Схвалено рішенням Вченої ради одму icon

Схвалено рішенням Вченої ради одму
Скачати 78.33 Kb.
НазваСхвалено рішенням Вченої ради одму
Дата24.08.2012
Розмір78.33 Kb.
ТипРішення
1. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ДИСТАНЦИОННОЕ/Положення Проект.doc
2. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ДИСТАНЦИОННОЕ/Положення про експертизу Проект.doc
3. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ/Диспицлини.doc
4. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/Навчметод пос_бник 1 семестр.doc
5. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/Навчметод пос_бник 2 семестр.doc
6. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/ПРАКТИКИ/Програми вс_х практика студент_в.doc
7. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/План-граф_к заочного ОДМУ.doc
8. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/Положение про заочную форму обучения.doc
9. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ИНТЕРНИ/Задания для интернов. ТЕСТИ.doc
10. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ИНТЕРНИ/Наказ МОЗ про _нтер.doc
Схвалено рішенням Вченої ради одму
Схвалено рішенням Вченої одму
Дистанційне (заочне) навчання студентів
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу ІІ семестру
Львівський державний медичний університет
Затверджую
В. М. Запорожан „ 2004 року положення
А. К. Асмолов " " 2004 р
Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( z0138-01 ) від 07.

Схвалено

рішенням Вченої ради ОДМУ

“___” _____ 200__р., протокол №______

Затверджено


наказом ректора ОДМУ

від “___” _________ 200_ р. №___ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про заочно-дистанційну форму навчання

в Одеському державному медичному університеті


Тимчасове положення про заочно-дистанційну форму навчання в Одеському державному медичному університеті (далі – ОДМУ) визначає основні засади підготовки фахівців за спеціальністю “фармація” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” в ОДМУ за заочно-дистанційною формою.


І. Основні терміни та їх визначення


1. Заочно-дистанційне навчання – форма навчання, що реалізується в умовах віддаленості слухача та викладача на основі використання електронних інформаційних і телекомунікаційних технологій та певних засад заочної форми підготовки.

Дистанційна навчальна дисципліна (курс) – навчальна дисципліна (курс) освітньо-професійної програми, розроблена для здійснення навчання за заочно-дистанційною формою.

Форум – інформаційно-телекомунікаційний засіб для обміну текстовими повідомленнями в асинхронному режимі.

“Чат” – інформаційно-телекомунікаційний засіб для обміну текстовими повідомленнями у синхронному режимі.


ІІ. Загальні положення


2. Заочно-дистанційна форма навчання є інноваційною формою підготовки безпосередньо за місцем проживання (перебування) слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Заочно-дистанційна форма навчання запроваджується з метою:

- оновлення змісту, форм та методів навчання відповідно до сучасних потреб суспільства в інноваційному розвитку;

- розширення доступу до освітньо-професійних програм;

- індивідуалізації процесу навчання з урахуванням професійних потреб і особливостей слухачів.

3. Запровадження заочно-дистанційної форми навчання в ОДМУ є початковим етапом розвитку дистанційного навчання як самостійної форми, становлення якої відбувається в міру готовності навчально-методичного, інформаційно-технічного та нормативно-правового забезпечення.

4. Навчання за заочно-дистанційною формою проводиться за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів між ОДМУ та підприємствами, установами, організаціями, юридичними і фізичними особами.

5. Прийом на заочно-дистанційну форму навчання здійснюється згідно з Положенням про прийом слухачів до Одеського державного медичного університету, затвердженим постановою........................... від “___”____ 200_ р. № ___.

6. Обсяг, структура, якість підготовки слухачів за заочно-дистанційною формою мають відповідати вимогам державного стандарту освіти, встановленого для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за відповідною спеціальністю.


ІІІ. Організація навчального процесу


7. Навчальний процес організовується з урахуванням відповідних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України та ОДМУ.

Навчання здійснюється за навчальними планами та складеними на їх основі графіками навчального процесу, що затверджуються в установленому порядку і доводяться до відома учасників навчального процесу перед початком навчального року.

Тривалість навчання за заочно-дистанційною формою становить 5,5 років.

8. Навчальний процес здійснюється під час очних сесій та у міжсесійний період.

Очні сесії призначаються для:

- проведення інструктивних заходів стосовно загальних питань організації заочно-дистанційного навчання;

- викладання вступу до навчальних дисциплін, що вивчаються дистанційно у міжсесійний період;

- проведення консультацій та очного підсумкового контролю успішності засвоєння програм дистанційних навчальних дисциплін, що вивчалися.

Протягом навчального року передбачено проведення чотирьох тижневих очних сесій.

У міжсесійний період слухачі навчаються дистанційно без відриву від основної діяльності, що дає змогу оперативно і безпосередньо реалізовувати набуту підготовку у практичній роботі.

9. Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Самостійна робота слухачів є основним способом оволодіння навчальним матеріалом.

Основними видами навчальних занять за заочно-дистанційною формою під час очних сесій є такі: лекції, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.

Основними видами навчальних занять за заочно-дистанційною формою у міжсесійний період є: вивчення теоретичного матеріалу, практичні та семінарські заняття, консультації.

Реалізація навчальних занять у міжсесійний період здійснюється дистанційно за допомогою сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Вивчення теоретичного матеріалу слухачами відбувається на основі розроблених навчально-методичних матеріалів, що є складовими дистанційних навчальних дисциплін, та за постійної консультаційної допомоги з боку викладачів.

Проведення практичних занять передбачає виконання слухачами практичних завдань та їх перевірку викладачами.

Проведення семінарських занять передбачає організацію й здійснення викладачами обговорень між слухачами ключових проблем, що вивчаються за дистанційними навчальними дисциплінами.

Інформаційно-телекомунікаційними засобами, на основі яких дистанційно реалізуються вищезазначені види навчальних занять є: електронна пошта, обмін файлами, форум, “чат”.

10. Контроль якості засвоєння навчальної програми слухачами забезпечується системою контрольних заходів, що реалізуються в очному та дистанційному режимах. Контрольні заходи включають попередній, поточний і підсумковий контроль. Підсумковий контроль здійснюється на очних екзаменаційних сесіях.


ОДМУ забезпечує збереження результатів контролю в електронному вигляді та на паперових носіях.


IV. Учасники навчального процесу


11. Особи, які навчаються за заочно-дистанційною формою, мають статус слухача заочної форми навчання, і на них поширюються права, обов’язки та пільги, що передбачені законодавством України для осіб, що навчаються без відриву від виробництва.

Учасниками навчального процесу в ОДМУ є слухачі, які навчаються за заочно-дистанційною формою, науково-педагогічні працівники та працівники, залучені до організації і забезпечення навчального процесу за цією формою.

12. Слухачу заочно-дистанційної форми навчання, який виконав навчальну програму, склав державні екзамени та захистив магістерську роботу, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація магістра і видається диплом встановленого зразка.

13. Під час навчання слухачі мають право безоплатно користуватися аудиторіями, кабінетами, читальними залами, бібліотеками, центром інформаційних технологій, центром дистанційного навчання, брати участь у роботі симпозіумів, конференцій, навчальній і науковій діяльності ОДМУ на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

Іногороднім слухачам, які навчаються за державним замовленням, на час сесійного навчання надається місце для проживання у гуртожитках Уніерситету.

14. Обсяг навчального часу слухача визначається кількістю облікових академічних годин, відведених для опанування програми за заочно-дистанційною формою.

15. Обсяг навантаження науково-педагогічних працівників, залучених до заочно-дистанційного навчання, виражається в академічних годинах, необхідних для проведення навчальних занять. Кількість облікових годин визначається на основі спеціально розроблених нормативів, що затверджуються в установленому порядку.


V. Забезпечення процесу заочно-дистанційного навчання


16. Якість заочно-дистанційного навчання забезпечується належним рівнем його організаційно-управлінського, навчально-методичного, інформаційно-технологічного, матеріально-технічного, кадрового та фінансового супроводу.

17. Організаційно-управлінське забезпечення здійснюється через структурні підрозділи ОДМУ – центр дистанційного навчання (далі – Центр), функції та повноваження якого визначено Положенням про Центр, затвердженим наказом ректора ОДМУ від “___”_________ 2004 р. №___ із змінами і доповненнями, та деканат факультету (далі – Деканат) на основі цього Положення.

Всі організаційно-управлінські функції, пов’язані із заочно-дистанційним навчанням студентів – складання розкладу занять, взаємодія із слухачами, структурними підрозділами Університету тощо, реалізуються спільними зусиллями Деканату та Центру.

Функції організаційно-управлінського забезпечення заочно-дистанційного навчання для слухачів, які навчаються за контрактом, – складання розкладу занять, взаємодія із слухачами, структурними підрозділами Університету тощо, реалізуються зусиллями Центру.

18. Навчально-методичне забезпечення визначається Положенням про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі й додатково включає комплекс навчально-методичних матеріалів і заходів, на основі та за допомогою яких реалізується заочно-дистанційне навчання, та електронну бібліотеку.

ОДМУ надає слухачам комплекти навчально-методичних матеріалів, необхідних для здійснення заочно-дистанційного навчання.


19. Інформаційно-технологічний супровід включає систему програмного, апаратного і технічного забезпечення.

20. Для технічної підтримки організації заочно-дистанційної форми навчання використовується система програмного супроводу (далі – Система), що розміщується на сервері Центру. Система технічно забезпечує:

- реєстрацію слухачів;

- ведення, зберігання та надання оперативної, поточної і підсумкової інформації про діяльність слухачів, які навчаються за заочно-дистанційною формою, науково-педагогічних працівників, залучених до заочно-дистанційного навчання;

- взаємодію слухачів і науково-педагогічних працівників;

- управління навчальним процесом;

- створення електронного формату тестів і проведення тестування;

- регулювання доступу до інформаційних ресурсів, що використовуються, та їх захист.

Центр санкціонує і забезпечує доступ слухачів до Системи.

21. Кадровий супровід заочно-дистанційного навчання включає кадрове забезпечення організаційно-управлінської діяльності, створення дистанційних навчальних дисциплін і проведення навчального процесу.

Реалізація заочно-дистанційної форми навчання потребує систематичного підвищення кваліфікації науково-педагогічного, адміністративного й іншого персоналу з інформаційних і телекомунікаційних технологій, методики та технології заочно-дистанційної підготовки.

22. Матеріально-технічна підтримка заочно-дистанційного навчання включає навчальні аудиторії та інші приміщення ОДМУ, Центру, обладнані комп’ютерними та організаційно-технічними засобами, для реалізації заочно-дистанційної підготовки.

23. Фінансове забезпечення заочно-дистанційного навчання здійснюється за рахунок коштів, отриманих за навчання слухачів (за державним замовленням та за контрактом), з програм розвитку системи дистанційної освіти в Україні, від виконання договірних робіт, добровільних внесків і пожертвувань, грантів та інших надходжень, що не заборонені законодавством України.


Схожі:

Схвалено рішенням Вченої ради одму iconСхвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconЗатверджено рішенням вченої ради
Прізвище, ініціали, кафедра
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconКандидатської дисертації
Атестований за рік навчання рішенням Вченої ради
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconІнформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено
Згідно з тематичним планом мон україни за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2010 році виконувалося 54 теми (30 фундаментальних,...
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconГолові вченої ради іідс
Заява подається на розгляд вченої ради відповідного інституту. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту подається до відділу...
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconПрориву в майбутнє
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconДодаток 1
Затверджено Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (протокол №6 від 30. 08. 2010)
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconІнформаційно-аналітичний бюлетень
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconДержавного екзамену з математики та методики її викладання для окр
Схвалено на засіданні вченої ради фізико-математичного факультету від 16 лютого 2011 р
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconДержавного екзамену з математики та методики її викладання для окр
Схвалено на засіданні вченої ради фізико-математичного факультету від 19 листопада 2008 р., протокол №4
Схвалено рішенням Вченої ради одму iconВипуск 11 Профілактика торгівлі людьми
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи