Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
НазваДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Сторінка7/20
Дата23.08.2012
Розмір2.47 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

^ РОЗДІЛ VІІ.
СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ Відп^ ОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ


Сторона власника зобов’язана:

7.1. Надавати матеріальну допомогу штатним працівникам університету за основним місцем роботи та за заявою працівника один раз на рік при наявності коштів, згідно з Положенням про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам ДВНЗ «Криворізький національний університет». (додаток №4).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів.

7.2. Згідно рішення вченої ради ДВНЗ «КНУ» в кошторисі університету передбачати кошти для забезпечення діяльності студентського самоврядування в розмірі не менше 0,5 % коштів спеціального фонду ДВНЗ «КНУ».

Відповідальні:

7.3. Перераховувати на розрахунковий рахунок СПО ППО кошти на культурно-масову, фізкультурну роботу, оздоровлення працівників університету та їхніх дітей дошкільного та шкільного віку за рахунок виділених додаткових бюджетних асигнувань – в обсязі, установленому МОНМС України, але не менше 0,3% фонду оплати праці (ст. 250 КЗпП, ст. 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”; лист Державного казначейства України від 10.02.2005 р. № 07-06/237-1160).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер, начальник ПЕВ.

7.4 Своєчасно і в повному обсязі здійснювати нарахування, обчислення і перерахування в установленому законодавством порядку внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Довідки працівникам та на вимогу членам сім’ї померлого працівника про доходи для нарахування пенсії надавати в двотижневий термін; для перерахування пенсії – у двотижневий термін з дня реєстрації заявки.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер та його заступники, директори інститутів.

7.5. Створювати належні умови для роботи комісії із соціального страхування.

Забезпечувати комісію інформаційними і довідковими матеріалами, підписними виданнями.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів та їх заступники, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, директор бібліотеки.

7.6. Забезпечувати збереження архівних документів, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством».

Відповідальні: проректор з АГР, завідувач архівного відділу.

7.7. Підтримувати та зміцнювати матеріальну базу санаторіїв-профілакторіїв, виділяти кошти шляхом придбання медичної й іншої апаратури, здійснювати поточний ремонт житлових приміщень і харчоблоків на основі затвердженого кошторису (п.8.1.12 Галузевої угоди).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректор з АГР, директори інститутів та їх заступники, головний бухгалтер, начальник ПЕВ, головний лікар санаторію-профілакторію.

7.8.  Проводити заходи для ветеранів війни, інвалідів, осіб похилого віку, студентів пільгових категорій тощо.

Підтримувати талановиту молодь (викладачів, студентів, аспірантів), зокрема через участь (співучасть) в організації літературних, художніх, музичних, танцювальних та інших конкурсів, оглядів, спортивних, туристичних змагань, конференцій тощо.

Здійснювати закупівлю музичних інструментів, спортивного, туристичного інвентарю, костюмів та іншого необхідного обладнання і матеріалів на основі затвердженого кошторису.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, проректори з АГР та науково-педагогічної роботи, головний бухгалтер, начальник ПЕВ, керівники структурних підрозділів.

7.9. Не рідше одного разу на рік проводити вибірковий соціологічний аналіз питань, що стосуються осіб, які навчаються в Університеті.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, завідувач кафедри соціології та економіки, начальник центру соціального аналізу та вдосконалення навчально-виховного процесу, соціальний педагог, голови студрад.

7.10. Надавати працівникам та їхнім дітям віком до 16 років право на відвідування спортивних секцій, користування в організованому порядку тренажерними і спортивними залами (за відсутністю в них навчальних занять).

Відповідальні: завідувачі кафедр фізвиховання.

7.11. Забезпечувати роботу їдалень, буфетів у навчальних корпусах.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректор з АГР, директори інститутів, начальник юридичного відділу.

7.12. Виконувати ремонтні роботи в аудиторіях, читальних залах, приміщеннях соціального призначення згідно із графіком виконання ремонтних робіт.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, проректор з АГР.

7.13. Забезпечувати збір, обробку і збереження фото- та відеоматеріалів, які стосуються історії університету в музеях ДВНЗ «КНУ». Організовувати їх демонстрацію на масових зібраннях членів трудового і студентського колективів (зборах, конференціях тощо).

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи, директор музею, старший лаборант кафедри історії України КПІ.

7.14. Осіб, що потребують поліпшення житлових умов за місцем роботи (ст. 39 Житлового кодексу України) брати на облік згідно із спільним рішенням Сторони власника і профспілкової Сторони, а пільгові категорії – відповідно до чинного законодавства.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів.

7.15. Розподіл місць проживання в гуртожитках здійснювати за погодженням із представниками профспілкової Сторони та студради університету на підставі Положення про студентський гуртожиток Університету.

Відповідальні: проректор з АГР, декани, начальник відділу гуртожитків, коменданти, завідувачі гуртожитків, голови студрад Університету.

7.16. Забезпечувати і підтримувати задовільні умови проживання студентів з інших населених пунктів у гуртожитках:

  • своєчасно здійснювати капітальний, поточний і дрібний ремонт споруд, комунікацій, меблів у межах виділеного фінансування; разом із профспілковою Стороною і студрадою перевіряти готовність гуртожитків до нового навчального року;

  • при наявності студентів, які потребують місця проживання в гуртожитку, не допускати використання не за призначенням житлової площі гуртожитків (надання в оренду тощо);

  • для студентів денної форми навчання плату за користування гуртожитком установлювати відповідно до діючих тарифів і відповідного договору. Особам, що проживають у гуртожитках і займають окремі кімнати, призначати оплату за кількість місць у кімнаті, передбачені паспортом гуртожитку;

  • поселення іногородніх студентів заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії при наявності вільних місць та слухачів підготовчих курсів до вступу у ВНЗ на період навчання на курсах здійснювати за дозволом ректора, проректора з АГР і директорів інститутів; розмір плати за користування гуртожитком цій категорії осіб, що навчаються установлювати відповідно до діючих тарифів і відповідного договору.

Відповідальні: проректор з АГР, директори інститутів, головний бухгалтер, начальник планово-економічного відділу, декани, начальник відділу гуртожитків, коменданти та завідувачі гуртожитків, голова студради університету.

7.17. Виселення з гуртожитків осіб, які там проживають, здійснювати за погодженням із профспілковою Стороною та студрадою університету відповідно до Положення про студентський гуртожиток ДВНЗ «КНУ» та Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Університету.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректори, директори інститутів, декани, начальник відділу гуртожитків, коменданти та завідувачі гуртожитків, голова студради університету.


Профспілкова Сторона зобов’язана:

7.18. Разом зі Стороною власника забезпечити виконання положень розділу VІI. Захищати соціальні права працівників та осіб, що навчаються в університеті. Відстоювати перед власником і державними органами виконавчої влади позиції щодо забезпечення соціальних прав і гарантій працівників та осіб, що навчаються, покращення житлових умов, організації харчування, а також надання грошової допомоги відповідно до «Положення про порядок та умови надання грошової допомоги у ДВНЗ «Криворізький національний університет»» (додаток 5).

У першу чергу підтримувати малозабезпечених представників трудового і студентського колективів: ветеранів війни і праці, інвалідів, чорнобильців, багатодітних сімей, студентські сім’ї, одиноких батьків, що виховують неповнолітніх дітей. (Формулювання Максимової А.В., Черткової І.Г.).

Відповідальні: голова профкому, заст. голови профкому, комісія з питань соціального захисту членів профспілки, голови профкомів, профорги.

7.19. Представляти інтереси працівників у комісії із соціального страхування.

Разом зі Стороною власника здійснювати періодичний вибірковий контроль за дотриманням лікарняного режиму особами, які тимчасово втратили працездатність.

Контролювати надання Стороною власника в пенсійний фонд відомостей про заробітну плату і соціальні внески працівників ( п.13 ст. 38 Закону України про профспілки )».

Відповідальні: голова профкому, комісія з питань соціального захисту членів профспілки.

7.20. Кошти, перераховані університетом на рахунок первинної профспілкової організації із загального фонду держбюджету в обсязі, установленому МОНмолодьспорт України, але не менше 0,3% загального фонду оплати праці на організацію культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи витрачати на основі кошторису.

Раз на рік звітувати на конференції трудового колективу про виконання кошторису.

Відповідальні: голова профкому, головний бухгалтер профкому.

7.21. ^ Не менше 30% коштів з бюджету первинної профспілкової організації виділяти для надання грошової допомоги членам профспілки.(на доопрацювання)

Відповідальні: голова профкому, головний бухгалтер профкому.

7.22. Вести облік працівників, які потребують поліпшення житлових умов, брати участь у розподілі житла (п.16 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; ст.ст. 39, 41 Житлового кодексу).

Відповідальні: голова профкому, житлово-побутова комісія.

7.23. Проводити облік працівників, які потребують санаторно-курортного лікування. Сприяти організації відпочинку, лікування та оздоровлення працівників і їхніх дітей, а також молоді, що навчається (п.14 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Відповідальні: голова профкому, комісії з питань спортивної роботи і оздоровлення.

7.24. Разом із профкомами ВНЗ області, Дніпропетровським обкомом Профспілки працівників освіти і науки брати участь в акціях протесту, спрямованих на захист соціально-економічних інтересів членів трудового колективу, молоді, що навчається .

Відповідальні: голова профкому, комісія з питань соціального захисту членів профспілки, комісія з питань організаційної роботи.

7.25. Сприяти роботі ради ветеранів університету. Разом із власником організовувати і проводити святкові заходи для ветеранів до Дня перемоги, Нового року, Дня захисника Вітчизни, річниці визволення м. Кривого Рогу від німецько-фашистських загарбників і т.ін.

Відповідальні: комісія з питань організаційної роботи, голова ради ветеранів.

7.26. За рахунок коштів профспілкового бюджету безоплатно надавати новорічні дитячі подарунки та квитки на новорічні вистави дітям у віці до 14 років включно, батьки яких є членами Профспілки.

Відповідальні: голова первинної профспілкової організації, головний бухгалтер ППО, голови профбюро, профорги.

7.27. Преміювати із профспілкового бюджету:

  • бухгалтерів, які здійснюють утримання профспілкових внесків із заробітної плати та стипендії;

  • профспілкових активістів, що працюють на громадських засадах у розмірах, визначених відповідною постановою президії.

Відповідальні: президія профкому, головний бухгалтер профкому.

7.28. Сприяти організації і проведенню культурно-просвітницької роботи через такі її форми: творчі зустрічі з відомими вченими, діячами політики, культури та спорту; співучасть в організації конкурсів, турнірів, конференцій тощо; підтримка колективів художньої самодіяльності, туристичних і спортивних команд, творчо обдарованої молоді та найбільш активних учасників навчально-виховного процесу; організацію колективних поїздок, екскурсій пам’ятними місцями України, Дніпропетровської області, сімейних вечорів тощо.

Відповідальні: комісія з питань культурно-масової роботи, комісія з питань спортивної роботи та оздоровлення, комісія з питань організаційної роботи, профбюро.

7.29. Разом із власником організовувати демонстрацію фото- і відеоматеріалів, які стосуються історії університету, на масових зібраннях членів трудового і студентського колективів (зборах, конференціях тощо).

Відповідальні: голова ради ветеранів, комісія з питань культурно-масової роботи.

7.30. Разом із власником надавати шефську допомогу організаційно-масового характеру дитячим будинкам та інтернатам.

Відповідальні: комісія з питань організаційної роботи, комісія з питань культурно-масової роботи, профбюро.

7.31. Разом із студентським, спортивним та туристичним клубами проводити культурно-просвітницьку, спортивно-масову і туристичну роботу серед працівників університету та осіб, що навчаються в Університеті.

Відповідальні: комісія з питань культурно-масової роботи, комісія з питань спортивної роботи та оздоровлення, профбюро, профорги.

7.32. Разом зі Стороною власника організовувати і проводити тиждень “Бадьорість і здоров’я” серед працівників Університету.

Відповідальні: комісія з питань спортивної роботи та оздоровлення, профбюро, профорги.

7.33. Здійснювати громадський контроль за роботою їдалень, буфетів, розташованих у навчальних корпусах, харчових блоків санаторіїв-профілакторіїв, забезпеченням асортименту продуктів харчування та культури обслуговування.

Відповідальні: голова профкому, заступник голови профкому, комісія з питань організаційної роботи.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи