Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка17/22
Дата24.08.2012
Розмір4.18 Mb.
ТипДокументи
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

^ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


1.http://www.iccaworld.com/dcps/doc.cfm?docid=876

2. Пандяк І. Сучасний стан та проблеми розвитку бізнес–готелів в Україні // Вісник Львів. ун–ту. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – C. 224-229.

3. Гергуль А.І. Ринок ділового туризму і засоби розміщення // Туристично-краєзнавчі дослідження. Випуск 6: Федерація профспілок України; Інститут туризму / О.О. Бейдик (ред.кол.). – К., 2005. – 473 с.

4. Попович С. І. З історії ділового туризму в Києві в кінці XIX – на початку XX ст. // Внутрішній туризм в Україні. Окремі аспекти: Збірка статей. – К., 2002. – С. 130-140.

5.Джон Р.Уокер. Введение в гостеприимство: учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 274 с.

6. World Tourism Organization International Recommendations for Tourism Statistics 2008 Madrid and New York, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unwto.org/facts/eng/methodological.htm#3.

7. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. – М., 1996. – 427 с.

8. Роглєв Х.Й., Мунін Г.Б. Стан та перспективи розвитку ділового туризму в Україні // Туризм:теорія і практика – 2005. –№1. – С.34-42.

9. http://www.travel.com.ru/adt/adt.htm

10. Бейдик О.О. Словник-довідник туристичних термінів. – К.: Палітра. – 1998 – 627 с.


Заря И. В., Борисюк О. А. Особенности регионального развития делового туризма в Украине / Институт международных отношений Национального авиационного университета.

Украина владеет различными туристическими ресурсами, которые размещены на всей ее территории. Но, к сожалению, потенциал делового туризма регионов Украины пока является недостаточно известным украинским и зарубежным деловым кругам. В статье рассматриваются региональные особенности делового туризма в Украине. Особенное значение уделяется оценке потенциала регионов Украины как популярных дестинаций делового туризма.


Ключевые слова: деловой туризм, дестинации, региональный потенциал, економический регион, туристический регион


Zarya I. V., Borisyuk O. A Features of Regional Development Business Tourism in Ukraine / Institute of International Relations National Aviation University.

Ukraine owns various tourist resources, placed on all to its enormous territory. But, unfortunately, potential of business tourism of regions of Ukraine while not enough knows Ukrainian and foreign business communities. In the article regional features and possibilities of business tourism are examined in Ukraine. The special value is spared the estimation of potential of ukrainean regions as popular destinatsiy of business tourism.


Key words: business tourism destination, regional capacities, supporting basis regіon, tourist region


УДК 332.14 : 339.944 (045)


^ МОНІТОРИНГ СПІЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ


МІЛАШОВСЬКА Ольга Іванівна,


кандидат економічних наук, професор,

Мукачівський державний університет


У статті розкриваються теоретичні і практичні аспекти моніторингу соціально-економічного розвитку. Пропонується методична схема здійснення Загального моніторингу Спільної стратегії соціально-економічного розвитку областей Карпатського регіону


Ключові слова: моніторинг соціального і економічного розвитку, спільна стратегія розвитку, прикордонні області Карпатського регіон.


Вступ. У системі функціонування механізмів управління регіональним розвитком, в інформаційному забезпеченні регулювання соціально-економічного розвитку регіону важливе місце займає моніторинг регіонального розвитку і моніторинг оцінювання реалізації спільної стратегії розвитку областей Карпатського регіону.

Сучасна система соціально-економічного моніторингу та оцінювання реалізації стратегії повинна виконувати життєво важливу роль для регіональних органів влади прикордонних регіонів з метою прийняття обґрунтованих оперативних рішень у межах своєї компетенції, які являтимуться результатом спеціального перероблення інформації – аналізу, оцінювання, прогнозування, узагальнення і подання у належній формі. Враховуючи те, що наслідки від реалізації заходів регіональної політики соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів стануть помітними з плином часу, то особливо актуальним на сучасному етапі є вдосконалення методології та методики моніторингу змін їх регіонального розвитку.

Великий внесок у розробленні теоретичних та прикладних проблем моніторингу економічного і соціального розвитку прикордонних регіонів зробили відомі українські вчені – економісти П.Ю.Бєлєнький, З.С.Варналій (1), Т.Л. Желюк (2), Н.А. Мікула (3), Т.Л. Миронова (4), С.І. Наконечний(5), Н.Р. Нижник, Д.М.Стеченко (6), І.З. Сторонянська, І.Р.Тимечко, Н.Г. Чумаченко та багато інших, праці яких є основою регіональної політики соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів України.

ІІ. Постановка мети. Мета дослідження:1) запропоновано методику моніторингу соціально-економічних процесів та управління регіональним розвитком прикордонних регіонів; 2) обґрунтовано і запропоновано пріоритетні напрями вдосконалення організаційного та інформаційного забезпечення моніторингу економічного і соціального розвитку областей Карпатського регіону.

ІІІ. Результати. Моніторинг розвитку регіону розглядається як складна система збору, збереження, передавання і підготовки інформації для аналізу і прийняття управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку прикордонного регіону. Це є організоване цільове систематичне спостереження і короткострокове прогнозування розвитку найважливіших регіональних процесів та явищ з метою їх аналізу, ідентифікації та виявлення кола регульованих факторів у процесах підготовки і прийняття управлінських рішень.

Об’єктом моніторингу економічного і соціального розвитку областей об'єднання суміжних прикордонних регіонів Карпатського регіону виступають всі соціально-економічні, екологічні та ін. процеси та явища, що відбуваються на рівні визначених адміністративно-територіальних одиниць (регіонів - областей Карпатського регіону), або регіонів вторинного територіального поділу(райони областей Карпатського регіону).

Суб’єктами проведення моніторингу економічного і соціального розвитку областей об'єднання суміжних прикордонних регіонів (ОСПР) Карпатського регіону (КР) є всі органи регіонального управління (місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування), територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади), спеціальні аналітичні органи в структурі органів управління регіоном, аналітичні регіональні центри в складі державних та громадських організацій, органи державної та регіональної статистики, соціологічні служби, наукові установи.

Моніторинг реалізації стратегії здійснюють з метою забезпечення зацікавлених сторін областей Карпатського регіону даними, що підтверджують чи спростовують наявність поступу в досягненні цілей та реалізації завдань стратегії. Тобто, це процес регулярного збору та фіксації даних про ключові елементи реалізації стратегії протягом періоду її впровадження задля визначення проміжних та остаточних результатів і здійснення необхідних коригувань, забезпечення ефективного використання ресурсів, мінімізації ризиків та негативних наслідків.

Об’єктами моніторингу та оцінювання реалізації Спільної стратегії розвитку ОСПР Карпатського регіону виступають питання досягнення цілей, впливів і наслідків та можливих альтернатив – пошуку кращих шляхів щоб стратегія була ефективною і продуктивною.

В залежності від варіантів моніторингу реалізації Спільної стратегії розрізняють наступні види суб’єктів, переваг, недоліків та результатів внутрішнього, зовнішнього та змішаного моніторингів. Табл. 1.

^ Таблиця 1

Зведені дані варіантів моніторингу реалізації Спільної стратегії

^ Види моніторингу

Внутрішній

Зовнішній

Змішаний

Суб’єкти

Члени секретаріату чи робочих груп, відповідні структури обласних державних адміністрацій прикордонних регіонів

Зовнішні структури та експерти, які поділяються на незалежних і тих, що представляють вищі органи, уповноважені проводити моніторинг.

Зовнішні експерти та внутрішня експертиза

Переваги

Обізнаність працівників із виниклою ситуацією, швидкість отримання інформації та вирішення проблем

Висока професійність, незацікавленість у викривленні об’єктивних даних, бажання допомогти в поліпшені ситуації.

Поєднання знання внутрішньої ситуації з професіоналізмом щодо застосування методів моніторингу

Недоліки

Можлива упередженість та бажання показати кращі показники, складність отримати реальні показники для порівняння, брак професіоналізму щодо володіння методиками моніторингу.

Обмеженість в розумінні специфіки й особливостей внутрішньої ситуації в кожній з областей КР

Невизначеність з періодичністю збору та оцінки інформації, значні фінансові витрати, тривалість обробки і складність форм подачі проаналізованої інформації

Результат

Розробка різних програм

Коригування операційних завдань

Внесення змін до цілей та пріоритетів


При розробці інструментарію соціально-економічного моніторингу і моніторингу реалізації Спільної стратегії розвитку областей Карпатського регіону необхідно використовувати систему методів моніторингових досліджень, яка включає:

1) Моніторинг економічного і соціального розвитку прикордонних регіонів - областей Карпатського регіону;

2) Моніторинг та оцінювання реалізації Спільної стратегії соціально-економічного розвитку ОСПР.

Використання означених методів моніторингу передбачає дотримання відповідної методичної схеми здійснення загального моніторингу (соціально-економічного моніторингу та моніторингу реалізації спільної стратегії розвитку), яку можна представити у вигляді послідовності етапів (задач). Табл. 2


Таблиця 2

Етапи організації та проведення моніторингу соціально-економічного розвитку і реалізації Спільної стратегії розвитку областей ОСПР


Соціально-економічний розвиток

Реалізація стратегії

Етап

Завдання

Етап

Крок

Спостереження

Визначення і характеристика всіх сторін життя держави, областей і Карпатського регіону в цілому. Визначення джерел і поєднання даних регіональної, галузевої, відомчої інформації, даних наукових установ, соціологічних служб. Розробка форм документів збирання, опрацювання, передавання, накопичення і зберігання інформації.

Планування

Визначення потреб в інформації (індикатори виконання заходів та досягнення цілей). Визначення частоти та графіку збору інформації. Визначення джерел і методів отримання інформації. Визначення відповідальних структур та осіб за збір інформації. Визначення витрат, пов’язаних із запровадженням моніторингу.

Оцінювання

Вичленування регіонального розвитку кожної з областей КР (окремих складових, факторів та тенденцій розвитку регіональної соціально-економічної системи КР) в системі вищого порядку – КР, національна економіка. Виділення внутрішньої структури регіональних процесів та явищ, їх характеристика.

Підготування

Розроблення та апробація документів для збору та фіксації даних. Складання посадових інструкцій з визначенням повноважень учасників процесу моніторингу Підготування персоналу, відповідального за дії з моніторингу. Ознайомлення персоналу з процедурами і елементами системи моніторингу.

Попередня обробка даних

Визначення множини показників, аналіз яких в змозі дати загальну картину визначеної ситуації у визначений період часу.

Збір даних

Збір даних. Контроль за функціонуванням системи моніторингу.

Аналіз

Системний аналіз потоків всіх видів інформації. Характеристика статистичної та ін. інформації для аналізу і оцінювання стану досліджуваних соціально-економічних показників.

Аналіз

Порівняння зібраних даних з визначеними плановими значеннями індикаторів, встановлення відхилень. Визначення інших проблем. Пошук причин відхилень та визначення варіантів розв’язання проблем.

Прогнозування

Побудова інформаційних статистичних моделей і прогнозу, створення баз даних для статистики галузей, секторів, сфер та видів діяльності в Карпатському регіоні.

Звітування

Документування зібраних даних і результатів аналізу. Забезпечення інформацією щодо результатів моніторингу керівництва областей та інших зацікавлених осіб.

Відображення результатів

Представлення інформації у формі, необхідній і достатній для прийняття управлінських рішень.

Використання результатів

Використання результатів моніторингу для вдосконалення управління впровадження спільної стратегії областей КР
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2013. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2012. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи