Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” icon

Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів”
НазваУкраїнський Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів”
Сторінка2/4
Дата26.08.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

4. Результати педагогічної практики


У результаті проходження навчально-виховної педагогічної практики студенти повинні виявити знання з навчальних дисциплін “Педагогіка”, “Психологія”, філософсько-богословських курсів, а також з предмету “Християнська етика” і на їхній основі сформувати такі вміння:

 • організаційні (організовувати власну педагогічну діяльність і учнівську діяльність, вміло застосовувати елементи взаємодії і співпраці, творити шкільну спільноту);

 • фахові (науково і методично підходити до відбору змісту та обсягу навчальної інформації відповідно до програми і теми з навчального предмета, враховувати вікові та індивідуальні особливості школярів, оперувати оптимальними формами, методами, засобами навчально-виховної діяльності, застосовувати інноваційні освітні технології у навчальному процесі, використовувати міжпредметні зв’язки і займатися духовним порадництвом дітей та молоді.

 • комунікативні (налагоджувати педагогічне спілкування зі школярами, педагогами і колегами на основі взаєморозуміння, взаємоповаги, емпатії і партнерства);

 • проективні (вміти планувати власну педагогічну діяльність, визначати мету й основні завдання, які ставить студент перед собою і школярами, вміти діагностувати навчально-виховні ситуації і ефективно й коректно проектувати свої подальші педагогічні дії);

 • рефлексивно-творчі (бути здатними до гуманного сприймання педагогічного оточення, конструктивно аналізувати власну професійну діяльність, прогнозувати майбутні дії, розвивати особисті та учнівські творчі якості, налагодити доброзичливе порадництво і консультування для школярів і своїх колег, проводити педагогічне спостереження і аналіз учнівської поведінки та надавати їм фахову допомогу, що ґрунтується на повазі і любові до дитини.

По завершенню проходження навчально-виховної педагогічної практики студенти набувають відповідних навиків, а саме:

 • підготовки та проведення навчальних занять різних типів і виховних заходів;

 • сприймання та розуміння поведінки учнів;

 • застосування різноманітних методів, прийомів емоційно-вольового впливу на школярів;

 • аналізу та шляхів вирішення педагогічних ситуацій;

 • організації спілкування з учнями, вчителями, колегами у процесі професійної діяльності;

 • формування власного стилю педагогічної діяльності.5. Обов'язки студента-практиканта

5.1. Студент-практикант зобов'язаний брати участь у настановчій і підсумковій конференціях, вчасно подати керівнику практики графік проведення залікових навчальних занять і виховних заходів (див. додаток № 8), розпочати і завершити практику у визначений термін.

5.2. Під час практики студент повинен якісно виконувати усі види роботи, передбачені програмою педагогічної практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для його неатистації.

5.3. Студент зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного закладу, виконувати розпорядження його адміністрації та керівників практики.

5.4. Практикант зобов’язаний провести визначену кількість навчальних занять з предмету “Християнська етика” і виховних заходів (див. додатки № 1, 4, 5, 10).

5.5. Студент повинен відвідувати заняття своїх колег, рецензувати їх і брати участь в їхньому обговоренні (див. додатки № 2, 3).

5.6. Студент зобов’язаний підготувати психолого-педагогічну характеристику на окремого учня за вибором студента згідно орієнтованої схеми вивчення учня (див додатки № 7 , 6).

5.7. За бажанням студент може підготувати індивідуальне завдання з педагогічної діагностики (див. додаток № 11).

5.8. Практикант повинен бути зразком організованості та дисциплінованості, ввічливості й працелюбства, гідно репрезентувати звання студента Українського Католицького Університету.


^

6. Поради студентам для успішного проходження педагогічної практики


Для успішного і ефективного проходження педагогічної практики студент- практикант повинен:

 1. вміти планувати свою педагогічну діяльність (визначати мету, зміст і завдання, форми і методи проведення кожного навчального чи виховного заняття), а також своїх учнів (відповідно до їхніх інтересів, уподобань, прагнень, здібностей), тобто вміти прогнозувати діяльність;

 2. на високому науковому і методичному рівнях володіти знаннями, уміннями, навиками та способами діяльності з предмету “Християнська етика”, вміло зацікавлювати учнів новою інформацією, яка виходить за межі вивчення предмету, виявляти власну ерудицію, кругозір, особисте ставлення до навчального предмету;

 3. враховувати вікові й індивідуальні особливості учнів, їхню дивертисивність (своєрідність) у навчально-виховній діяльності, розвивати мислення школярів, прагнення пізнавати і відкривати нове (непізнане), розкривати їхні творчі потенції;

 4. вміти створювати позитивну, психологічно-комфортну атмосферу взаємодії вчителя зі школярами, яка ґрунтується на почуттях доброзичливості, емпатії, взаєморозуміння, взаємоповаги, радості від учнівських успіхів, тощо;

 5. ефективно застосовувати інноваційні підходи до навчально-виховної діяльності учнів, найновіші сучасні освітні технології (методи активного навчання, інтерактивні методики, коопероване навчання, спільне, групове навчання, тощо);

 6. вміти аналізувати власну педагогічну діяльність (осмислювати, об’єктивно оцінювати, виявляти помилки і огріхи, коректувати її і прогнозувати), а також діяльність колег-педагогів;

 7. творчо і вміло творити свій власний професійний почерк, професійний стиль педагогічної діяльності.^ 7. Звітна документація студента-практиканта

Після закінчення педагогічної практики студент здає керівникові педагогічної практики таку звітну документацію:

● звіт про виконану роботу (у довільній формі);

● заліковий лист проходження практики (див.додаток № 9);

● план-конспект залікового заняття (див. додаток № 4);

 • план-конспект залікового виховного заходу (див. додаток № 10);

● характеристику на учня (див. додаток № 7);

● характеристику на студента-практиканта (у довільній формі), написану шкільним вчителем, підписану директором навчально-виховного закладу і завірену печаткою.


Педагогічну практику доцільно проводити з відривом від навчальних занять в Університеті. Тривалість педагогічної практики один навчальний рік (з розрахунку один день у тиждень).

^ Педагогічна практика розпочинається настановчою конференцією (інструктажем) і закінчується підсумковою (захистом практики).

ДОДАТКИ

Додаток 1
^
План відвідування студентами навчального заняття (шкільного уроку)


1. Коротка бесіда з учителем перед відвідуванням уроку про місце і роль його в системі вивчення учнями програмного матеріалу.

2. Спостереження шкільного уроку, під час якого студент визначає:

а) організаційний рівень уроку;

б) принципи, методи навчання на уроці;

в) підготовленість учителя до уроку;

г) типи і структуру уроку; характеристику кожного етапу уроку;

д) науковий рівень проведення уроку;

е) методичний рівень (звернути увагу на шляхи активізації розумової діяльності учнів, застосування новітніх технологій навчання, організацію самостійної роботи учнів, формування вмінь і навиків застосовувати знання на практиці, інноваційний досвід);

ж) рівень педагогічної майстерності вчителя, особливості педагогічного спілкування вчителя з учнями на уроці;

з) психологічний клімат уроку;

е) використання наочності, технічних засобів навчання (ТЗН);

є) загальні висновки (досягнення мети уроку, активізація пізнавальної діяльності учнів, організація спільної діяльності “вчитель-учень”, власні пропозиції).

3. Аналіз уроку в письмовій або усній формі.

Додаток 2

Схема аналізу навчального заняття (шкільного уроку)


 1. Загальні відомості про навчальне заняття:

 • тема навчального заняття, її зв’язок з попередніми і наступними темами, місце у відповідному розділі;

 • форма, тип навчального заняття, його структура, відповідність темі та поставленій меті;

 • рівень досягнення мети та отримані результати;

 • позитивні та негативні сторони, досягнення, втрати, загальні враження.

 1. Підготовка вчителя до організації навчального заняття:

 • визначення структури навчального заняття відповідно до теми і мети;

 • вивчення індивідуальних та вікових особливостей учнів, психологічних особливостей класу;

 • підготовка навчального матеріалу (тестових завдань, вправ, творчих робіт, практичних завдань;

- використання фахової та методичної літератури, підготовка дидактичного та роздаткового матеріалу.

 1. ^ Постановка мети, завдань навчального заняття, відбір змісту навчального матеріалу:

– постановка мети, яка відповідає темі навчального заняття;

– відбір наукових, засадничих знань, понять, фактів, що складають основу розвитку умінь, навичок школярів;

 • відповідність змісту навчального матеріалу рівню розвитку учнів, їхнім пізнавальним можливостям та інтересам;

 • стимулювання інтересу учнів до змісту, (новизна знань, умінь, їхня різностороння значущість, парадоксальність понять, фактів, популярність інформації, емоційність викладу, подання інформації через призму бачення вчителя);

 • інтегрування змісту навчального матеріалу з іншими темами навчального предмету.

 1. ^ Застосування методів, прийомів, засобів на навчальному занятті:

– творчий підбір методів, прийомів, засобів навчання для досягнення поставленої навчально-виховної і розвивальної мети і вирішення завдань;

– стимулювання активності учнів до критичного і творчого мислення, виявів власної позиції і вміння переконання, самостійного пошуку і дослідження, успіху у навчально-виховній діяльності.

 1. ^ Діяльність педагога:

– оганізація навчально-пізнавальної роботи на занятті;

– знання вчителем навчального матеріалу, його інтелектуальний рівень, ерудиція, любов до педагогічної професії;

 • гуманне ставлення до школярів, розуміння їх як особистостей, виявлення до них довіри і поваги;

 • стиль діяльності та поведінки вчителя, його комунікативні уміння, відкритість, щирість, знаходження контакту зі школярамими, виявлення педагогічного такту в організації взаємодії з учнями;

 • забезпечення дисципліни як організації порядку на навчальному занятті;

 • рівень професійної майстерності педагога.

 1. Діяльність учнів:

 • ставлення учнів до процесу навчання, а також до форм, методів організації навчально-пізнавальної діяльності;

 • ставлення до особистості викладача, виявлення розуміння і поваги до нього;

 • позиція учнів як партнерів у навчально-виховномку процесі, творців нових ідей;

 • дотримання правил поведінки школярів на навчальному занятті.

 1. Організація міжособистісної взаємодії: “вчитель-учень”, “учень-учень”:

 • створення психологічно комфортного середовища на навчальному занятті;

 • застосування різноманітних форм співробітництва, міжособистісної взаємодії (дискусії, діалоги, групові форми, колективна робота тощо);

 • привчання учнів до уважного слухання, толерантного ставлення до інших думок, уникнення конфліктів, критичних зауважень, образ, тощо;

 • об’єктивне ставлення педагога до кожного учня, створення рівноправних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу.

 1. Результативність навчального заняття:

 • перевірка вчителем рівня розуміння, осмислення школярами навчального матеріалу, рівня сформованості їхніх знань та умінь;

 • застосування зворотнього зв’язку для усвідомлення особливостей діяльності, мислення школярівів, мотивації їхнього навчання з метою удосконалення організації навчальних занять;

 • оцінювання як важливий засіб стимулювання усвідомлення учнями досягнутих успіхів, перспектив свого розвитку;

 • об’єктивність оцінювання індивідуальних особливостей навчальної діяльності учнів, рівня їхньої активності, творчості;

 • мотивація оцінок.

 1. Загальні висновки (пропозиції і поради щодо вдосконалення підготовки і проведення наступних навчальних занять).

10. Оформлення титульної сторінки аналізу навчального заняття згідно із взірцем (див. Додаток № 3).

Додаток 3

Зразок оформлення титульної сторінки аналізу навчального заняття (уроку)

^ Український Католицький Університет

(Назва факультету)


Аналіз

навчального заняття з ________________________________________ (назва предмету)


проведеного  у _______ класі СШ №___ міста_______ ___________ (вказати дату)


студентом _____ курсу _________________________________ факультету

Львівського Католицького Університету


Виконав:

Студент: __________________ (Прізвище, ім’я)


Перевірив:

Викладач: ____________________

(Прізвище, ім’я)


Львів - рік

Додаток 4
1   2   3   4

Схожі:

Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів
Педагогічна практика студентів-філологів: Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconЛьвіський національний університет імені івана франка факультет іноземних мов кафедра світової літератури педагогічна практика (світова література) для студентів – магістрантів (V курс)

Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” icon№ Назва практики
Педагогічна практика студентів філологічного факультету спеціальності «Українська мова та література»
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” icon3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
Навчально-методичні матеріали із загальної стилістики / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2011....
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconДенне відділення) 1 курс Модуль 1-5 Стройові вправи не-1-5-5 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)
Не-1-5-5-1 Навчальна практика щодо виконання обов’язків чергового у групі (оцінювання за п’ятибальною шкалою)
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconЗавдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета
Основні поняття: духовний потенціал особистості, педагогічна майстерність, педагогічна культура, компоненти педагогічної культури,...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи