Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
НазваДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Сторінка14/20
Дата23.08.2012
Розмір2.47 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


Положення

про обрання за конкурсом і прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «Криворізький національний університет» ІV рівня акредитації (схвалено Вченою радою ДВНЗ «КНУ» 07 червня 2012 р., протокол №6)


1. Дане положення розроблене відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 № 744 «Про затвердження Положення про обрання і прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації» та визначає порядок обрання за конкурсом на вакантні посади у ДВНЗ «Криворізький національний університет», а саме: деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, викладачів.

Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору. (Ст.54.Кадрове забезпечення сфери освіти ЗУ «Про освіту»)

На посади науково-педагогічних працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники докторантури, аспірантури та магістратури. (Ст.48. Основні посади ЗУ «Про ВО»)

2. Конкурс на заміщення вакантної посади оголошується наказом ректора, чому передують службові записки від керівників структурних підрозділів з інформацією про вакантні посади.

Оголошення про проведення конкурсу, терміни й умови його проведення публікуються у засобах масової інформації, на сайті університету (інституту).

 1. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених чинним законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису університету.

 2. Для проведення конкурсу, тобто підготовки проекту наказу про проведення конкурсу, розміщення оголошення в засобах масової інформації, детального розгляду матеріалів і документів щодо відповідності вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників, розгляду матеріалів на засіданні кафедри, подання документів до вченої ради університету (факультету, інституту) наказом ректора утворюється конкурсна комісія.

Конкурсну комісію очолює її голова – ректор. До складу конкурсної комісії входять: проректори, директори (заступники директорів); декани факультетів; учений секретар університету (інституту); голова профспілкової організації університету (інституту); начальник відділу кадрів (заступник); начальники юридичного, планово-економічного; завідувач навчально-методичного відділу.

 1. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Ліцензійними умовами надання освітніх послуг та умовам оголошеного конкурсу.

Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вимогам оголошеного конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що отримує письмову відмову.

Не допускається немотивована відмова в допуску до участі в конкурсі.

 1. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників мають бути ознайомлені з цим Положенням і професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади. (Вимоги додаються).

 2. Кандидатури претендентів, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, асистента, викладача попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності; декана – на загальних зборах трудового колективу факультету (інституту).

Науково-педагогічні працівники, які працюють в університеті (інституті) та претендують на подальші трудові відносини, звітують про свою науково-педагогічну діяльність, яку вони виконували у період дії строкового трудового договору (контракту), а саме: завідувачі кафедр, професори, доценти, старші викладачі, асистенти, викладачі на засіданні кафедр; декани – на загальних зборах трудового колективу факультету (інституту).

З науково-педагогічним працівником, який до цього не працював в університеті (інституті), на засіданні кафедри проводиться ґрунтовна співбесіда про науково-педагогічну діяльність претендента, його програму на майбутнє. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні заняття.

 1. Документи разом із висновками кафедри (зборів) про професійні, особисті якості претендентів та відповідні рекомендації щодо осіб,

- які працевлаштовуються до університету, – заяву; копію паспорта; особовий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання, завірені в установленому порядку; список друкованих праць і винаходів за період науково-педагогічної діяльності,

- особові справи, яких знаходяться у відділі кадрів університету (інституту), – заяву; список друкованих праць і винаходів за останні 3 роки;

на посади:

- декана, доцента, старшого викладача, асистента, викладача передаються на розгляд вченої ради факультету (інституту):

- завідувача кафедри, професора передаються на розгляд вченої ради університету.

Засідання кафедри, на якій обговорюються кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, проводить проректор університету (заступник директора) або декан факультету.

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри (зборів) до засідання вченої ради університету (факультету, інституту).

Негативний висновок кафедри, загальних зборів трудового колективу факультету не дає підстави для відмови претенденту в розгляді його кандидатури вченою радою університету (факультету, інституту).

 1. Обрання науково-педагогічних працівників вченою радою університету (факультету, інституту) проводиться таємним голосуванням.

Перед голосуванням вченою радою університету щодо кожної кандидатури претендентів на посади завідувача кафедри, професора оголошується висновок кафедри, і проводиться обговорення в їх присутності.

Перед голосуванням вченою радою факультету (інституту) щодо кожної кандидатури претендентів на посаду декана оголошується висновок загальних зборів трудового колективу факультету – на посади: доцента, старшого викладача, асистента, викладача – висновок кафедри, і проводиться обговорення в їх присутності.

Рішення вченої ради університету (факультету, інституту) при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів вченої ради. Обраним вважається претендент, який отримав понад 50 % голосів присутніх членів вченої ради.

Прізвища всіх претендентів на заміщення відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Для проведення голосування вчена рада обирає лічильну комісію. Кожний член вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При порушенні умов голосування бюлетені вважаються недійсними. Протокол лічильної комісії затверджується вченою радою університету (факультету, інституту) відкритим голосуванням більшістю голосів.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні вченої ради. У разі повторення попереднього результату конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50 % голосів присутніх членів вченої ради, конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Оригінал заяви разом із витягом із протоколу вченої ради університету (факультету, інституту) та протоколом лічильної комісії передаються до відділу кадрів університету (інституту).

Копія заяви та конкурсні документи претендентів зберігаються у секретаря вченої ради університету (факультету, інституту).

 1.  Рішення вченої ради університету (факультету, інституту) є підставою для укладання трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу ректора про прийняття її на роботу.

 2.  Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників укладається строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Термін строкового трудового договору встановлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору має право кожна із сторін.

 3.  Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

 4.  У разі прийняття на роботу науково-педагогічних працівників для забезпечення навчального процесу до обрання за конкурсом, а також при прийнятті науково-педагогічних працівників на посади за сумісництвом, ректор має право прийняти на роботу вказаних працівників за строковим трудовим договором або контрактом на термін не більше одного року.


Проректор з науково-педагогічної

і навчальної роботи В.І. Вербицький


Проректор з наукової роботи В.Д. Сидоренко


Проректор з

науково-педагогічної роботи Я.В. Шрамко


Завідувач навчально-методичного відділу Г.Х. Отверченко


Начальник відділу кадрів В.Г. Демчишина


Начальник юридичного відділу І.Г. Черткова


Голова ППО КТУ В.П. Щокін

Голова ППО КДПУ Л.В. Бурман

Голова ППО КЕІ А.В. Максимова

Учений секретар Т.І. Бушуєва


Додаток до Положення про обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «Криворізький національний університет»

професійно-кваліфікаційні Вимоги

до науково-педагогічних працівників


Декан

Особи з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь.

^ Завідувач кафедри

Особи, які мають, як правило, науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора, а також особи з числа викладачів, які мають науковий ступінь кандидата наук, вчене звання професора, доцента, науково-педагогічний стаж у ВНЗ ПІ-ІУ рівня акр. не менше 10 років, готують науково-педагогічні кадри.

Професор

Особи, які мають, як правило, науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора, доцента, науково-педагогічний стаж у ВНЗ ПІ-ІУ рівня акредитації не менше 5 років, є авторами підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових праць, викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, готують науково-педагогічні кадри.

Як виняток – кандидати наук, які мають вчене звання доцента за профілем кафедри і науково-педагогічний стаж у ВНЗ ПІ-ІУ рівня акредитації не менше 15 років, які є авторами наукових і навчально-методичних праць, у тому числі авторами підручників або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, готують науково-педагогічні кадри.

Доцент

Особи, які мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента, науково-педагогічний стаж у ВНЗ ПІ-ІУ рівня акредитації не менше 3 років, друковані наукові, навчально-методичні праці (у т.ч. підручники, навчальні посібники), ведуть лекційні курси на високому науково-методичному рівні.

^ Старший викладач

Особи, які мають, як правило, науковий ступінь кандидата наук, досвід викладацької і наукової діяльності, друковані наукові, навчально-методичні праці та особи, які мають стаж практичної роботи за профілем спеціальності, дисципліни, яку викладатимуть.

^ Асистент, викладач

Особи, які мають вищу освіту за відповідною спеціальністю, як правило, кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, закінчили аспірантуру, досвід практичної роботи за профілемспеціальності, дисципліни. Особи, які мають науковий ступінь, друковані наукові, навчально-методичні праці рекомендуються у першу чергу.

Учений секретар Т.І. Бушуєва


Додаток № 9

до колективного договору

на 2012-2016
ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. ректора ДВНЗ «КНУ»

____________ М.І. Ступнік

«___» ____________ 2012 р.Положення

про переведення студентів ДВНЗ «КНУ» з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного бюджету (розглянуто на засідан-ні Вченої ради ДВНЗ «КНУ» 21 лютого 2012 р., протокол №3)


1. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблено на підставі:

  • Закону України «Про вищу освіту»;

  • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (затверджено наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245);

  • листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21.


1.2. Переведення студентів Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (далі ДВНЗ «КНУ») з форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (далі – контрактна форма навчання) на навчання за кошти державного бюджету (далі – бюджетна форма навчання) здійснюється на конкурсній основі наказом ректора (директора – для інститутів) на підставі рішення вченої ради університету (рішення вченої ради інституту).


1.3. Переведення студентів із контрактної форми навчання на бюджетну здійснюється, як правило, після закінчення ними другого курсу (крім студентів, які навчаються за скороченою програмою підготовки і для яких можливе переведення після закінчення ними першого курсу).


1.4. Переведення студентів університету, що навчаються на першому курсі, не дозволяється.


^ 2. Організаційні питання


2.1. Переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом), на бюджетну форму навчання можливе:

– за наявності вільних бюджетних місць;

–  для студентів третього курсу – за умови, якщо студент чотири останні сесії склав лише на «відмінно»;

–  за умови повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах одного напряму навчання.


2.2. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом успішності студентів із урахуванням їх соціального статусу. За інших однакових умов до уваги береться участь студента в науковій роботі, у громадському житті факультету, інституту, університету, причому на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету претендують студенти, право яких на навчання за державним замовленням визначено відповідними Законами України, Указами Президента України та урядовими рішеннями. Переведення студентів, які під час навчання в університеті набули таке право, може здійснюватися на позаконкурсній основі та в інші терміни.

2.3. Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу і напряму підготовки (спеціальності) як різниця між цифрою плану прийому відповідного року і фактичною чисельністю студентів, що навчається за рахунок бюджету на цьому курсі з цього напряму підготовки (спеціальності).


2.4. Деканат (адміністрація інституту) інформує студентів про наявність вакантних місць на бюджетній формі навчання, про умови переведення на них та розпорядженням по факультету (по інституту) оголошує конкурс.


2.5. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми навчання на бюджетну, не пізніше, ніж за два тижні до засідання вченої ради, на якому буде розглядатися відповідне питання, подає вченому секретарю такі документи:

 • заяву на ім’я ректора (директора інституту) встановленого зразка. Заява засвідчується підписом декана факультету, на якому навчається студент.

 • копію індивідуального навчального плану (залікової книжки);

 • характеристику з рекомендацією / нерекомендацією про переведення, підписану куратором академічної групи, у якій навчається студент, деканом факультету, головою студентської ради факультету, головою профбюро факультету (для студентів денної форми навчання). У характеристиці має бути вказаний рейтинг студента;

 • довідку з місця роботи із зазначенням стажу роботи (для студентів заочної форми навчання);

 • документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним законодавством (якщо такі є);

 • копії свідоцтва про смерть батьків (одного з батьків) (для студентів, які стали сиротами після вступу до університету).


2.6. Рішення про переведення приймається вченою радою університету (вченою радою інституту) у вересні і в лютому на підставі рекомендації конкурсної комісії у складі: проректора з науково-педагогічної і навчальної роботи, голови профкому університету, декана відповідного факультету, вченого секретаря, голови студентської ради університету. Для інститутів: заступників директора з навчальної та виховної роботи, деканів факультетів, голови первинної профспілкової організації, вченого секретаря, голови студентської ради.


2.7. Засідання конкурсної комісії відбувається не пізніше, ніж за тиждень до засідання вченої ради, на якому буде розглядатися питання щодо переведення з контрактної форми навчання на бюджетну форму навчання.


2.8. Комісія приймає рішення про рекомендацію щодо переведення з контрактної форми навчання на навчання за кошти державного бюджету, яке оформлюється протоколом. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії затверджується ректором (директором інституту) і подається на розгляд вченої ради.

2.9. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту.


2.10. Рішення вченої ради вводиться в дію наказом ректора (директора інституту).


Проректор

з науково-педагогічної

та навчальної роботи В. І. Вербицький


Завідувач навчально-

методичного відділу Г. Х. Отверченко


ПОГОДЖЕНО:


Голова профкому КТУ В. П. Щокін


Голова студентської ради КТУ    А. Г. Коломієць


Голова профкому КДПУ Л.В. Бурман


Голова студентської ради КДПУ С.М. Скиба


Начальник юридичного відділу І. Г. Черткова


Додаток № 10

до колективного договору

на 2012-2016
ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. ректора ДВНЗ «КНУ»

____________ М.І. Ступнік

«___» ____________ 2012 р.


Положення

про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у

Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет» (схвалено Вченою радою ДВНЗ «КНУ» «___» ___________ 2012 р., протокол №___)


1. Індивідуальний графік навчання становить форму організації навчання студента, при якій частина дисциплін навчального плану засвоюється студентом самостійно.

Індивідуальний графік навчання має бути спрямованим на індивідуалізацію навчання, посилення самостійної роботи студентів у навчанні при консультуванні викладачем, підвищення рівня підготовки майбутніх спеціалістів та розкриття їхніх індивідуальних творчих здібностей.


2. За індивідуальним графіком навчання мають право навчатися, як правило, студенти ІV-Vкурсів, які:

а) працевлаштовуються за фахом на прохання міських (районних) відділів освіти, підприємств;

б) беруть участь у науково-дослідницькій роботі (проведення наукових досліджень за держбюджетними, госпрозрахунковими темами та за іншими науково-дослідними проектами);

в) беруть участь у спортивному житті університету (студенти-спортсмени: майстри спорту, кандидати у майстри спорту, члени збірних команд університету з певного виду спорту);

г) є матерями дітей віком до 3 років;

ґ) працевлаштовуються у зв’язку з виробничою необхідністю, яка підтверджена відповідними документами.


3. Ректор (директор) університету за поданням декана може за необхідності встановлювати окремим студентам індивідуальний графік навчання в інших випадках за умови відповідних підстав.


4. Індивідуальний графік навчання оформляється на основі наказу ректора (директора) університету і поновлюється щорічно.

5. Під час оформлення на навчання за індивідуальним графіком студент подає:

а) при працевлаштуванні за фахом:

- заяву на ім’я ректора (директора) з резолюціями проректора, декана факультету;

- клопотання міських (районних) відділів освіти, підприємств;

- копію залікової книжки за останні два семестри;

- копію трудової книжки;

- індивідуальний навчальний план, в який включені дисципліни, передбачені навчальним планом, затверджується деканом факультету;

б) при участі у науково-дослідницькій роботі:

- заяву на ім’я ректора (директора) з резолюціями проректора з наукової роботи, декана факультету;

- індивідуальний навчальний план, в який включені дисципліни, передбачені навчальним планом, затверджується деканом факультету;

в) при участі у спортивному житті університету:

- заяву на ім’я ректора (директора) з резолюціями проректора, декана факультету;

- копії посвідчень, що підтверджують звання спортсмена;

- копія кваліфікаційної книжки спортсмена;

- індивідуальний навчальний план, в який включені дисципліни, передбачені навчальним планом, затверджується деканом факультету;

г) при народженні дитини:

- заяву на ім’я ректора (директора) з резолюціями проректора з наукової роботи, декана факультету;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- копію свідоцтва про одруження (за умови, якщо мати та дитина мають різні прізвища);

- індивідуальний навчальний план, в який включені дисципліни, передбачені навчальним планом, затверджується деканом факультету;

ґ) з виробничою необхідністю:

- заяву на ім’я ректора (директора) з резолюціями проректора з наукової роботи, декана факультету;

- довідку про працевлаштування;

- копію трудової книжки;

- індивідуальний навчальний план, в який включені дисципліни, передбачені навчальним планом, затверджується деканом факультету.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи