2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение icon

2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение
Скачати 21.17 Kb.
Назва2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение
Дата24.08.2012
Розмір21.17 Kb.
ТипДокументи
1. /_нформац_я для студент_в/КРОК-2/Tести по фармх_м_х.rtf
2. /_нформац_я для студент_в/КРОК-2/Тести по фармацев_химия.rtf
3. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу анал_тичнох х_м_х (IV семестр).doc
4. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу неорган_чнох х_м_х (_ семестр).doc
5. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу неорган_чнох х_м_х (__ семестр).doc
6. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу орган_чнох х_м_х (III семестр).doc
7. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI семестр).doc
8. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI_ семестр).doc
9. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI__ семестр).doc
10. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу анал_тичнох х_м_х (IV семестр).doc
11. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу анал_тичнох х_м_х (___ семестр).doc
12. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу неорган_чнох х_м_х (__ семестр).doc
13. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу орган_чнох х_м_х (___ семестр).doc
14. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI семестр).doc
15. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VIII семестр).doc
16. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI_ семестр).doc
17. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Анал_тична х_м_я/Рубежный контроль_а.х..rtf
18. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Анал_тична х_м_я/вопроси_рубежный контроль_а.х.doc
19. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IAB).doc
20. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IIAB).doc
21. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IIIA).doc
22. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-21#4(VA).doc
23. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-24#4(VIA).doc
24. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь1.doc
25. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь10.doc
26. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь2.doc
27. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь3.doc
28. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь4.doc
29. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь5.doc
30. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь6.doc
31. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь7.doc
32. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь8.doc
33. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь9.doc
34. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Ланцюги перетворень/Ланлюги перетворень.doc
35. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь1/Рубежный контроль ь1 Вариант А-верно.doc
36. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь2/~$бежный контроль ь2 Вариант I.doc
37. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь2/Рубежный контроль ь2 Вариант А-верно.doc
38. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь3/Рубежный контроль ь3 Вариант А-верно.doc
39. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь4/Рубежный контроль ь4 Вариант А-верно 1.doc
40. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь5/Рубежный контроль ь5 Вариант 1.doc
41. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Фармацевтична х_м_я/Тесты по фврм.doc
Крок 2 Фармація 2004-2005 Медичний профіль – Фармацевтична хімія
Крок 2 Фармація Медичний профіль – Фармацевтична хімія
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії д Х. н. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії д Х. н. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Календарно – тематичний план
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Рубежный контроль №1 Аналитическая характеристика катионов
Вопросы к рубежному контролю по аналитической химии
IA, ib группы
Iia, iib группы
Iiia группа
Билет №1 II семестр
Билет №1 II семестр
2. Напишите структурные формулы углеводородов
2 Приведите все стадии синтеза N,N-диметиламида никотиновой кислоты из соответствующего пиколина. Назовите промежуточные продукты реакции
4. Приведите строение атома углерода в sp
1. Дайте определение понятию: индуктивный эффект (I). Приведите примеры заместителей, проявляющих а) +I эффект; б) -I эффект
1. Что такое изомерия? Приведите структурные изомеры для бутана, бутена-1 и бутена-2
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса
К. р. 6 (алканы)
К. р. 7 (алкены)
К. р. 11 (нитросоединения)
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Тесты по фврм химии. 3-й курс. Подлинность кислоты хлористоводородной можно определить с помощью: а NaOH; б в

№13

1. Имидазол, ароматичность, кислотно-основные свойства, азольная таутомерия. Получение и химические свойства.

2. α-Пирон, соли пириллия, кумарин, химические свойства. Синтез кумарина из салицилового альдегида.

_________________________________________________________________________________________


№14

1. Пиразол, ароматичность, кислотно-основные свойства, азольная таутомерия. Синтез и химические превращения.

2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение.


_________________________________________________________________________________________


№15

1. Бензимидазол, ароматичность, кислотно-основные свойства, азольная таутомерия. Получение дибазола.

2. Синтез пиразолона-5, антипирина и анальгина.


_________________________________________________________________________________________


№16

1. Получение и химические свойства акридина, ароматичность акридина.

2. Ароматические и основные свойства пиримидина. Реакции нуклеофильного и электрофильного замещения. Пиримидиновые основания (урацил, тимин, цитозин). Синтез пиримидина.


_________________________________________________________________________________________


№17

1. 9-Аминоакридин. Получение, химические свойства.

2. Классификация, изомерия и номенклатура шестичленных гетероциклов с двумя атомами азота. Синтез барбитуровой кислоты.


_________________________________________________________________________________________

№18

1. Кислотно-основные свойства барбитуровой кислоты и барбитуратов. Кето-енольная и лактам-лактимная таутомерия барбитуровой кислоты.

2. Пурин и его производные (гипоксантин, ксантин, мочевая кислота, аденин, гуанин). Синтез пурина из мочевой кислоты.

_________________________________________________________________________________________


№19

1. Получение мочевой кислоты. Таутомерия мочевой кислоты и ее кислотно-основные свойства. Ураты.

2. Синтез аденина из мочевой кислоты.


_________________________________________________________________________________________


№20

1. Имидазол, ароматичность, кислотно-основные свойства, азольная таутомерия. Получение и химические свойства.

2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение.


_________________________________________________________________________________________


№21

1. Пиразол, ароматичность, кислотно-основные свойства, азольная таутомерия. Синтез и химические превращения.

2. α-Пирон, соли пириллия, кумарин, химические свойства. Синтез кумарина из салицилового альдегида.

_________________________________________________________________________________________


№22

1. Бензимидазол, ароматичность, кислотно-основные свойства, азольная таутомерия. Получение дибазола.

2. Ароматические и основные свойства пиримидина. Реакции нуклеофильного и электрофильного замещения. Пиримидиновые основания (урацил, тимин, цитозин). Синтез пиримидина.

_________________________________________________________________________________________


№23

1. Получение и химические свойства акридина, ароматичность акридина.

2. Синтез пиразолона-5, антипирина и анальгина.


_________________________________________________________________________________________


№24

1. 9-Аминоакридин. Получение, химические свойства.

2. Пурин и его производные (гипоксантин, ксантин, мочевая кислота, аденин, гуанин). Синтез пурина из мочевой кислоты.


_________________________________________________________________________________________

Схожі:

2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconПрименение производных к исследованию функций § 1 Общие свойства функций, непрерывных на замкнутом промежутке
В этом параграфе приводим без доказательства две теоремы, которые выражают важные свойства, присущие непрерывным функциям. В дальнейшем...
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconПрименение производных к исследованию функций
В этом параграфе приводим без доказательства две теоремы, которые выражают важные свойства, присущие непрерывным функциям. В дальнейшем...
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconМетодические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Физико-химические методы исследований свойств материалов» для студентов, обучающихся по направлению
«Физико-химические методы исследований свойств материалов» для студентов, обучающихся по направлению 050403 – инженерное материаловедение...
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconИнформативность факторов, формирующих познавательную самостоятельностЬ студентов
Была предложена структура понятия, которая включала пять компонент, и на основе анализа литературных данных были выделены свойства...
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconРеологические свойства грунтов и их учет 10 Сущность реологических явлений в грунтах
Область науки, рассматривающая изменения во времени напряженно-деформированного состояния различных материалов, называется реологией....
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconТема Информатика и информация
Понятие информации, свойства информации. Объекты и их свойства. Информационные процессы. Информационные технологии. Способы передачи...
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение icon4. 1 Агротехническое значение минеральных удобрений
Му называются соли и другие неорганические природные или полученные промышленным путем вещества, содержащие в своем составе элементы,...
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconС. А. 10. 4 Сера в углях
Выдержки из книги В. И. Саранчука, В. В. Ошовского, Г. А. Власова «Физико-химические основы переработки горючих ископаемых»
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconПуск/Панель управления/Сеть
Проверьте параметры обозревателя Internet (Пуск/Панель управления/ Свойства обозревателя). Каковы общие свойства обозревателя? Сколько...
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconЗаявка на участие в конференции «Титан – 2012: производство и применение» Заявка на участие
Заявка на участие в конференции пересылается на электронную почту или факс указанные в контактной информации с пометкой для конференции...
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение iconМетодические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Механические свойства и конструкционная прочность металлов» для студентов специальности 090101
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Механиче­ские свойства и конструкционная прочность металлов» /Составитель...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи