Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
НазваДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Сторінка2/20
Дата23.08.2012
Розмір2.47 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМета та предмет колективного договору

1.1. Цей колективний договір є локальним нормативно-правовим актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих та трудових відносин, узгодження інтересів найманих працівників, осіб, що навчаються і адміністрації Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (ДВНЗ «КНУ» далі –Університет).

1.2. Положення й норми колективного договору розроблені на основі чинного законодавства України, Генеральної, галузевої, регіональної угод, а також Статуту Університету, Статуту профспілки працівників освіти і науки України, Положеннями про первинні профспілкові організації, Угоди про створення СПО ППО.


Сторони договору та їх повноваження

1.3. Сторонами колективного договору згідно зі ст. 3 Закону України “Про колективні договори і угоди” є:

– представник власника – ДВНЗ «Криворізький національний університет» (далі – Сторона власника) в особі ректора або особи, яка виконує його обов’язки;

–  голова профспілкового комітету ОПО ДВНЗ «КНУ», голова цехового профспілкового комітету ПО КПІ ДВНЗ «КНУ», голова цехового профспілкового комітету ПО КЕІ ДВНЗ «КНУ», голова профспілкового бюро КМІ ДВНЗ «КНУ», голова цехового профспілкового комітету ПО НДІ БПГ ДВНЗ «КНУ», голова цехового профспілкового комітету ПО НДГІ ДВНЗ «КНУ» (далі – профспілкова Сторона), які відповідно до ст.247 КЗпП України, ст. 4 Закону України “Про колективні договори і угоди” представляють інтереси працівників університету у сфері праці, культури, побуту.

Конференція трудового колективу доручає профспілковій Стороні укласти колективний договір зі Стороною власника, а також представляти інтереси колективу університету у вирішенні питань, що є предметом цього договору.

1.4. Сторона власника визнає, що має повноваження, визначені чинним законодавством і Статутом університету на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань Сторони власника, визначених цим договором.

1.5. Профспілкова Сторона визнає, що має повноваження, визначені чинним законодавством, Статутом профспілки працівників освіти і науки України, Положеннями про первинні профспілкові організації, угоди про СПО ППО на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань профспілкової Сторони, визначених цим договором.

1.6. Сторони визнають взаємні повноваження, положення відповідних сторін галузевої та регіональної угод і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального діалогу: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього колективного договору.

Сторони оперативно вживатимуть заходів, передбачених цим договором щодо усунення передумов виникнення індивідуальних і колективних трудових спорів, конфліктів у ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань через проведення консультацій, переговорів і примирних процедур тимчасово створеною комісією за участю представників Сторін відповідно до чинного законодавства.

Сторони домовилися накази і розпорядження, що погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством, або такі, що прийняті без дотримання передбаченого в нормативних актах України порядку урахування думки представницького органу працівників, уважати недійсними.


Сфера дії договору

1.7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання Стороною власника, профспілковою Стороною, працівниками університету та особами, що навчаються, незалежно від форми їх трудового договору та членства у профспілці.

Дія колективного договору поширюється на всіх штатних працівників університету та осіб, що навчаються в Університеті.

1.8. Жодна зі Сторін, що уклали цей договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

1.9. Невід’ємною частиною колективного договору є додатки до нього, які включають:

Додаток 1. Склад робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору.

Додаток 2. Положення про преміювання у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 3. Порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам та докторантам Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

Додаток 4. Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 5. Положення про порядок та умови надання грошової допомоги у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 6. Кількість робочих місць прибиральниць службових приміщень, двірників, які використовують в роботі дезінфікуючі засоби та мають право на доплату в розмірі 10% посадового (місячного) окладу.

Додаток 7. Положення про кадрову комісію з розгляду питань щодо оформлення трудових відносин із науково-педагогічними працівниками ДВНЗ «КНУ».

Додаток 8. Положення про обрання за конкурсом і прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 9. Положення про переведення студентів ДВНЗ «КНУ» з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Додаток 10. Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 11. Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 12. Перелік посад працівників, яким надається право на додаткову оплачувану відпустку понад норми, визначені законодавством, за ненормований робочий день.

Додаток 13. Склад робочої комісії з питань охорони праці ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 14. Положення про комісію з питань охорони праці ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 15. Перелік професій та посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Додаток 16. Перелік професій та посад працівників, яким безкоштовно видається мило або інші мийні засоби у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із забрудненням.

Додаток 17. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям на 2012 рік.

Додаток 18. Перелік професій та посад робітників, що дає право на отримання безоплатного за встановленими нормами молока за роботу у шкідливих умовах праці у ДВНЗ «КНУ»

Додаток 19. Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу у ДВНЗ «КНУ».


Термін дії колективного договору та набуття ним чинності

1.10. Цей колективний договір укладено на 2012–2016 роки. Він схвалений конференцією трудового колективу, набирає чинності з дня його підписання представниками Сторін і діє до укладення нового договору, але не більше шести років.

1.11. Переговори з укладення нового колективного договору Сторони починають не пізніше трьох місяців до закінчення строку дії договору.

Представники Сторін, які беруть участь у переговорах, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, при необхідності на період переговорів та підготовки проекту звільняються від основної роботи зі збереженням середнього заробітку (ст. 12 Закону України “Про колективні договори і угоди”).

1.12.  Колективний договір продовжує діяти в разі:

  • реорганізації Університету – протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутим за згодою Сторін;

  • ліквідації Університету – протягом усього строку проведення ліквідації;

  • зміни власника – протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.


Порядок унесення змін та доповнень до договору

1.13. Установлено такий порядок унесення змін та доповнень до колективного договору:

  • зміни та доповнення до цього колективного договору вносять в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства України, Генеральної, галузевої, регіональної угод з питань, які є предметом договору, з ініціативи однієї зі Сторін;

  • жодна зі Сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання;

  • Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу Сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції;

  • пропозиції кожної зі Сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядають спільно. Відповідні рішення приймають у 10-денний строк з дня їх отримання іншою Стороною;

  • за наявності взаємної згоди Сторін зміни та доповнення затверджують на засіданні робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору (додаток 1), яка є постійно діючим органом, що представляє інтереси Сторін;

  • за відсутності взаємної згоди Сторін зміни та доповнення до колективного договору розглядають та затверджують на конференції трудового колективу, вони вступають в дію з моменту підписання представниками Сторін;

  • після схвалення проекту колективного договору конференцією трудового колективу університету уповноважені представники Сторін у термін до 5 робочих днів підписують його.


Повідомна реєстрація колективного договору

1.14. Протягом 10 днів після підписання Сторонами представник профспілкової сторони подає колективний договір на повідомну реєстрацію до виконкому Дзержинської районної в місті Ради.


Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників університету

1.15. Зміст цього колективного договору доводить до відома працівників університету та осіб, які в ньому навчаються Сторона власника протягом десяти днів з моменту його повідомної реєстрації шляхом оприлюднення на сайті Університету.

1.16. Щойно прийнятих на роботу працівників відділ кадрів під розписку ознайомлює з колективним договором одночасно з наказом про прийняття на роботу (ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди ”).

1.17. Сторона власника зобов’язана у 20-денний термін після повідомної реєстрації забезпечити тиражування і розсилку колективного договору за узгодженим Сторонами переліком розсилки. Керівники структурних підрозділів Університету зобов’язані довести текст колективного договору до відома працівників.


Контроль за виконанням колективного договору

1.18. Ректор або особа, яка виконує його обов’язки контролює та відповідає за виконання колективного договору.

1.19. Профспілкова Сторона (СПО ППО) контролює та відповідає за виконання колективного договору.

1.20. Один раз на рік – на початку нового календарного року, але не пізніше лютого – Сторони звітують конференції трудового колективу про виконання своїх зобов’язань, визначених чинним колективним договором.

Сторони інформують трудовий колектив про хід виконання колективного договору, зокрема в газеті “Університетські новини ” та на сайті Університету.

1.21. Колектив працівників університету забезпечує виконання колективного договору; зобов’язаний дотримуватися трудової дисципліни, вимог посадових та робочих інструкцій, якісно та своєчасно виконувати виробничі та службові завдання, заслуховувати звіти Сторони власника і профспілкової Сторони про виконання колективного договору, у разі необхідності порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують колективний договір, не дотримуються законодавства про працю.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи