European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка7/9
Дата27.08.2012
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Література:

 1. Івженко А.С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні Проблеми Економіки.-2008.-№4. – С. 142-149.

 2. Кодацкий В.П. Пути эффективного управления оборотними активами промышленных предприятий // Актуальні Проблеми Економіки.-2008.-№4. – С. 149-155.

 3. Заворотный Р.І. Злиття й поглинання як метод залучення капіталу в будівництво // Актуальні Проблеми Економіки.-2008.-№3. – С. 9-15.

 4. Турило А.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії // Актуальні Проблеми Економіки.-2008.-№3. – С. 109-113.

 5. Марцин В. С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість – основні складові оцінки фінансового стану підприємства // Економіка Фінанси право. – 2008. – №7. – С. 26-30.

 6. Ярема Я. Р. Державна фінансова підтримка рослинництва в Україні // Економіка Фінанси право. – 2008. – №7. – С. 30-32.

 7. Ермошенко М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв’язання // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – C. 152–162.

 8. Грищенко Л.Л., Боярко І. М., Контролінг грошових потоків підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – C. 148–155.

 9. Коцеруб Н.В. Оцінка операційних та фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – C. 120–129.


^ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Семестри вивчення 10

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 55

Види навчання:

Лекції, години 14

Практичні заняття, години 16

Індивідуальні заняття, години 22

Самостійна робота, години 53

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Кафедра Економічної теорії

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни

Еволюція розуміння і передбачення майбутнього організацій. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях. Сутність стратегії та стратегічного набору. Мета в стратегічному управлінні. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу. Середовище господарської організації. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації. Визначення конкурентоспроможності організації. Сутність стратегічного планування. Стратегічні плани, проекти і програми. Організаційне забезпечення стратегічного управління. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління і формування стратегічної поведінки персоналу. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління


Література:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435 – IV // www.rada.kiev.ua.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV //www.rada.kiev.ua.

 3. Про акціонерні товариства / Закон України від 17.09.2008 № 514 - IV / www.rada.kiev.ua.

 4. Про банки та банківську діяльність / Закон України // www.rada.kiev.ua.

 5. Дребот Н.П., Мороз Л.В., Пшик Б.І. Стратегічне управління: Навчальний посібник. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005.-150 с.

 6. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управліня організації (3-є вид.). Львів: Магнолія – 2006. – 240 с.

 7. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання – 2006. – 450 с.

 8. Козьменко С. М., Шпиг Ф І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник: - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 374 с.

 9. Корецький М. Х. Стратегічне управління. Навч. пос. К.: ЦУЛ - 2007. -240 с.

 10. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. 2-ге вид.,переробл. і доповн. – Львів: Магнолія 2007. – 392 с.

 11. Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: монографія/ за ред.. д-ра філос. наук, проф. Г.Ф. Хорунжого.-К.:УБС НБУ. 2009.- 255 с.

 12. Скібицький О.М. Стратегічний менеджмент. Навч. посіб. – К.: Алерта, 2008. –312 с.

 13. Тарнавська Н., Напора О. Стратегічний менеджмент: практикум. Навч. пос., К.: Кондор, 2008. – 287 с.


^ МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Семестри вивчення 10

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 65

Види навчання:

Лекції, години 10

Практичні заняття, години 10

Індивідуальні заняття, години 20

Самостійна робота, години 65

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Менеджменту

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни

Сутність та характерні риси міжнародного менеджменту. Середовище міжнародного менеджменту. Стратегічне планування в міжнародному менеджменті. Прийняття рішень у міжнародному менеджменті. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій. Управління людськими ресурсами в міжнародному менеджменті. Керівництво і комунікації в міжнародному менеджменті. Контроль і звітність в міжнародному менеджменті. Технологічна політика міжнародних корпорацій. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій. Торговельні трансакції міжнародних корпорацій. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій. Етика і соціальна відповідальність у міжнародному менеджменті. Становлення глобального менеджменту.

Література:

 1. Дахно І.І., Альбіщенко Н.М., Жебровський А.О. та ін. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 327 с.

 2. Кириленко О.А., Базовкін Є.Г., Єрохін С.А. та ін. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник. 2-ге видання, перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 512 с.

 3. Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І. та ін. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник для вузів. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 199 с.

 4. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручн. Для ВНЗ, викладачів, аспірантів. Рекомендовано МОН / Крилова Н.В. – К., 2008. – 582 с.

 5. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / За ред. І.О. Піддубного. – 2-ге вид., стереотип. - Х.: видавництво «Інжек», 2006. – 252 с.

 6. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / За ред. О.Б. Чернеги. – 2-е вид, оновл. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 592 с.

 7. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 467 с.

 8. Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С., Майзель А.И. Международный менеджмент: учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб, 2008. – 720 с.

 9. Сіваченко О.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: : навчальний посібник для вузів. 2-е вид., перераб. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 454 с.

 10. Яхно Т.П., Лапшина І.А. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник для вузів. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 299 с.

 11. Белошапка В.А. Региональные структурне построения в управленческий практике международных компаний // Актуальні проблеми економіки. – 2009.- №1(91). – С. 29-35.


^ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни за вибором навчального закладу


ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО


Семестри вивчення 9

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 50

Види навчання:

Лекції, години 14

Практичні заняття, години 14

Індивідуальні заняття, години 22

Самостійна робота, години 58

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни

Роль фінансового посередництва в розвитку економіки. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.


Література:

 1. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» // Документ 34804, чинний, поточна редакція від 23.02.2006 ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.96 №2174-ХП. Документ 3541-4 чинний, поточна редакція від 13.05.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 3. Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці//Фінанси України. – 2009. - №2. – С.66-73.

 4. Некілєлов О. Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи//Економіка України. – 2009. - №2. – С.24-30.

 5. Сухораба І.В. Сутність кредитного ринку та прояви його змісту в умовах трансформації суспільства//Економіка.Фінанси.Право. – 2009. - №2. – С.15-18.

 6. Шелудько Н.М., Шкляр А.І. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу//Фінанси України. – 2009. - №2. – С.3-21.

 7. Яншина А.М. Теоретичні засади функціонування вторинного ринку синдикованого фінансування//Економіка і держава. – 2009. - №2. – С.46-49.

 8. Головін М. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику: теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи//Економіка України. – 2009. - №2. – С67-79.


^ МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

72

Аудиторні заняття, години

28

^ Види навчання:
Лекції, години

6

Практичні заняття, години

8

Індивідуальні заняття, години

14

^ Самостійна робота, години

44

Курсові завдання

-

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТSкредити

2


Зміст дисципліни

Сутність наукового пізнання та наукового дослідження. Предмет дисципліни. Основи методології наукових досліджень. Вибір, систематизація та використання головних методів дослідження. Джерела інформації та сучасні методи їх збирання та оброблення. Вибір напрямку наукового дослідження та головні етапи його проведення. Методика підготовки, оформлення та захисту магістерських робіт. Зміст та напрямки науково-дослідної та науково-педагогічної роботи магістра. Економічна ефективність наукового дослідження. Прикладне спрямування і практична реалізація результатів наукового пошуку. Загальні положення права інтелектуальної власності. Основні правові інститути. Авторське право та суміжні права. Право промислової власності (патентне право).

Література:

1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукової діяльності: Навчальний посібник.- 3-є вид., випр. і доп. -К.: Кондор, 2007.-192 с.

2. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми та приклади ): Навчальний посібник \ Укладач Дороніна М.С. .–Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007.– 120с.

3. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій.- 2-є вид., випр. і доп., -К.: Академвидав, 2008. -196 с.

4. Шубіна С.В. Методологія наукових досліджень. Опорний конспект лекцій- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.- 52 с.

5. Костюченко О.Є. Інтелектуальна власність. Опорний конспект лекцій - Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.- 63 с.

6. Костюченко О.Є., Шубіна С.В. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність. Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів - Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.- 72 с.

7. Вядрова І.М., Азаренкова Г.М., Сердюк Л.В., Шубіна С.В., Волохата В.Є. Програми та навчально-методичне забезпечення наукової і педагогічної практик для студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальностей “Банківська справа”, “Облік і аудит”, “Фінанси” – Харків: ХБІ УАБС, 2006. - 25 с.

8. Вядрова І.М., Азаренкова Г.М., Дікань Л.В., Сердюк Л.В., Федосік І.М., Шубіна С.В., Волохата В.Є. Програми та навчально-методичне забезпечення наукової і педагогічної практик для студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” (зміни та доповнення) – Харків: ХІБС УБС, 2010. - 7 с.

9. Богатіщев О.М. Методичні рекомендації до структури і змісту рефератів, есе, курсових, дипломних та науково-дослідних робіт студентів. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2010. – 54 с.

10. Шубіна С.В. Методологія наукових досліджень: навчально-методичний посібник до самостійної та індивідуальної роботи студентів зі спеціальностей „фінанси”, „облік і аудит”, „банківська справа” освітньо - кваліфікаційного рівня „ магістр”. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. - 109 с.

11. Шубіна С.В. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: [навчальний посібник] / С.В Шубіна, Т.С. Пічугіна, О.Ю. Мірошник. - Львів «Новий світ - 2000» - 2011. - 326[2] с.


^ ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА


Семестри вивчення 9,10

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 48

Види навчання:

Лекції, години -

Практичні заняття, години 34

Індивідуальні завдання, години 14

Самостійна робота, години 24

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 2 ПМК

Мова викладання Англійська, німецька

Кафедра Іноземних мов

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни

Спеціальна лексика та граматичні конструкції, що використовуються у практиці міжнародного бізнес-спілкування. Комунікативно-орієнтоване навчання передбачає побудову процесу навчання іноземній мові як моделі процесу реальної комунікації, максимально наближеної до умов професійної діяльності. Такими є методи проведення занять у формі дискусій, переговорів, ділових ігор та рольових ситуацій, які дозволяють обговорити, проаналізувати за здійснити селекцію ідей, суджень, заходів, необхідних для вирішення певної проблеми. Знання лексичного та граматичного матеріалу у межах загально наукової та фахової тематики та вміння застосовувати набуті знання в академічному та професійному середовищі знадобляться майбутнім фахівцям у міжнаціональному спілкуванні, під час перебування за кордоном тощо.

Література:

1. Study guide for the EBC*L Level A: Chapter Accounting: к самостоятельной работе. - 2008

2. Study guide for the EBC*L Level A: Chapter Costing and Pricing: к изучению дисциплины. - 2008

3. Study guide for the EBC*L Level A: Chapter Business Law: к изучению дисциплины. - 2008

4. Study guide for the EBC*L Level A: Chapter Business Objectives and Management Ratios: к изучению дисциплины. - 2008

5. Кузнєцова І. М. Форми міжнародних розрахунків: Навчальний посібник: Рек. МОН України/ І. М. Кузнєцова, Л. І. Чабак. - 2008

6. Professional English in Use. Finance: Посібник для студентів. - 2006

7. Oxford Handbook of Commercial Correspondence: Посібник для студентів. – 2007

8. Энциклопедический словарь рыночного и планового хозяйства. Немецко-англо-русский словарь. В 2-х т.: энциклопедия. -Munchen. London. New York. Paris: K.G.Saur. Т.1. – 1992

9. Долініна Н.Г. Англійська мова: основи ведення бізнесу для студентів економічних спеціальностей, слухачів магістратури та ВШМБ: Навчальний посібник/ Н. Г. Долініна, І. В. Друзенко, З. М. Сучкова , І. М. Шинкаренко. - 2006
10. Аверьянова Л.В. Междунардные банковские расчеты: Учебн. пос. по англ. яз./ Л. В. Аверьянова, С. А. Шевелёва, Л. А. Королькова. – 1995

11. Пусенкова Н.Н. Английский язык. Практический курс для решения бизнес-задач: учебные программы/ Н. Н. Пусенкова. - 2006

12. Попкова Л.В. Английский язык. Практикум общения в бизнесе: учебные программы/ Л. В. Попкова. - 2008

13. Черняк Л.І. Особливості англійського наукового письма. Методичні рекомендації. – Харків, ХІБС УБС НБУ, 2007


^ ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

68

^ Види навчання:
Лекції, години

20

Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

76

Курсові завдання

-

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Кафедра

фінансів

ЕСТSкредити

4


Зміст дисципліни

Сутнiсть, становлення та розвиток бюджетування на пiдприємствi. Фінансова модель бюджетування. Методичні основи бюджетування. Етапи постановки та впровадження бюджетування на підприємстві. Облікова політика підприємства як основа бюджетування. Розробка системи бюджетів. Складання та взаємоузгодження операційних бюджетів. Складання та взаємоузгодження фінансових бюджетів. Вiдповiдальнiсть та мотивацiя в бюджетуваннi. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.

Література:

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 74. Документ 422-16, чинний, остання редакцiя вiд 11.03.2007.

 2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365. Документ 3422-4, чинний, остання редакцiя вiд 09.02.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 3. Закон України «Про господарські товариства» ».//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 1576-XII Документ 1576-12, чинний, вiд 20.06.2007.

 4. Закон України «Про систему оподаткування» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510. Документ 3456-4, чинний, вiд 22.02.2006.

 5. Закон України «Про податок на додану вартість» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156. Документ 2505-4, чинний, вiд 31.05.2007.

 6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради 1995, №4, ст.28. Документ 997-5, чинний, вiд 27.04.2007.

 7. Закон України «Про ціни і ціноутворення» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 52, ст.650. Документ 189-5, чинний, вiд 22.09.2006.

 8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-25, затверджені наказами Міністерства фінансів України.

 9. Аткинсон Э. А., Банкер Р. Д., Каплан Р. С., Янг М. С. Управленческий учет. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 468 с.

 10. Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 272 с.

 11. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2007. – 728 с.

 12. Ианн Мейтленд. Бюджетирование для нефинансовых менеджеров. – Дн-к, 2006. – 382 с.

 13. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 244 с.

 14. Коваленко Л.О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

 15. Корецький М. Х. Управлінський облік: Навч. посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 296 с.


^ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

48

^ Види навчання:
Лекції, години

10

Практичні заняття, години

10

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

96

Курсові завдання

-

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТSкредити

4


Зміст дисципліни

Поняття податкового менеджменту та його складові. Податкове планування і прогнозування на державному рівні. Податкове регулювання в Україні. Податкове адміністрування. Податковий контроль. Основи корпоративного податкового менеджменту. Податковий облік і розрахунок податкових платежів підприємства. Бюджетування податків. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту. Морально-етичні та фіскально-соціологічні аспекти податкового менеджменту в Україні.

Література:


 1. Вишневский В.П., ВеткинА.С. Уход от уплаты налогов: теория и практика. — Донецк: НАН Украйни. Ин-т зкономики пром-сти, 2003. — 228 с.

 2. Вишневский В.П. Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др. — Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. — 504 с.

 3. Волкова Е., Романовский М. Налоговое планирование. —СПб.: Питер, 2004. — 634 с.

 4. Єлісєєв А.В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами. — Л.: Ліга-Прес, 2003. — 274 с.

 5. Єлісєєв А.В. Податкове планування на підприємстві: Дис. ... канд. екон. наук. — Л., 2003. — 204 с.

 6. Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності. — Л.: Центр бізнес-сервісу, 2003. —152 с.

 7. Зарипов В.М. Законные способы налоговой экономии. — М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. — 176 с.

 8. Злобина ЛА., Стажкова М.М. Оптимизация налогообложения экономического субъекта: Учеб. пособие. — М.: Академический проект, 2003. — 240 с.

 9. Податковий менеджмент: Підручник. Затверджено МОН / Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І. — К., 2008. — 525 с.

 10. Исаев А А. Очерк теории и политики налогов. — М.: ООО "ЮрИнфоР-Пресс", 2004. — 270 с.

 11. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб.— К.: ЦУЛ, 2003. — 260 с.

 12. Крисоватий А.І., Кізима АЛ. Податковий менеджмент: Навч. посіб. — Т.: Карт-бланш, 2004. — 304 с.

 13. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. — К.:МАУП, 2003. — 224 с.

 14. Мельник В.М., Грицаєнко І А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посіб. — К.: Кон­дор, 2003. — 160 с.

 15. Налоговый менеджмент: Учебник / А.Г. Поршнев, Д.Г. Черников, Б.И. Замятин и др.; Под ред. д-ра экон. наук, проф., чл.-кор. РАН А.Г. Поршнева. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 442 с.

 16. Началов А.В. Налоговый словарь. — М.: Издательско-консультац. компания "Статус-кво 97", 2004. — 400 с.

 17. Податковий облік і аудит: Підручник / Войнаренко М., Пухальська Г. — К., 2009. — 376 с.


^ ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Семестри вивчення 10

Загальний обсяг годин 180

Аудиторні заняття, години 79

Види навчання:

Лекції, години 20

Практичні заняття, години 20

Індивідуальні заняття, години 36

Самостійна робота, години 101

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Кафедра Фінансів

ЕСТS - кредити 5


Зміст дисципліни

Мотивація і сутність проектного фінансування. Передінвестиційні дослідження. Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту. Бюджетування капіталу. Підрядні тендери та контракти. Проектно-кошторисна документація. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів. Впровадження і моніторинг інвестиційних проектів.


Література:

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 47, ст.646 Документ 3370-4, чинний, остання редакцiя вiд 19.01.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 2. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 19, ст. 80. Документ 93/96-вр, чинний, остання редакцiя вiд 11.06.2003 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 3. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні».//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 46, ст.616 ) Документ 3541-4, чинний, остання редакцiя вiд 05.10.1991. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1..

 4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" //Відомості Верховної Ради, 2001, N 5-6, ст.30. Документ997-5, чинний, остання редакцiя вiд 27.04.2007. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 5. Бардиш Г.О. Проектне фінансування. Підручник. – 3-те видання перероб. та доповн. – К.: «Хай-Тек-Прес», 2008. – 464 с

 6. Жуков В.В. Проектне фінансування: Навч.посібник. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004.

 7. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С., Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. - М.: Анкил, 2000. - 272 с.

 8. Куриленко Т.В. Проектне фінансування: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2006. – 288 с.

 9. Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О. Проектне фінансування: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. - 736 с

 10. Сословський В.Г. Проектне фінансування: Конспект лекцій. - Харків: РВО ХБІ УАБС НБУ, 2006. – 189 с. (Розміщено у локальної мережі ХБІ на сайті дисципліни).

 11. Сословський В.Г. Проектне фінансування: Опорний конспект лекцій. В 3-х частинах- Харків: РВО ХБІ УАБС НБУ, 2006. (Частина 1 – модуль 1. Частина 2 – модуль 2. Частина 3 – модуль 3.


^ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


Семестри вивчення 10

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 68

Види навчання:

1. Лекції, години 20

2. Практичні заняття, години 20

3. Індивідуальні заняття, години 28

Самостійна робота, години 76

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Кафедра Інформаційних технологій

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни

Еволюція інформаційних технологій управління діяльністю підприємств. Бізнес-процеси підприємства як об’єкт управління, задачі управління. Технології структурного аналізу бізнес-процесів. Технології функціонального аналізу бізнес-процесів. Задачі інформаційних технологій в управлінні діяльністю підприємств. Інформаційні технології управління якістю. Інформаційні технології документаційного забезпечення управління. Інформаційні технології збереження та обробки даних. Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень. Інформаційні технології управління проектами.


Література:

 1. Асеев Г. Г. Электронный документооборот. Учебник. – К.: Кондор, 2007. – 500 с.

 2. Бондаренко М. Ф., Маторин С. И., Соловьёва Е.А. Моделирование и проектирование бизнес-систем: методы, стандарты, технологии: Учебное пособие. – Харьков: Компания СМИТ, 2004. – 272 с.

 3. Бородулин А. Н., Заложнев А. Ю., Шуремов Е. Л. Внутрифирменное управление, учет и информационные технологии. Учебное пособие. – М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2006 г. – 340 с.

 4. Бурков В. Н., Коргин Н. А., Новиков Д. А. Введение в теорию управления организационными системами / Под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Нови-кова. – М.: Либроком, 2009. – 264 с.

 5. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

 6. Джестон Д., Нелис Й. Управление бизнес-процессами. Практическое ру-ководство по успешной реализации проектов. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 512 с.

 7. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума; Под. ред. А. А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 368 с.

 8. Кане М. М. , Иванов Б. В., Корешков В.Н., Схиртладзе А. Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Кане. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с.

 9. Компьютерное моделирование бизнес-процессов: Учебное издание / Се-риков А. В., Титов Н. В., Белоцерковский А. В., Лобанов А. В., Успален-ко В. И. – Харьков: Бурун Книга, 2007. – 304 с.

 10. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2007. – 234 с.

 11. Орлов П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции: Учебное пособие. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2004. – 304 с.

 12. Пол Х. Аллен Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 264 с.

 13. Реинжиниринг бизнес-процессов: учебник / Н. М. Абдикеев, Т. П. Дань-ко, С. В. Ильдеменов, А. Д. Киселёв. – 2-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2007. – 592 с. – (Полный курс МВА).

 14. Репин В. В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Модели-рование бизнес-процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. –408 с.

 15. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 614 с.

 16. Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. посібник. – 2-ге вид. перероб. та випр. – Х.: Тимченко, 2005. –288 с.

 17. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализация. Том 1.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 400 с.

 18. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management/Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 269 с.


^ БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Семестри вивчення 10

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 68

Види навчання:

1. Лекції, години 20

2. Практичні заняття, години 20

3. Індивідуальні заняття , години 28

Самостійна робота, години 76

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Кафедра Менеджменту

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни

Сутність і складові бюджетного менеджменту. Структура бюджету держави як об’єкта управління. Органи оперативного управління бюджетом. Бюджетне планування. Виконання бюджету. Облік виконання бюджету. Звітність про виконання бюджету. Контроль за виконанням бюджету. Світовий досвід бюджетного менеджменту.


Література:

 1. Бюджетний кодекс України: Закон України № 2542-III вiд 21.06.2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : - zakon.rada.gov.ua/.

 2. Благун І.Г. Бюджетний менеджмент: навч. посібник / Благун І.Г., Воронко Р.М., Бучкович М.Л. – Львів: «Магнолія-2006», 2009. – 224 с.

 3. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 280с.

 4. Дєєва Надія Миколаївна. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник / Дніпропетровська держ. фінансова академія. – Д. : ДДФА, 2006. – 320с.

 5. Дикань Н.В. Бюджетний менеджмент: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси». В 2-х частинах. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2007. – 46 с.

 6. Дикань Н.В. Практикум з курсу “Бюджетний менеджмент” для студентів спеціальностей 7.050104 «Фінанси» – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2007. – 76 с.

 7. Панкевич Л.В. Бюджетний менеджмент: Навч. Посібник / Панкевич Л.В., Зварич М.А., Могиляк П.Я., Хомічак Б.І. – К. : Знання, 2006. – 293с.

 8. Федосов В. Бюджетний менеджмент : Підручник. – К.:КНЕУ, 2004. – 864 с.

 9. Федосов В. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. посібник / В. Федосов (заг.ред.). – К. : КНЕУ, 2005. – 420с.

 10. Клець. Л. Є. Бюджетний менеджмент : Навчальний посібник для ВНЗ / – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с.


^ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА


СТАТИСТИКА ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Семестри вивчення 9

Загальний обсяг годин 126

Аудиторні заняття, години 48

Види навчання:

Лекції, години 10

Практичні заняття, години 10

Індивідуальні заняття, години 28

Самостійна робота, години 78

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Кафедра Фінансів

ЕСТS - кредити 3,5


Зміст дисципліни

Статистичні показники і методи дослідження фінансового ринку. Статистика державного бюджету. Статистика кредиту та грошового обігу. Статистика ощадної справи і страхової діяльності. Статистика інвестиційної діяльності. Статистика фінансів галузей національної економіки. Статистичне дослідження конюктури фондового ринку. Оцінювання фінансових ризиків.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи