Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 icon

Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008
НазваОдеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008
Сторінка5/35
Дата24.08.2012
Розмір5.84 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
1. /ПОСОБИЕ ДЛЯ 5 КУРСА ЗАО финал.docОдеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008


РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту

 1. Характеристика етапів розвитку світової економіки.

 2. Сутність менеджменту, маркетингу і логістики як теорій управління

 3. Етапи розвитку менеджменту.

 4. Сутність шкіл наукового управління і “фордизму”.

 5. Особливості класичної (адміністративної) школа управління.

 6. Особливості шкіл людських стосунків та поведінських наук та ринково орієнтованих шкіл..

 7. Основні характерні риси школи науки управління (кількісного підходу).

 8. Сутність системного, ситуаційного і процесного підходів в управлінні.

 9. Комп’ютеризація управлінських процесів.

 10. Сутність еволюційного менеджменту.

 11. Особливості розвитку управлінських теорій у фармацевтичній галузі.

 12. Основні принципи сучасного менеджменту.

 13. Характерні риси менеджера та підприємця.

 14. Ролі, які притаманні менеджеру згідно з класифікацією Мінцберга.

 15. Сутність соціально-етичних аспектів менеджменту.

 16. Види поділу праці і типи рівнів управління та їх сутність.

Тема 2. Організації як об’єкти управління

 1. Сутність організації як відкритої системи.

 2. Принципи класифікуються організації.

 3. Загальні риси та умови успіху організації.

 4. Характеристика етапів життєвого циклу організації.

 5. Процес управління організацією.

 6. Причини виникнення та основні види формальних груп.

 7. Сутність та характеристики неформальних груп.

 8. Фактори, які впливають на ефективність роботи групи.

 9. Сутність і класифікація груп факторів впливу на організацію.

 10. Реакції організації на зміни в зовнішньому оточенні та регулювання його умов.

 11. Характеристика факторів внутрішнього середовища організації.

 12. Характеристика факторів зовнішнього середовища організації прямої дії.

 13. Характеристика факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії

Тема 3. СУБ’ЄКТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УМОВИ ЇХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. Сутність, принципи та основні риси підприємництва

 2. Класифікація підприємств

 3. Організаційні форми підприємницької діяльності

 4. Установчі документи господарських товариств.

 5. Форми об»єднання підприємств.

 6. Порядок реєстрації підприємницької діяльності.

 7. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності.

 8. Підприємницький ризик та збитки.

 9. Банкрутства і припинення діяльності фармацевтичного підприємства

 10. Загальний порядок ліквідації фармацевтичного підприємства.

Тема 4. ФУНКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 1. Сут­ність, кла­си­фі­ка­ція та взаємозв’язок фу­н­к­цій ме­не­дж­ме­н­ту

 2. Ет­апи стр­ат­ег­і­чн­ого пл­ан­ува­ння.

 3. Х­ар­а­кт­ер­и­ст­ики п­от­о­чного пл­ан­ува­ння як р­і­зн­овиду т­а­кт­и­чн­ого пл­ан­ува­ння.

 4. Характерні риси опе­ра­ти­в­ного пла­ну­ван­ня як рі­з­но­вид та­к­ти­ч­но­го пла­ну­ван­ня.

 5. Су­тність ф­у­н­кції о­рг­ан­із­ува­ння та основних типів ор­га­ні­за­цій­них стру­к­тур управ­лін­ня.

 6. Характерні риси комбінованих організаційних структур управління.

 7. Су­тність мо­ти­ву­ван­ня.

 8. Х­ар­а­кт­е­рні р­иси о­сн­о­вних зм­і­ст­ових т­е­орій м­от­ив­ува­ння.

 9. Х­ар­а­кт­е­рні р­иси о­сн­о­вних пр­оц­есі­йних т­е­орій м­от­ив­ува­ння.

 10. Су­тність і кл­ас­иф­ік­ація к­о­н­тр­ол­ю.

 11. Р­ег­ул­юва­ння як загальна функція менеджменту.

Тема 5. МЕ­ТО­ДИ ФА­Р­МА­ЦЕ­В­ТИ­Ч­НО­ГО МЕ­НЕ­ДЖ­МЕ­Н­ТУ

 1. Сут­ність і кла­си­фі­ка­ції ме­то­дів фа­р­ма­це­в­ти­ч­но­го менеджменту.

 2. Еко­но­мі­ч­ні ме­то­ди фа­р­ма­це­в­ти­ч­но­го менеджменту.

 3. Тех­но­ло­гі­ч­ні і со­ці­а­ль­но-­пси­хо­ло­гі­ч­ні ме­то­ди фа­р­ма­це­в­ти­ч­но­го менеджменту.

 4. Ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ні ме­то­ди фа­р­ма­це­в­ти­ч­но­го менеджменту.

 5. Ком­пле­к­су на­ле­ж­них фа­р­ма­це­в­ти­ч­них прак­тик (GхP).

 6. Прин­ци­пи то­та­ль­но­го управ­лін­ня яко­с­ті.

 7. Мо­де­ль до­ско­на­ло­с­ті Єв­ро­пей­сь­ко­го фо­н­ду управ­лін­ня які­с­тю.

 8. Ста­н­да­р­тів між­на­ро­д­ної ор­га­ні­за­ції по ста­н­да­р­ти­за­ції ISO.

 9. Кон­це­п­цій мо­де­лю­ван­ня ді­ло­вих про­це­сів.

 10. Ко­р­по­ра­ти­в­ні (ін­те­г­ро­ва­ні) си­с­те­ми.

 11. Сут­ність ме­то­до­ло­гії IDEF0.

Тема 5. СПОЛУЧНІ ПРОЦЕСИ У Фармацевтичному менеджменті

 1. Сутність і класифікація управлінських рішень.

 2. Фактори, які впливають на процес вироблення управлінських рішень.

 3. Умови та моделі успішного прийняття управлінських рішень.

 4. Етапи процесу вироблення раціональних управлінських рішень.

 5. Оптимізація управлінських рішень.

 6. Делегування організаційних повноважень і відповідальності.

 7. Сутність і класифікація комунікацій.

 8. Характеристика комунікаційного процесу.

 9. Інформаційне забезпечення комунікаційного процесу.

 10. Форми колективного обміну управлінською інформацією.

 11. Сутність документації і діловодства. Класифікація управлінської документації.

 12. Організація документообігу на фармацевтичних підприємствах.

 13. Систематизація документів.

 14. Електронний документообіг.

 15. Облік і розгляд пропозицій, заяв і скарг.

 16. Автоматизація управлінської діяльності.

Тема 7. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

 1. Суть керівництва, лідерства і влади

 2. Форми влади та сутність кожної з них.

 3. Сучасні підходи до керівництва.

 4. Види стилів керівництва.

 5. Сутність, причини і види конфліктів.

 6. Етапи і форми перебігу конфлікту.

 7. Методи управління конфліктом.

 8. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.

 9. Характерні риси стресу.

 10. Напрямки подолання стресів.

Тема 8. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 1. Загальні положення Кодексу Законів про працю України.

 2. Характерні риси колективного договору.

 3. Сутність, гарантії, строки та порядок укладення трудового договору.

 4. Особливості випробовування при прийманні на роботу.

 5. Умови переведення працівників на іншу роботу та підстави припинення трудового договору.

 6. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

 7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.

 8. Категорії працівників, яким надається пере­важне право щодо залишення на роботі при скороченні штату працівників.

 9. Вихідна допомога і порядок розрахунку з працівником.

 10. Контракт як особлива форма трудового договору.

 11. Робочий час та яка його тривалість для різних категорій працівників і в різні періоди доби.

 12. Сутність та характеристика відпочинку.

 13. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки.

 14. Перенесення та грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку.

 15. Особливості оплати праці працівників залежно від сфери діяльності, умов роботи.

 16. Гарантії та компенсації передбачені трудовим законодавством для працівників.

 17. Особливості трудової дисципліни та охорони праці.

 18. Праця жінок та молоді.

 19. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

 20. Індивідуальні трудові суперечки.

 21. Державне соціальне страхування та нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю.

Тема 9. Управління трудовим потенціалом фармацевтичної галузі

 1. Характерні риси та особливості етапів управління управлінням фармацевтичними кадрами.

 2. Оцінювання персоналу фармацевтичного підприємства.

 3. Інформаційні джерела про потенційних працівників фармацевтичного підприємства.

 4. Відкритий конкурс при наборі персоналу фармацевтичного підприємства.

 5. Багатоступенева безперервна фармацевтична освіта.

 6. Вищі учбові заклади України фармацевтичного профілю.

 7. Види та форми післядипломної освіти.

 8. Порядок проходження провізорами інтернатури.

 9. Магістратури та особливості підготовки магістрів.

 10. Тематичне удосконалення та передатестаційні цикли як різновиди післядипломного удосконалення провізорів.

 11. Заклади освіти України, які здійснюють післядипломне навчання фармацевтичних фахівців.

 12. Види атестації провізорів.

 13. Види атестації фармацевтів.

 14. Підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів.

РОЗДІЛ II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

ЗАВДАННЯ 1. Дайте визначення та опишіть складові комплексу управлінських теорій.

Управлінські теорії

Визначення

Складові комплексу теорії

Менеджменту

Маркетингу

Логістики

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
Практикум з цивільного права (частина 2). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичний комплекс з курсу “Етика” для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: В. А. Малахов. – К.: Мсу, 2000....
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта " денної та заочної форми навчання
Двокрилля: математика+мистецтво: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 040201 Математика*
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова» (морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи