European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка5/9
Дата27.08.2012
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Кафедра банківської справи


Кафедра банківської справи створена у 2000 році, коли згідно з наказом Національного банку України від 10 серпня 2000 року № 86 Харківський банківський коледж був реорганізований в Харківську філію Української академії банківської справи НБУ. Постановою Правління НБУ від 13 травня 2004 р. № 209 на базі філії створений Харківський інститут Української академії банківської справи НБУ. Наказом НБУ від 02.08.2006 № 97 інститут реорганізовано шляхом перетворення з передачею до складу університету в Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ). Кафедра банківської справи займає провідне місце в підготовці банківських спеціалістів галузі знань “Економіка і підприємництво” спеціальності “Банківська справа” і забезпечує підготовку спеціалістів для банківської системи сходу і півдня України.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор
Тридід Олександ Миколайович.

Забезпечують навчальний процес з підготовки фахівців для банківської системи викладачі, які мають повну вищу освіту за профілем дисциплін, що викладають, більшість з них має стаж практичної роботи зі спеціальності і є авторами навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. На кафедрі працює 21 викладач, з яких 3 доктори наук і 8 кандидатів наук, якісний склад науково-педагогічних працівників складає 50%, залучаються зарубіжні фахівці.

Одним із основних принципів підготовки банківських фахівців є прикладний характер навчання.

На кафедрі банківської справи існує цілісна система практичної підготовки студентів, яка включає навчальну, виробничу та переддипломну (на рівні спеціаліста та магістра) практики, що проводяться на базі навчально-тренувального банку інституту та банках м. Харкова і регіону.

Якісному рівню практичної підготовки студентів сприяє тісна співпраця з провідними фахівцями банківських установ міста, яка має такі форми:

− проведення практичних та семінарських занять, навчальної практики, занять на виробництві, розробці навчально-методичного забезпечення;

− викладання спеціальних дисциплін;

− керівництво виробничою практикою;

− керівництво дипломними роботами;

− моніторинг якості знань студентів;

− підготовка спільних науково-дослідних робіт з проблемних питань банківської діяльності;

− участь у семінарах, круглих столах, днях відкритих дверей, позанавчальних заходах тощо.

Навчально-тренувальний банк, який працює при кафедрі, забезпечує запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес, його технічне оснащення і організаційна структура відповідають стандартам реального банку, що дозволяє моделювати виробничі ситуації.

Навчально-тренувальний банк обладнано банківським програмно-технічним комплексом ОДБ “ІСАОД”, ОДБ “Барс”,АБС Б2 “Міні-Банк” і програмними засобами “Комунальні платежі”, “Exchange (обмінні операції)”, “Заробітна плата”, “Емісійний день банку”.

Кафедрою розроблена навчально-методична база, в тому числі електронні інформаційні ресурси, які забезпечують якість підготовки студентів та ефективну організацію самостійної і індивідуальної роботи студентів.

Завдяки електронній пошті НБУ, програмам “Нормативні акти України”, «Ліга-закон» науково-педагогічний персонал та студенти своєчасно отримують інформацію про сучасні економічні процеси, які відбуваються в Україні.

Кафедра активно працює над створенням методичної бази впровадження у навчальний процес дистанційної освіти. Розроблені дистанційні курси з дисциплін “Гроші та кредит”, “ Фінансовий облік у банку”, “Аналіз банківської діяльності”, “Центральний банк і грошово-кредитна політика ”, “ Банківське право”,“Безпека банківської діяльності”, “ Інвестиційне кредитування”, “Кредитування і контроль”, “Ощадна справа в Україні”, “Вексельний обіг у банках”, “Банківський нагляд”, “Міжнародні розрахунки і валютні операції”, “Бюджетування у банках”, «Банківські операції».

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Високою ефективністю характеризується наукова школа під керівництвом д.е.н., професора Тридіда О.М., який є автором понад 100 наукових праць, присвячених проблемам розвитку у галузі економіки та банківської системи України.

У межах бюджетного фінансування фундаментальних досліджень з найважливіших проблем природничих, суспільних та гуманітарних наук за фаховим напрямом «Економіка» вчені інституту працюють над виконанням держбюджетної теми «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні (00102U006965)». Основними результатами роботи за три останні роки стали захист 7 кандидатських та 2 докторських дисертацій, видання 16 монографій, 20 навчальних посібників, 1 підручника, опублікування 404 статей. Одержані наукові результати доповнюють дослідження фінансових відносин у сучасних умовах методологічними аспектами управління фінансовими потоками банків та суб’єктів господарювання, системами оцінювання, обробки і захисту інформації. Робота над держбюджетною тематикою продовжується.

Кафедрою банківської справи виконувався розділ держбюджетної теми «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності». Основними результатами стали:

− наукові дослідження за темами: управління ресурсним потенціалом банку, управління кредитними потоками банку, управління банківськими інвестиціями, управління кредитними ризиками, управління фінансовою діяльністю банку, фінансове забезпечення довгострокових програм розвитку України;

− створення акціонерного банку «Інтелбанк» на базі навчально-тренувального банку у складі навчально-тренувальної станції;

− підготовка 4 монографій: «Управління діяльністю банку: методологія і практика», «Фінансове планування та прогнозування діяльності банків», «Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту»; «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи»;

− підготовка 4 навчальних посібників з грифом МОН України: «Банківські операції», «Облік і аудит у банках», «Економічний аналіз діяльності комерційних банків», «Трудове право в схемах і таблицях»; навчальний посібник «Внутрішній аудит у банку» знаходиться на зовнішньому рецензуванні (процедура отримання грифу МОН України);

− підготовка 1 підручника з грифом МОН України: «Банківський нагляд»;

− публікація 86 статей.

Науковці інституту здійснюють важливі наукові дослідження на замовлення Національного банку України, окремих галузей економіки.

Відповідно до Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України здійснюється співпраця вчених інституту, у тому числі вчених кафедри банківської справи, з Центром наукових досліджень Національного банку України та відповідними Департаментами Національного банку України за темою: «Визначення первинних посад та розроблення кваліфікаційних характеристик, заснованих на компетенції фахівців банківської сфери» (2010 - 2011 роки).

Згідно з договором про співпрацю з Харківським банківським союзом № 57с/2003 від 24.12.2003 р. вчені інституту щорічно проводять аналітичне обстеження банків Харківського регіону. Традиційними стали засідання, семінари, робочі наради Харківського регіонального банківського союзу та Асоціації українських банків на базі інституту за участю науковців інституту.

Починаючи з 2007 року, згідно з договором про співробітництво з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України № 18с/2007 від 24.02.2007 р. вчені інституту, у тому числі вчені кафедри, продовжують наукове співробітництво з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України.

Сучасний стан науково-дослідної діяльності інституту характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів науково-дослідної роботи Університету банківської справи Національного банку України, визначених Концепцією розвитку наукової школи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку». Науково-дослідна діяльність кафедри банківської справи спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та забезпечення наукового рівня спеціальності 8.050105 «Банківська справа». У рамках основних напрямків наукових досліджень інституту професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи проводить науково-дослідну роботу за напрямками:

− банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків;

− активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки;

− математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві;

− організаційно-кадрове забезпечення ефективного функціонування фінансово-економічних систем;

− регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів;

− проблеми сучасної освіти в Україні.

До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив кафедри банківської справи та студенти-магістри у повному складі, які працюють над розробкою 8 комплексних наукових тем, з яких: 1 тема згідно з Єдиним тематичним планом наукових досліджень Національного банку України; 1 тема на замовлення; 5 теми ініціативних; 1 в рамках договорів про співпрацю.

Кафедра банківської справи також здійснює діяльність згідно з укладеними договорами про наукову та творчу співпрацю з Управлінням НБУ в Харківській області, АТ «УкрСиббанк», «ХРУ», ПАТ «РЕАЛ БАНК», АКБ «Золоті ворота», КБ «Надра», ВАТ «Державний Ощадний банк України»,
ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» , ПАТ «АКБ «Базис».

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів в інституті створена система широкого залучення студентів до участі у різноманітних формах науково-дослідної діяльності. У процесі науково-дослідної роботи забезпечується формування творчих здібностей, формування спочатку основ, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Важливим засобом формування професійної культури фахівців нового типу є участь студентів в олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри банківської справи студенти беруть активну участь у:

- конкурсі «Молоді та здібні»;

- щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;

- щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту.

Протягом 2003-2011 років визначається значна активність студентів у всеукраїнських студентських олімпіадах:

- зі спеціальності “Банківська справа”(за результатами входять до числа 20 кращих студентів України);

- на приз АКБ «Укрсоцбанку». У 2004 році студент інституту отримав найкращий результат серед студентів навчальних закладів міста Харкова і взяв участь у фінальному турі, у 2005 році 6 студентів інституту у відбірковому турі показали найкращі результати серед студентів навчальних закладів України і стали призерами фінального туру, у 2006 році студентка інституту посіла перше місце.У 2007 – 2008 н. році студент інституту посів І місце, у 2008 – 2009 н. році студент інституту отримав кращій результат серед студентів навчальних закладів міста Харкова і взяв участь у фінальному турі, у 2009 – 2010 н.році студентка інституту посіла IV місце, у 2011-2012 н.р. студентка посіла IV місце.

Щорічно студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт. У 2009-2010 н.р. Сердюк О. взяв участь у VIII Міжнародному конкурсі на кращу студентську наукову роботу з економіки, управління та інформатики в економічній сфері ім. професора В.Н. Веніамінова (Російська Федерація) та отримав диплом І ступеня. Протягом 2008 – 2011 років студенти інституту постійно отримують дипломи переможців у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа» та у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа» (у 2007-2008 н.р. Нарожна І. отримала диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»; у 2008-2009 н.р. Кузьміна К. отримала диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»; у 2009-2010 н.р. Будилко Є. отримав диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»; у 2009-2010 н.р. Нічик Л. отримала диплом ІІ ступеня у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»).

Студенти інституту беруть постійну участь у щорічних всеукраїнських та міжнародних конференціях, таких як:

Міжнародна науково-практична конференція «Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів», Польща, м. Варшава, 2011 р.;

- ІV міжнародна студентська наукова конференція регіональних університетів «Студентська наукова зима в Бресті - 2009», Республіка Білорусь, м. Брест, 2009 р.;

- ІІІ Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Теорія та практика розвитку банківської справи», м. Львів, 2009 р.;

- X ювілейна міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», м. Донецьк, 2009 р.;

- Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні напрямки теоретичних та прикладних досліджень 2010», м. Одеса, 2010 р.;

- ІХ Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем», м. Львів, 2009 р.;

- VIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Суперечності та перспективи розвитку фінансової системи України», м. Київ, 2010 р.;

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи», м. Сімферополь, 2010 р.;

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку», м. Феодосія, 2010 р.;

- Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток України у ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми», м. Тернопіль, 2010 р.;

- VIIІ міжнародна науково-практична конференція «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період», м. Хмельницький, 2010 р.;

- VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків», м. Дніпропетровськ, 2010 р.

Ефективність науково-дослідної роботи студентів як комплексного засобу формування їх професіоналізму підвищується залежно від рівня і якості її організації, тому на кафедрі цей вид роботи планується з диференціацією за курсами, в тому числі відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

З метою активізації наукових досліджень студентів в інституті створена система відбору творчо-обдарованої молоді, яка дозволяє відстежувати науковий розвиток кожного талановитого студента та надавати можливість продовжувати наукові дослідження шляхом навчання в аспірантурі Університету банківської справи та Української академії банківської справи.

Невід’ємною складовою розширення використання міжнародного досвіду наукових досліджень є залучення до навчального процесу, семінарів і курсів з підвищення кваліфікації зарубіжних вчених.

У рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти студенти та викладачі мають можливість проходження стажування у:

- Вищій школі Управління та Маркетингу (Польща);

- Вищій школі Бундесбанку (Німеччина).

Протягом останніх 3 років інститут співпрацює з Консорціумом із удосконалення менеджменту освіти в Україні (CEUME) і Українською асоціацією з розвитку менеджменту і бізнес-освіти в Україні (УАРМБО). З 2005 року викладачі кафедри банківської справи ввійшли до складу створеної у рамках Консорціуму професійної групи «Клуб викладачів фінансових дисциплін». Встановлені професійні контакти у сфері міжнародного наукового співробітництва з Британською радою у м. Харкові, з Університетом Іллінойс-Спрінгфілд (США), з Вищою школою Бундесбанку (Німеччина).

Результати наукової діяльності колективу кафедри представляються на обласній щорічній виставці «Освіта – наука - виробництво». Роботи працівників кафедри банківської справи відмічені дипломами обласного щорічного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації “науковець” у 2003, 2004, 2005 та 2010 роках.

Для забезпечення належного професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації викладачів кафедри застосовується ефективна комплексна система підвищення кваліфікації, яка включає:

- стажування в банківських установах, провідних вищих навчальних закладах;

- навчання на факультетах післядипломної освіти та курсах підвищення кваліфікації;

- участь у тематичних семінарах;

- роботу над кандидатськими дисертаціями;

- підготовку підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України;

- самоосвіту;

- професійне навчання в межах кафедр з питань економіки, фінансів, обліку, педагогіки і психології з організацією практичних семінарів, “круглих столів” за участю провідних фахівців банківських установ;

- участь у постійно діючому в інституті методичному семінарі з підвищення педагогічної майстерності викладачів;

- науково-дослідну роботу, участь у науково-практичних конференціях тощо.

У подальшій діяльності кафедра банківської справи ставить перед собою наступні напрямки та шляхи розвитку спеціальності «Банківська справа»:

- поглиблення практичної спрямованості навчання шляхом подальшого впровадження тренінгових технологій на базі функціонування навчально-тренувального банку в складі навчально-тренувальної станції;

- впровадження інноваційних засобів і методичних прийомів для забезпечення якості навчального процесу;

- аналіз навчальної літератури, програмних продуктів тощо з метою виявлення новітнього навчально-методичного забезпечення та використання у навчальному процесі;

- орієнтація наукової діяльності викладачів та студентів на дослідження актуальних проблем з банківської діяльності;

- сприяння працевлаштуванню випускників шляхом моніторингу ринку праці;

- розширення можливостей набуття науково-педагогічними працівниками практичного досвіду шляхом стажування у банківських установах регіону та участі у семінарах і тренінгах з залученням відомих вітчизняних та зарубіжних спеціалістів.


^ Кафедра менеджменту


Кафедра менеджменту створена 9 вересня 2008 року згідно з наказом по інституту. На кафедрі працює 10 викладачів. Усі викладачі мають вищу освіту за профілем дисциплін, які викладають.

Наукові ступені та звання мають 90% викладачів, кандидатів наук, докторів наук, доцентів – 90%.

Головна мета роботи кафедри менеджменту – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін управлінського характеру на всіх факультетах та модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти.

Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент. Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Викладачі кафедри працюють за таким напрямком розвитку наукової школи «Організаційно-економічні аспекти управління».

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, перемоги в конкурсах студентських наукових робіт.

Під керівництвом кафедри працює науковий клуб «Менеджер». Вивчається та аналізується сучасний стан головних проблем та перспектив розвитку менеджменту-маркетингу в Україні та закордоном. .Клубом заплановано участь у студентських науково – практичних конференціях, форумах, круглих столах, днях науки. СНК «Менеджер» приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі маркетингових планів.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі менеджменту та маркетингу, обговорюються питання з впровадження активних методів навчання і ефективного використання ТЗН, впровадження технології дистанційного навчання, кейс-методу, ділових ігор, особливостей викладання дисциплін у групах перепідготовки фахівців банківських установ. Також обговорюються напрямки роботи над монографіями та навчальними посібниками, що подаються для отримання грифу МОН України (відповідно до перспективного плану підготовки посібників і монографій на 2008-2012 роки).

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.

З 2009 року на кафедрі менеджменту вперше було запроваджено викладання двох профільних дисциплін «Менеджмент» та «Маркетинг» іноземною мовою. Ефективність експерименту проаналізовано та визнано необхідність продовження такої практиці з включенням до цього переліку дисципліни «Міжнародний менеджмент». У 2011 року заплановано викладання двох нових дисциплін «Договірне регулювання фінансових відносин» та «Управління майновою безпекою». Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над докторськими, кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників тощо.


^ Кафедра економічної теорії


Кафедру економічної теорії Харківського інституту банківської справи УБС НБУ було створено у 2001 році. Чисельність науково-педагогічних працівників кафедри складає 7 осіб, з яких докторів наук, професорів – 1 (14%), кандидатів наук, доцентів – 4 (58%), на посаді доцента - 1 (14%), викладачів – 1 (14%).

На кафедрі викладаються дисципліни: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Національна економіка», «Історія економіки та економічної думки», «Міжнародна економіка», «Фондовий ринок,» «Стратегічне управління», «Корпоративне управління в банку».

Основними напрямками розвитку кафедри є спрямування діяльності на забезпечення високої якості підготовки фахівців згідно з державними та галузевими стандартами вищої освіти; забезпечення умов для досягнення соціального партнерства учасників навчального процесу – викладачів кафедри та студентів; удосконалення і модернізація методичного забезпечення навчального процесу самостійної та індивідуальної роботи студентів відповідно до вимог інтеграції української системи освіти у європейський освітній простір.

Кафедра ставить перед собою завдання удосконалення форм і методів навчання. З метою всебічної інтенсифікації навчального процесу викладачі кафедри економічної теорії відходять від використання традиційних методів навчання, а їх місце займають інтерактивні технології. Ця прогресивна тенденція дає змогу розвивати у студентів гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціативність, самостійність у прийнятті рішень, вміння працювати в колективі, творчий підхід до вирішення проблем і, в результаті, моделювати професійно важливі якості майбутнього спеціаліста для банківської системи.

В процесі реалізації інтерактивних технологій навчання викладачі кафедри переосмислюють і перебудовують всі форми навчально-пізнавальної діяльності студентів: лекції, семінари, практичні заняття, організацію індивідуальної та самостійної роботи, систему контролю і оцінювання знань студентів, заліків і екзаменів, взаємовідносини викладачів і студентів. Перевага надається концептуально-аналітичним, проблемним лекціям, в т.ч. лектори використовують такі типи лекцій, як лекції-бесіди (діалог з аудиторією); лекції з елементами колективного дослідження; лекції з аналізом конкретних ситуацій. На семінарських заняттях застосовуються такі форми організації творчої діяльності студентів як мозкова атака, ігрове проектування, ділові та рольові ігри, моделювання професійних ситуацій тощо.

Важливим концептуальним аспектом розвитку кафедри економічної теорії є модернізація навчального процесу за всіма напрямками роботи. Зокрема, проводиться робота по розробці та впровадженню дистанційних курсів. Розроблені та використовуються дистанційні курси з таких дисциплін: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка»", «Фондовий ринок», «Державне регулювання економіки», «Історія економічних вчень», «Економічна історія». Широко застосовуються різні засоби інтерактивного спілкування зі студентами заочної форми навчання та перепідготовки

Викладачі кафедри є співавторами навчальних посібників: «Політична економія», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Менеджмент: ситуаційні вправи» з грифом МОН України. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі підготовлено більш 119 методичних праць.

Важливим напрямом професійної діяльності викладачів кафедри є науково-дослідницька робота за напрямком: «Розвиток фінансового сектору в трансформаційній економіці». Викладачі кафедри беруть участь у розробці таких наукових тем: «Регіональні аспекти функціонування банківської системи та її вплив на розвиток економіки Харківського регіону» та «Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації». Викладачі постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, виконують роботи за тематикою Центру наукових досліджень НБУ, публікують наукові статті у фахових виданнях. Кафедра економічної теорії співпрацює з кафедрою загальної економічної теорії Національного технічного університету «ХПІ»: викладачі беруть участь у сумісній підготовці навчальних посібників, у т.ч. з грифом МОНу, наукових конференціях, науково-методичних семінарах, підготовці і проведенні «круглих столів» присвячених актуальним проблемам теорії і практики розвитку національної економіки із залученням студентів обох ВУЗів. На кафедрі працює науково-методичний семінар, метою роботи якого є розгляд актуальних наукових проблем, аналіз ходу та результатів наукової роботи викладачів, обмін досвідом щодо методики викладання дисциплін кафедри, вироблення заходів щодо модернізації організації навчання та контролю знань студентів відповідно до сучасних вимог та завдань інтеграції до Болонського процесу. В роботі семінару беруть участь студенти магістратури.

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, посідають почесні місця в конкурсах студентських наукових робіт.

При кафедрі працює науковий студентський «SIFE- клуб», учасники якого брали участь у 10-ти Всеукраїнських конкурсах «Студенти у вільному підприємництві». Студенти здобувають навички роботи в команді, лідерства, спілкування та управління проектами. Цей досвід дає можливість випускникам програми стати в майбутньому успішними підприємцями та службовцями у різних сферах бізнес діяльності.

Викладачі кафедри працюють над підвищенням ефективності виховної роботи, спрямовують її на формування у студентів здібностей до самореалізації, самоосвіти і саморозвитку особистості, впевненості у власних силах, громадської активності, правової та економічної культури, моральних норм. Куратори академічних груп організовують тематичні вечори, походи, відвідування музеїв, допомагають організувати студентське життя у гуртожитку.

Для забезпечення належного професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію у Національному центрі підготовки банківських працівників України, Київському національному економічному університеті, Київському національному торгівельно-економічному університеті, Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна, Національному технічному університету «ХПІ», банківських установах тощо.

Таким чином, навчальна, наукова, методична та виховна робота кафедри економічної теорії націлена на фундаментальну підготовку майбутнього фахівця, особистості, в якій органічно поєднуються професійна компетенція, високі моральні чесноти, громадська зрілість, патріотизм, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством.


^ Кафедра фінансів


Кафедра фінансів відокремилась від кафедри обліку і аудиту в 2007 році. Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Жихор О.Б. Підготовку студентів зі спеціальності «Фінанси» здійснює 14 викладачів, у т.ч. 4 доктора економічних наук (з них 1 сумісник), 9 кандидатів економічних наук (з них 4 сумісника), 2 старших викладача, 2 викладача.

Підготовка студентів здійснюється за 34 дисциплінами кафедри. З метою удосконалення інноваційних підходів до мовної підготовки на кафедрі здійснюється викладання дисциплін англійською мовою: «Економіка праці та соціально-тудові відносини» (II, III курси), «Фінанси підприємств» (III курс) «Ринок фінансових послуг» (5 курс), «Економіка підприємств» (2 курс) Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувальної станції з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця до діяльності в реальних економічних умовах.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної, індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту, систему діагностики знань за кредитно-модульним контролем.

Для забезпечення сприянню всебічній інтеграції навчального процесу, науковій та науково-виробничій діяльності, професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів веде активну науково-дослідну роботу, спрямовану на розвиток і поглиблення процесів інтеграції науки і освіти та ґрунтується на головних принципах і напрямках наукової школи Університету банківської справи Національного банку України «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» в рамках Концепції її розвитку на період до 2015 року.

Науковці кафедри здійснюють актуальні наукові дослідження, в тому числі на замовлення Національного банку України. В межах науково-дослідної роботи викладачі виконують розділ держбюджетної теми «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності», наукові дослідження «Регіональні аспекти розвитку банківського сектора» (на прикладі Харківського регіону), «Управління посткризовим розвитком банківської системи України», «Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор», «Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку»; працюють над монографіями «Проблеми удосконалення діяльності банківських установ України, теоретичні та практичні аспекти», «Фінансове забезпечення проектів: проблеми надійності і управління», «Управління фінансовими ресурсами банку».

Творча професійна та наукова діяльність викладачів кафедри формує нові фундаментальні знання, які використовуються в навчальному процесі.

Професорсько-викладацький персонал кафедри бере постійну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, виступаючи з доповідями; публікує наукові статті у провідних періодичних виданнях, що свідчить про його високий професійний та науковий рівень, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Щороку зростають кількість і обсяги друкованої наукової і навчально-методичної продукції, що готується викладачами інституту, у тому числі викладачами кафедри фінансів. Так, за три останні роки викладачами кафедри підготовлено і видано 6 монографії, 8 навчальних посібників та 1 посібник проходить процедуру отримання грифу МОНу, 51 наукова стаття, 27 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, 150 методичних розробок..

Наукові праці викладачів кафедри опубліковані в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка: проблеми теорії та практики», «Вісник Української академії банківської справи», «Вісник Міжнародного слов’янського університету», Научный информационный журнал «Бизнес-информ» та міжнародних журналах «Journal of Academy of Business and Economics» та «Investment Management and Financial Innovations».

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів.

Під керівництвом кафедри працює науковий клуб «Фінансист». Згідно з розробленим графіком на засіданні СНК «Фінансист» було проведено обговорення тез і статей за напрямком тем дипломних робіт магістрів, проведено захист проміжних результатів наукової та педагогічної практик. Клубом організовано проведення круглих столів, екскурсій, виставки студентських робіт.

З 2006 року кафедра запровадила проведення конкурсу «Кращий за професією» серед студентів спеціальності «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», на якому команди представляють презентації своїх пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства на основі комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності .

Студенти при кафедрі фінансів щорічно беруть участь у міжрегіональному конкурсі, Всеукраїнських студентських олімпіадах. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, у 2008/2009 н.році здобуто III місце за напрямом «Фінанси», у 2009/2010 н.році за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом» та за напрямом «Фінанси» було здобуто I-і місця.

Студенти-магістри спеціальності «Фінанси», протягом 2009-2011 рр. взяли участь у 18 наукових конференціях

На кафедрі працює науково-методичний семінар, на якому розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі фінансів, обговорюються питання з впровадження активних методів навчання і ефективного використання ТЗН, впровадження технології дистанційного навчання, кейс-методу, ділових ігор, особливостей викладання дисциплін у групах перепідготовки фахівців банківських установ. Також обговорюються напрямки роботи над монографіями та навчальними посібниками, що подаються для отримання грифу МОН України (відповідно до перспективного плану підготовки посібників і монографій на 2008-2012 роки). Активно обговорюються зміни в практиці роботи банків, підприємств та фінансових установ міста та регіону.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію з питань фінансової, підприємницької та банківської діяльності на факультетах підвищення кваліфікації та післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях, тренінгах. Матеріали стажування реально використовуються викладачами для вдосконалення наукової та навчальної діяльності. До навчального процесу залучаються провідні фахівці Національного банку України, практичні фахівці фінансово–кредитних установ, а також іноземні фахівці на підставі існуючих договорів, а саме: з Банківською академією м. Франкфурта-на-Майні, Вищою школою Бундесбанку (Німеччина), департаментом Державної Скарбниці США, Швейцарським Корпусом Експертів (Швейцарія).

Інститут є учасником міжнародного проекту «Викладання фінансового менеджменту в Україні», який здійснюють експерти Швейцарського Корпусу Експертів.

Завдяки багатоплановій роботі кафедра фінансів забезпечує:

 • навчання студентів сучасним методам планування власної кар’єри;

 • надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;

 • науково-дослідні роботи згідно з держбюджетною тематикою та госпдоговорами;

 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Кафедрою фінансів окреслено наступні напрямки та шляхи розвитку напрямку підготовки «Фінанси і кредит» і спеціальності „Фінанси”:

 1. забезпечення високоякісної освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до основних принципів Болонського процесу: перехід на двоциклічну систему підготовки фахівців – «бакалавр», «магістр», кредитно-модульну технологію навчального процесу, задоволення потреб самореалізації кожної особистості, розвиток педагогічної майстерності, партнерство та співпраця викладачів і студентів тощо;

 2. модернізація форм організації навчання: використання ефективних педагогічних технологій інноваційної моделі навчання, нових технологій опанування студентами знань, розширення та розвиток системи дистанційної освіти, залучення до навчального процесу провідних учених і науковців, працівників установ і організацій, нарощування науково-дослідницького потенціалу навчання;

 3. постійне підвищення якісного рівня професорсько-викладацького складу за рахунок підготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацій штатними працівниками;

 4. подальша комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу шляхом впровадження на базі навчально-тренувальних фірм сертифікації випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності „Фінанси”, викладання спеціальних дисциплін за допомогою пакетів прикладних програм;

 5. поглиблення практичної спрямованості навчання за рахунок розширення баз практики з числа найбільш ефективно функціонуючих підприємств та установ; проведення практичних занять з фахових дисциплін безпосередньо на виробництві;

 6. забезпечення мобільності студентів;

 7. всебічний розвиток різних форм наукової співпраці з підприємствами та організаціями для розв’язання наукових проблем і впровадження результатів наукових досліджень;

 8. подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів шляхом підтримки та активізації науково-пошукової роботи студентської молоді, починаючи з молодших курсів, всебічної діяльності студентського наукового товариства інституту.

У результаті впровадження перелічених вище заходів відбувається постійне зростання професійного, інтелектуального та духовного потенціалу випускників кафедри фінансів, покращення відповідної матеріально-технічної, навчально-методичної, науково-дослідної бази навчального закладу.


^ Кафедра інформаційних технологій


Кафедра інформаційних технологій відокремилась у 2008 році зі складу кафедри вищої математики та інформаційних технологій (рік створення 2001). Її очолює доктор технічних наук, професор Гороховатський В.О. На кафедрі працює 6 висококваліфікованих викладачів, з яких 1- доктор наук, 4 – кандидати технічних наук.

За кафедрою закріплено 14 дисциплін: «Ділінгові інформаційні системи», «Документообіг та інформаційна діяльність у банківській сфері», «Інформатика», «Електронна комерція», «Інформаційний менеджмент», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері», «Інформаційні системи і технології в фінансах», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Організація та проектування баз даних», «Платіжні системи», «Інформаційні технології управління банківською діяльністю», «Системи управління базами даних», «Інформаційні технології управління підприємницькою діяльністю». З метою досягнення необхідного рівня володіння іноземною мовою на кафедрі започатковано викладання дисципліни англійською мовою: «Інформатика» (І курс).

Своєю приоритетною задачею колектив кафедри вважає формування технічної та технологічної культури викладачів та студентів, що відповідають сучасним і перспективним вимогам розвитку банківської діяльності, фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту, а також освітньої діяльності у вищих навчальних закладах світового рівня.

Підготовка студентів здійснюється за 14 навчальними дисциплінами, що мають за мету надання студентам знань та вмінь, необхідних для практичного використання та впровадження у фінансово-кредитних установах сучасних засобів інформатизації, до яких, зокрема, відносяться прикладні програми середовища MS Office, операційний день банку БАРС, системи автоматизації банківських операцій «Ісаод-банк», «Міні - банк», програмно-технічний комплекс СЕП, програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія» та «Інфобухгалтер», комплексна система керування для малих та середніх підприємств «Парус», програма автоматизації бізнес-процесів підприємства «Галактика», програмне забезпечення з фінансового аналізу діяльності банку «Контур» та «Инталев», засоби електронної торгівлі, зокрема «Meta Trader» та «IDSystem», а також засоби захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Для створення дистанційних навчальних курсів та тестування знань студентів використовується програмне забезпечення «Lersus» та «MOODLE».

Для підвищення професійного рівня викладачі співпрацюють з провідними фахівцями інших установ у галузі інформаційних технологій, а також проходять стажування в фінансово-кредитних установах.

Основними напрямками науково-педагогічної діяльності колективу є сучасні інформаційні технології у банківській та фінансовій сферах, їх дослідження, удосконалення та впровадження в практичну діяльність. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи, методикам викладання та оцінювання знань. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових і методичних конференціях, семінарах і виставках всеукраїнського та міжнародного рівня, що сприяє не тільки активізації науково-дослідної роботи кафедри в цілому, але й підвищенню професійного рівня викладачів зокрема. Результатом активної науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри стала підготовка трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, колективної монографії «Моделі і системи оцінювання та захисту фінансової інформації», а також чотирьох дистанційних навчальних курсів. Колектив активно працює над держбюджетною тематикою. Загалом викладачами кафедри видано більше 250 наукових та науково-методичних праць.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, до участі в якому запрошуються провідні спеціалісти навчальних закладів. Кафедра співпрацює не тільки з усіма кафедрами інституту, але й з багатьма іншими навчальними закладами, серед яких Харківський національний педагогічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет «ХПІ», Харківський національний аерокосмічний університет «ХАІ», Харківський національний економічний університет, Харківський університет повітряних сил.

За період роботи працівниками кафедри інформаційних технологій створено 2 програмних продукти, інститутом отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на ці комп’ютерні програми: свідоцтво № 29476 - комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 08.07 2009 р.; свідоцтво № 33427 – комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал-Д”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 25.05 2010 р.

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх фахівців економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, перемоги у конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах. На базі кафедри щорічно проводяться комп’ютерні студентські олімпіади, куди запрошуються студенти зі споріднених фахових факультетів різних ВНЗ м. Харкова, а також комп’ютерні олімпіади УБС НБУ. Під керівництвом викладачів кафедри разом з викладачами кафедри вищої математики працює студентський науковий клуб «Дослідник», до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію із зовнішніми установами, публікацію наукових результатів. Учасники наукового студентського клубу ведуть активну роботу над дослідженням методів і засобів електронної комерції на фінансових ринках та над розробкою математичних моделей аналізу банківських бізнес-процесів.

З метою підвищення якості своєї діяльності викладачами кафедри розроблено програмне забезпечення «Діагностика вхідного рівня знань студентів», «Модульно-рейтинговий контроль студентів», анкетування „Викладач очима студентів”, за допомогою створеної бази даних «Каталог «Наука»»»автоматизовано облік результатів наукової діяльності викладачів інституту.


^ Кафедра вищої математики


Кафедра вищої математики та інформаційних технологій ХІБС УБС НБУ створена у 2001 році і на початок 20011/2012 навчального року на кафедрі працює 5 викладачів, з яких 4 кандидат наук, 1 здобувач.

Кафедра є колективом однодумців – високоосвічених професіоналів, здатних іти в ногу з часом, спроможних швидко та гармонійно адаптуватися в усі сфери життя інституту. Діяльність викладачів спрямована на впровадження передового педагогічного досвіду в навчальний процес та на вирішення наукових проблем, які ставлять економічні умови сьогодення

Своєю пріоритетною задачею колектив кафедри вважає формування інформаційної та комунікаційної компетенцій викладачів та студентів, тобто надбання універсальних, загально-інтелектуальних вмінь: добувати, обробляти, досліджувати, аналізувати інформацію, судити щодо її вірогідності, порівнювати переваги та недоліки джерел, мислити категоріями теорії ймовірностей, прогнозувати та приймати рішення.

Основними напрямками науково-педагогічної діяльності колективу є економіко-математичне моделювання та дослідження операцій у банківській та фінансовій сферах. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи та методикам викладання. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових і методичних конференціях, семінарах і виставках всеукраїнського та міжнародного рівня, що сприяє не тільки активізації науково-дослідної роботи кафедри в цілому, але й підвищенню професійного рівня викладачів зокрема. Результатом активної науково-педагогічної діяльності коллективу за минулий навчальний рік стала публікація наукових статей та тез доповідей на конференціях. Колектив активно працює над держбюджетною тематикою.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, до участі в якому запрошуються провідні спеціалісти навчальних закладів. Кафедра співпрацює з багатьма навчальними закладами, серед яких Харківський національний педагогічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет «ХПІ», Харківський національний аерокосмічний університет «ХАІ», Харківський національний економічний університет, Харківський університет повітряних сил.

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, у конкурсах на кращу наукову роботу. На базі кафедри щорічно проводиться математична олімпіада, куди запрошуються студенти зі споріднених фахових факультетів різних ВНЗ м. Харкова. Під керівництвом кафедри працює студентське наукове товариство "Дослідник", до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію з зовнішніми установами, публікацію наукових результатів. Учасники наукового студентського колективу "Дослідник" ведуть активну роботу щодо пошуку в мережі Інтернет українських та закордонних ресурсів, необхідних для побудови та аналізу математичних моделей банківських та фінансових процесів.

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється за 15 дисциплінами. Викладання математичних дисциплін має на меті наскрізну підготовку спеціаліста, спроможного адаптувати надбані теоретичні та практичні знання до аналізу фінансової інформації та прийняття рішень при дослідженні економічних систем. У зв’язку з цим протягом навчання в інституті студенти вивчають, крім обов’язкових нормативних дисциплін, вибіркові дисципліни що сприяє застосовуванню набутих теоретичних знань у банківській справі, фінансовому менеджменті, класичних розділах страхування життя, інвестиціях, управлінні капіталом, у розрахунках, пов’язаних з операціями на ринку цінних паперів. Таким чином, вивчення методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання забезпечує теоретичними знаннями та практичними навичками дисципліни, що викладаються спеціальними кафедрами інституту. Викладачами кафедри активно експлуатується програмне забезпечення „MOODLE”, зокрема, для тестування знань студентів. Для організації дистанційного навчання викладачами кафедри використовується програмне забезпечення „ФОРУМ” і „ЧАТ”, яке розміщено на сайті інституту. Усі дисципліни перепідготовки забезпечені дистанційними курсами.


^ Кафедра іноземних мов


Кафедру іноземних мов як структурний підрозділ Харківського інституту банківської справи УБС НБУ було створено у 2007 році і відокремлено від кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Роботу кафедри забезпечують 8 науково-педагогічних працівників.

На кафедрі здійснюється викладання двох європейських мов – англійської та німецької. Викладання іноземних мов в ХІБС має наскрізний характер і охоплює студентів денної та заочної форми навчання з І по VІ курси.

При отриманні освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» кафедра іноземних мов забезпечує викладання таких дисциплін: “Іноземна мова”, «Ділова іноземна мова», «Ділова іноземна мова (фахова) », дисципліни пакету «Поглиблене вивчення іноземної мови : Іноземна мова (додаткова); Ділова іноземна мова» та «Друга іноземна мова», для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – «Професійна іноземна мова». Крім того, викладання іноземної мови здійснюється на курсах з підготовки до вступу в інститут.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземних мов. Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів. Кафедра іноземних мов тісно співпраціє з факультетами інституту та випусковими кафедрами при підготовці магістрів до захисту дипломних робіт іноземною мовою, що вже п’ятий рік практикується в інституті.

Викладачі кафедри відповідно до вимог своєчасно підвищують свою кваліфікацію за різними формами, у тому числі значна їх частина неодноразово.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 3 навчальних посібники, які отримали гриф МОН України. Кафедра працює над бюджетною науковою темою «Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології» з подальшим створенням словника сучасної банківської термінології (англо-українська версія).

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Вивчення іноземних мов здійснюється за технологією різнорівневого навчання, що дає можливість визначити повний діапазон потреб студента, зробити наголос на індивідуальному підході до навчання, усунути мовний бар’єр для студентів, які мають більш низький, порівняно з іншими, рівень знань.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є: дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи,   теорія та методика організації навчального процесу у ВНЗ, формування комунікативної мотивації студентів при вивченні іноземної мови, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри  студенти ХІБС УБС щорічно беруть участь у міжвузівських та Всеукраїнських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських наукових студентських конференціях, online спілкуваннях зі студентами закордонних навчальних закладів, які проводяться іноземною мовою.

При кафедрі працює клуб «Міжнародний», метою якого є активізація наукової роботи студентів як у межах навчального закладу, так і на Європейському рівні, удосконалення практичних іншомовних навичок під час спілкування зі студентською молоддю інших країн, підвищення загальноосвітнього рівня студентів та формування світогляду високоосвіченої людини. У рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти, студенти і викладачі кафедри прослухали курс лекцій з економіки та фінансового менеджменту професора Університету Іллінойс-Спрінгфілд (США) Н.Д. Сканнел, ректора Вищої школи Бундесбанку – доктора Д. Шонвица, члена наукового товариства Дипломованого інституту Банкірів (Великобританія), радника Британського Корпусу Експертів Уайза Уоррена, доктора наук з економіки (Університет Нейшатель), члена ради правління Інституту фінансових банківських досліджень, радника Швейцарського Корпусу Експертів Г.Р. Вайсера та інших.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі іноземної філології, літератури, перекладу, педагогіки.


^ Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


Роботу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін забезпечують 14 науково-педагогічних працівників, із яких 3 доктори наук і 5 кандидатів наук. За кафедрою закріплено 22 дисципліни, які охоплюють увесь спектр сучасних соціально-гуманітарних наук. У структурі кафедри працює секція фізичного виховання.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних, у тому числі дистанційних, технологій у вивчення соціально-гуманітарних дисциплін.

Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів. Відбувається подальше вдосконалення форм і методів контролю успішності студентів відповідно до вимог КМСОНП.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 15 навчальних посібників і підручників, які отримали гриф МОН України.

Пріоритетом у методичній роботі кафедри є забезпечення високої якості індивідуальної та самостійної роботи студентів, визначеної навчальними планами. З цією метою завершується реалізація плану видання навчально-методичних посібників з організації самостійної та індивідуальної роботи студентів бакалаврату.

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи, дослідження динаміки фізичного розвитку студентів ХІБС УБС, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри студенти ХІБС УБС щорічно беруть участь у студентських наукових конференціях та Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Одним із основних завдань кафедри є збереження здоров’я та покращення стану фізичного розвитку студентів, формування у студентської молоді здорового способу життя, розширення мережі спортивних гуртків та секцій, забезпечення професійно-прикладної спрямованості фізичного виховання.

При кафедрі працює соціально-психологічна служба Харківського інституту банківської справи УБС НБУ.


^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8. 050104 «ФІНАНСИ»

Магістерська програма «Фінансовий менеджмент»


План прийому студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» магістерської програми «Фінансовий менеджмент» встановлений у такій кількості: денна форма навчання - 10осіб, у т.ч. за рахунок фінансування коштів Національного банку України - 5 осіб.

План прийому має своє обгрунтування. Подальше реформування економіки та забезпечення її соціальної орієнтації, пошук шляхів забезпечення фінансової стабілізації і стимулювання економічного зростання в суспільстві, необхідність подолання кризових явищ об'єктивно потребує висококваліфікованих спеціалістів з фінансів. Саме ця категорія фахівців сьогодні вкрай необхідна органам державної влади та управління, підприємствам різних сфер діяльності та форм власності, а також спеціалізованим фінансово-кредитним установам.

Постійна потреба у фахівцях вказаної спеціальності обумовлена трансформаційними процесами, які відбуваються в національній економіці, збільшенням чисельності підприємств, заснованих на різних формах власності, ускладненням умов їхньої виробничо-господарської діяльності. Своєчасне вирішення стратегічних питань розвитку економіки вимагає залучення широкого кола молодих, висококваліфікованих фахівців, і в першу чергу економістів, працівників обліково-аналітичного, фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, забезпечення кадрами, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління підприємством та запобігання його банкрутству, ефективного використання власних фінансових ресурсів, оптимізації витрат, розмірів грошових потоків, інвестиційних процесів.

Саме на вирішення таких завдань орієнтована підготовка фахівців з фінансів.

Інститут готує фахівців для підприємств, фінансових та банківських установ південно-східної України та Автономної Республіки Крим. За 67 років існування навчального закладу підготовлено понад 38 тисяч спеціалістів для фінансово-кредитної системи.

З метою залучення до навчання за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» здібних абітурієнтів, які свідомо пов'язали своє майбуття з цією спеціальністю, в інституті розроблена програма профорієнтації та довузівської освіти абітурієнтів. До основи програми покладена концепція вдосконалення підготовки фахівців з фінансів на підставі безперервної ступеневої освіти за узгодженими навчальними планами та програмами.

Для забезпечення виконання вимог практичної підготовки студентів освітно-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності "Фінанси" в інституті налагоджено стабільне співробітництво з підприємствами м. Харкова, з якими укладені договори про співпрацю: ДП "Харківський завод електроапаратури", ДП Харківський машинобудівний завод "ФЕД", ХНВП "Комунар", завод "Турбоатом", завод ім. Малишева, ВАТ "Тракторний завод", ТОВ "Макаронна фабрика", СК "Еталон", завод "Електромашина", підприємство "Електроапарат", завод "Електротяжмаш", ХФ банку «Фінанси та Кредит», органи держаного казначейства та податкові органи міста і області.


^ Галузь діяльності фахівця

Магістр з фінансів підготовлений до виконання професійних функцій з видів економічної діяльності за «Державним класифі­катором видів економічної діяльності ДК 009-96», затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 № 441 та здатний виконувати зазначену професійну роботу, займати первинні посади згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, а саме: науковий співробітник (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва); відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи); економіст; аудитор; економіст з планування, оглядач з економічних питань, консультант з економічних питань, економічний радник, економіст з фінансової роботи, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст, аудитор, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор. Магістр з фінансів може працювати на посадах науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи