27-30 квітня 2011 р icon

27-30 квітня 2011 р
Назва27-30 квітня 2011 р
Дата11.09.2012
Розмір58.8 Kb.
ТипДиплом

Міністерство освіти та науки України

Сумська обласна державна адміністрація

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

проводять 27-30 квітня 2011 р. в м. Суми четверту Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів, аспірантів, викладачів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій". Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier (Norwegian Institute for Strategic Studies), Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології), Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ), Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м.Київ), СумДУ (м.Суми), Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Черкаси), Национальный исследовательский университет "БелГУ" (г. Белгород, РФ), Брянский государственный технический университет (г.Брянск, РФ), БФ ОРАГС (г. Брянск, РФ), Институт философии образования и права Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск, РФ), Новосибирский государственный педагогический университет (г.Новосибирск, РФ), Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ), Институт управления (г.Астана, Казахстан), Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska), Instytut Stosunków Międzynarodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl (Polska), University of Zielona Gora (Poland),Університет менеджменту освіти (м. Київ, Україна).

^ За традицією попередніх конференцій ми готові розглянути пропозиції про надання можливості проведення презентацій, круглих столів, майстер-класів.


Секція №1. Сучасний світовий розвиток: нові виміри, виклики, відповіді.

Сесії.

1.1. Розвиток за умов перманентної кризи: проблема співвідношення темпів змін та діапазону можливостей.

1.2. Регіональні та глобальні виклики: потреба нового формату людського капіталу і міжнародного партнерства.

1.3. Співвідношення конкуренції та взаємодії традиційних і нових центрів світового розвитку (конкуренція цивілізацій чи реалізація пріоритетів ХХІ століття).

1.4. Пострадянський вимір ХХІ століття: статус держав «3-го світу» чи реалізація «вікон можливостей» (пошук власного шляху чи реалізація успішних транзитів).

1.5. Менеджмент як фактор сучасного розвитку: традиції, інновації, транзити.

1.6. Соціальні виклики та виміри ХХІ століття: проблема стандартів та взаємодії. Багатовекторності міжнародної політики.

1.7. Регіональний розвиток та проблеми національної, регіональної міжнародної безпеки. Виклики міжнародного тероризму та потреба консолідованих відповідей.

Круглий стіл. Місце і перспективи України та пострадянських країн в сучасному світі.


Секція №2. Виклики глобалізації, криз, «вікон можливостей»: пошук інноваційних відповідей в політичних, економічних, цивілізаційно-культурних стратегіях.

Сесії.

2.1. Значення національної ідеї в розвитку демократичної держави (історичні традиції та адекватність сучасним стандартам світового розвитку).

2.2. «Нова економічна реальність» (Давос, 2011), проблема викликів розвитку національних економік та платформа політичних процесів ХХІ століття.

2.3. Національні стратегії розвитку: політичний «рубікон» між інноваціями та традиціями, трансформаціями та транзитами, деклараціями.

2.4. Громадянське суспільство як фактор переорієнтації політичної конкуренції еліт та партій на консолідацію по реалізації стратегій розвитку. Проблеми формування толерантної політичної культури в трансформаційних державах, що орієнтуються на демократичні цінності, європейські стандарти.

2.5. Сучасна культура державного та муніципального управління, публічного адміністрування (виклики, стратегії, транзити, традиції, інновації, крос-культурні аспекти).

2.6. Суспільство знань: взаємовплив цивілізацій та взаємозалежність економічної, політичної, інформаційної культур.

2.7. Особливості трансформаційних еволюцій та революцій ХХІ століття.

Круглий стіл. Україна - ЄС: потенціал співпраці без формального членства в ЄС.


Секція №3. Розвиток сучасного суспільства – потреба постійних змін та вміння їх запроваджувати.
3.1. Суспільство знань, інноваційний розвиток, інформаційні революції як найбільш адекватні відповіді викликам глобалізації та кризи.
3.2. Нові вимоги до формування людського капіталу: креативність, інноваційна культура, лідерство та командна взаємодія.
3.3. Моделі співпраці держави, бізнесу, "третього сектору" та перспективи їх розширення.
3.4. Діалог цивілізацій, культур в розвитку суспільства, регіону, особистості (соціальні, етнічні, гендерні, крос-культурні аспекти).
3.5. Соціальні виклики ХХІ століття. Соціальний консенсус та чітки стратегії як пріоритет успішності суспільства.

3.6. Інноваційне суспільство та сталий розвиток.

3.7. Сучасні віртуальні наукові, фахові соціальні мережі як напрямок розвитку суспільства знань.

Круглий стіл. Людина в сучасному світі.


Секція № 4 Освіта як базовий пріоритет сучасного інноваційного розвитку.

Сесії.
4.1. Тенденції розвитку світового та європейського освітнього простору. Сучасна філософія освіти та філософія менеджменту в освіті. Готовність до змін та вміння їх створювати – основний напрямок розвитку інноваційної та партнерської освіти.
4.2. Вплив освітніх стратегій на розвиток центрів світового розвитку ("освіта протягом життя", "рівний доступ до якісної освіти", "освіта через дію", "Трикутник знань"... що наступне?)

4.3. Виклики освіті: зміни попиту на ринку праці, інформаційно-технологічні революції, крос-культурна взаємодія, взаємовплив та діалог цивілізацій. Співвідношення класичної, дистанційної освіти та е-освіти.

4.4. Пострадянська освіта і наука: проблеми інтеграції до світового та європейського наукового та освітнього простору.

4.5. Система післядипломної освіти: тендеції розвитку та місце в «освіті протягом життя»

4.6. Критичне мислення як основа інноваційних практик.

4.7. Міжнародні освітні та наукові проекти й програми (анонсування напрямків та інформація про практичну участь).


Багатоканальна міжнародна телеконференція «Інноваційна освіта як фактор розвитку людського капіталу за умов суспільства знань» (координатори – М.В.Жук, Україна, Н.В. Наливайко, РФ).

^ Багатоканальна телеконфренція кафедр ЮНЕСКО

Вимоги до оформлення матеріалів. Тези повинні відповідати концепції конференції

Тези (до 4 сторінок) подаються в електронный версії до 05.04.2011 р. на e-mail: confer_sumy@mail.ru

Вимоги до оформлення тез: обсяг – 4 строніки, формат А4, інтервал - одинарний, кегль 14, редактор Times New Roman. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє 20 мм. У лівому верхньому куті бажано вказати шифр УДК; у правому верхньому куті – відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, повна назва установи та посади; звання ступень, якщо є, e-mail). Нижче в центрі бажано дати на всіх мовах конференцію тези та аннотацію до 500 знаків (близько 5-7 рядків), якщо немає можливості – на одній із робочих мов конференції. Потім основний текст, список використаної літератури. Література оформлюється відповідно до вимог ВАК (для іноземців у відповідності до звичних традицій).

До матеріалів додаються: .

Відсканована копія квитанції про сплату оргвнеску.

Заявка.

  1. Місце роботи. Посада, телефон,

  2. Чи плануєте приїздити

  3. Якщо не їдете, то чи плануєте виступити в формі телеконференції.

  4. Потрібне житло. Медіа проектор

  5. Адреса на яку висилати матеріали (якщо не приїдете) .

  6. Чи приймали участь в наших попередніх конференціях?

  7. Чи плануєте власну презентацію чи майстер-клас?

Оргвнесок складає для студентів, аспірантів 120 грн., для науковців 160 грн. для учасників з України. В разі заочної участі при необхідності пересилання матеріалів – доплата 30 грн. за організацію поштового відправлення.

Перерахування коштів: «Призначення платежу – ^ ПОСЛУГИ ПО КОПІЮВАННЮ матеріалів конференції «Інноваційний розвиток». Отримувач ПП Літвін С.С. Адреса 4007, м. Суми, вул.. Р.Корсакова, 5, каб. 105. Р/р 2600472099 в «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805 ІПН 3010417973

ВИТРАТИ НА ПРОЇЗД, ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Поштова адреса інституту: Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти, вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, Україна, 40007.

Координатор конференції Жук Михайло Васильович. Для екстреного зв’язку можна використовувати e-mail: sumy_zhuk@mail.ru Тл./ф +30 (0542-33-50-04). моб. тел. (066) 96 157 86

Схожі:

27-30 квітня 2011 р icon25 квітня 2011 року на
Заявки на участь, тези доповідей та (або) статті прохання надсилати до 25 квітня 2011 року на адресу Оргкомітету: вул. І. Свєнціцького,...
27-30 квітня 2011 р icon«Проблеми переживання життєвої кризи» 12-13 квітня 2011 року
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми переживання життєвої кризи», яка відбудеться 12-13 квітня 2011 року на базі...
27-30 квітня 2011 р iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика IV міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 1-2 квітня 2011 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 1-2 квітня 2011 р у Національному авіаційному університеті...
27-30 квітня 2011 р iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Облік І аудит” зі спеціальності „Облік І аудит” серед аграрних внз (далі Олімпіада). Олімпіада відбудеться з 24 квітня по 26 квітня...
27-30 квітня 2011 р iconПоложення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів...
27-30 квітня 2011 р iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": указ Президента...
27-30 квітня 2011 р iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": указ Президента...
27-30 квітня 2011 р iconПоложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
27-30 квітня 2011 р iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Завдання 1 6 виконати І здати на перевірку до 12 березня 2011 року, завдання 7 4 – до 20 квітня 2011 року, завдання 1 3 – до 31 травня...
27-30 квітня 2011 р iconГресько М. Д
Матеріали навчально-методичної конференції викладачів бдму «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті...
27-30 квітня 2011 р iconНазва статті, тези
Матеріали навчально-методичної конференції викладачів бдму «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи