Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № icon

Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол №
Скачати 137.09 Kb.
НазваОбговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол №
Дата24.08.2012
Розмір137.09 Kb.
ТипДокументи
1. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Задания для курсантов ПАЦ.doc
2. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Наказ МОЗ Екзамен ПАЦ.doc
3. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Наказ МОЗ ПАЦ для пров_зор_в.doc
4. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Наказ МОЗ цикли спец_ал_з.doc
5. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Сроки проведения ПЦ, ТУ.doc
6. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Тести ПАЦ.doc
7. /ПЦ, ТУ/ФАРМАЦЕВТ/Задание по ТУ для фармацевтов.Тести.doc
8. /ПЦ, ТУ/ФАРМАЦЕВТ/Сроки проведения ПЦ, ТУ.doc
Завдання для курсантів послядипломного навчання підвищення кваліфікації провізорів-спеціалістів на передатестаційних циклах пац «Організація І управління фармацією»
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
Міністерство охорони здоров'я україни
Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів І провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19.
Фармацевтичний факультет Деканат
Тести для провізорів-організаторів
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол №
Фармацевтичний факультет ДеканатОдеський Державний Медичний Університет

Фармацевтичний факультет


ПЕРЕЛІК

питань та практичних навичок до іспиту

ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

„ Фармація”


Обговорено та затверджено на

методичній нараді кафедри

“ “_______ 200__р. Протокол № .


Зав. кафедрою ОЕФ,

професор Трохимчук В.В.


Одеса 2005 рік


Курс 1. Організація та економіка фармації

 1. Основи організації охорони здоров'я

 2. Управління фармацевтичною службою

 3. Інформація, її види, носії, джерела

 4. Організації в системі фармацевтичної галузі. Аптечна мережа

 5. Аптеки з лікарського забезпечення амбула­торних і стаціонарних хворих

 6. Функції фармацевтичного підприємства на сучасному етапі.

 7. Види, типи, спеціалізація аптек. Дрібно-роздрібна аптечна мережа

 8. Розміщення і оснащення фармацевтичних підприємств

 9. Організаційно-правові основи створення підприємств в сфері лікарського забезпечен­ня населення на основі різних форм власнос­ті

 10. Організаційно-правові основи створення орендних підприємств в сфері лікарського забезпечення населення

 11. Забезпечення фармацевтичних підприємств лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту

 12. Роль керівника в управлінні. Лідерство

 13. Влада і вплив. Стилі управління

 14. Групова динаміка. Рівні зрілості робочої групи

 15. Соціальні ролі членів групи, їх зв'язки і вза­ємодія

 16. Структура управління фармацевтичною га­луззю. Співвідношення і функціональні вза­ємозв'язки фармацевтичних підприємств рі­зних форм власності

 17. Культура ділового спілкування.

 18. Діловий етикет

 19. Основна мета і призначення процесу спілку­вання (комунікацій)

 20. Окремі етапи процесу комунікацій

 21. Види спілкування. Вербальне і невербальне спілкування

 22. Умови ефективного досягнення мети спілкування

 23. Уміння ефективного слухання.

 24. Основи маркетингу. Мета, завдання та функції

 25. Товар і товарна політика. Ліки як товар. Роз­робка товарних асортиментів. Життєвий цикл товару

 26. Системи штрихового кодування товарної продукції

 27. Оптова ланка фармацевтичної служби

 28. Відпуск ЛЗ та товарів медичного призначен­ня з аптечних підприємств різних форм вла­сності

 29. Особливості оформлення і порядок при­ймання рецептів в залежності від складових компонентів, норм одноразового відпуску, терміну дії та зберігання рецептів

 30. Рецептурний та безрецептурний відпуск лі­ків з аптек, аптечних пунктів, кіосків

 31. Безплатний та пільговий відпуск ЛЗ

 32. Предметно-кількісний облік ЛЗ

 33. Особливості відпуску наркотичних та пси­хотропних лікарських засобів, прекурсорів амбулаторним хворим

 34. Посадова відповідальність за порушення правил приймання, зберігання та відпуску ліків

 35. Правила торговельного обслуговування на­селення та відповідальність за їх порушення

 36. Фармацевтична інформація та санітарно-просвітня робота в аптечній системі

 37. Структура науково-технічної інформації, її сучасні форми

 38. Особливості реклами про лікарські засоби. Інформація для лікарів і споживачів

 39. Організація довідково-інформаційних фон­дів

 40. Форми та методи інформування про ліки та фітозасоби.

 41. Особливості фармацевтичного інформування в зонах екологічного ризику

 42. Форми, методи, місце проведення санітарно-просвітньої роботи працівниками аптек

 43. Охорона праці та техніки безпеки на фарма­цевтичних підприємствах Вимоги до охорони праці та техніки безпеки в аптечних установах

 44. Види та строки проведення інструктажу.

 45. Документальне оформлення

 46. Забезпечення фармацевтичних працівників спецодягом та спец їжею

 47. Діловодство в аптечних установах

 48. Єдина державна система діловодства

 49. Види та призначення документів

 50. Порядок оформлення документів

 51. Контроль документів. Формування справ

 52. Права та обов'язки аптечних працівників

 53. Положення про права та обов'язки аптечних працівників

 54. Професійно-посадові вимоги.

 55. Функціонально-посадові інструкції

 56. Аналіз товарообігу

 57. Аналіз торгових накладень

 58. Аналіз витрат обертання

 59. Аналіз використання фонду заробітної плати

 60. Аналіз фінансових результатів діяльності фармацевтичних підприємств

 61. Ціни і цінова політика в фармацевтичній га­лузі

 62. Роль і значення цін.

 63. Принципи ціноутворен­ня та структура ціни.

 64. Функції ціни

 65. Методи регулювання цін.

 66. Проблеми ринко­вої системи цін на медикаменти

 67. Види цін на товари аптечного асортименту

 68. Ціни на готові лікарські засоби вітчизняні та імпортні

 69. Методики формування цін на власну проду­кцію

 70. Особливості ціноутворення на екстемпоральні ліки

 71. Фармакоекономіка, як сучасна наука Методи фармакоекономічного аналізу

 72. Формулярна система лікарського забезпе­чення

 73. Мета, значення, вимоги до обліку, його за­вдання

 74. Бухгалтерський облік в аптечних підприємств

 75. Комп'ютеризація обліку в аптечній системі

 76. Бухгалтерський облік як інформаційна сис­тема для прийняття управлінських рішень в аптечній мережі

 77. Класифікація документів, порядок їх оформ­лення і зберігання

 78. Бухгалтерський баланс та рахунки обліку Поняття про баланс та його будову Бухгалтерські рахунки, їх будова. План ра­хунків

 79. Порядок приймання, документальне оформ­лення, облік находження матеріальних цін­ностей

 80. Види реалізації товарно-матеріальних цінно­стей в аптечних установах Облік роздрібного товарообігу Облік оптового товарообігу Облік пільгового та безплатного відпуску ліків

 81. Облік реалізації товарів на бухгалтерських рахунках

 82. Облік товарних витрат, їх документальне оформлення

 83. Облік грошових коштів і розрахункових операцій

 84. Прибуткові та видаткові касові операції.

 85. Правила їх оформлення

 86. Ревізія каси

 87. Облік грошових коштів у дорозі

 88. Облік грошових документів

 89. Особовий склад та робочий час

 90. Види заробітної плати

 91. Розрахунок середнього заробітку

 92. Порядок нарахування доплат та надбавок

 93. Інвентаризація товарно-матеріальних цінно­стей

 94. Інвентаризація грошових коштів, цінних па­перів, бланків суворої звітності

 95. Інвентаризація основних фондів /засобів/ та малоцінного інвентарю Інвентаризація розрахунків, недостач Нарахування витрат

 96. Оформлення результатів інвентаризації

 97. Основи трудового законодавства

 98. Поняття та джерела трудового права, договір, контракт, колективний договір

 99. Іспит при прийомі на роботу

 100. Переведення на іншу роботу

 101. Підстави для припинення трудового договору

 102. Трудові книжки

 103. Робочий час, нормативи

 104. Час відпочинку, перерва для відпочинку, вихідні дні, відпустки

 105. Заробітна плата

 106. Основи карного права. Поняття злочину та його склад

 107. Дотримання в аптеках санітарного режиму

 108. Забезпечення аптеки медичними товарами

 109. Дотримання правил зберігання медичних виробів

 110. Заготівля лікарських рослин

 111. Організація забезпечення населення ліками. Інформаційна робота

 112. Дотримання вимог по внутрішньо-аптечному контролю

 113. Здійснення інформаційної та санітарно-просвітньої роботи

 114. Охорона праці та техніка безпеки Основи інформатики

 115. Обчислювальна техніка в фармації

 116. Сучасне уявлення про обчислювальну техні­ку.

 117. Принципи автоматизації в фармації

 118. Класифікація та принципи дії ПЕОМ

 119. Принципи автоматизації управління. АСУ в аптечній системі

 120. Планування та організація післядипломного навчання фармацевтів і провізорів

 121. Основні принципи та організаційно-функціональна структура системи післядипломної підготовки


Курс 2. Організації виготовлення та аналізу ліків в умовах фармацевтичних підприємств

 1. Сучасний стан і перспективи розвитку виро­бництва ліків в Україні і за кордоном Нові види технології та їх можливості Поняття про міжнародні і регіональні стан­дарти якості виробництва ліків

 2. Загальні питання аптечної технології ліків та їх оформлення

 3. Загальні питання фармацевтичної хімії та фармацевтичного аналізу

 4. Вхідний контроль якості препаратів на фармацевтичних підприємствах

 5. Загальні положення, характеристика і класифіка­ція фізичних, хімічних та фізико-хімічних методів Аналіз готових та екстемпоральних лікарсь­ких форм

 6. Загальні вимоги до якості лікарських форм

 7. Внутрішньоаптечний контроль якості та оформлення ЛРЗ

 8. Методи фармакогностичного аналізу та кон­троль якості ЛРЗ


Курс 3. Клінічна фармація

 1. Основні задачі фармакології на сучасному етапі. Нові напрямки розвитку науки про лі­ки

 2. Шляхи введення ліків в організм та їх порів­няльна характеристика.

 3. Види дії ліків: міс­цева, рефлекторна, резорбтивна. Фармакодинаміка, основні етапи фармакокінетики лікарських препаратів.

 4. Чинники, що впли­вають на фармакодинаміку і фармакокінети­ку

 5. Принципи дозування ліків. Біологічна стан­дартизація лікарських засобів Взаємодія ліків при комбінованій фармако­терапії

 6. Комбінована дія лікарських засобів на орга­нізм при одночасному або послідовному введенні лікарських препаратів: антагонізм, синергізм

 7. Явища, що виникають при повторному за­стосуванні ліків. Поняття про кумуляцію, звикання, медикаментозну залежність


Курс 4. Додаткові програми

 1. Організація медичної допомоги в умовах соціальної інфекції (туберкульозі, ВІЧ тощо)

 2. Організація надання медичної допомоги в умовах соціальної інфекції

 3. Організація роботи аптечних закладів в умовах соціальної інфекції

 4. Особливості приготування і контролю якості лікарських засобів в умовах соціальної інфекції


Перелік практичних умінь відповідно до кваліфікаційних вимог Випускника ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

„Фармація”


№№

Назва умінь

Атестаційна категорія

друга

перша

вищаЗабезпечувати ефективне постачання лікарських засобів

+

+

+Організовувати відпуск лікарських засобів з аптечних підприємств

+

+

+Здійснювати обробку рецептів за готовими та індивідуальними прописами

+

+

+Створювати структуру комунікацій в фармацев­тичних підприємствах і забезпечувати ефективне її функціонування

-

-

+Застосовувати на практиці знання психологічних аспектів управління: ефективне самоуправління, створення сприятливого мікроклімат в колективі тощо

+

+

+Забезпечувати етику взаємин з пацієнтами та діловими партнерами

+

+

+Вести інформаційну роботу з застосуванням ЕОМ

-

-

+Організовувати діловодство в фармацевтичних

підприємствах

+

+

+Забезпечувати охорону праці та техніку безпеки в фармацевтичних підприємствах

+

+

+Забезпечувати вхідний контроль якості ліків в аптечних підприємствах

+

+

+Вести облік і звітність на фармацевтичному підприємстві

+

+

+Застосовувати на практиці знання основ трудового законодавства

+

+

+Здійснювати оцінку сучасного стану і перспектив розвитку технології ліків аптечного і промислового виробництва

+

+

+Виробляти препарати аптечного виготовлення

+

+

+Здійснювати огляд і аналізувати лікарські препарати за фармакологічними групами

+

+

+Вивчати і аналізувати сучасний стан і перспективи використання лікарських рослин

+

+

+Здійснювати приймання рослинної сировини від збиральників і забезпечувати її аналіз

+

+

+Організовувати забезпечення медичного постачання, виробництва і контролю якості лікарських засобів за умов надзвичайного стану (екстремальної ситуації)

+

+

+


Основна література ТЕМАТМЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „Фармація”

а) основні:

 1. Закон України вiд 04.04.96 №123/96-ВР "Про лiкарськi засоби".

 2. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. № 270/96 - ВР // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р.-Харків: Мегаполіс, 2001. - С. 267-270.

 3. Закон Украины от 06.06.95 г. №228/96 “О применении электронных контрольно-кассовых аппара­тов и товарно-кассовых книг при расчетах с потребителями в сфере торгов­ли, общественного питания и услуг”.

 4. Закон України від 15.02.95 № 60/95-ВР «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 липня 1999 року № 863-XIV(Законом України від 8 липня 1999 року № 863-XIV цей Закон викладено в новій редакції),Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 року № 2341-III

 5. Закон України від 15.02.95 № 62/95-ВР«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 липня 1999 року № 863-XIV

 6. Постанова КМ України від 03.01.96 № 6«Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

 7. Постанова КМ України від 03.02.97 № 146 «Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів,
  психотропних речовин і прекурсорів» Із змінами і доповненнями, внесеними
  постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 року № 296

 8. Постанова КМ України від 07.02.2001 № 106 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин
  та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах»

 9. Постанова КМ України від 28.03.2001 № 299 «Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів,
  що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини»

 10. Постанова КМ України від 10.05.99 № 786 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню»

 11. Постанова КМУ від 18.01.2003 р. N 58 Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів

 12. Розпорядження КМ України від 03.08.98 № 634-р «Про дозвіл на закупівлю і реалізацію наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів аптечним закладам, заснованим на державній та комунальній формі власності»

 13. Постанова КМ України від 06.11.97 № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1336,
  від 21 вересня 1998 року № 1475

 14. Постанова КМ України від 15.01.96 № 72 «Про Положення про Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я»

 15. Наказ МОЗ України від 30.06.94 № 117 «Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 р. за № 171/380 Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства охорони здоров’я України
  від 20 вересня 1995 року № 172, від 8 грудня 2000 року № 324

 16. Наказ МОЗ України від 18.12.97 № 356 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 р. за № 67/2507 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України
  від 4 червня 1999 року № 138

 17. Наказ МОЗ, Мінекобезпеки України від 19.03.99 № 67/59
  «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
  22 липня 1999 р. за № 496/3789 Типові вимоги
  по техніці укріплення та оснащенню засобами охоронно-пожежної сигналізації приміщень, де зберігаються наркотичні засоби

 18. Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 травня 2003 року N 210 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2003 р. за N 1012/8333

 19. Перелік наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які відпускаються без рецептів наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 травня 2003 р. N 210 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2003 р. за N 1013/8334

 20. Наказ МОЗ України від 27.01.2004 N 03/41 Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2004 р. за N 149/8748

 21. Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.07.2004 N 344 "Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів" Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 2 вересня 2004 року N 440 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2004 р. за N 1166/9765

 22. Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15 грудня 2004 року N 626 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2004 р. за N 1606/10205

 23. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / Ф.Ф.Бутинець, Т.А.Бутинець, Н.Г.Виговська, Н.М.Малюга та ін. -Житомир: ПП ”Рута”,2002.-384 с.

 24. Терещук С.І., Новикевич А.М., Чухрай І.Л. Система бухгалтерського обліку в аптеках. Навчальний посібник. – Вінниця: “Нова книга”. – 2003. – 280 с.

 25. Практикум з організації та економіки фармації/За ред. Б.П.Громовика, С.І.Терещук.- Вінниця :Нова книга, 2004.-462 с.

 26. Громовик Б.П.Організація роботи аптек .- Вінниця :Нова книга, 2003.-240 с.

Схожі:

Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconО. О. Богомольця «затверджено» На Методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол
Показання та клінічні етапи виго-товлення суцільнолитих мостоподібних протезів
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconО. О. Богомольця «затверджено» На методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол засідання
Моделювання каркасу бюгельного протезу. Сплави металів для виготовлення бюгельних протезів
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconО. О. Богомольця «затверджено» На методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол засідання
Визначення та фіксація центральної оклюзії при І, ІІ та ІІІ групах дефектів зубних рядів
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconО. О. Богомольця «затверджено» На Методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол
Порівняльна характеристика мостоподібних протезів (штамповано-паяних, суцільнолитих, комбінованих). Лабороторні етапи виготовлення...
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconО. О. Богомольця «затверджено» На методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол засідання
Часткові знімні протези – це вид ортопедичного лікування, який використовується при частковій адентии, а саме 1-4 класах дефектів...
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconО. О. Богомольця «затверджено» На методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол засідання
Саме цим І пояснюється той факт, що планування конструкції знімного протеза, незалежно від його типу, являє собою надзвичайно складне...
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconЯ україни буковинський державний медичний університет „затверджено” на методичній нараді кафедри педіатрії та медичної генетики протокол № від „ ” 2008 Зав кафедри
Рання інвалідізація хворих, наявність хронічних ускладнень, висока летальність від них потребують від лікаря глибоких знань з питань...
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconО. О. Богомольця «затверджено» На методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол засідання
Знання правил проведення обстеження пацієнтів з використанням додаткових методів обстеження дозволяє виявити етіологію, патогенез...
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconО. О. Богомольця «затверджено» На методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол засідання
Однак не завжди клінічна ситуація в порожнині рота дозволяє замістити утворений дефект зубного ряду незнімною конструкцією протезу....
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconО. О. Богомольця «затверджено» На методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології нму протокол засідання
Знання етіології, клініки І патогенезу особливо важливо, оскільки протезування припускає не тільки відновлення дефекту зубного ряду,...
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол № iconБуковинський державний медичний університет
Схвалено на методичній нараді кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології “25” травня 2008 року (протокол...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи