Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
НазваДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Сторінка15/20
Дата23.08.2012
Розмір2.47 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

6. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком навчання зобов’язані:

- поновлювати індивідуальний навчальний план на кожен наступний семестр;

- щорічно відвідувати консультації викладачів університету;

- студенти, які працевлаштовані, додатково подають до деканату щосеместрово копію трудової книжки.

7. Студентам-матерям, які мають дітей віком до трьох років. Але не можуть претендувати на навчання за індивідуальним графіком на визначених вище умовах, надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років чи право на вільний графік навчання (надання додаткових перерв протягом навчального дня та додаткових вихідних днів протягом тижня). Останнє регламентується чинним законодавством ст. 183 КЗпП України «Перерви для годування дитини» і не підлягає підпорядкуванню цьому Положенню.


8. Студент, який виявив бажання навчатися за індивідуальним графіком, протягом перших двох тижнів нового семестру складає графік у двох примірниках, погоджує його з кожним викладачем, який працює із студентом в цьому семестрі (перший примірник графіка видається студенту для роботи, другий – залишається в деканаті для контролю та зберігається до завершення терміну навчання). Подається графік до деканату разом із заявою на ім’я ректора (директора). Декан готує службову записку на ім’я ректора (директора) і проект наказу про переведення студента на індивідуальний графік навчання.


9. Студенти, що навчаються за індивідуальним графіком навчання, повинні отримати на кафедрах завдання, які мають забезпечити засвоєння ними навчального матеріалу, передбаченого типовим навчальним планом, навчальною програмою, з усіх нормативних навчальних дисциплін та необхідного мінімуму навчальних дисциплін, вибраних студентом з обов’язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки, а також самостійне вивчення додаткової літератури, поглиблене вивчення окремих тем, проведення дослідницької роботи тощо.

Вибіркові навчальні дисципліни освітньо-професійних програм підготовки, визначені університетом і включені до індивідуального навчального графіка студента, є обов’язковими для вивчення.


10. Консультування викладачами студентів, які мають індивідуальний графік навчання, здійснюється за семестровим графіком консультацій викладачів кафедр. Окремий час для консультацій цих студентів не передбачено.


11. В індивідуальному графіку навчання передбачено форми контролю та терміни підсумкового контролю. Термін підсумкового контролю має співпадати з графіком навчального процесу на цьому курсі. В окремих випадках може визначатися індивідуальний графік проведення контрольних заходів.


12. Студент, який навчається за індивідуальним графіком, по завершенню семестру доповідає про наслідок своєї роботи на раді факультету, і, залежно від її оцінки, рада висловлює думку стосовно доцільності подальшого навчання студента за індивідуальним графіком. Якщо ж наслідки цієї роботи оцінені радою факультету негативно, студент втрачає право на навчання за індивідуальним графіком і навчається на загальних підставах.

Деканат за поданням кафедр може порушувати питання про дострокове припинення індивідуального графіка навчання в разі систематичного недотримання його виконання.


13. За виконання індивідуального графіка навчання відповідає студент. Індивідуальний графік навчання складається у суворій відповідності до навчального плану спеціальності. Відхилення у виконанні індивідуального графіка є свідченням невиконання навчального плану спеціальності, що створює підстави для відповідних організаційних висновків. Аж до відрахування студента з університету.


^ 14. Контроль за виконанням індивідуального графіка навчання здійснює декан факультету або його заступник.


15. Положення набуває чинності з моменту схвалення вченою радою ДВНЗ «КНУ».


Проректор з науково-педагогічної

і навчальної роботи В. І. Вербицький


Проректор з наукової роботи В. Д. Сидоренко


Проректор з науково-педагогічної

роботи Я. В. Шрамко


Завідувач навчально-

методичного відділу Г. Х. Отверченко


Начальник відділу кадрів В. Г. Демчишина


Начальник юридичного відділу І. Г. Черткова


ПОГОДЖЕНО:

Голови профкомів


Голова ППО КТУ В. П. Щокін

Голова ППО КДПУ Л. В. Бурман

Голова ППО КЕІ А. В. Максимова

Додаток № 11

до колективного договору

на 2012-2016


ПОГОДЖЕНО:

Голова СПО ППО ДВНЗ «КНУ»

____________ В.П. Щокін

«___» _____________ 2012 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО

конференцією трудового колективу ДВНЗ «КНУ»

протокол №____

від «___» _________ 2012 р.Правила

внутрішнього розпорядку

Державного вищого навчального закладу

«Криворізький національний університет»


1. Загальні положення


1.1. Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (далі – Правила) розроблено відповідно до чинного законодавства для забезпечення чіткої організації праці, навчально-виховного процесу, належних безпечних умов праці і навчання, підвищення продуктивності та ефективності праці, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової та навчальної дисципліни.

1.2. Згідно з Конституцією України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці за її кількісними та якісними показниками і не нижче встановленого державного мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У вищому навчальному закладі трудова і навчальна дисципліна ґрунтується на свідомому й сумлінному виконанні працівниками, особами, які навчаються в університеті, своїх трудових і навчальних обов’язків, вона є необхідною умовою організації ефективної праці й навчального процесу.

Трудова і навчальна дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці й успішного навчання. До порушників дисципліни застосовують заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.3. Метою цих Правил є визначення обов’язків науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників університету, а також осіб, які навчаються в університеті, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в університеті.

1.4. Правила обов’язкові для виконання власником, працівниками та особами, які навчаються в університеті.

1.5. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, розв’язує ректор університету в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і Правилами, спільно або за погодженням із профспілковою організацією.


^ 2. Порядок прийняття і звільнення працівників


2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей і кваліфікації.

2.2 При прийнятті на роботу працівник зобов’язаний подати:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт;

- медичну довідку про стан здоров’я;

- автобіографію;

- військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України, служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, пред’являють військовий квиток;

- особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, – відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються у відділі кадрів університету і залишаються в особовій справі працівника;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування;

- інші документи, передбачені діючими нормативними актами.

Прийняття на роботу без зазначених документів не допускається.

Особа, яка приймається на роботу надає дозвіл на обробку її персональних даних та отримує повідомлення про включення її персональних даних до бази персональних даних університету, мету збору даних та осіб, яким передаються її персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

При укладенні трудового договору заборонено вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться на основі конкурсного відбору згідно Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 № 744, «Положення про обрання за конкурсом і прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «Криворізький національний університет», ІV рівня акредитації, затвердженого ректором університету та схвалено вченою радою від 07.06.2012, протокол №6.

2.4. При укладенні трудового договору сторони можуть обумовити випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається (ст.26 КЗпП України). Умова про випробування має бути обумовлена в наказі про прийняття на роботу.

2.5. Прийняття на роботу оформлюється наказом ректора університету, або особою, якій було делеговано ці повноваження. В наказі повинні зазначатись найменування роботи (посади) та умови оплати праці відповідно до штатного розпису університету. Наказ оголошується працівнику під розписку.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не був виданий, але працівника ректором, або особою, якій було делеговано ці повноваження, було фактично допущено до роботи.

2.6. При прийомі працівника або переведенні його в установленому порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу зобов’язаний:

- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та суттєві умови праці; наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- ознайомити працівника в письмовій формі з Правилами та колективним договором, посадовою або робочою інструкцією, навчальним режимом університету, а науково-педагогічних та педагогічних працівників – ще й з Положенням про організацію навчального процесу в університеті;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці.

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу відповідно до посадової або робочої інструкції і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.7. Працівники університету можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства. На умовах сумісництва працівники можуть працювати в університеті або на іншому підприємстві, в установі, організації або в приватної особи у вільний від основної роботи час.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, методичної і творчої діяльності).

2.8. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться після видання наказу

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58, із змінами та доповненнями.

Трудові книжки працівників зберігають в університеті як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладено на ректора університету.

2.9. Припинення трудового договору можливе лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це ректора університету, або особу, якій було делеговано ці повноваження, письмово за два тижні.

За домовленістю між працівником і ректором, або особою, якій було делеговано ці повноваження, трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.

У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством (частина перша ст. 38 КЗпП України), працівник звільняється у строк, про який він просить.

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного, трудового договору, а також у випадках, передбачених частиною першою ст. 38 КЗпП України. Звільнення працівника в цьому разі проводиться відповідно до ст. 39 КЗпП України.

Строковий трудовий договір (контракт) з науково-педагогічним працівником може бути продовжено, переукладено на підставі рішення кадрової комісії за два місяці до закінчення строку його чинності або контракт підлягає припиненню після закінчення його строку.

Після закінчення терміну строкового трудового договору працівники звільняються з роботи за пунктом 2 ст. 36 КЗпП України, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення.

Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1,3, 5-7, 8 ст.36 КЗпП України.

Розірвання трудового договору з ініціативи ректора університету, або особи, якій було делеговано ці повноваження, допускається у випадках, передбачених чинним законодавством (статті 40, 41 КЗпП України), а також у зв’язку з невиконанням працівником умов, передбачених контрактом (п.8 ст.36 КЗпП України).

2.9. Припинення трудового договору оформлюють наказом ректора університету, або особою, якій було делеговано ці повноваження. Наказ оголошується працівникові під розписку.

2.10. Відділ кадрів зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, а відділ бухгалтерського обліку провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитися згідно з формулюванням чинного законодавства з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення працівника вважається останній день роботи.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то відділ кадрів в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою допускається тільки за письмовою згодою працівника.

У разі звільнення працівника з ініціативи власника відділ кадрів зобов’язаний у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи.

В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.


^ 3. Основні права та обов’язки працівників університету

та осіб, які навчаються в університеті


3.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- вільний вибір форм, методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів, виявлення педагогічної ініціативи;

- належні умови праці, побуту, відпочинку;

- проведення наукової роботи;

- участь у громадському самоврядуванні відповідно до Статуту університету;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- одержання додаткової, крім встановленої Єдиною тарифною сіткою, оплати праці за роботу, виконану в університеті;

- користування додатковою оплачуваною відпусткою, скороченим робочим днем;

- роботу на умовах сумісництва, а також на умовах погодинної оплати в університеті або інших навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях відповідно до умов, визначених законодавством;

- підвищення кваліфікації та стажування, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку, навчання в аспірантурі, докторантурі;

- участь в об’єднаннях громадян;

- забезпечення житлом у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати високий рівень викладання предмета за фахом, який відповідає держстандарту якості освіти, задля забезпечення підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації;

- забезпечувати умови для засвоєння особами, які навчаються в університеті, навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові їх здібностей;

- додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в університеті, прививати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати осіб, які навчаються в університеті, від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію і загальну культуру (для науково-педагогічних працівників);

- не рідше одного разу на п'ять років проходити атестацію (для наукових працівників)

- вивчати причини неуспішності осіб, що навчаються, надавати їм допомогу в організації самостійної та індивідуальної роботи, брати участь у профорієнтаційній роботі університету (для науково-педагогічних працівників);

- підтримувати зв'язок з випускниками університету, вивчати їх педагогічну, економічну, виробничу діяльність і на підставі її аналізу вдосконалювати роботу з навчання та виховання осіб, що навчаються (для науково-педагогічних працівників);

- дотримуватися службової та державної таємниці;

- дотримуватися чинного законодавства щодо збереження майна університету: обладнання, інвентарю, матеріалів, навчальних посібників тощо;

- ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

- виховувати у осіб, які навчаються в університеті, бережливе ставлення до майна університету;

- додержуватися законодавства України, Статуту університету, Колективного договору та цих Правил;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, техніки безпеки, цивільної оборони, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, дорожнього руху, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- своєчасно і точно виконувати накази, розпорядження ректора, або особи, якій було делеговано ці повноваження, розпорядження керівника структурного підрозділу, рішення вченої ради університету, інституту

- підтримувати на своєму робочому місці чистоту й порядок; не вживати алкогольні напої, тютюнові вироби в приміщеннях університету та на території університету;

- уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального психологічного клімату в колективі;

- брати участь у загальноуніверситетських заходах;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

3.3. Інші працівники університету мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- належні умови праці, побуту, відпочинку, вільний вияв ініціативи щодо покращення роботи, передбаченою посадовими або робочими інструкціями;

- участь у громадському самоврядуванні відповідно до Статуту університету;

- отримання компенсацій та пільг за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці та додаткову оплату за роботу в нічний час;

- користування додатковою оплачуваною відпусткою, скороченим робочим днем;

- роботу за сумісництвом у вільний від основної роботи час в університеті або на підприємстві, в установі, організації;

- участь в об’єднаннях громадян;

- забезпечення житлом у порядку, визначеному законодавством.

3.4. Інші працівники університету зобов’язані:

- працювати чесно і сумлінно, виконувати робочий режим, вимоги Статуту університету, Колективного договору та цих Правил, додержуватися трудової дисципліни (своєчасно приходити на роботу, дотримуватися встановленої тривалості робочого часу, використовувати весь робочий час на виконання дорученої справи, своєчасно і точно виконувати накази, розпорядження ректора, або особи, якій було делеговано ці повноваження, розпорядження керівника структурного підрозділу, рішення вченої ради університету, інституту);

- дотримуватися службової та державної таємниці

- дотримуватися чинного законодавства щодо збереження майна університету: обладнання, інвентарю, матеріалів, навчальних посібників тощо;

- ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

- знати і виконувати вимоги нормативних-правових актів з охорони праці, техніки безпеки, цивільної оборони, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, дорожнього руху, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- підтримувати на своєму робочому місці чистоту й порядок; не вживати алкогольні напої, тютюнові вироби в приміщеннях університету та на території університету;

- уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального психологічного клімату в колективі;

- брати участь у загальноуніверситетських заходах;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

3.5. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається трудовим договором, положеннями, посадовими або робочими інструкціями, затвердженими ректором університету, або особою, якій було делеговано ці повноваження.

3.6. Особи, які навчаються в університеті, мають право на:

- вибір форми навчання;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету;

- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

- участь у діяльності органів громадського самоврядування університету та факультетів, вченої ради університету, інститутів, органів студентського самоврядування університету, інститутів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

- участь в об’єднаннях громадян;

- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- участь у формуванні індивідуального навчального плану;

- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

- безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів університету;

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;

- на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу в порядку, установленому “Положенням про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти”, затвердженому наказом Міністерства освіти України і Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 № 191/153, “Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245 .

- на навчання за індивідуальним навчальним планом.

3.7. Особи, які навчаються в університеті, зобов’язані:

- додержуватися законів, Статуту університету цих Правил, Правил проживання у гуртожитку;

- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

- систематично і глибоко оволодівати теоретичними і практичними навиками за обраною спеціальністю;

- підвищувати свій науковий і культурний рівень, дотримуватися норм навчальної етики, етики наукового співтовариства;

- набувати навичок організаційної, наукової та виховної роботи;

- брати участь у громадському і культурному житті факультету та університету;

- дотримуватися чинного законодавства щодо збереження майна університету: обладнання, інвентарю, матеріалів, навчальних посібників тощо;

- дбайливо ставитися до документів, що підтверджують статус особи, яка навчається в університеті;

- ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, правил дорожнього руху, виробничої санітарії, цивільної оборони, протипожежної безпеки;

- бути дисциплінованими, тактовними, чуйними, охайними в університеті та за його межами;

- підтримувати чистоту і порядок в навчальних аудиторіях, навчально-виробничих приміщеннях, місцях загального користування та на території університету, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

- з повагою ставитися до викладачів, співробітників та осіб, які навчаються в університеті;

- не вживати на території університету і гуртожитків університету алкогольних, наркотичних та інших шкідливих речовин;

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи