Завдання для контрольних робіт icon

Завдання для контрольних робіт
НазваЗавдання для контрольних робіт
Сторінка9/11
Дата24.08.2012
Розмір1.42 Mb.
ТипЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /Дистанц_йне (заочне ) та п_слядипломне навчання/Календарно-тематичн_ плани/Кал_Темплан_неорг_х_Заочники Лекц.doc
2. /Дистанц_йне (заочне ) та п_слядипломне навчання/Календарно-тематичн_ плани/Кал_темплан_неорг_заоч_практ.doc
3. /Дистанц_йне (заочне ) та п_слядипломне навчання/Контрольн_ завдання з неорган_чнох х_м_х/ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБ_Т.doc
4. /Дистанц_йне (заочне ) та п_слядипломне навчання/Контрольн_ завдання з орган_чнох х_м_х/Органическая химия_Заочники III семестр.doc
Зав кафедрою фармацевтичної хімії
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Завдання для контрольних робіт
Общие положения

Розділ 11

Неметали. Біологічна роль, хімічні властивості та застосування їх сполук в медичній практиці.

Значення матеріалу теми. Неметали та їх сполуки мають важливе біологічне значення. Шість неметалів (C, H, O, N, P, S) – органогени, що входять до складу білкових молекул і є основними в структурі живих тканин.

Кисень бере участь у хімічних і біохімічних процесах, є необхідним в одному з найважливіших процесів – диханні.

Азот і кисень – головні складові частини повітря. Однією із найважливіших сполук фосфору, яка застосовується в медицині є АТФ. В організмах вищих тварин і людини кремній знаходять у дуже невеликих кількостях (мікроелемент), хоч і присутність в усіх тканинах і органах. Арсен – незамінний мікроелемент, що стимулює процеси кровотворення, бере участь в процесах нуклеїнового обміну. Б іологічна роль стибію, бісмуту к і селену та телуру ще недостатгьо вивчені, але сполуки Sb та Ві застосовуються в медицині.

Фтор в основному міститься в кістковій тканині, емалі зубів та волоссі. Іони Cl- знаходиться вбіологічних рідинах у вигляді хлоридів натрію та калію, хлоридна кислота – складова частина шлункового соку. Йод є необхідним для функціонування щитовидної залози. Галогеніди K, Na, Ca, Fe та інші застосовуються як лікарські засоби при різних захворюваннях. Деякі з неметалів та їх сполуки проявлять токсичну дію.

Тому вивчення хімічних властивостей неметалів їх найважливіших сполук дає можливість майбтньому спеціалісту – провізору більш глибоко зрозуміти механізми біохімічних процесів та фізико-хімічні основи застосування неорганічних препаратів у фармації і медицині.

Мета роботи. Засвоєння та узагальнення програмного матеріалу з хімії неметалів.

Завдання для самостійного розвязування

11.1. Неметали, їхнє положення в періодичній системі, особливості будови атомів. Спорідненість до електрона, електронегативність. Загальна характеристика хімічних властивостей за положенням в ПС.

11.2. Водень. Особливості, положення в ПС. Навести характеристики трьох ізотопів водню. Що таке ізотопний ефект? Хімічні властивості водню: взаємодія з металами, неметалами, оксидами, органічними речовинами.

11.3. Які ступені окиснення характерні для водню? Дайте класифікацію бінарних сполук водню й охарактеризуйте їхні хіміні властивості.

11.4. Вода, будова молекули, фізичні та хімічні властивості, Вода як розчинник ( дистильована, апірогенна, демінералізована, вода для інєкції).

11.5. Навести характеристику фізичних, фізико-хімічних, хімічних та біохімічних методів очистки води. Для чого при “дистиляції” води додають перманганат калію?

11.6. Дисоціація води: термічна, фотохімічна, радіолітична, електролітична. Іонний добуток води, його залежність від температури.

11.7. Основні типи мінеральних вод та їх застосування. Визначити тимчасову твердість води, якщо на титрування 100 см3 проби з метилоранжем пішло 11,2 см3 0,1 н. розчину HCl.

11.8. Пероксид водню як слабка двоосновна кислота. Добування Н2О2 і застосування в медицині і фармації. Показати окисно-відновні властивості Н2О2 на прикладі реакції: а) сульфідом свинцю; б) гідроксидом заліза (ІІ), в) йодидом калію в присутності сірчаної кислоти; г) перманганатом калію в кислому середовищі; д) дихроматом калію в кислому середовищі.

11.9. Реакція гідратації та гідролізу. Скласти рівняння гідратації кислотних та основних оксидів (по три приклади), а також гідролізу сульфіду амонію хрому (ІІІ), карбонату заліза (ІІІ), фосфату натрію. Для останньої солі обчислити рН та ступінь гідролізу в 0,1 М розчину.

11.10. Які солі зумовлюють твердість води? Якими способами її можна усунути? Навести відповідні реакції. Визначити загальну твердість води, якщо в 2 дм3 води міститься 32,4 мг гідрокарбонату кальцію і 19 мг хлориду магнію.

11.11. Обчисліть електронної будови бору та природи звязку з іншими елементами. Хімічеі властивості бору. Який тип гібридизації орбіта лей і форма молекули хлориду бору?

11.12. Охарактезувати хімічні властивості бінарних сполук бору: оксиду бору, боридів, боранів, галогенідів. Написати рвняння гідролізу BCl3 BF3.

11.13. Навести формули і назви кислот бору. Які реакції відбуваються при нагріванні Н3ВО3 лугом? Борати як похідні простих і полімернх кислот бору. Добування та гідроліз тетраборату натрію.

11.14. Ефіри боратної кислоти. Біологічна роль бору. Антисептичні властивості борної кислоти та її солей. Скільки кг ортоборної кислоти і який обєм 23%-ного розчину NaOH (=1,25 г/см3) необхідно затратити для добування 1 т бури?

11.15. Які реакції відбуваються у водному розчині бури та при обробці її соляною або сірчаною кислотами. Обчислити Н+ та рН 0,001 М розчину ортоборатної кислоти.

11.16. Навести типи гібридизації орбіта лей у атомі вуглецю. Алотропія вуглецю. Обчислити ступінь дисоціації, концентрацію іонів водню і рН 0,05 н. розчину карбонатної кислоти.

11.17. Дати кислотно-основну та окисно-відновну характеристику окисидів вуглецю. Оксид вуглецю (ІІ) як ліганд, хімічні основи його токсичності. Карбоніли металів – представники нейтральних комплексів. Після проходження 1 дм3 повітря крізь розчин Ва(ОН)2 утворилось 2,65 г карбонату. Знайти процентний вміст СО2 у повітрі.

11.18. Охарактезувати ціанітні, тіоціанатні, ціанідну та роданіну кислоти. Застосування ціанідних комплексів у якісному аналізі. Написати рівняння реакції, що відбуваються: а) при сплавленні ціанаміду кальцію з вугіллям та содою; б) при взаємодії аміаку з сумішшю вугілля та поташу привисокій температурі; в) при довгому зберіганні водних розчинів ціанідів натрію та калію.

11.19. Біологічна роль вуглецю та його найважливіших сполук. Які хімічні основи використання неорганічних сполук вуглецю у медицині і фармації?

11.20. Основна відмінність кремнію від вуглецю. Дати характеристики кисневих сполук кремнію та кремнієвих кислот. В якому напрямку і чому буде зміщуватись рівновага: а) при насиченні оксидом вуглецю (IV) водного розчину Na2SiO3; б) при прожарюванні суміші Na2CO3 SiO2?

11.21. Наисати рівняння одержання і гідролізу силікату натрію, силіциду магнію. Сполуки кремнію з воднем силани (окиснення і гідроліз). Сласти рівняння реакції, за допомогою яких можна послідовно із CaF2, SiO2, KOH H2SO4 одержати K2SiF6

11.22. Які сполуки кремнію використовуються у медицині? Написати рівняння гідролізу тетрафториду кремнію (IV). Пояснити руйнування звичайного скла водою, лугом, фтороводнем. При сплавленні 150 г природного вапняку з оксидом кремнію (IV) утворилось 145 г силікату кальцію. Знайти масову частку карбонату кальцію у природному вапняку.

11.23. Показати будову молекули азоту за методом ВЗ і МО. Чим пояснюється низька хімічна активність молекулярного азоту? Охарактеризувати кислотно-основні та окисно-відновні властивості сполук азоту з воднем. Нітриди та їх гідроліз. При пропусканні азотоводневої суміші (1:3) вконтактний апарат прореагувало 8% азоту. Визначити у відсотках обємний склад газової суміші, що виходить з апарату.

11.24.Показати кислотно-основні та окисно-відновні властивості оксидів азоту. Обчислити концентрацію іонів ОН-, константу і ступінь гідролізу азиду натрію, а також константу дисоціації HN3, якщо рН 0,1 М розчину солі дорівнює 8,85.

11.25. Пояснити утворення іона амонію за донорно-акцепторним механізмом. Хімічні властивості гідроксиду амонію і солей амонію. Термічний розклад солей амонію, навести приклади розкладу нітриту, нітрату, карбонату, фосфату, дихромату і перманганату амонію. Вирахувати рН розчину, одержаного розчиненням 1,12 дм3 (н.у.) аміаку в 500 см3 води.

11.26. Побудувати енергетичні діаграми МО молекул азоту і монооксиду азоту. Навести значення кратності, енергії і довжини звязків у молекулах цих сполук і пояснити хімічну інертність молекулярного азоту. Біологічна роль азоту та застосування його сполук фармації та медицині. Яку масу ортоборатної кислоти можна одержати при окисленні бору 1 дм3 65,3% розчину азотної кислоти (=1,4 г/см3)?

11.27. Навести приклади реакції, що показують кислотно-основні та окисно-відновні властивості нітратної кислоти. Скласти рівняння реакції взаємодії перманганату калію з нітритом в кислому, нейтральному та лужному середовищах. Обчислити еквівалент окисника і відновника. Знайти масу азоту, який при температурі 20 С і тиску 1,4105 Па займає обєм 10 дм3.

11.28. Пояснити хімічні особливості азотної кислоти, виходячи з електронної будови HNO3 та нітрату-іону. Яку взаємодіє азотна кислота з металами і неметалами? Навести конкретні приклади. Скільки грамів нітриту калію необхідно для виділення всього йоду з 10 см3 15%-ного розчину йодиду калію (=1,12 г/см3), підкисленого сірчаною кислотою?

11.29. Навести приклади реакції окиснення, відновлення, диспропорціювання та поліморфних перетворень фосфору. Які сполуки утворює фосфор з воднем та активними металами? Порівняти властивості аміаку і фосфіну. Гідроліз фосфідів. Закінчити рівняння реакції:

PH3+KMnO4+H2SO4

MgP2+K2Cr2O7+HCl

Ca3P3+O2

11.30. Навести молекулярні та графічні формули, а також назви оксидів, галогені дів і оксигалогенідів фосфору. Охарактеризувати їх хімічні властивості. Скільки тепла виділиться при перетворенні 1 т білого фосфору в червоний, якщо ентальпія процесу 16,73 кДж/моль?

11.31. Скласти рівняння добування фосфору відновленням фосфору кальцію вуглецкм за участю і без участі SiO2. Визначити можливість проходження цих реакцій при 25 С і при 1500 С. Пояснити вплив температури і роль SiO2 в процесі.

11.32. Навести емпіричні і графічні формули, а також назвати кислот фосфору. Скласти рівняння дисоціації гіпофосфітної, мета-, піро- і ор-тофосфатної кислоти. Обчислити константу і ступінь гідролізу, а також рН 0,1 М розчину фосфату натрію.

11.33. Які кислоти належать до поліфосфітних, яка структура полі фосфатів і де вони використовуються? Складні ефіри фосфорної кислоти і значення похідних фосфорної кислоти для живих організмів. Скласти схематичне рівняння гідролізу АТФ. Чому дорівнює ступінь дисоціації та рН 0,01 М розчину ортофосфатної кислоти?

11.34. Біологічна роль фосфору і його сполук та застосування їх у медицині. Скласти рівняння гідролізу фосфору, гідро фосфату та дигідрофосфату натрію, вказати рН та обчислити константу гідролізу для кожної солі при 25 С.

11.35. Дати загальну характеристику підгруп Арсену. Показати відповідними реакціями, як змінюються кислотно-основні властивості сполук при переході від Арсену до бісмуту.

11.36. Водневі сполуки Арсену, стихію і вісмуту (хімічні властивості і порівняння їх із сполуками азоту та фосфору). Як визначити Арсен за методом Марша, де застосовується цей метод?

11.37. Охарактеризувати бінарні сполуки арсену, стихію та бісмуту з киснем, сіркою, галогенами, показати реакції їх добування та кислотно-основні властивості.

11.38. Показати кислотно-основні та окисно-відновні властивості арсенітної, арсенатної кислоти та їх солей. Обчислити концентрацію іонів Н+,  та рН в 0,3 М розчині H3AsO4.

11.39. Як одержати тіосолі Арсену та стихію, які їх властивості. Закінчити рівняння ОВР:

Sb2S5+HNO3+H2O

Sb+KclO3+H2SO4

As2O3+O2+H2O

NaBiO3+Mn(NO3)2+HNO3

Скільки см3 0,5 М розчину І2 необхідно для окиснення 450 см3 0,1 н. розчину Арсену натрію?

11.40. Біологічна роль Арсену, стихію та вісмуту , застосування їх сполук у медицині і фармації. Токсичність сполук Арсену та стихію. Скласти рівняння гідролізу хлориду стихію та вісмуту (ІІІ). Яку кількість вісмуту натрію можна одержати при окисленні хлором в лужному середовищі 4,66 г оксиду вісмуту (ІІІ)?.

11.41. Дати характеристику р-елементів VI групи ПС: будова електронних оболонок атомів, валентні можливості, ступень окиснення, сполуки з воднем і киснем та їх кислотно-основні властивості.

11.42. Навести класифікацію бінарних сполук кисню (оксиди, пероксиди, надпероксиди, озоніди) і охарактеризувати їх хімічні властивості. Біологічна роль кисню та застусування його в медицині.

11.43. Показати електронні структури кисню та озону і порівняти їх хімічні властивості. Якісна реакція на озон та використання його в медицині.

11.44. Алотропія та поліморфізм сірки в орівнянні з властивостями кисню.

11.45. Кмслотно-основні та окисно-відновні властивості сполук сірки із ступенем окиснення –2. Навести приклади кислотних, основних та амфотерних сульфідів, показати їх гідроліз. Що таке полісульфіди?

11.46. Описати найважливіші властивості сірководню. Показати його відновні властивості на прикладі реакції взаємодії з: а) бромною водою; б) йодною водою; в) перманганатом калію у кислому середовищі; г) дихроматом калію у кислому середовищі. Як можна виявити сірководень у повітрі та як його хімічно звязати?

11.47. Кислотно-основні та окисно-відновні властивості оксиду сірки (VI) та сульфітної кислоти. Чим обумовлена окисно-відновна двоїстість цих сполук? Обчислити константу гідролізу, рН та ступінь гідролізу в 0,02 М розчині сульфіту натрію.

11.48. Хімічні властивості сполук сірки (VI): галогенідів, диоксогалогенідів, триоксиду сірки. Скільки см3 96% розчину H2SO4 (=1,84 г/см3) треба взяти для приготування 500 см3 0,25 н. розчину?

11.49. Показати кислотно-основні та окисно-відновні властивості розведеної і концентрованої сульфатної кислоти. Чи випадає осад сульфату кальцію при змішуванні 100 см3 0,005 Мрозчину хлориду кальцію і 200 см3 0,002 М розчину сульфату натрію?

11.50. Тіосульфатна кислота і її солі. Навести реакції взаємодії тіосульфату натрію з хлором, йодом, сульфатною кислотою, бромідом срібла. Які особливості будови політіонатів?

11.51. Навести графічні формули надкислот сірки та показати та показати їх окисні властивості. Обчислити й порівняти розчинність сульфатів кальцію та барію в моль/дм3 і г/дм3.

11.52. Біологічна роль сірки. Хімічні основи застосування сірки та її сполук медицині, фармації, фармацевтичному аналізі. Закінчити рівняння реакції:

PbS+O3

FeS2+HNO3(к).

11.53. Порівняти кислотно-основні та окисно-відновні властивості сполук селену і телуру з відповідними сполуками сірки. Біологічна роль селену. Закінчити рівняння реакцій:

H2Se+K2Cr2O7+H2SO4

SO2+SeO2+H2O

Na2Te+NaOH+Cl2.

11.54. Загальна характеристика р-елементів VII групи ПС: електронна будова атомів, валентні можливості, ступені окиснення. Особливі властивості фтору як найбільш електронегативного елементу. Порівняти хімічну активність простих речовин.

11.55. Кислотно-основні та окисно-відновні властивості сполук галогенів з воднем. Навести приклади іонних і ковалентних галогенідів, показати їх відношення до дії води, окисників і відновників.

11.56. Кислотно-основні та окисно-відновні властивості галогенангідридів, їх добування в промисловості і лабораторії. Знайти масу води, в якій треба розчинити 44,8 дм3 хлороводню (н.у.), щоб одержати 14,6 %-ного розчин соляної кислоти.

11.57. Як взаємодіють галогени з водою та водними розчинами лугів? На чрму основана дія: а) хлорної води; б) хлорного вапна; в) жавелевої води? Окиснювальні та бактерицидні властивості хлорного вапна.

11.58. Сполуки хлору з киснем, їх кислотно-основні властивості. Кисневмісні кислоти хлору, їх добування та номенклатура. Як змінюються кислотні та окисно-відновні сполуки у залежності від ступеня окиснення хлору?

11.59. Навести формули та назвати кисневих сполук брому і йоду. Стійкість кисневмісних кислот у розчинах і вільному стані, зміна їх кислотних та окисно-відновних властивостей у порівнянні з відновними кислотами хлору.

11.60. Біологічна роль галогенів та фізико-хімічні основи застосування їх сполук у медицині і фармації. Обчислити , Н+ і РН 0,02 М розчину фторидної кислоти.

11.61. Пояснити,чому в ПС елементів водень можна помістити як у І так і в VIІ групу. Як одержувати водень у промисловості і лабораторії? Навести рівняння реакції. Який обєм водню (н.у.) виділиться при дії на 32,4 г алюмінію 200 см3 30%-ного розчину гідроксиду калію (=1,29 г/см3)?

11.62. Описати атоми протію, дейтерію. Учому полянає різниця між ними? Які ізотопи водню стабльні? У 500 см3 води розчинили 23 г металічного натрію. Знайти обєм газу, що виділиться, і молярну концентрацію одержаного розчину.

11.63. Як одержувати атомарний водень і які його властивості? Чому він активніший, між молекулярний? Навести відповідні рівняння реакції. Визначити густину за воднем газової суміші, що містить 30% оксиду вуглецю (ІІ), 30% азоту і 40% кисню.

11.64. Описати будову молекули Н2 за методом Взі МО. З якими неорганічними і органічними речовинами реагує водень? Навести відповідні реакції. Знайти густину за воднем газової суміші, що містить 79 % азоту і 21 % кисню.

11.65. Чим зумовлена окисно-відновна двоїстість пероксиду водню? Навести відновні реакції. Обчислити процентний вміст пероксиду водню у фармацевтичному препараті, якщо 25 см3 цього розчину взаємодії з 22 см3 2 н. розчину перманганату калію в кислому середовищі.

11.66. Чим зумовлена твердість води і якими способами її можна усунути? Навести реакції. Яка загальна твердість води, якщо один літр її містить 48,6 мг гідрокарбонату кальцію і 29,6 мг сульфату магнію?

11.67. Обчислити теплоту утворення В2О3, якщо при взаємодії 50 г бору з киснем виділилось 2912,48 кДж тепла.

11.68. Які кислоти характерні для бору? Закінчити рівняння реакції:

а) B+HNO3

б) H3BO3+NaOH

в) Na2B4O7+HNO3

г) B2O3+CaF2+H2SO4

д) B2O3+C+Cl2

Обчислити рН 0,1 М розчину Н3ВО3.

11.69. Пояснити будову молекули оксиду вуглецю (ІІ) за методом ВЗ і МО та подібність фізичних властивостей СО та N2.

11.70. Навести рівняння лабороторного і промислового добування СО. Оксид вуглецю (ІІ) як луганд, хімічні основи його токсичності.

11.71. Знайти обєми СО2 і NH3 ( при температурі 20 С і тиску 101,3 кПа) необхідні для добування 15 т сечовини.

11.72. Як одержувати СО2 в лабораторії і промисловості? Навести відповідні реакції. Скільки м3 СО2 (н.у.) можна одержати при термічному розкладі 12 т вапняку, що містить 5% домішок, якщо ступінь розкладу 96%?

11.73. Скільки см3 7%-ного розчину оксалатної кислоти (=1 г/см3) можна окиснити 350 см3 0,15 н. розчину перманганату калію в кислому середовищі?

11.74. Які рівноважні процеси проходять у водному розчині СО2? Як можна їх змістити? Скласти рівняння ступінчастої дисоціації карбонатної кислоти, навести вирази для К1 і К2 та їх числові значення. Обчислити рН 0,1 М розчинів Na2CO3 та NaHCO3.

11.75. Ціанистоводнева кислота, прості і комплексні ціаніти (добування та хімічні властивості). Хімічні основи токсичності ціанідів. Обчислити константу, ступінь гідролізу і рН 0,5 % розчину ціаніду натрію (=1 г/см3).

11.76. Як зміниться концентрація іонів водню в розчині HCN, якщо до її 0,5 М розчину додати: а) рівний обєм води; б) рівний обєм 0,2%-ного розчину KCN (густина розчинів 1 г/см3)?

11.77. Скільки кг кремнію і який обєм 32%-ного розчину NaOH (=1,35 г/см3) необхідно взяти, щоб одержати 50 м3 водню (t = 25 С, Р = 99,8 кПа)?

11.78. Охарактеризувати гідроліз і розчинність силікатів. Як зміниться ступінь гідролізу NaSiO3 при додаванні хлориду амонію? Пояснити руйнування звичайного скла водою, лугом, фтороводнем. Визначити формулу скла, знаючи, що в ньому міститься 13,8%Na2O, 12,7% CaO, 73,5% SiO2.

11.79. Дайте порівняльну характеристику р-елементів V групи ПС, вкажіть: електронні конфігурації; валентні можливості; ступінь окиснення. Опишіть електронну будову N2 за методом ВС і МО та поясніть невисоку реакційну здатність N2.

11.80. Від чого залежить механізм термічного розкладу солей амонію? Навести відповідні приклади. Прожарити 25,2 г дихромату амонію і 19,2 г нітрату амонію. Який обєм газу виділиться в кожному випадку за н.у.?

11.81. Скласти рівняння гідролізу сульфату, ацетату, карбонату амонію та обчислити рН в 0,1 М рочинах.

11.82. Відповідними реакціями показати подібність і відміність хімічних властивостей аміку і гідразину. Константа дисоціації NH2OHH2O дорівнює 210-8. Знайти ступінь гідролізу хлориду гідроксиламонію в децинормальному розчині солі та рН розчину.

11.83. Показати кислотно-основні та окисно-відновні властивості гідразину та гідроксиламіну. Яким обємом 20%-ного розчину NH4Cl можна замінити 1 дм3 14%-ного розчину (NH4)2SO4 (=1,08 г/см3) для добування однакових кількостей NH3 при дії КОН на розчини цих солей.

11.84. Пояснити різний механізм термічного розкладу нітратів. Скласти рівняння термічного розкладу нітратів марганцю, заліза (ІІ0, амонію. При частому термічному розкладі 14,1 г нітрату міді утворилось 9,24 г твердого залишку. Знайти ступінь розкладу нітрату міді та склад твердого залишку.

11.85. Який обєм 30%-ного розчину HNO3 (=1,18 г/см3) використано на розчинення 10 г сплаву, що містить 60% міді і 40% срібла, якщо нітратна кислота відновилась до оксиду азоту (IV)?

11.86. Знайти обєм аміку (н.у.), неохідний для виробництва 1400 кг 99%-ного розчину нітратної кислоти, якщо в процесі виробництва на кислоту перетворюється 98,56% аміаку?

11.87. Розчинність ортрфосфату срібла дорівнює 1,9710-4 на 100 г води. Обчислити його добуток розчинності та розщчинність у моль/дм3.

11.88. Обчислити масову частку ортофосфатної кислоти у розчині, який одержано при розчиненні 35,5 г фосфорного ангідриду в 100 см3 85%-ного розчину фосфатної кислоти (=1,7 г/см3).

11.89. Скласти рівняння реакції взаємодії фосфору з киснем, хлором, сіркою, азотною та концентрованою сірчаною кислотою, гідроксидом натрію, хлоратом калію, магнієм. Які властивості окисника чи відновника проявляє фосфор у цих реакціях?

11.90. При температурі 800 С густина парів фосфору за повітрям дорівнює 4,27, а при 1500 С вона зменшується у 2 рази. З якої кількості атомів складається молекула в цих випадках?

11.91. Обчислити масу води, в якій треба рочинити 426 г фосфорного ангідриту, щоб утворився 49%-ного розчину ортофосфатної кислоти.

11.92. Обчислити молярну та нормальну концентрації 14,6%-ного розчину фосфатної кислоти (=1,08 г/см3).

11.93. При реакції хлориду фосфору (ІІІ) з хлором виділилось 92,6 кДж тепла. Який обєм хлору (н.у.) вступив в реакцію?

11.94. Як реагують As, Sb, та Bi з хлором і киснем, соляною, сірчаною та азотною кислотами? Цинкову пластину масою 19,5 г опустили у розчин солі бісмуту (ІІІ). Через деякай час маса пластинки збільшилась до 26,6 г. Яка маса бісмуту виділилась на пластинці?

11.95. Порівняти хімічні властивості сульфідів тривалентного арсену, стибію та бісмуту. Як вони відносяться до кислот, лугів, сульфідів лужних металів та амонію? Як одержати тіоарсеніти і тіоарсенати, що відбувається при підкисленні їх розчинів? Навести відповідні реакції.

11.96. Обчислити масу сульфату заліза (ІІ) у розчині, якщо на повне окиснення його у присутності сірчаної кислоти пішло 40 см3 0,1 н. розчину перманганату калію.

11.97. Чи випаде в осад сульфід заліза (ІІ) при змішуванні рівних обємів 0,005 н. розчинів сульфату заліза (ІІ) і сульфіду натрію?

11.98. До 400 см3 розчину сульфату міді (ІІ) додали розчин йодиду калію, при цьому утворилось 20,32 г йоду. Визначити молярну концентрацію рощчину сульфату міді.

11.99. При пропусканні 20 дм3 (н.у.) сірководню крізь 4 кг розчину сірчистої кислоти утворилось 38,4 г сірки. Обчислити масову частку сірчистої кислоти у розчині.

11.100. До 100 см3 96%-ної сірчаної кислоти (=1,84 г/см3) додали 400 см3 води і одержали розчин з (=1,22 г/см3). Обчислити його процентну, молярну та нормальну концентрації.

11.101. Скласти рівняння реакції взаємодії хлориду срібла з розчинами аміаку, тіосульфату нвтрію, ціаніду калію, назвати комплексні сполуки. Обчислити концентрацію іонів срібла в 0,01 М розчинні KAg(CN)2, який містить 0,01 моль/дм3 ціаніду калію.

11.102. Чи можливе утворення пероксиду водню в стандартних умовах з: а) Н2 і О2; б)Н2 і Н2О(р); в) О3 і Н2О(р)? Відповідб дайте на підставі термодинамічних розщрахунків.

11.103. Охарактеризувати кислотно-основні властивості пероксиду водню. Обчислити масу води, в якій треба розчинити 71 г пероксиду калію, щоб утворився 22,4 %-ний розчин гідроксиду калію.

11.104. 125 г насиченого при 80 С розчину йодиду калію охолодили до 20 С, осад відфільтрували. Який обєм хлору (н.у.) необхідний для виділення йоду з йодиду калію, що залишився в фільтраті, якщо розчиність йодиду калію при 80  – 68 г а при 20 С – 60 г?

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Завдання для контрольних робіт iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Завдання для контрольних робіт iconМетодичні вказівки та завдання до виконання практичних І контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальностей 090202, 090203, 090204 усіх форм навчання
Методичні вказівки та завдання до виконання практичних і контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей...
Завдання для контрольних робіт iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Завдання для контрольних робіт iconМетодичні вказівки містять програмні питання та практичні завдання. Практичні завдання для студентів заочного відділення можна використовувати для виконання контрольних робіт
...
Завдання для контрольних робіт iconВаріанти контрольних робіт
Контрольні завдання для студентів заочно-дистанційної форми навчання з дисципліни “Історія грошей І банківництва”
Завдання для контрольних робіт iconЗавдання для контрольних робіт
Як у редакторі Word за допомогою клавіатури швидко переміститися до початку наступної сторінки, до кінця документа?
Завдання для контрольних робіт iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно дистанційної форми навчання
Завдання для контрольних робіт iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно- дистанційної форми навчання
Завдання для контрольних робіт iconПерелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Необхідність та основні завдання прогнозування видач готівки з кас комерційних банків
Завдання для контрольних робіт iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Завдання для контрольних робіт iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства завдання для самостійних та контрольних робiт з вищої математики
Завдання для самостійних та контрольних робiт з вищої математики (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи