Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
НазваДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Сторінка5/20
Дата23.08.2012
Розмір2.47 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

РОЗДІЛ V
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ Й ВІДПОЧИНКУСторона власника зобов’язана:

5.1. Установити для працівників університету п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (суботою та неділею) з тривалістю робочого часу 40 годин на тиждень; для науково-педагогічних працівників – шестиденний робочий тиждень з тривалістю робочого часу 36 годин на тиждень (ст.ст. 50, 52, КЗпП України, пп. 5.1.7, 5.3.3. Галузевої угоди).

Скорочувати на одну годину тривалість роботи працівників напередодні святкових і неробочих днів.

Скорочувати на одну годину тривалість роботи жінок, які мають дитину-інваліда (ст. 51 КЗпП).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректори, директори інститутів, начальник відділу кадрів та його заступники, керівники структурних підрозділів.

5.2. Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого часу, графіків роботи, запровадження нових режимів та умов праці в університеті, в окремих структурних підрозділах, для категорій або окремих працівників (п. 5.3.19 Галузевої угоди).

Задля раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників рішення (наказ) про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, приймати (видавати) за узгодженням з профспілковою Стороною за два місяці до їх перенесення (абзац 3 розділу I Закону України «Про внесення змін до ст. 67 Кодексу законів про працю України» від 11 січня 2011 року № 2914-VI; п. 5.3.16 Регіональної угоди). Зміст прийнятого рішення доводити до відома працівників у вигляді наказу.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник загального відділу та його заступники, начальник відділу кадрів.

5.3. Створити в Університеті та інститутах постійно діючі комісії із погодження і затвердження посадових інструкцій працівників, склад яких затверджувати наказом ректора (директора) з обов’язковим залученням представників профспілкової Сторони (п. 5.3.24 Галузевої угоди).

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором керівнику структурного підрозділу доводити до відома під підпис його посадову та робочу інструкцію, а для науково-педагогічних працівників – ще й Положення про організацію навчального процесу в ДВНЗ «КНУ»; роз’яснювати під підпис його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства (ст. 29 КЗпП).

Контроль за ознайомленням покласти на відділ кадрів, керівників структурних підрозділів.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, начальник відділу кадрів та його заступники.

5.4. Затверджувати разом з профспілковою Стороною (ст. 247 КЗпП України, п. 5.3.18. Галузевої угоди) штатний розпис, графіки роботи змін, розклади навчальних занять.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, проректори, начальник ПЕВ, зав. навчально-методичного відділу та його заступники, керівники структурних підрозділів.

5.5. Установити для сторожів і швейцарів підсумований облік робочого часу з обліковим періодом тривалістю в один квартал за погодженням з профспілковою організацією (ст. 61 КЗпП України) згідно з Положенням (додаток 19).

Відповідальні: проректор з АГР, головний бухгалтер, начальник ПЕВ, коменданти, зав. гуртожитками.

5.6. Звільнення працівників з ініціативи власника здійснювати за попереднім погодженням з профспілковою Стороною у випадках, передбачених законодавством (ст. 43 КЗпП України, п.5.3.7 Галузевої угоди).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник відділу кадрів та його заступники, начальник юридичного відділу, керівники структурних підрозділів.

5.7. Забезпечити оприлюднення всіх заходів з нормування праці, нових нормативних документів щодо трудових відносин, організації праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм без затримок.

Відповідальні: проректори, директори інститутів, головний бухгалтер, начальник ПЕВ та його заступники, начальник загального відділу, начальник інформаційно-обчислювального центру, начальник ВІК, керівники структурних підрозділів.

5.8. Організовувати роботу науково-допоміжних підрозділів, технічних та обслуговуючих університет служб (гардеробні, бібліотеки, медпункт тощо, а також їдалень, буфетів орендарів) у режимі, який найповніше відповідає потребам працівників та осіб, які навчаються в університеті.

Відповідальні: проректор з АГР, заступники директора з АГР, директор бібліотеки, керівники структурних підрозділів.

5.9. Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників проводити на основі конкурсного відбору шляхом укладення трудового договору (контракту), згідно з Положенням про обрання за конкурсом і прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (додаток 8).

Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників ДВНЗ «КНУ», працівників інших ВНЗ лише за умови забезпечення штатних науково-педагогічних працівників університету навчальним навантаженням при відповідності їх кваліфікації (п. 4.2.7 Регіональної угоди).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, директори інститутів, учений секретар, начальник відділу кадрів, зав. навчально-методичного відділу та його заступники, завідувачі кафедр.

5.10. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року з обов’язковим обговоренням на засіданнях кафедр. Максимальне навчальне навантаження для науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 годин на навчальний рік (ст. 49 Закону України “Про вищу освіту”, п. 5.3.17 Галузевої угоди), у тому числі не більше 250 год. лекційного навантаження.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, директори інститутів, зав. навчально-методичного відділу та його заступники, завідувачі кафедр.

5.11. Дозволити зменшення річного навчального навантаження викладача в його індивідуальному плані у випадках:

 • тривалої хвороби працівника (строком більш як 14 днів);

 • невиконання затвердженого обсягу роботи з незалежних від викладача причин.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, директори інститутів, зав. навчально-методичного відділу, завідувачі кафедр.

  1. При плануванні річного навчального навантаження науково-педагогічних працівників дозволити зменшення його обсягу в таких випадках:

  • виконання на громадських засадах обов’язків заступника декана з виховної роботи (в обсязі до 50 годин);

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, директори інститутів, зав. навчально-методичного відділу, завідувачі кафедр.

5.13. При складанні розкладу навчальних занять на підставі особистих заяв забезпечити оптимальний режим роботи жінок, що мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда і працюють не більше, ніж на одну ставку.          Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, директори інститутів, диспетчери, завідувачі кафедр.

5.14. Забезпечити встановлення тижневого аудиторного навантаження для студентів. Які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнем бакалавр – не більше 30 год., спеціаліст – 24 год., магістр – 18 год. (для навчання за однією спеціальністю без урахування додаткових спеціальностей чи спеціалізацій). Сумарна кількість екзаменів і заліків в одну сесію не може перевищувати 11 (Положення про організацію навчального процесу в університеті), з яких не може бути більше 5 екзаменів чи 6 заліків.

При складанні навчальних планів дотримуватися вимог державних стандартів у частині встановлення максимального тижневого аудиторного навантаження на студента, що навчається за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра – до 30 годин, спеціаліста – 24 години, магістра – 18 годин. Передбачити в планах роботи кафедр розробку організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, підвищення наукового і дидактичного рівня навчальної літератури, дидактичного матеріалу та систематично (не рідше, ніж 1 раз в семестр) заслуховувати на засіданнях кафедр, радах факультетів, вчених радах інститутів, університету звіти з даного питання (п. 5.3.23 Галузевої угоди).

Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, директори інститутів, заступники директорів, зав. навчально-методичним відділом або його заступники, декани, завідувачі кафедр.

5.15. Надавати в разі письмового звернення студентам IV – V курсів можливість навчатися за індивідуальним графіком за погодженням з деканатом і викладачами, згідно з Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (додаток 10).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, заступники директорів інститутів з навчальної роботи, зав. навчально-методичного відділу, декани.

5.16. Відрахування осіб, які навчаються в університеті, з ініціативи власника за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет» (додаток 11), накладення на них дисциплінарних стягнень здійснювати за погодженням з профспілковою Стороною, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (п.7 ст. 66 Положення про державний вищий навчальний заклад, ст. 45 Закону України “Про вищу освіту”). Доопрацювання

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, заступники директорів, зав. навчально-методичного відділу, декани, начальник юридичного відділу.

5.17. Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснювати відповідно до Положення (додаток 9).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, конкурсні комісії.

5.18. Графіки щорічних основних (та додаткових) відпусток затверджувати за погодженням з профспілковою Стороною до 05 січня наступного року (ст.79 КЗпП України, ст. 10 Закону України «Про відпустки», п. 5.3.18 Галузевої угоди).

При складанні графіка відпусток ураховувати діяльність працівників, залучених до роботи в приймальній комісії.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник відділу кадрів та його заступники, відповідальний секретар приймальної комісії, керівники структурних підрозділів.

5.19. Мінімальну тривалість відпустки різних категорій працівників визначати відповідно до чинного законодавства та нормативних актів (ст. 6 закону України «Про відпустки»).

Визначити тривалість основної щорічної відпустки:

 • для керівних, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників – відповідно до Постанови КМУ України № 346 від 14.04.1997 р. зі змінами та доповненнями (ост. зміни 25.01.2012);

 • для інших працівників – 24 календарних дні.

Надавати основну щорічну відпустку інвалідам:

 • III групи тривалістю 26 календарних днів,

 • I і II груп тривалістю 30 календарних днів (ст. 6 Закону України “Про відпустки”).

Особам віком до 18 років надавати щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник відділу кадрів та його заступники.

5.20. Надавати подружжям, які працюють в університеті, право на основну щорічну відпустку в один і той самий період.

Надавати щорічні відпустки працівникам, які отримали путівки на санаторно-курортне лікування, у термін поза графіком відпусток (ст.79 КЗпП України, ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник відділу кадрів та його заступники, керівники структурних підрозділів.

5.21Відкликання працівника з щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством, і за погодженням із профспілковою Стороною (ст. 12 Закону України “Про відпустки”), а також у таких випадках:

- для забезпечення безперервного навчального процесу;

- для виконання невідкладної і непередбаченої роботи в межах посадових обов’язків працівника.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник відділу кадрів та його заступники, керівники структурних підрозділів.

5.22. Забезпечити надання додаткових відпусток тривалістю до 7 календарних днів працівникам з ненормованим робочим днем згідно з переліком посад працівників, визначених цим колективним договором (додаток 12), на підставі ст. 76 КЗпП України, ст. 8 Закону України “Про відпустки” (Потребує доопрацювання).

Надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих:

 • жінці, яка має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

 • жінці, яка усиновила дитину;

 • одинокій матері (до досягнення дитиною віку 18 років);

 • батьку, який виховує дитину без матері (зокрема й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

 • працівнику, яка взяла дитину під опіку (ст. 19 Закону України “Про відпустки”, ст. 182-1 КЗпП).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник відділу кадрів та його заступники.

5.23. Установити працівникам, що працюють у шкідливих і важких умовах, які підтверджені атестацією робочих місць, додаткові дні відпустки (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. №1290).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник відділу кадрів та його заступники, начальник служби охорони праці.

5.24. Не допускати переносу відпусток без поважних причин (ст. 80 КЗпП, ст. 11 Закону України “Про відпустки”). У письмовому зверненні працівника з приводу переносу відпустки вказувати причини цього переносу. Рішення приймати за обов’язковим погодженням з профспілковою Стороною.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник відділу кадрів та його заступники, керівники структурних підрозділів.

5.25. Надавати на підставі особистої заяви вільний від роботи оплачуваний день:

 • батькам, діти яких пішли в перший клас;

 • батькам, діти яких одружуються;

 • батькам у день випускного свята дітей (п. 5.3.11 Галузевої угоди).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник відділу кадрів та його заступники, керівники структурних підрозділів.

5.26. Надавати на підставі особистої заяви три оплачувані дні працівникам у випадках:

 • особистого шлюбу;

 • смерті дітей, подружжя або близьких родичів (мати, батько, брат, сестра) (п. 5.3.11 Галузевої угоди).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник відділу кадрів та його заступники, керівники структурних підрозділів.

5.27. Уважати поважною причиною відсутності осіб, які навчаються в університеті на заняттях, у разі надання підтверджувальних документів (на підставі особистої заяви ) у таких випадках:

 • одруження – 3 дні;

 • народження дитини (чоловікам) – 3 дні;

 • смерть членів сім’ї або близьких родичів – 3 дні.

Відповідальні: декани, куратори академгруп.

5.28. Забезпечувати дотримання працівниками трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку та норм чинного колективного договору (ст.139, ст. 140 КЗпП України).

Відповідальні: проректори, керівники структурних підрозділів.

5.29. Проводити навчання керівників структурних підрозділів і роз’яснення для членів трудового колективу з питань трудових відносин, нормування та організації праці (п. 5.3.20 Галузевої угоди).

Відповідальні: начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу.

5.30. Залучати представника профспілкової Сторони до розроблення та внесення змін до Статуту університету в частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та осіб, які навчаються, захисту соціально-економічних та трудових прав.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів.

5.31. Правила внутрішнього розпорядку затверджувати на конференції трудового колективу за спільним поданням Сторони власника та профспілкової Сторони (ст. 142 КЗпП України).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів.


Профспілкова Сторона зобов’язана:

5.32. Забезпечити контроль за виконанням пунктів розділу V колективного договору та взяти безпосередню участь у їх реалізації.

Відповідальні: голова профкому, комісія з питань організаційної роботи, комісія з питань соціального захисту членів профспілки, профбюро.

5.33. Брати участь у наданні роз’яснень членам трудового колективу щодо їх прав і обов’язків, змісту нормативних документів з організації і нормування праці, зокрема на сторінках університетської газети та засіданнях школи профспілкового активу.

Брати участь у роботі постійно діючих комісій з погодження і затвердження положень про відділи, посадових і робочих інструкцій працівників.

Відповідальні: комісії з питань соціального захисту членів профспілки, голова школи профспілкового активу, голови профбюро.

5.34. Сприяти дотриманню працівниками Правил внутрішнього розпорядку та норм колективного договору, сумлінному виконанню ними своїх обов’язків, трудової дисципліни, підвищенню рівня загальної культури, створенню сприятливого морально-психологічного клімату в трудовому колективі.

Відповідальні: комісії з питань організаційної роботи, комісії з охорони праці, профбюро, профгрупорги.

5.35. Разом із Стороною власника вирішувати питання щодо запровадження, перегляду та змін норм праці (п.2 ст.247 КЗпП України).

Відповідальні: голови профкомів, комісії з питань соціального захисту членів профспілки.

5.36. Сприяти правовому захисту працівників і осіб, що навчаються, у разі неправомірних дій Сторони власника або уповноваженого ним органу в межах своїх повноважень.

Відповідальні: комісія з питань соціального захисту членів профспілки.

5.37. Своєчасно розглядати подання власника щодо згоди профспілкової Сторони на звільнення працівників згідно з КЗпП України.

Протягом двох днів розглядати подання на відрахування студентів з ініціативи власника за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Університету.

Відповідальні: голови профкомів, голови профбюро.

5.38. Подавати пропозиції Стороні власника щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності членів трудового колективу та осіб, що навчаються, які порушили вимоги Статуту, Правил внутрішнього розпорядку університету, гуртожитків.

Разом з власником брати участь у розподілі місць у студентських гуртожитках.

Відповідальні: голови профкомів, голови профбюро.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи