European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка6/9
Дата27.08.2012
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Відповідно до первинних посад, які може обіймати випуск­ник вищого навчального закладу, магістр зі спеціальності «Фінанси» підготовлений виконувати функції: управлінську, аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, інформаційну, навчально-методичну, науково-дослідну та повинен мати відповідний рівень професійних компетенцій:


 • аналізувати макрофінансові показники, показники статистики державних фінансів, зокрема – бюджетної та податкової;

 • прогнозувати наслідки податкових реформ для фінансової системи економіки;

 • організовувати бюджетний процес, управляти державним боргом;

 • виконувати наукові роботи з фінансів під методичним керівництвом досвідченого науковця;

 • виконувати прикладні дослідження з фінансів та впроваджувати їх результати;

 • забезпечувати розробку стратегії фінансового управління на основі вибору та обгрунтування політики ефективного розміщення фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, тактики управління та конкретизації поставлених цілей у формі системи планів та їх ресурсного забезпечення;

 • розробляти систему критеріїв з метою визначення оптимального

співвідношення власних та запозичених джерел фінансових ресурсів підприємства, враховуючи специфіку діяльності;

 • запобігати негативному впливу фінансових ризиків на фінансовий

стан підприємства, розробляти схему послідовності дій управління ризиками, що сприятиме своєчасному здійсненню заходів щодо зниження рівня фінансових втрат;

 • підтримувати достатню фінансову стійкість підприємства, враховуючи його фінансову стратегію, визначати серед стратегічних цілей підприємства напрями діяльності на перспективу: підвищення якості продукції та ефективності виробництва при найменших витратах;

 • приймати на основі розрахунків та оцінки показників фінансової стійкості оперативні і обґрунтовані управлінські рішення щодо підвищення ефективності виробництва, забезпечення конкурентоспроможності підприємства, виявляти причини погіршення фінансової стійкості, визначати масштаби кризового стану, розробляти заходи щодо покращення діяльності підприємства з метою уникнення банкрутства;

 • опрацьовувати стратегію і тактику операційної (страхової) та інвестиційної діяльності страхової компанії.

Магістр з фінансів призначений для виконання наступних видів фінансової діяльності: аналізу функціонування інформаційних технологій в управлінні фінансами, аналізу оцінки економічних явищ та процесів у підприємницькій діяльності; аналізу змісту, структури і механізму функціонування фінансового, іпотечного та фондового ринків; прогнозування дохідності фінансових інвестицій; аналізу та прогнозування розвитку підприємницької діяльності; організації фінансової діяльності підприємств; організації дотримання правових норм в управлінні фінансами; організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах; організації документування, оцінки та відображення у звітності інформації щодо фінансів підприємств, організацій, установ; організації функціонування банківських установ; обліку підприємницької діяльності; оцінки економічних явищ та процесів у підприємницькій діяльності; інформаційного забезпечення управління фінансами; розробки нормативних документів; керування та планування діяльності різних структурних підрозділів; оперативного застосування нормативних документів у діяльності різних структурних підрозділів; контролю за дотриманням нормативних актів з питань взаємовідносин підприємств і держави; контрольно-аудиторської діяльності; підготовки інформації на запит керівництва; забезпечення власних інформаційних потреб. Магістр з фінансів підготовлений до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності, в органах державного управління усіх рівнів, та у освітніх закладах всіх рівнів акредитації.


^ Зміст умінь фахівця

Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, спрямованого на організацію раціональної господарської діяльності відповідно до потреб ринку і можливостей одержання необхідних ресурсів, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої ефективності роботи підприємства. Очолює підготовку проектів поточних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності відповідно до замовлень споживачів продукції, робіт (послуг) і укладених договорів, а також обґрунтувань і розрахунків до них. Бере участь у розробленні стратегії підприємства з метою адаптації його господарської діяльності і системи управління до зовнішніх і внутрішніх економічних умов, що змінюються в умовах ринку. Керує складанням середньотермінових і довготермінових комплексних планів виробничої, фінансової і комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства, узгоджує і взаємно пов'язує всі його розділи. Забезпечує доведення планових завдань до підрозділів підприємства. Організовує розроблення прогресивних планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги) з урахуванням попиту і пропозицій і з метою забезпечення запланованого обсягу прибутку, складання нормативних калькуляцій продукції і контроль за внесенням до них поточних змін планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної продукції. Забезпечує підготовку висновків на проекти оптових цін на продукцію, що поставляється підприємству. Здійснює керівництво проведенням комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і розробленням заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, продуктивності праці, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення прибутку, усунення збитків і непродуктивних витрат. Організовує контроль за виконанням підрозділами підприємства планових завдань, а також статистичний облік за усіма виробничими і техніко-економічними показниками роботи підприємства, підготовку періодичної звітності в установлені терміни, систематизацію статистичних матеріалів. Готує пропозиції з конкретних напрямів вивчення ринку з метою визначення перспектив розвитку підприємства, здійснює координацію проведення досліджень, спрямованих на підвищення ефективності його виробничо-господарської діяльності. Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво й організацію роботи з обліку і аналізу результатів виробничо-господарської діяльності, розроблення раціональної облікової документації. Забезпечує розроблення методичних матеріалів з техніко-економічного планування діяльності підрозділів підприємства, розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт (послуг). Організовує розроблення уніфікованої планової документації, економічних стандартів, впровадження засобів механізованого і автоматизованого оброблення планової і облікової інформації. Керує працівниками відділу.


^ Перелік навчальних дисциплін

підготовки магістрів спеціальності «Фінанси»

Магістерська програма «Фінансовий менеджмент»

з/п

Навчальні дисципліни

Кількість навчальних годин

^ Кількість ECTS кредитів

1. Нормативні дисципліни

1.

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент: авт.курс "Менеджмент фінансових потоків економічних агентів"

Фінансовий менеджмент - ККР

90

18


18

2,5

0,5


0,5

2.

Цивільний захист

36

1

3.

Охорона праці в галузі

36

1

4.

Менеджмент персоналу

108

3

5.

Ринок фінансових послуг

Ринок фінансових послуг - ККР

144


18

4


0,5

6.

Управління фінансовою санацією підприємства

162

4,5

7.

Стратегічне управління

108

3

8.

Міжнародний менеджмент

108

3
Разом

846

23,5

^ 2. Вибіркові дисципліни

Дисципліни за вибором навчального закладу

1.

Фінансове посередництво

108

3

2.

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

72

2

3.

Професійна іноземна мова

72

2

4.

Внутрішньофірмове бюджетування

144

4

5.

Податковий менеджмент

144

4

6.

Проектне фінансування

180

5

7.

Інформаційні технології в управлінні підприємницькою діяльністю

144

4

8.

Бюджетний менеджмент

144

4
Разом

1008

28


^ Дисципліни за вибором студента

1.

Статистика фінансового ринку

126

3,5

2.

Фінансово-господарський контроль

108

3

3.

Дослідження операцій в економіці (Дослідження фінансових операцій)

144

4

4.

Стратегічний аналіз

108

3

5.

Психологія управління і конфліктологія

108

3

6.

Менеджмент ризику

108

3
Разом

702

19,5

^ 3. Практичне навчання

1.

Наукова практика

54

1,5

2.

Педагогічна практика

54

1,5

3.

Переддипломна практика

360

10

4.

Дипломне проектування

216

6
Разом

684

19
Усього годин

3240

90

^ 4. Державна атестація
Захист дипломної роботи

^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ»

Магістерська програма «Фінансовий менеджмент»

V-VI КУРС


НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛИНИ


ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Семестри вивчення 9

Загальний обсяг годин 126

Аудиторні заняття, години 85

Види навчання:

Лекції, години 36

Практичні заняття, години 28

Індивідуальні заняття , години 18

Самостійна робота, години 41

Курсові завдання 18

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Кафедра Менеджменту

ECTS – кредити 3,5


Зміст дисципліни

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками на підприємстві. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком. Управління оборотними активами. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. Аналіз фінансових звітів. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів.


Література:

 1. Азаренкова Г. М. Фінансовий менеджмент : опорний конспект лекцій : у 2-х ч. / Г. М. Азаренкова, О. М. Біломістний – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2009.

 2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учеб. курс / [И. А. Бланк]. — [изд. 2-е, перераб. и доп.]. – К. : Эльга; Ника Центр, 2005. – 653 с.

 3. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту : підручник / Евхен Брігхем ; перевод з англ. В. Біленького. – К. : Молодь, 1997. – 1000 с.

 4. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн, Джон М. (мл.) Вахович ; пер. с англ. О. Л. Пелявского. – 12-е изд. – М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. – 1225 с.

 5. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / [Л. О. Ковален­ко, Л. М. Ремньова]. – [3-тє вид., випр. і доп. ]. – К. : Знання, 2008. – 483 с. – (Серія «Вища освіта XXI століття»).

 6. Савчук В. П. Финансовий менеджмент : практическая энциклопедия / [В.П. Савчук]. – [3-е изд.]. – К. : Максимум, 2005. – 884 с.

 7. Фінансовий менеджмент : підручник / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.] ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 536 с.

 8. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько. – К. : Знання, 2006. – 439 с. – (Серія «Вища освіта XXI століття»).


^ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Семестри вивчення 9

Загальний обсяг годин 36

Аудиторні заняття, години 14

Види навчання:

Лекції, години 8

Практичні заняття, години 6

Індивідуальні заняття , години 18

Самостійна робота, години 22

Вид контролю Модульний, ПМК

Мова викладання Українська

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 1


Зміст дисципліни

Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку НС. Планування з питань цивільного захисту. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.


Література:

1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с.

4. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

5. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.

6 Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

7. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

8. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

9. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

9. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.


^ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Семестри вивчення 9

Загальний обсяг годин 36

Аудиторні заняття, години 17

Види навчання:

Лекції, години 8

Практичні заняття, години 6

Самостійна робота, години 19

Вид контролю Модульний, екзамен

Мова викладання Українська

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 1


Зміст дисципліни

Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Система управління охороною праці в організації. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

Основна література

 1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

 2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

 3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

 4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

 6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

 7. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.

 8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

 9. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.

 10. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

 11. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с.

 12. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. Львів: Афіша, 2003. – 320 с.^ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ


Семестри вивчення 9

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

Лекції, години 14

Практичні заняття, години 14

Індивідуальні заняття, години 14

Самостійна робота, години 63

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Кафедра Менеджменту

ECTS – кредити 3

Зміст дисципліни

Персонал організації як об’єкт менеджменту. Методологія менеджменту персоналу. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу. Кадрова служба та кадрове діловодство. Планування й формування персоналу. Розвиток персоналу. Рух персоналу. Регулювання трудової діяльності персоналу. Управління робочим часом працівників. Створення сприятливих умов праці. Оцінювання персоналу. Мотивація та стимулювання персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність менеджменту персоналу.


Література

 1. Ізюмцева Н.В. Менеджмент: Конспект лекцій – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. – 140с.

 2. Ізюмцева Н.В. Менеджмент: Опорний конспект лекцій в 2-х частях– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009.

 3. Ізюмцева Н.В. Збірник творчих вправ з курсу “Менеджмент”– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. – 148 с.

 4. Н.В. Дикань, І.І. Борисенко Навчальний посібник «Менеджмент» – Харків: ХІБС УБС НБУ (м. Київ), 2007. – 301 с.

 5. Діденко, В. М. Менеджмент [Текст]: підручник/ В. М. Діденко. - Київ : Кондор, 2008. - 544 с.

 6. Менеджмент : теорія і практика [Текст]: навчальний посібнтк / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін; Ред. Г.Є. Мошек. - Київ : АТІКА, 2007.- 584 с.

 7. Менеджмент [Текст]: навчальний посібник/ ред. : Г. В. Щокін [та ін.]. - К.: МАУП, 2007.-816 с.

 8. Михайлова, Л. І. Управління персоналом [Текст]: навчальний посібник / Л.І. Михайлова. - Київ : ЦУЛ, 2007. - 248 с.

 9. Основи менеджменту [Текст]: навчальний посібник/Є.К. Бабець, А.Г. Максимчук, В.П. Стасюк, А.П. Чернов. - Київ : Професіонал, 2007. - 496 с.

 10. Приймак , В. М. Прийняття управлінських рішень [Текст]: навчальний посібник / В.М. Приймак . - К. : Атіка, 2008. - 240 с.

 11. Скібіцька, Л. І. Менеджмент : Навч.посібник/Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. - Київ : ЦУЛ, 2007.-416 с.

 12. Сладкевич, В. П. Сучасний менеджмент організацій [Текст]: навчальний посібник / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський . - К : МАУП, 2007. - 488 с.

 13. Сучасні концепції менеджменту : Навчальний посібник/ Ред. Л.І. Федулова. - Київ : ЦУЛ, 2007. - 536 с.

 14. Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент : практикум [Текст]: навчальний посібник/ Н. Тарнавська, О. Напора. - Тернопіль : Карт-Бланш ; Київ : Кондор, 2008.- 378 с.

 15. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навчально-методичний посібник // За ред. доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – 200с.

 16. Туленков, М. В. Сучасні теорії менеджменту [Текст]: навчальний посібник / М. В. Туленков. - К. : Каравела, 2007. - 304 с.

 17. Джоан Адаир. Искусство управлять людьми и собой. - М.: Изд – во Эксимо, 2006. – 656 с.


^ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Семестри вивчення 9

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 31

Види навчання:

Лекції, години 14

Практичні заняття, години 14

Індивідуальні заняття, години

Самостійна робота, години 113

Курсові завдання 18

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни

Ринок фінансових послуг та його роль в економіці; Суб’єкти ринку фінансових послуг; Поняття і класифікація фінансового посередництва; Інституційна структура ринку фінансових послуг; Сегментарна структура ринку фінансових послуг; Фінансові послуги на грошовому ринку; Фінансові послуги на валютному ринку; Фінансові послуги на ринку позик; Фінансові послуги на фондовому ринку; Фінансові послуги з перейняття ризику; Інфраструктура ринку фінансових послуг;

Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.


Література:

 1. Бондаренко Н.І., Нагаєва Г.О., Ковальова Т.В., Калашніков О.М. Страхування: навч.-метод. посібник / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2007. — 110с.

 2. Внукова Н.М., Грачов В.І., Кузьминчук Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч.-мотод. посіб. для самостійного вивч. дисциплін для студ. вищ. навч. закл. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. — 276с.

 3. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К.: Кондор, 2009. — 352с.

 4. Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 464с.

 5. Головко А.Т., Денисенко М.П., Ковтун І.О., Кабанов В.Г. Основи довгострокового страхування: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К.: Алерта, 2007. — 443с.

 6. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Ринок фінансових послуг: термінологічний словник: навч. підручник для студ. вищ. навч. закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. — Л.: Бескид Бід, 2008. — 544с.

 7. Кузьмін В.В., Лепьохіна О.В. Ринок нерухомості: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2008. — 220с.

 8. Купалова Г.І., Гринчук Ю.С. Лізинг в Україні: статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку. — К., 2007. — 237с.

 9. Кухарєва О.О., Корнєєв М.В. Фінансовий ринок: навчально-методичний посібник / Дніпропетровський національний ун-т. Економічний факультет. Кафедра фінансів. — Д.: ДНУ, 2008. — 62c.

 10. Лепьохіна О.В. Соціальне страхування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. — 160с.

 11. Маслова С.О., Опалов О.А. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К.: Кондор, 2006. — 192с.

 12. Мойсеєнко І.П. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 360с.

 13. Папаіка О.О., Кононенко А.Ф., Орлова В.О., Грицак О.В., Попова І.В. рина Віталіївна. Кредитування і контроль: навч. посібник / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. — 292c.

 14. Приходько Н.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2007. — 72с.

 15. Рев`юк Наталія Валеріївна. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку: теорія та практика її застосування / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Х.: ТОВ "Кроссроуд", 2007. — 172с.

 16. Руслана В., Філонюк О.Ф., Черняк О.І. Страхування: підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В.Д. Базилевич (ред.). — К.: Знання, 2008. — 1019с.

 17. Смоляк В.А., Кузькін Є.Ю. Страхування: навч. посіб. / Харківська філія Українського держ. ун-ту економіки і фінансів. — Х.: ІНЖЕК, 2007. — 272c.

 18. Суторміна В.М., Дегтярьова Н.В. Фінансовий ринок: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" — Вид. 2-ге — К.: КНЕУ, 2008. — 176с.

 19. Томашевська О.Г. Ринок фінансових послуг: Навч.-метод. посібник / Буковинський ун-т. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. — 144с.

 20. Холодний Г.О. Лізинг в інвестиційному механізмі інноваційного розвитку підприємств / Харківський національний економічний ун-т. — Х.: Видавництво ХНЕУ, 2007. — 196с.

 21. Хома І.Б., Алєксєєв І.В., Тревого Л.С., Андрушко Н.І. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 7.050104, 8.050104 «Фінанси» / Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 247с.

 22. Чупіс Анатолій Віталійович, Геєнко Михайло Миколайович. Земельна іпотека. — Суми: Довкілля, 2007. — 315c.

 23. Шевчук О.В., Фастунова В.О. Ринок фінансових послуг: конспект лекцій для організації самост. роботи студ. та магістрантів спец. «Фінанси» / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка — Луганськ: Альма-матер, 2008. — 205с.

 24. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 535с.

 25. Шумелда Я.П. Страхування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — 2-ге вид., розширене — К.: Міжнародна агенція "Бізон", 2007. — 384c.


^ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА


Семестри вивчення 10

Загальний обсяг годин 162

Аудиторні заняття, години 65

Види навчання:

Лекції, години 14

Практичні заняття, години 16

Індивідуальні заняття, години 32

Самостійна робота, години 97

Курсові завдання ККР

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 4, 5


Зміст дисципліни

Основи фінансової санації підприємства. Оцінювання санаційної спроможності підприємства. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства. Досудова санація. Санація підприємств у судовому порядку. Фінансування санації підприємств. Реструктуризація підприємства. Методи державної фінансової підтримки санації підприємства. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємства різних форм власності та видів діяльності
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи