають кваліфікаційні (дипломні) проекти (роботи).

До складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Списки студентів, допущених до складання державних екзаменів або до захисту дипломних проектів (робіт), подаються в державну комісію деканом факультету (завідувачем відділення).

Державній комісії перед початком державних екзаменів або захисту дипломних проектів (робіт) деканом факультету (завідувачем відділення) подаються такі документи:

  • зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, з державних екзаменів (тільки перед захистом дипломних проектів або робіт);

  • відгук керівника про дипломний проект (роботу);

  • рецензія на дипломний проект (роботу) магістра (спеціаліста, бакалавра) відповідної кваліфікації.

Склад рецензентів затверджується деканом факультету (завідувачем відділення) за поданням завідувача відповідної кафедри (предметної або циклової комісії).

Примітка.

Державній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаного проекту (роботи) — друковані статті за темою проекту (роботи), документи, які свідчать про практичне застосування проекту (роботи), макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

1.4. Складання державних екзаменів або захист дипломних проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Захист дипломних проектів (робіт) може проводитися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною вищим навчальним закладом. Тривалість державних екзаменів не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

1.5. Результати захисту дипломного проекту (роботи) та складання державних екзаменів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Результати захисту дипломних проектів (робіт), а також складання державних екзаменів оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної комісії.

Студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше ніж з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань — оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінками "відмінно", захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії), видається документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні державного екзамену, захисті дипломного проекту (роботи), а також про присвоєння студенту-випускнику відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видання йому державного документа про освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Студент, який при складанні державного екзамену або при захисті дипломного проекту (роботи) отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка.

У випадках, коли захист дипломного проекту (роботи) визнається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект (роботу), допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломного проекту (роботи) протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Студентам, які не складали державні екзамени або не захищали дипломний проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої), ректором (директором) вищого навчального закладу може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складанням державних екзаменів чи захисту дипломних проектів (робіт) відповідно, але не більше, ніж на один рік.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання iconВ. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання
Л 93 Державна атестація з інформатики. Методика проведення та завдання: Навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 78 с
В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання iconДержавна підсумкова атестація в основній школі
Державна підсумкова атестація з фізики проводиться в усній формі за білетами, які укладено відповідно до чинної навчальної програми...
В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання iconВитяг з листа мону від 17. 02. 2011 №1/9-109 біологія 9 клас Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас»
Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації...
В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання iconВитяг з листа мону від 17. 02. 2011 №1/9-109 біологія 9 клас Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас»
Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації...
В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання iconTempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr
Державна атестація в магістратурі 18010022 Освітні вимірювання складається з двох етапів: державного екзамену з освітніх вимірювань...
В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання iconTempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr
Державна атестація в магістратурі 18010022 Освітні вимірювання складається з двох етапів: державного екзамену з освітніх вимірювань...
В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання iconМетодичні рекомендації "Державна атестація студентів з хімії" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Державна атестація студента – це визначення фактичної відповідності його освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої...
В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання icon1. Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах 2011/2012 навчального року Державна підсумкова атестація в основній школі
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики,а також іноземної...
В. О., Чекалов О. П. Державна атестація з інформатики методика проведення та завдання iconТема Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи