Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією " для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси"
Скачати 140.22 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією " для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси"
Дата23.09.2012
Розмір140.22 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /12-01/курс.роб.упр.сан..docМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією " для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси"Міністерство освіти і науки


Криворізький технічний університет


Кафедра економічного аналізу і фінансів


Методичні вказівки


до виконання курсової роботи


з дисципліни „Управління фінансовою санацією


для спеціалістів та магістрів спеціальності „ФІНАНСИ”


денної та заочної форм навчання


Кривий Ріг

2006


Укладачі: Гарасюк О.А. доцент, кандидат економічних наук, Лисевич С.Г., асистент


Відповідальний за випуск: Турило А.М. професор, доктор економічних наук


Рецензент: Короленко С.М. доцент, кандидат економічних наук


Методист кафедри: Гарасюк О.А. доцент, кандидат економічних наук


В методичних вказівках подано теми курсових робіт, викладено вимоги та правила оформлення курсової роботи з дисципліни „Управління фінансовою санацією” для спеціалістів та магістрів спеціальності „ФІНАНСИ” денної та заочної форм навчання.


Розглянуто Схвалено

на засіданні на засіданні вченої ради

кафедри ЕАФ економічного факультету


протокол№ 2 протокол№2

від 02.09.2005р. від 22.09.2005р.


1.Загальні положення.


Курсова робота з дисципліни „Управління фінансовою санацією” є складовою навчального плану підготовки спеціалістів за фахом „Фінанси”. Вона виконується студентами денної та заочної форм навчання на 5 та 6 курсах та магістрами під час вивчення дисципліни „Управління фінансовою санацією”.


1.1 Мета виконання курсової роботи:


1.Сформувати і розвити у студентів навички у проведенні самостійного дослідження та аналізу.

2.Поглибити і закріпити теоретичні та практичні знання студентів з дисципліни „Управління фінансовою санацією”.

3.Здійснити пошук необхідної інформації.

4.Викласти свої думки, аргументувати пропозиції.

5.Висвітлити питання, пов`язані з формуванням та використанням фінансових ресурсів, з проведенням санації та банкрутства.

6.Встановити проблеми та визначити шляхи їх вирішення з питань, які розглядаються в даному курсі.


1.2 Вимоги до курсової роботи.


У курсовій роботі необхідно глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел, спираючись на вимоги:

1.Розкрити актуальність теми, її важливість та наукову новизну.

2.Показати високий рівень теоретичного дослідження обраної теми, розкрити основні поняття та терміни, опираючись на різноманітні джерела інформації.

3.Робота повинна мати елементи дослідження, тому що це виховує у студентів творче мислення та науковий пошук розв`язання обраної проблеми. 4.Робота повинна містити достатню кількість фактичного матеріалу. Конкретні приклади необхідно пояснювати теоретичними положеннями.

5.В роботі необхідно використати матеріал періодичних видань та законодавчі акти.


3


1.3 Основні етапи підготовки курсової роботи.


1. Вибір теми. Здійснюється на основі запропонованої викладачем тематики

(додаток А), повязаної з основними питаннями, які розглядаються при вивченні курсу „Управління фінансовою санацією”. Студент самостійно вибирає тему курсової роботи і повідомляє про це наукового керівника.

2. Формування мети. В залежності від того наскільки точно сформульована мета роботи, настільки вдалим буде зміст роботи, викладення проблеми. Мета дозволяє студенту визначити в роботі основне направлення.

3. Складання змісту. Чим чіткіше зміст, тим легше студенту формулювати свої думки, робити висновки.

4. Викладення матеріалу. Тема роботи повинна бути викладена зрозумілою мовою. Викладення матеріалу повинно мати звязок- зміст кожного наступного пункту розділу повинен змістовно мати звязок з попередніми розділами.

В роботі повинні використовуватися схеми, таблиці, графіки.


2. Структура курсової роботи


1.Титульний аркуш.

2.Зміст.

3.Вступ.

4.Основна частина (3 розділи).

5.Висновки.

6.Список використаних джерел.

7.Додатки.


3.Вимоги до структурних елементів курсової роботи.


3.1 Титульний аркуш дипломної роботи (додаток Б) має містити:

а) відомості про назву міністерства і навчального закладу;

б)повна назва кафедри;

в)тема курсової роботи;

г)дисципліна;

д)прізвище студента та керівника;

є)рік написання курсової роботи.


4


3.2 Зміст.

Зміст подають на початку курсової роботи, починаючи з нової сторінки. Він містить найменування усіх розділів, підрозділів, номери сторінок, зокрема вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків.

3.3 Вступ.

У вступі до курсової роботи потрібно висвітлити такі аспекти в наступній послідовності:


* обгрунтування актуальності теми та її важливість;

*предмет та об`єкт дослідження;

*мета роботи (при формуванні мети зазвичай відображають орієнтацію на кінцеві результати дослідження та розробку рекомендацій);

* задачі роботи, які повинні забезпечити досягнення поставленої мети.


3.4 Основна частина.


Основна частина складається з розділів, підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. В кінці кожного розділу формуються висновки із стислим викладенням наведених у розділах результатів.

Рекомендована структура курсової роботи містить три розділи, в яких послідовно викладається теоретичний розгляд та практичне вирішення проблеми щодо теми дослідження. Кожен розділ включає декілька параграфів. Всі параграфи та розділи повинні бути логічно повязані між собою.

У Першому розділі необхідно висвітлити теоретичний аспект досліджуваної теми, а саме: сутність, зміст, функції об`єкта дослідження, погляди вітчизняних та зарубіжних економістів у сучасній економічній літературі з данного питання, історичний аспект досліджуваної теми, дослідити нормативно-правову базу. Обсяг першого розділу становить 25-30 відсотків загального обсягу роботи.


В Другому розділі слід розглянути стан досліджуваної теми в Україні, а саме:

а)зв`язок досліджуваного об`єкта з різними сферами фінансів;

б)організаційну структуру об`єкта дослідження, систему органів управління;

в)статистичні показники по даній темі;

г)існуючі проблеми з даного питання;

д)зробити фінансовий аналіз конкретного підприємства з незадовільним фінансовим станом з метою розробки плану санації.

Такий аналіз із прикладом санації можна взяти із літературних джерел.

Обсяг другого розділу становить 35-40 відсотків.

5

Третій розділ На основі проведеного аналізу розробити план санації. Рекомендації обгрунтувати. В цьому розділі бажано використати зарубіжний досвід по даному питанню, зробити свої пропозиції по вирішенню проблем, що склалися в Україні.Обсяг третього розділу становить 25-30 відсотків загального обсягу.


3.5 Висновки.


В цьому пункті курсової роботи наводяться висновки по кожному розділу. У висновках стисло, але достатньо повно дається оцінка результатів дослідження та аналізу обраного питання, обгрунтування рекомендацій та їх наслідків.


3.6 Список використаних джерел. Він складається:

1.Закони України.

2.Укази Президента України.

3.Декрети та Постанови Кабінету Міністрів України.

4. Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.

5.Спеціальна література і статті в періодичних виданнях ( в алфавітному порядку).


3.7 Додатки.


Їх кількість та якість свідчать про те, наскільки студент глибоко вивчив теоретичні і практичні матеріали з обраної теми дослідження, сумлінно віднісся до збору інформації, підтвердив обгрунтованість висновків і рекомендацій, запропонованих у роботі. Додатки наводяться в кінці курсової роботи у вигляді форм, довідок, розшифровок, розрахунків, витягів із різних інформаційних джерел, які використані в роботі, графіків, схем, рисунків, таблиць, розрахунків, наведених у курсовій роботі.


4. Оформлення курсової роботи.


4.1 Курсова робота пишеться від руки чітким, розбірливим почерком або оформляється на комп`ютері. Загальний обсяг роботи має складати 40-50 аркушів (А-4) рукописного тексту, або 35-40 аркушів (А-4) комп`ютерного тексту.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки розділів слід розташувати симетрично до тексту і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи, з нової сторінки.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного


6

відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не

підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзацний відступ повинен бути однаковим у продовж усьго тексту і дорівнювати пяти знакам(15мм).

Відстань між заголовком і подальшим текстом має бути:

Розділ1-2інтервали-назва-2інтервали

Підрозділ1-1інтервал-текст.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Текст друкується шрифтом Times New Roman 14. Інтервал між рядками-1,5. Поля сторінки:верхнє та нижнє-2,0 см, ліве-3см, праве-1см. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нуиерації сторінок. На титульному аркуші та вступі номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках номер проставляється у верхньому правому куті листа, починаючи з номеру другого листа „Вступу”.

Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”, після номеру крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

На використані літературні джерела необхідно робити посилання, вказуючи порядковий номер джерела в списку використаної літератури та сторінки в квадратних дужках:[1,103]; [2,25-30].


4.2 Ілюстрації позначають словом „Рис”. і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис1.3(третій рисунок першого розділу).

Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.


4.3Таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці, розміри яких більше формату А-4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Наприклад: „Таблиця1.2” (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження таблиці” і вказують номер таблиці, наприклад: „Продовження таблиці 1.2”

Назву таблиці розміщують після слова „Таблиця” над самою таблицею

7

симетрично до тексту, починаючи з великої літери.

Таблицю в тексті розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи, або з поворотом за годинниковою стрілкою.Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками, якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами „Теж”, а далі лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку не подають, то в ноьму ставлять прочерк.

4.4 Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між ними ставлять крапку. Номер формул пишуть біля правого краю аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужкох, наприклад: (3.2) (друга формула третього розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають словами „де” без двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.


4.5 Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, який друкують у горі малими літерами з першої велткої літери, симетрично до тексту сторінки. З правого боку рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток....” і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є,І,Ї,О,Ч,Ь, наприклад: „Додаток В”.


5. Критерії оцінки.


Оцінювання курсової роботи проводиться за п`ятибальною шкалою.

Оцінка „відмінно” виставляється за умови, що студентом виконані у повному обсязі вимоги, поствлені у методичних рекомендаціях.

Оцінка „добре” виставляється за умови виконання всіх вимог, як це зазначено вище. Однак в роботі допущені неточності у висвітленні питань; недостатньо повно описана методика, недостатньо обгрунтовані шляхи вирішення прблем.

Оцінка „задовільно” виставляється за умови допущення грубих помилок логічного характеру, за суттю та змістом викладеного матеріалу; відсутності одного з розділів, передбаченого методичними вказівками. Недостатньо

8

обгрунтовані шляхи вирішення проблем.

Оцінка „незадовільно” виставляється за умови, що тема не розкрита, а саме студент не виконав більше як 50 відсотків вимог, наведених у методичних рекомендаціях.

Керівник виставляє попередню оцінку за виконану роботу і робить запис про допуск до її захисту. Курсову роботу студент захищає перед науковим керівником. Студент відповідає на запитання наукового керівника. За результатами захисту визначається кінцева оцінка.


9


Додаток А


Тематика курсових робіт.


1.Приватизація – форма оздоровлення підприємств.

2.Особливості санації комерційних банків.

3.Особливості банкрутства та ліквідації комерційних банків.

4.Механізм та необхідність інституту банкрутства підприємств.

5.Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств.

6.Контролінг-функція фінансового менеджменту, направленого на попередження банкрутства.

7.Становлення інституту банкрутства підприємств в Україні.

8.Державне сприяння санації підприємств.

9.Банкрутство –як багатокроковий керований процес.

10.Санація- основний інструмент оздоровлення економіки.

11.Методи прогнозування банкрутства.

12.Оцінка вартості майна-як необхідний елемент в процесі санації, реорганізації та ліквідації підприємств.

13.Форми, правила та умови фінансування санації підприємств.

14.Санаційний аудит- як необхідна умова успішної санації.

15.Фінансування санації за рахунок внутрішніх джерел.

16.Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел.

17.Особливості банкрутства та санації українських підприємств.

18.Особливості банкрутства та санації зарубіжних підприємств.

19.Банкрутство та санація містоутворюючих підприємств.

20.Банкрутство та санація особливо небезпечних підприємств.

21.Банкрутство та санація сільськогосподарських підприємств.

22.Банкрутство та санація страховиків.

23.Банкрутство та санація професійних учасників ринку цінних паперів.

24.Банкрутство та санація селянського (фермерського) господарства.

25.Ліквідаційна процедура-як елемент прцедури банкрутства.

26.Планування фінансової санації.

27.Санація без залучення додаткових фінансових ресурсів.

28.Форми санації підприємств, направлені на його реорганізацію.

29.Банкрутство суб`кта господарської діяльності-громадянина, та його особливості.

30.Продажа майна при санації та банкрутстві підприємств.

31.Класична модель санації підприємства.


10


Рекомендована література.


1.Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05 92 року зі змінами та доповненнями.

2.Господарський кодекс України від 16.01.2003 року.

3.Бланк І.О. Фінансовий менеджмент..-К.: Ніка-Центр, Ельга,2004.-625с.

4.Мозенков О.В. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління.-Харків.:ВД”Інжек”,2003.-272с.

5.Савицька Г.В. Економічний аналіз.-М.:ТОВ”Нове знання”,2003.-640с.

6.Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств.-К.:КНЕУ,2000.-412с.

7.Терещенко О.О. Фінансова діяльність субєктів господарювання.-К.:КНЕУ,3003.-556с.

8.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій.-К.:КНЕУ,2004.-568с.

9.Вечірко І.О. Особливості проведення прцедури санації в Україні//Актуальні проблеми економіки.-2003.-№11.-с.177-182.

10.Фокіна Н.П. Методика виявлення загрози банкрутства підприємств за оцінкою показників фінансового стану //Актуальні проблеми економіки.-2003.-№7.-с.56-62.

11.Швиденко Г.О. Санація балансу в системі антикризового управління підприємством//Актуальні проблеми економіки.-2003.-№4.-с.33-36.

12.Андрущак Є.М.Удосконалення інституту банкрутства //Фінанси України.-2001.-№9.-с.29-36.


11


Додаток Б


Міністерство освіти і науки України


Криворізький технічний університет


Кафедра економічного аналізу і фінансів


Курсова робота


На тему________________________________________________


З дисципліни „Управління фінансовою санацією”


Студента_____ групи

5курсу

Економічного факультету

Спеціальності__________

______________________

(П.І.Б.)


Науковий керівник

_______________________

(П.І.Б.)

Кривий Ріг

2006


12

Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни

„Управління фінансовою санацією” для спеціалістів та магістрів спеціальності „ФІНАНСИ” денної та заочної форм навчання.


Укладачі: Гарасюк Ольга Анатоліївна, Лисевич Сергій Григорович


Реєстрац. №__________________


Підписано до друку 2006

Формат А-5

Обсяг 13 стор.

Тираж ___прим.


Видавничий центр КТУ, вул. ХХII партз`їзду, 11

м. Кривий Ріг

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Бухгалтерський облік”/ Укладачі: В.І. Лисиця, Л. Б. Рябушка. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Управління фінансовою санацією \" для спеціалістів та магістрів спеціальності „фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи