European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка8/9
Дата27.08.2012
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Література:

 1. Маслій В.В. Фінансова статистика: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 298 с.

 2. Мальчик М.В. Фінансова статистика. Навч. посіб. / М. В. Мальчик, С. І.Галашко, А. І. Пелех. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.

 3. Молдовська О.В. Статистика фінансового ринка: Конспект лекцій. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 60 с.

 4. Сословський В.Г. Статистика фінансового ринка: Конспект лекцій. - Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу з локальній мережі ХІБС.

 5. Сословський В.Г. Статистика фінансового ринка: методичні рекомендації до рішення задач за допомогою комп’ютера. - Харків: ХІБС УБС НБУ, 2007. - 46 с.

 6. Васильєва В.В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.

 7. Барановський О.І. Предтечі фінансових криз // Фінанси України. – 2009. - №3.- С.3-22.


^ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Семестри вивчення 9

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 36

Види навчання:

Лекції, години 6

Практичні заняття, години 8

Індивідуальні заняття, години 22

Самостійна робота, години 72

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Кафедра обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 3


Зміст дисципліни

Сутність та зміст фінансово-господарського контролю. Міжнародний досвід здійснення фінансово-господарського контролю. Організація фінансово-господарського контролю. Ревізія, аудит та податковий контроль діяльності промислових виробничих підприємств. Сфера послуг як об’єкт ревізії, аудиту та податкового контролю Аудит та податковий контроль суб’єктів торгової діяльності Ревізія, аудит та податковий контроль на сільськогосподарських підприємствах. Ревізія, аудит та податковий контроль діяльності будівельних та транспортних підприємств. Аудит та податковий контроль діяльності неприбуткових організацій. Контроль і аудит в банках
Література:

 1. Білуха М. Т., Дмитренко М. Г., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник / За ред. засл. діяча науки і техн. України, д-ра екон. наук, проф. М. Т. Білухи. – Вид. друге, перероб. і доп. – К.: Українська академія оригінальних ідей, 2006. – 888 с.

 2. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.

 3. Галузина С. М., Пупшис Т. Ф. Международный учет и аудит. – СПб.: Питер, 2006. – 272 с.

 4. Грушко В. І., Лаптєв С. М., Любунь О. С., Раєвський К. Є. Банківський нагляд: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с.

 5. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / П. К. Германчук,
  І. Б. Стефаник, Н. І. Рубан та ін.. – К.: НВП «АВТ», 2004.

 6. Дікань Л. В. Контроль і ревізія.– К.: Вид. ЦНЛ, 2004. – 245 с.

 7. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007.– 327 с.

 8. Дікань Л. В., Щербаков О. І., Ольховський Ю. А. Контроль в бюджетних установах. – Х.: «ИНЖЕК», 2007. – 302 с.

 9. Журавель Г. П., Крупка Я. Д., Палюх М. С., Гуцайлюк Л. С., Фаріон Т. І. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навч. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 449 с.

 10. Зінкевич О. В., Левицька С. О., Мосійчук М. М., Нагавичко І. П., Немкович О. Б. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 456 с.

 11. Крисюк В. І., Каленський М. М., Бутко А. Д., Юрченко О. В. Ревізія і контроль у промисловому підприємстві: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 126 с.


^ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ (ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ)


Семестри вивчення 9

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 42

Види навчання:

Лекції, години 6

Практичні заняття, години 8

Індивідуальні заняття, години 28

Самостійна робота, години 102

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Кафедра Вищої математики

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни

Теоретичні основи дослідження фінансових операцій. Побудова та аналіз виробничої функції. Визначення терміну своєчасної заміни обладнання виходячи з необхідності мінімізації загальної суми приведених витрат. Основні методи оцінювання впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на результат фінансово-господарчої операції. Методи статистичного моделювання фінансово-економічних процесів. Моделювання банкрутства підприємств. Основні розрахунки, пов’язані зі страхуванням ризиків, викликаних техногенними факторами.


Література:

 1. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів. – Харків: Гриф, 2002. – 580 с.

 2. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 407 с.

 3. Ларіонов Ю.І., Марченко Л.С., Хажмурадов М.А. Дослідження операцій. Частина І: Навчальний посібник. – Харків.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 352 с.

 4. Гетманцев В.Д. Лінійна алгебра і лінійне програмування.: Навч. посібник. - Київ: „Либідь”, 2001. – 256 с.

 5. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – Київ: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 320 с.

 6. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

 7. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: «Советское радио», 1972. –

552 с.

 1. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 1980. – 208 с.

 2. Зайченко Ю.П. Исследование операций. – К.: Вища школа, 1988. – 552 с.

 3. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. – 708 с.

 4. Буланов Г.С. Математичні методи дослідження операцій.- Краматорськ: 2005 р – 183 с.

 5. Математичні методи дослідження операцій / В.П. Лавренчук та ін. – Чернівці: Рута. 2005. – 351 с.

 6. Глушик В.С. Математичне програмування. Львів: ЛКА. 2005. – 238 с.

 7. Ларіонов Ю.І. Дослідження операцій.: Інжек. 2004. – 350 с.

 8. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Выборочные методы в аудите. – М.:Дело, 2003. – 144 с.

 9. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Мельник П.В. Моделювання фінансів: Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 224 с.

 10. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К: КНЕУ, 2005. – 306 с.

 11. Петров Э.Г., Новожилова ММ., ГребєннiвИ.В., Соколова НА. Методы и средства принятия решений в социально-экономических системах и технических системах. Учебное пособие / Под общей редакцией Э.Петрова — Херсон: ОЛДI-плюс, 2003. — 380 с.

 12. Машина Н.І. Вищі фінансові обчислення: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- К. - ЦНЛ, 2003р.

 13. Єлейко Я.І. Єлейко О.І. Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- Львів: ЛБІ 2000 р.


^ СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

42

^ Види навчання:
Лекції, години

10

Практичні заняття, години

10

Індивідуальні заняття, години

22

^ Самостійна робота, години

66

Курсові завдання

-

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТSкредити

3


Зміст дисципліни

Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства. Нормативи для стратегічного аналізу. Класифікація та економічне оцінювання виробничих одиниць. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства. Стратегічний аналіз інвестицій.


Література:

 1. Закон України „ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Документ 996-14, чинний, остання редакцiя вiд 01.01.2007 - www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02. 2000 № 419.

 3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28. Документ 334/94-вр, чинний, поточна редакцiя вiд 01.07.2010 - www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Закон України «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 39, ст. 181. Документ 270/96-вр, чинний, остання редакцiя вiд 23.07.2010 - www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч. посібник - К.: АЛЕРТА, 2006.- 404 с.

6.Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.–365 с.

7. Салига С.Я., Дацій Н.В. та ін. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 210 с.

8. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум. – К.: Знання, 2007. -230с.

9. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз. Навчально-методичний посібник.- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009.-123 с.

10.Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності «Банківська справа».- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.-174 с.

11.Шубіна С.В. Стратегічний аналіз: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 8.050104 «Фінанси», 8.050106 «Облік і аудит» галузь знань – 0501 – «Економіка та підприємництво». - Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010.- 206 с.

12.Сич Є.М., Пилипенко О.В., Стасишен М.С. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібн. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.


^ ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ І КОНФЛІКТОЛОГІЯ


Семестри вивчення 10

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 42

Види навчання:

1. Лекції, години 10

2. Практичні заняття, години 10

3. Індивідуальні заняття , години 22

Самостійна робота, години 66

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни

Загальні засади психології управління. Особистість як об’єкт у психології управління. Особистість як суб’єкт управління. Психологія особистості керівника. Психологія управлінського спілкування. Психологія прийняття управлінських рішень. Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні. Види конфліктів. Типологія конфліктних особистостей. Управління конфліктами. Профілактика конфліктів у організації.


Література:

 1. Бандурка А. М. Основы психологии управления: Учебник / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, 3. В. Землянская. — Харьков: Унив. внутренних дел, 1999. — 528 с.

 2. Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. — Харьков: Фортуна — Пресс, 1997. — 292 с.

 3. Беседин А.Н. Общение и конфликт в управленческой деятельности: монография. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 511 с.

 4. Біла О.О. Психологія управління (соціально-психологічний контекст): навч. посіб. / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. Кафедра загальних дисциплін та управління освітніми закладами. — О. : Видавець МВД М.П.Черкасов, 2008. — 232с.

 5. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К.: видавничий дім «КМ Академія», 1997. – 192 с.

 6. Дороніна М. С., Григоренко А. М. Психологія управління: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. Міжгалузевий ін-т підвищення кваліфікації. — Х. : ХДЕУ, 2002. — 96с.

 7. Еськов А. Л., Психология управления: учебное пособие /. - К. : Науковий світ, 2008. - 148 с.:

 8. Ішмуратов І.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів.: Навчальний посібник. — К. : Наукова думка, 1996. — 192с.

 9. Кулініч І.О. Психологія управління: Навчальний посібник. — К. : Знання, 2008. — 292с.

 10. Мананикова Е. Н. Психология управления : учебное пособие / - 2-е изд.      Москва : Дашков и К° , 2009 - 318 с

 11. Мельник Л. П. Психологія управління : Курс лекцій / Л.П.Мельник. -2-е вид., стереотип.. -К.: МАУП, 2002.-176 c..

 12. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч.посібник. - 2-е вид., допов. - К. : Академвидав, 2010. - 543 с.

 13. Олефир В. О., Куфлієвський А. С., Фурманець Б.І., Рютін В.В., Гура С. О., Назаров О.О. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів: близько 3 000 слів / В. Б. Шапарь (ред.). — Х. : Прапор, 2009. — 672с.

 14. Пірен М. І. Конфлікти в системі управлінської взаємодії: шляхи розв'язання та попередження: навч. посіб. - К. : [НАДУ], 2009. - 95 с.


^ МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКУ

Семестри вивчення 10

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 62

Види навчання:

Лекції, години 20

Практичні заняття, години 20

Індивідуальні заняття, години 22

Самостійна робота, години 46

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 3


Зміст дисципліни

Ризик як економічна категорія Класифікація економічних ризиків. Ризик та елементи теорії корисності. Методи виміру ризику, їх класифікація. Система кількісних оцінок ступеня ризику. Основні напрямки та засоби моделювання і управління економічним ризиком. Основні засади та способи управління економічним ризиком. Моделювання економічного ризику. Оцінка норми дисконту з урахуванням ризику. Методи зниження ризику в різних сферах економічної діяльності.

Література:

 1. Купалова Г.І., Корнеєєва Н.О. Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України // Статистика України. – 2009. - №1. – С.76-80.

 2. Маслій В.В. Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України // Статистика України. – 2009. - №4. – С.42-46.

 3. Михайлов В.С., Хотетовська О.Б. Панорама методів рейтингового оцінювання та використання їх у статистиці фінансів підприємств // Статистика України. – 2009. - №3. – С.23-28.

 4. Парфенцева Н.О., Попова В.В. Зімкнення рядів динаміки ВВП для статичного аналізу національної економіки // Статистика України. – 2009. - №4. – С.47-53.

 5. Поплюймо Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України. – 2009. - №2. – С.44-49.

 6. Радіонова І.Ф., Алімпієв Є.В. // “Не-кейнсіанський” підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів // Фінанси України. – 2009. - №4.- С.42-52.

 7. Торжник О.М., Глухова О.А., Глухова С.В. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні: макроекономічний та регіональний аспекти // Статистика України. – 2009. - №2. – С.63-67.

 8. Чекотовський Е.В. Графічний метод у статистиці: історія і теорія. Частини І,ІІ,ІІІ. Розвиток і застосування методу в статистиці // Статистика України. – 2009. - №1,2,3.

 9. Шарп У. Ф., Алексапдер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер.с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 638 с.

 10. Шиян Д.В. Нові методи аналізу динамічних рядів та рівня ризику// Статистика України. – 2009. - №3. – С.65-70.

 11. Царук О.В. Статистичний аналіз та оцінка державного боргу: автореферат дис. … канд.екон.наук. Спец. 08.00.10. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – Статистика. – К., 2009, 23 с.

 12. Вітлінський В., Піскунова О., Рибальченко Л. Дослідження діяльності страхових компаній України методами факторного аналізу та теорії нечітких множин // Економіка України. – 2009. – №5. – С.46-58.

 13. Бойко С.В. Статистичне вивчення доходів Державного бюджету України // Статистика України. – 2009. - №2. – С.39-43.

 14. Вдовиченко А.М. Методика розрахунку та оцінки неорганізованих валютних заощаджень населення // Фінансові ринки и цінні папери. – 2009. - №5. – С. 8-15.

 15. Єлісєєва О.К., Твердохліб І.С. Застосування методу SSA для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем // Статистика України. – 2009. - №1. – С.21-25.

 16. Єлісєєва О.К., Толочок В.В. Статистичне дослідження ринку цінних паперів України // Статистика України. – 2009. - №2. – С.28-32.


^ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ


НАУКОВА ПРАКТИКА


Семестри вивчення 9-10

Загальний обсяг годин 54

Аудиторні заняття, години 54

Види навчання:

^ 1. Лекції, години -

2. Практичні заняття, години 54

3. Індивідуальні заняття, години -

Самостійна робота, години -

Курсові завдання -

Вид контролю -

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 1, 5


Зміст дисципліни

Обґрунтовування проблеми наукового дослідження, відбір необхідного інформаційного матеріалу, пов’язування практичної інформації з теоретичними положеннями, розрахунок очікуваного економічного ефекту від запровадження заходів у практичну діяльність, розробки певних науково-обґрунтованих висновків і пропозицій, виступи з доповідями на наукових конференціях, лекціях та засіданнях.

Література:

 1. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – КиЇв: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

 2. Фінансове право України. Підручник. / Кол. авт.: Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Е. Криницький за ред. М.П. Кучерявенко.- Киіїв: Юрінком –інтер, 2004 р.

 3. Фінансове право: Навч. посібник: у 2т. Упоряд. Л.К.Воронова, М.П.Кучерявенко. - Харьков, Одиссей, 2006. – 160 с.

 4. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України. – 2006. - №1. – с.3-13

 5. Говорушко Т.А.Страховы послуги. Навчальний посыбник. – К.: ЦНЛ, 2005.- 400с.

 6. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання / Мартюшева Л.С.. Харків: ІНЖЕК, 2007. – 184с.

 7. Кириченко О.А. Інвестування : [підручник] / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін; Затверджено МОН України. - Київ : Знання, 2009. - 573 с.

 8. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – 1-4-те вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2004.

 9. Писаревська Т. А. Інформаційні системи в обліку та аудиті: Навчальний посібник. – Київ.: КНЕУ, 2004. – 369 с.


^ ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА


Семестри вивчення 9-11
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи