Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
НазваДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Сторінка3/20
Дата23.08.2012
Розмір2.47 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

РОЗДІЛ II
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ


Сторона власника зобов’язана:

2.1. Забезпечити ефективну діяльність університету, виходячи з фактичного обсягу загального фонду державного фінансування для підвищення результативності роботи університету, поліпшення економічного становища працівників, розвитку матеріальної бази.

Виходити з клопотанням до МОНМС України, місцевих органів влади, підприємців про виділення коштів на розвиток та утримання навчально-наукової бази та соціальної сфери університету.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректори, керівники структурних підрозділів.

2.2. Перепрофілювання навчальних приміщень (аудиторій, кафедр, лабораторій) здійснювати за погодженням з профспілковою Стороною.

Відповідальні: проректор з АГР.

2.3. Звітувати перед конференцією трудового колективу про фінансово-економічне становище університету та перспективи його розвитку.

Відповідальний: ректор або особа, яка виконує його обов’язки.

2.4. Створювати умови для участі працівників в управлінні університетом (ст. 245 КЗпП, ст. 25 Закону України “Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності”), зокрема із застосуванням системи спільних консультацій1.

Організовувати реєстрацію, розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи університету та оптимізації поточних витрат. За умови ефективного впровадження пропозицій працівників за погодженням з профспілковою Стороною здійснювати їх заохочення.

Відповідальні: проректори, директори інститутів, декани, керівники структурних підрозділів.

2.5. Забезпечити участь повноважного представника профспілкової Сторони в засіданнях керівних органів Університету, інститутів факультетів, та інших підрозділів, завчасно інформувати їх про дату та порядок денний таких засідань.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректори, директори інститутів, декани, керівники структурних підрозділів.

2.6. Забезпечувати підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати (ст. 52 Закону України “Про вищу освіту”, п. 3.3 Статуту Університету).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректори, директори інститутів, завідувачі кафедр, головний бухгалтер.

2.7. Брати участь у заходах профспілкової Сторони на її запрошення щодо захисту трудових і соціально-економічних прав працівників та осіб, що навчаються в Університеті.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректори, директори інститутів, декани, керівники структурних підрозділів.


Профспілкова Сторона зобов’язана:

2.8. Сприяти зміцненню трудової дисципліни працівників і навчальної дисципліни осіб, що навчаються в Університеті, підвищенню продуктивності їхньої праці.

Відповідальні: комісії з питань організаційної роботи, профбюро, профгрупи.

2.9. Проводити роботу з працівниками та особами, що навчаються, спрямовану на бережливе використання обладнання, збереження майна університету.

Відповідальні: комісії з охорони праці, профбюро, профгрупорги.

2.10. Організовувати збір й узагальнення пропозицій працівників та осіб, що навчаються, з питань поліпшення діяльності університету, доводити їх до Сторони власника, домагатися реалізації найбільш перспективних. А також таких, що відповідають законодавчій базі, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з питань організаційної роботи.

2.11. Брати участь у розробці та реалізації планів економічного і соціального розвитку навчального закладу, залучати працівників до управління університетом. Разом зі Стороною власника здійснювати практичні заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності підрозділів Університету. Розглядати на засіданні профкому ці питання. Прийняті рішення доводити до відома працівників та осіб, що навчаються, через засоби інформації.

Разом із вищими органами Профспілки домагатися від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України забезпечення в повному обсязі асигнувань на розвиток і утримання Університету.

Звітувати перед конференцією трудового колективу про конкретні результати участі профспілкового комітету у вирішенні соціально-економічних питань.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з питань соціального захисту членів профспілки, профбюро.

2.12. Запрошувати повноважних представників Сторони власника на засідання профспілкової Сторони, де розглядаються питання захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.

Відповідальні: заступник голови профкому, комісія з питань соціального захисту членів профспілки.


Працівники університету зобов’язані:

2.13.Дотримуватися трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

    1. Постійно підвищувати свій професійний рівень.

    2. Створювати та зберігати доброзичливу атмосферу праці в колективі.^

РОЗДІЛ III
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІСторона власника зобов’язана:

3.1. Не допускати масових звільнень працівників протягом року понад 5% загальної чисельності працюючих в університеті.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник відділу кадрів, начальник ПЕВ.

3.2. У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності університету та/або його структурних підрозділів, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи власника, письмово повідомляти профспілкову Сторону не пізніше як за 3 місяці до передбачуваних звільнень про причини і терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню (ст. 22 Закону України “Про профспілки, їх права і гарантії діяльності”).

Проводити консультації з профспілковою Стороною стосовно визначення та затвердження заходів щодо запобігання звільненню працівників, розглядати та враховувати пропозиції профспілкової Сторони стосовно змін у штатному розписі науково-педагогічних працівників протягом навчального року, про перенесення термінів, тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник ПЕВ, начальник відділу кадрів.

3.3. Протягом навчального року не допускати скорочення чисельності науково-педагогічних працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу, крім випадків, передбачених законодавством (п. 4.1.6 Регіональної угоди).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник ПЕВ, зав. навчально-методичного відділу, начальник відділу кадрів.

3.4. При розподілі штатів на навчальний рік ураховувати можливе зменшення контингенту студентів з нового навчального року і повідомляти про це завідувачів кафедр.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник ПЕВ, зав. навчально-методичного відділу, начальник відділу кадрів.

3.5. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевагу в залишенні на роботі надавати особам, визначеним ст. 42 КЗпП України, а також:

  • працівникам, у яких до виникнення права на пенсію відповідно до Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність ” та “Про пенсійне забезпечення ” залишилося менше 2 років;

  • одиноким батькам, які мають дітей до 14 років;

  • іншим категоріям працівників, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

3.6. Спільно з профспілковою Стороною проводити навчання працівників з питань трудового законодавства.

Відповідальні: начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу.


Профспілкова Сторона зобов’язана:

3.7. Здійснювати контроль за виконанням нормативно-правових актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць.

Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення Стороною власника вимог законодавства про працю та зайнятість, цього колективного договору.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з питань соціального захисту членів профспілки.

3.8. Брати участь у розв’язанні колективних трудових спорів (конфліктів).

Не підтримувати індивідуальних і колективних трудових спорів (конфліктів) з питань, що внесені в регіональну угоду і колективний договір, за умови виконання їх відповідних положень.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з питань соціального захисту членів профспілки.

3.9. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

Сприяти отриманню працівниками консультативної допомоги та необхідної інформації з питань трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з питань організаційної роботи, комісії з питань соціального захисту членів профспілки.

3.10. Разом зі Стороною власника проводити навчання працівників з питань трудового законодавства (ст. 4.2.6 Регіональної угоди).

Відповідальні: голови профкомів, голови шкіл профспілкового активу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи